Pest Megyei Hírlap, 1968. december (12. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

AZ MSZMP REST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A A JA A verseny kedvezően befolyásolja a vállalatok idei eredményeit A Szonda 6. szovjet automa­tikus űrállomás november 10 —17-ig lezajlott űrrepülése Idején kétszer készített felvé­teleket a Holdról. Az első alkalommal, amikor a Szonda 6. a Hold felé köze­ledett, az volt a feladat, hogy készítsen fényképfelvételeket a Hold egész megvilágított felü­letéről az égitest méreteinek és formájának pontosabb megha­tározása, továbbá fotorrietrikai jellemzők megállapítása céljá­ból. A második alkalommal a felvételek célja az volt, hogy minél gazdagabb fényképanya­got szerezzen a Hold Földről nem látható részének feltérké­jT ítélet Darmstadtban Hátúm város r«—»ninniim mm———gr szocialista brigádvezetői tanácskoztak A kilencévi börtönre ítélt August Reiner, volt SS-tiszt. A darmstadti bíróságon 4—15 i évi börtönbüntetésre ítéltek I Lázadást fojtottak el Tibetben Nemzetközileg elszigetelődött a népi Kína A népi Kína fennállásának- húsz éve után nemzetközileg úgyszólván teljesen elszigete­lődött s az albán fővárosban jelentkező komolytalan Kína- barát megnyilvánulásoktól el­tekintve nincs olyan állam a földön, amely támogatná Kína külpolitikáját vagy egyetértenének Mao Ce-tung belpolitikájával — állapítja meg a lengyel Zycie Warsza- wy cikkírója, majd a Viet­nammal kapcsolatos kínai po­litikát elemezve felhívja a figyelmet arra, hogy Peking elégedetlen a viet­nami háború befejezésé­nek lehetőségével. Ugyanakkor Peking fo­kozza elszigetelődését a szom­szédaihoz fűződő kapcsolatai­nak sajátos szemléletével, ami abban nyilvánul meg, hogy a Kína határait megállapító régi egyezmények „igazságta­lanságára” hivatkozva terü­leti követelésekkel lép fel. Az elmúlt évek során a kí­nai kormány nemegyszer fel­vetette a szovjet—kínai ha­tár problémáját, „igazságta­lannak” nevezve a 100 évvel ezelőtti határmegállapítást. Területi követelésekkel állt elő Indiával, Pakisztánnal, Burmával, Mongóliával és Afganisztánnal szemben is, ugyancsak százéves szerződé­sek „jogtalanságára” hivat­kozva. Befejezésül a cikkíró emlé­keztet az évszázados kínai— mongol vitára, majd megálla­pítja, hogy Peking elszigete­lődése a nemzetközi munkás- mozgalomban összefügg ezek­nek az indokolatlan követelé­seknek á hangoztatásával is. ★ A PAP lengyel hírügynök­ség pekingi tudósítója jelen­tésében közli: a kínai fővá­rosban megjelentek a tibeti katonai körzet parancsnoksá­gának falragaszai, amelyek hírül adják, hogy „lázadást fojtottak el Tibetben”. A fal­ragaszok olyan „új mozga­lom” elfojtásáról számolnak be, amely a „Mao elnök és helyettese, Lin Piao vezetése alatt álló központ ellen irá­nyult” s egyben több mint száz letartóz­tatott személy nevét köz- . lik. Közöttük található Csou Zsen- san és Vang Csi-mej, a ti­beti autonóm körzet párt- bizottságának volt titkárai. hét volt SS-tisztet, akik a má­sodik világháború alatt több mint 80 000 személy meggyil­kolásában voltak bűnrészesek. A vádlottak egyebek között részt vettek a Kijev melletti Babij Járnál végrehajtott tö- meggyilkosságban. Perük 14 hónapig tartott. A bíróság igen sok országból összesen 175 ta­nút hallgatott meg. Cegléd város, Nagykörös és Monor szocialista brigádjai­nak vezetői tartottak értekez­letet tegnap délelőtt a ceglédi városi tanács üléstermében. A tanácskozáson részt vett Kónyár Ferenc, a megyei pártbizottság ipari osztályának munkatársa és Zsigó László, a Szakszervezetek Pest megyei Tanácsának képviselője. A megjelenteket Kovács Ferenc köszöntötte a városi pártbi­zottság, a KISZ-bizottság és a sZuKSzerVczetck ceglédi szak­maközi bizottsága nevében, Rátóti István, a Ceglédi Váro­si Pártbizottság ipari osztá­lyának vezetője tartott vitain­dító előadást. — Már hagyomány, hogy a szocialista munkaversenyt va­lamilyen időszerű kiemelkedő társadalmi, politikai esemény jegyében szervezik. Példa er­re, hogy az idén a KMP 50. évfordulója tiszteletére indult jubileumi munka verseny. A jubileumi évben a verseny­program a dolgozók megnye­rése volt az új gazdasági me­chanizmus céljának támoga­tására. Ezt szolgálta a SZOT elnöksége és a KISZ KB 'kö­zös felhívása, amely kedvező visszhangra talált a szocia­lista brigádok körében. — Rendkívül ésszerű mun­kamegosztás és együttműkö­dés van kialakulóban a válla­latok többségénél a • munka­verseny irányításában. A párt- I szervezetek feladatul tűzték j ki a kommunisták és a kom­munista gazdasági vezetők * számára a dolgozók rendsze­res