Pest Megyei Hírlap, 1969. április (13. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

\ PEST HECTEI ícJűirlap 1969. ÁPRILIS 1., KEDD Tavasz — 69 A Varsói Szerződéshez tar­tozó országok fegyveres erői törzseinek és csapatainak ki­képzési tervével összhangban március utolsó napjaiban a Lengyel Népköztársaság,, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság és a Német Demok­ratikus Köztársaság területén megkezdődtek a „Tavasz—69” elnevezésű közös hadgyakor­latok. A gyakorlatokon a szovjet hadsereg, a lengyel néphadsereg, a csehszlovák néphadsereg és az NDK nem­zeti néphadserege harcászati alakulatai és híradós egységei vesznek részt. PÁRIZS Biafrai láng? Egy Francoise Lecomte ne­vű 30 éves martinique-i szü­letésű francia nő vasárnap hajnalban a Kiéber sugár­úton, mintegy 50 méternyire a vietnami béketárgyalások színhelyétől benzinnel leöntöt­te és felgyújtotta magát. Kór­házba szállítás közben meg­halt. A nála talált újságkivá­gásokból a rendőrség arra kö­vetkeztet, hogy öngyilkossága összefügg a Biafra ellen foly­tatott háborúval. Kína elutasította a szovjet kormánynyilatkozatot Moszkvában szombaton hozták nyilvánosságra a szov­jet kormány nyilatkozatát a Kínai Népköztársasághoz fű­ződő kapcsolatokról. A szov­jet kormány nyilatkozatát a kínai hatóságok részéről az Usszuri folyó mellett, a Da- manszkij sziget térségében el­követett fegyveres provoká­ciókkal kapcsolatban, március 29-én juttatták el a moszkvai kínai nagykövetség útján a Kínai Népköztársaság kormá­nyához. A szovjet kormány — mondja a nyilatkozat — „úgy vélekedik, hogy haladéktala­nul gyakorlati intézkedéseket kell tenni a szovjet—kínai ha­táron kialakult helyzet rende­zésére. Felszólítja a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy a határ mentén tartóz­kodjék olyan cselekmények­től, amelyek bonyodalmakat okozhatnak, s a nézeteltérése­ket — ha ilyenek felmerülnek — nyugodt légkörben, tárgya­lások útján oldja meg”. A kínai fél kérésére, a Szovjetunió az 50-es évek elején számos domborzati tér­Megyei tanácstagielöltek (Folytatás az 1. oldalról) kemping játszótereinek felsze­relése. A Lenin úti általános iskola szülői munkaközösségé­nek egyik legaktívabb közre­működője. Tagja a városi pártbizottságnak. Mindenkor tudása, ereje bevetésével munkálkodik a lakosság jogos igényeinek kielégítésén. Hegedűs István elnök meg­állapította a jelöléssel teljes az egyetértés: így továbbítják, hogy a Hazafias NépfroAt Gál Lászlót hivatalos jelöltnek elfogadja. Bugyi községben déLután öt órakor tartották a jelölő gyű­lést a kultúrházban, mintegy 130 választópolgár jelenlété­ben. A megnyitó után a jelölő gyűlés elnöke elmondta, hogy Hamar Béla megyei tanácstag időközben elköltözött a köz­ségből, funkcióját a távolból nem tudná ellátni. A Hazafias Népfront, a Tessedik Sámuel Tsz tagsága nevében Nagy Lajos növényter­mesztő agronómust aján­lotta erre a megtiszteltetésre. A jelenlevők az elhangzot­takkal egyetértettek és a je­löltnek mindjárt feladatokat is adtak. Községi tisztasági fürdőt kértek, a villanyháló­zat felújítását, az új postaépü­letbe automataberendezést. Másoknak a közlekedéssel és útjavítással kapcsolatban volt javaslatuk. A községben — szintén el­költözés miatt — megürese­dett a 34-es községi tanács­tagi körzet is. Erre a helyi KISZ-alapszervezet Joó Jó­zsefét javasolta. Miután a két jelöltet ellen­vetés nélkül elfogadták, nevük, rákerül a hivatalos listára, amelyet az időközi választá­sok során, április 20-án a sza- vezók elé terjesztenek. Zebegényben az összehívott választói gyűlés csatlakozott a 28-án, pénteken Nagymaro­son tartott gyűlés határozatá­hoz és dr. Zalka Károlyt hi­vatalos jelöltjüknek elfogad­ták. k. m. képet adott át a Kínai Nép- köztársaságnak a határvonal megjelölésével. Akkor a kínai hatóságok nem tettek semmi­féle megjegyzést a térképen feltüntetett határvonalra vo­natkozólag és gyakorlatilag betartották ezt a vonalat. A szovjet kormánynyilatko­zat emlékeztet arra, hogy a kínai hatóságok bejelentették, hogy érdeklődnek az Usszuri és Amur folyó egyes szovjet szigeteinek gazdasági és ter­melési célokra (szénabegyűj­tés, fakitermelés, halászat) történő felhasználása iránt. A kínai hatóságok az illetékes szovjet hatóságokhoz fordul­tak a megfelelő engedély meg­szerzése céljából. „Szovjet részről jóindula­túan megvizsgálták és teljesí­tették ezeket a kérelmeket. Az a tény, hogy a kínai hatóságok hosszú élteken át betartották azt a rendet, amelynek értel­mében a szovjet szigeteket és a szovjet vizeket engedély alapján használhatják, bizo­nyíték arra, hogy az említett szigetek — köztük a Damansz- kij-sziget is — o Szovjetunió­hoz tartoznak és ezt a tényt a kínai fél nem vonta kétség­be”. ★ Kína, a saját közvéleménye előtt mindeddig nem vett hi­vatalosan tudomást a határ­ügyi tárgyalásokat javasló szovjet kormánynyilatkozat­ról. Az okmányt Moszkvában a kínai nagykövetség „provo­kációként” visszautasította és tartalma Kínán belül egyelőre csak a külföldi rádióadások­ból ismeretes. Az MTI tudósí­tója a Kínai külügyminiszté­riumhoz fordult véleményért, de a minisztérium sajtóosztá­lyának illetékes tisztviselője — mint közölték — nem volt jelen. A szovjet kormánynyi­latkozat kiadását követő na­pon a kínai sajtó folytatta a március közepe óta valame­lyest tompított szovjetellenes propagandát. A visszautasított szovjet ja­vaslat higgadt megfogalmazá­sával, jó szándékával és követ­kezetességével keltett mély benyomást. Pekingi diplomá­ciai megfigyelők emlékeztet­nek rá, hogy az utolsó hiva­talosnak nevezhető szovjet— kínai határügyi tárgyalásokon (1964-ben) a szovjet megbízot­tak nem zárkóztak el az Usz- szuri folyón levő szovjet zá- tonyszigetek hovatartozásának a földrajzi és stratégiai meg­.1 M JÓ AZ INDITÁi JÓ AKKUMULÁTORRAL * •* w y ^wwywwv^wuwi Cseredarab beszolgáltatása nélkül, raktárról, 12 havi garanciával vásárolhat kiváló akkumulátorokaf személy- és tehergépkocsikhoz, mezőgazdasági gépekhez. AZ AKKUMULATOR bizalmi cikk! Bizalommal keresse fel szaküzleteinket Budapesten és az egész országban. AUTÓ- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI VÁLLALAT Központ: Budapest VI., Paulay Ede u. 50. gondolásokat szem előtt tartó, a kínai félre is méltányos ren­dezésétől. A tárgyalásokat Peking sza­kította meg, miután el akarta fogadtaitni a szovjet féllel az egész szovjet—kínai határvo­nal „egyenlőtlen ’ felek szerző­désén alapuló jellegét. Ezt a kínai külügyminisztérium saj­tóosztályának március 10-én kiadott nyilatkozata is elis­merte és megismételte a kép­telen követelést. A szovjet javaslatok vissza­utasítása azt bizonyítja hogy akárcsak 1964-ben, Peking most sem akar lemondani ar­ról a lehetőségéről, hogy a SiZovjetellenes kampányt bár­mikor felszíthassa. Jelenleg is az áll az érdekében, hogy a Kínában folyó belpolitikai tisztogatások adujának hasz­nálja fel a határmenti hely­zetről kiadott saját verzióit. JÉGKORONG ÉS NACIONALIZMUS LARA titkos megbeszélése Az AFP caracasi tudósító­jának értesülése szerint , a Venezuelában tevékenykedő gerillaszervezetek vezetői La­ra államban titkos megbeszé­léseket tartanak, s tanulmá­nyozzák Caldera elnöknek a megbékiilésre tett javaslatait. Születés előtt hat hónappal MEGÁLLAPÍTHATÓ A SZÜLETENDŐ GYERMEK ÍME A Los Angeles-i dél-kalifor­niai egyetemen bejelentették, hogy a terhes nők , méhéből vett váladékminta alapján csaknem százszázalékos bizo­nyossággal már a szülés előtt hat