tájékoztatását a kitűzött gazdasági célokról, az év köz­ben elért eredményekről. Az előadó ezt követően a fiatalok vállalásait méltatta, majd a jubileumi vtrseny számszerű adatait ismertette. A tapasztalatok szerint a kol­lektívák versenye kedvezően befolyásolja a vállalatok idei eredményeit. Negatív jelen­ségként értékelte, hogy az ad­minisztratív dolgozókat még nem sikerült bevonni a moz­galomba. Az előadás után hozzászólá­sokra került sor. Kónyár Ferenc a megyei pártbizottság munkatársa mindenekelőtt a mozgalom kettős jellegét hangsúlyozta, a gazdasági eredmények mel­lett a tudatformálás fontossá­gáról beszélt. Zsigó László el­mondotta, hogy a megyében a dolgozók 40 százaléka szo­cialista brigádtag, ez az or­szágos átlagnál magasabb szám. Az anyagi ösztönzés Cinkotától Aszódig fontosságáról, a rugalmas szervezésről bes?élt. Végül a jelenlevő brigádve­zetők mondották el tapaszta­lataikat, javaslataikat és véle­ményüket a szocialista mun­kaversenyről és a brigá.dmoz- galomróL Javítják a 3-as számú országos főközlekedési út egyik szakaszát. Cinkota környékén sze­gélyeznek, Gödöllő előtt és után az útpadkát rendezik, Aszódnál pedig (a képen) má? aszfaltoznak. Terítik a megalapozott úttestre az aszfaltot. Foto: Gárdos Mínusz 43 fok A hőmérséklet Európa-szerte legfeljebb egy-két fokkal tér el az évszaknak megfelelő át­lagtól. Az Urál nyugati lejtő­jével határos területen azon­ban szombaton hajnalban rendkívül erős lehűlés követ­kezett be: a hőmérő higany­szála többfelé mínusz 37, sőt, volt ahol mínusz 43 fokig süllyedt. Ellenőrző pontok hálózata a Jordán folyó partján Az izraeli katonaság az el­lenőrző pontok széles hálóza­tát építette ki a Jordán-folyó megszállt nyugati partján. Azokat az arab ellenállókat próbálják kézre keríteni, akik pénteken éjjel bombát dobtak a nablusi katonai kormányzó házának kertjébe és megron­gálták a Hebron .vízellátását biztosító fővezetéket. Légierővel a royalisták ellen A közelmúltban létrehozott dél-jemeni légierő kedden és csütörtökön, eredményes táma­dást intézett az Adentől 270 kilométerre fekvő Beihan vá­ros környékén csoportosuló ro­yalista tábor ellen. Ma közük a Szonda 6 felvételeit a Holdról Bikovsikij: „Már létrehoztuk a Féld-Hold-föld útvonalat" pezéséhez. Ennek során a fényképezőgép optikai (Folytatás a 2. oldalon) Scranton második tengerentúli megbízatása Richard Nixon, az Egyesült Államok újonnan megválasz­tott elnöke pénteken New York-i főhadiszállásán külpo­litikai tanácsadókat fogadott. Ronald Ziegler, Nixon sajtó­főnöke a sajtó képviselőinek beszámolt arról, hogy William Scranton, volt pennsylvaniai kormányzó Nixon megbízásá­éból hétfőn közel-keleti „tény­megállapító” körútra indul. A volt kormányzó írón, Liba­non, az Egyesült Arab Köz­társaság, Szaúd-Arábia, Jordá­nia és Izrael államfőivel kíván találkozni. New Yorkba de­cember 11-én tér vissza és Nixonnak beszámol tapaszta­latairól. Az újonnan megválasztott elnök táviratot intézett a hat ország államfőihez. Ebben fel­kérte őket, hogy fogadják Wil­liam Scrantont és tájékoztas­sák őt kimerítően a közel-ke­leti helyzetről. Ez a második tengerentúli megbízatás, melyet Scranton az elnökké választott Nixontól William Scranton kapott. Az első egy ténym eg­állapító utazás volt Európá­ban. XII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM ÁRA I fc'ORBAT 19S8. DECEMBER 1., VASÄRNAP PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Ők sem kivételek Újítások a DCM-nél. Mé­száros Ottó cikke a 3. ol­dalon. Ifjúsági klub, Szigethalom Riportunk a 4. oldalon. Politikai biztosként... Portré egy veteránról. Szűts I. Dénes írása a 4. oldalon. DUDASZÓ A CSÓDI VÖLGYÉBEN Nyíri Éva riportja az 5. oldalon. Rendőrkézen a szakállas bujkáló Szltnyai Jenő fényképes tudósítása egy közveszé­lyes bűnöző kézrekerítésé- ről, a 6. oldalon. „Gyerekek nélkül üres lenne az életem” Varga Vera írása a 6. oldalon. Az élet katonái Sorozatunk mai írásában Farkas Pált, az albertirsai Dimitrov Tsz elnökét mu­tatja be Karácsonyi István, a 9. oldalon. Heti jogi tanácsaink Jogtanácsosunk válaszol olvasóink kérdéseire a 10. oldalon. A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG KÖSZÖNETÉ A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága ezúton köszöni meg mindazon párt, taná­csi és társadalmi szervnek, valamint intézménynek, ipari vállalatnak, állami gazdaságnak és termelő- szövetkezetnek üdvözlő táviratát, amelyet a párt megalakulásának 50. év­fordulója alkalmából kül­dött a Pest megyei Pártbi­zottságnak. MSZMP Pest megyei Bizottsága

Next

/
Oldalképek
Tartalom