hónappal megállapítható a születendő gyermek neme. SAING LÁNGTENGER A burmai Mandalay köze­lében levő Saing helységben hatalmas tűzvész pusztított öt ember tűzhalált halt, több mint 15 ezren hajléktalanná váltak és a város házainak mintegy kétharmada, három­ezer épület a lángok marta­lékává lett Autóval - bárba A nyugat-franciaországi La Rochelie-ben összeütközött két gépkocsi. Az egyik autó az összeütközés után felsza­ladt a járdára és az ajtót át­törve egy bárban kötött ki. A mulató három vendége és a gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. A moszkvai Pravda hétfői szamában cikket kozol a stock­holmi szovjet—csehszlovák jég­korong-mérkőzés ereűmenye nyomán a múlt hét vegén Prá­gában történt szovjetellenes megnyilvánulásról. „A jobboldali szocialistaelle­nes erők — írja a lap — lelki­ismeretlenül ki akarják hasz­nálni szocialistaellenes és szov­jetellenes céljaikra a jégko­rong világbajnokságot is. Az elmúlt napokban Prágában le­zajlott provokációnak semmi közük a sporthoz. Szervezett, jól előkészített nacionalista megmozdulásról van szó, amely meghatározott politikai célokat követett.” „A nemzetközi sportversenye­ket régóta a népek közeledé­sének eszközeként fogják fel minden civilizált országban. Ez alkalommal sajnos, a fékevesz­tett csehszlovák nacionalisták bemocskolták a nemes sport- hagyományokat, megmutatták, mi mindenre képesek a szocia­lista rendszer elleni harcban” — írja a Pravda. A Pravda cikke rámutat, hogy a Csehszlovák Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának legutóbbi, különösen a novemberi határozatait az or­szág dolgozóinak nagy többsé­ge Kedvezően fogadta. Az em­berek mindinkább kívánatos­nak tartják az ország belső helyzetének normalizálását és a szocialista országokhoz, min­denekelőtt a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatok rendezését. Ez a fejlemény nyílt és titkolj ellenzést váltott ki a szocializ­mussal szemben ellenséges erők részéről. A csehszlovákiai jobboldali revizionista, ellen­forradalmár elemek a nyugati reakció támogatásával előbb Jan Palach diák önégetéséből igyekeztek tőkét kovácsolni. Most a jégkorong-világbajnok­ságot akarták kihasználni a szocialistaellenes céljaikra. Sok lap, a rádió, a televízió már jóval a stockholmi világbaj­nokság kezdete előtt szította a szenvedélyeket a közvélemény­ben, különösen a Prace, a Re­porter, a Mlada Fronta, a Zemedelske Noviny, a Svobodé Slovo és néhány más lap buz- golkodott ebben. Azt a tényt, hogy a csehszlo­vák csapat a szovjet csapattal lezajlott első mérkőzésén győ­zött, nacionalista szenvedélyek felszítására használták ki. A sajtó, a rádió és a televízió biztatására sok ezer ember, zö­mében fiatal vonult ki a Ven­cel térre. Meglepetést keltett, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt vezetői, a csehszlovák hatósá­gok nem léptek fel mindjárt ezekkel az egészségtelen és veszélyes jelenségekkel szem- ' bein. Eiórt nem véletlen, hógy a jobboldali erők a* csehszlo­vák jégkorongozóknak a szov­jet csapattal vívott második mérkőzésén elért sikerét újabb politikai provokációra tudták felhasználni. A rosszindulatú jobboldali propaganda ered­ményeként huligánok nagy csoportja vonult március 29-re virradó éjszaka a prágai Ven­cel térre. A fékevesztett huli­gánok betörtek az Aeroflot és az Inturiszt képviseletének he­lyiségébe és törtek-zúztak. Szovjetellenes megmozdulások voltak néhány más csehszlo­vák városban is. — Ezek az események és mindaz, ami megelőzte őket — folytatja a Pravda — arról győznek meg, hogy a provoká­ciókat megnatározott szemé­lyek irányítják, az 6 segítsé­gükkel és ellenérzésükkel gyü­lekeztek a csoportok transzpa­rensekkel és zászlókkal Prága különböző kerületeiben. Innen teherautók és autóbuszok szál­lították o£et a város központ­jába. Egyes lapok arról írnak, hogy a Vencel téri gyülekezet­ben ott volt Smrkovsky is, aki — mint ismeretes — már nem­egyszer részt vett hasonló ak­ciókban. Most is ott volt a szovjetelienes megmozdulás résztvevői között. Sok lap, el­sősorban a Mlada Fronta és a Svobodé Slovo nyíltan provo­kálva, újból durva, szovjetel­lenes sértegető kirohanásokat közölt. Figyelmet érdemel, hogy a burzsoá lapok és hírügynöksé­gek, a legreakciósabb nyugati rádióállomások ujjongva adtak hírt a prágai nacionalista meg­nyilvánulásokról. — Mi szeretjük a sportot, tiszteljük a sportolókat, tu­dunk örülni barátaink győzel­mének és méltósággal elvisel­jük sportolóink kudarcait. A sport — sport. Amikor azon­ban a sportot politikai speku­lációk eszközévé akarják vál­toztatni és a sport segítségével nacionalizmust és sovinizmust igyekeznek szítani, ez felhábo­rodást kelt nemcsak a sport kedvelőiben, hanem minden becsületes emberben — írja a Pravda. A lap elmondja, hogy a prá­gai szovjet nagykövetségre és más csehszlovákiai szovjet in­tézményekhez egymás után ér­keznek a levelek, a telefonhí­vások, amelyekben egyszerű csehszlovák emberek mély fel­háborodásukat juttatják kife­jezésre a provokátorok akciói miatt. Nem kétséges, hogy a cseh­szlovák kommunisták és más becsületes csehszlovák dolgo­zók nem tűrik el, hogy a szo­cialistaellenes elemek naciona­lista, szovjetellenes rágalmak­kal mérgezzék meg az emberek gondolkodását, mindent meg­tesznek a novemberi pártplé- num határozatainak végrehaj­tásáért, a szocializmus cseh­szlovákiai pozícióinak megszi­lárdításáért, Csehszlovákia és a Szovjetunió, valamint a töb­bi szocialista országok közötti' barátság erősítéséért — írja befejezésül a Pravda. ★ A hétfői csehszlovák lapok közölték a Cseh Szocialista Köztársaság kormányának szombaton közzétett nyilatko­zatát, amelyben elítélte a már­cius 28-i prágai rendzavaráso­kat. (Csehszlovákiában vasár­nap nem jelennek meg lapok.) A Mlada Fronta ezzel össze­függésben, a többi között, a következőket írja: Egyetlen józan ember sem érthet egyet azzal, ami péntek­ről szombatra virradó éjjel Prágában, a Vencel téren tör­tént. Természetes, hogy örül­tünk a csehszlovák jégkoron- gozók győzelmének. A polgá­rok tízezrei a város központjá­ba vonultak, hogy kifejezést adjanak ennek az örömnek. Ugyanakkor az Aeroflot helyi­ségének feldúlása, vala­mint a házak falára és a kirakatok üvegére ra­gasztott szennyes és vulgá­ris feliratok, szégyenfoltot hagynak a prágaiak becsületén — írja a lap. CSAK RÖVIDEN... BECSBEN vasárnap este vé­get ért 12, a szocialista Inter- nacionáléhoz tartozó párt ve­zetőinek zártkörű konferen­ciája. A MAJNA MENTI Frank­furtban, Hamburgban, Hanno­verben, Münchenben, Stutt­gartban, Essenben és Nyugat- Németország más városaiban több mint 80 ezer ember vett részt az immár hagyományos tavaszi kétnapos béketünteté­sen. A SZABADSÁGHARCOSOK tüzérsége vasárnap 122 milli­méteres rakétákkal lőtte' Sai­gon belvárosát. HUSSZEIN jordániai király ma elindult az Egyesült Ál­lamokba és több nyugat-euró­pai országba teendő nagysza­bású kőrútjára. AZ ORLYI nemzetközi repü­lőtéren 13 rejtett televíziós kamerát állítottak fel a zseb­tolvajok elleni küzdelem je­gyében. ; "A I • « t-t-LÍ szombaton rendeztek meg a madridi királyi \jYOZl0S .-KViniCtt ' színházban az Eurovízió idei tizennegyedik J * * dalfesztiválját, amelyet a magyar televízió iá közvetített. A képen (balról jobbra) a győztesek: a holland Lennie Ruhr, a francia Frida Boc- cara, a spanyol Massiel és az angol Lulu. Lulu mellett balról a tavalyi győztes, a spanyol Sa­lome. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom