Pest Megyei Hírlap, 1968. november (12. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

Ünnepi emlékezés a polgári demokratikus forradalomra AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ... .r.iv-.-í- «fai ‘.afriAite.w. >. 1>W< • v ~ - - _ X II. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM ÁRA 70 FILLÉR 1968. NOVEMBER 1., PÉNTEK PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A Hazafias Népfront Pest megyei Bizottsága és a Szakszervezetek Megyei Tanácsa együttes ünnepsége Szentendrén Ünnepélyesen fogadták a Csehszlovákiából hazatért Az ünnepségsorozat csütörtökön, a kora délutáni órákban kezdődött Szentendrén, a József Attila Művelődési Házban. Eljöttek ide megyénk minden járásából és városából néhányan azok az idős elvtársak, akik az ötven évvel ezelőtti hősi forradalmak bátor harcosai voltak. Eljöttek a veterántalálko­zóra a megye, valamint Szentendre járás és város politikai és társadalmi vezetői is. Házigazdaként a megjelenteket Balogh János, Szentendre város pártbizottságának titkára köszöntötte meleg szavakkal. Ezután az úttörők a veteránoknak virágokkal ked­veskedtek. Poharazgatás közben bensőséges, baráti be­szélgetésben elevenítették fel a múltat. Délután négy órakor együttes ünnepi meg­emlékezést tartott Szentendre Városi Tanácsa dísztermében a Hazafias Népfront Pest me­gyei Bizottsága és a Szakszervezetek Megyei Tanácsa az őszirózsás forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából. Az elnökségben helyet foglaltak: Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja, a Pest me­gyei Pártbizottság első titkára, dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács vb-elnöke, Palotás Károly, az SZMT vezető titkára, Szilágyi Já­nos rendőr ezredes, megyei főkapitány, az MSZMP Pest megyei végrehajtó bizottságá­nak tagjai. Az elnökségben voltak még Dehurta Ist- vánné veterán, Pála Károlyné, a Szentendrei Városi Tanács vb-elnökhelyettese, országgyű­lési képviselő, dr. Wild Frigyes, a Magyar- országi Német Dolgozók Demokratikus Szö­vetségének főtitkára, országgyűlési képviselő, S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront me­gyei titkára, Nagy Imre, az MSZMP Szent­endrei Járási Bizottságának első titkára, Ba­logh János, a Szentendrei Városi Pártbizott­ság titkára, Korsós László, a Hazafias Nép­front titkára, Wolf Lajos, a Hazafias Nép­front elnöke és Szeberényi Lehel író. A Himnusz hangjai után Palotás Károly, az SZMT vezető titkára tartott elnöki meg­nyitót. Palotás Károly megnyitója Tisztelt ünnepi ülés! Kedves elvtársnők! Kedves elvtársak, kedves barátaink! Dolgozó népünk, Pest me­gye dolgozó népének életében nevezetes évfordulók, törté­nelmünk egyik legdicsősége­sebb évfordulói következnek. Fél évszázaddal ezelőtt néhány hónap leforgása alatt két szo­rosan összefüggő forradalom zajlott le hazánkban. A mai évfordulón az 1918-as ősziró­zsás polgári demokratikus for­radalomra, a jelenlevő és az eltávozott hősökre emléke­zünk. Szívből köszöntőm a nagy idők tanúit, a polgári de­mokratikus forradalom és az 1919-es szocialista forradalom résztvevőit. Üdvözlöm ünnep­ségünk valamennyi kedves vendégét. A kilátástalan háború, a nyo­mor, a fronthírek viharos gyorsasággal ébresztgették a forradalmi elszántságot a leg­szélesebb néprétegekben. De minőségi változás csak akkor következett be a fejlődésben, a háború ellenes tömegmoz­galmakban, amikor ezt a tö­megmozgalmat megterméke­nyítették az 1917-es októberi forradalom, a szocializmus esz­méi, és amikor a mozgalmak vezetői a forradalmi munká­sok lettek. Amikor még a pol­gári pártok csupán alkudoz­nak, kértek, a tömegek kérés nélkül is cselekedtek. 1918-ban esős, ködös volt a reggel október 31-én, de a munkások, a széles néptöme­gek már kora hajnalban tün­tettek. Budapest népe az ut­cára özönlött, százával tartot­ták a gyűléseket, munkások, katonák együtt ünnepelték a háború végét, a forradalom győzelmét. A katonák leszag­gatták sapkájukról a jelvényt és őszirózsával felvirágozva járták a város utcáit. És a munkások a katonákkal együtt a hatalmat a Nemzeti Tanács kezébe tették. Tehát az októberi őszirózsás forradalmat azok a munkások és katonák hajtották végre, akik már nem tudtak tovább várni, akik már megunták a mészárlást, a papírbakancso­kon nyerészkedő síberek vilá­gát, a császári világot, a hadi- jegélyt sikkasztó jegyzők ural­mát, a kegyetlen sortüzeket. Ezek a napok sorsdöntő for­dulatot jelentettek történelmi fejlődésünkben. Először lé­pett történelmünkben porond­ra a magyar munkásosztály, ezzel megnyitva az utat a to­vábbi haladás számára, a pol­gári forradalomtól a szocialista forradalom felé. És ezek a tö­megek készen álltak a forra­dalom továbbfejlesztésére, megvédésére, elszántan, egé­szen a szocialista forradalom győzelméig. A magyar mun­kásosztály leghaladottabb tag­jai, forradalmi szocialisták, az orosz hadifogságból hazatérők, akiket Lenin szelleme éltetett, és a forradalmi értelmiség leg- jobbjaiból megalakult a forra­dalom győzelmének biztosíté­ka: a Kommunista Párt. És hogy ez így igaz, azt bizonyí­totta néhány hónappal később a megszületett dicsőséges Ma­gyar Tanácsköztársaság. A burzsoá uralkodó osztály, a Horthy-rendszer alatt min­den erővel igyekezett besá­rozni 1918 októberének dicső fényét, az őszirózsás forradal­mat. Azonban a huszonötéves Horthy-rendszer ideje alatt is ébren tartotta a magyar mun­kásosztályban a forradalmi szellemet a győzelmes orosz proletariátus sikere, amely 1917. november 7-én kezébe vette a hatalmat. Fél évszázad múltán az őszi­rózsás forradalom története tisztán, a maga igazi fényében és valóságában ragyog előt­tünk. Most, amikor a fél év­százados emlékezés napján meghajtjuk tisztelettel fejün­ket és zászlóinkat a magyar munkásosztály előtt, az újat és nagyszerűt akaró hősök előtt, a nagyapák, a nagy­anyák nemzedéke előtt, az itt megjelent hősök előtt, Károlyi Mihály■ emléke előtt, ezen a napon ígérjük: tovább visszük törhetet­len forradalmi akaratukat, ha­zaszeretetüket, internaciona­lista eszméiket, ígérjük, hogy sikeresen folytatjuk a szocia­lizmus felépítésének munkáját hazánkban. Ünnepségünket ezennel megnyitom és felkérem. S. Hegedűs Lászlót, tartsa meg ünnepi beszédét — mondotta Palotás elvtárs, majd S. Hege­dűs László, a Hazafias Nép­front megyei titkára mondott ünnepi beszédet. (Folytatás a 2. oldalon) katonai alakulatokat A Magyar Néphadsereg ala­kulatai Csehszlovákiából fo­lyamatosan visszaérkeztek helyőrségükbe. Az egységeket mindenütt ünnepélyes külső­ségek között fogadták. Nagy­szabású ünnepséget rendeztek Zalaegerszegen is. Nemzeti színű és vörös zász­lókkal díszített utcák, több ez­res tömeg fogadta Zalaeger­szeg főterén néphadseregünk Csehszlovákiából hazatért ala­kulatait. A főtéren felsorakozott ala­kulatok előtt Lakatos Béla ve­zérőrnagy, a magasabb egység parancsnoka jelentette Csémi Károly altábornagynak, hogy a baráti Csehszlovákiából haza­tért egységek az ünnepélyes fogadásra felsorakoztak, majd a két tábornok a Rákóczi-in- duló hangjaira ellépett a tisz­telgő egységek előtt. A foga­dóünnepség a Himnusszal kez­dődött. Kálazi József vezérőr­nagy felolvasta Czinege Lajos vezérezredes honvédelmi mi­niszter napiparancsát. A napiparancs ismertetése után Varga Gyula, a Zala me­gyei Pártbizottság első titkára Üdvözölte a hazatért csapato­kat. Szavaira Lakatos Béla ve­zérőrnagy válaszolt. Ezt követően egyenruhás úttörők köszöntötték a haza­tért alakulatokat, majd Csémi Károly altábornagy, a honvé­delmi miniszter első helyette­se, a magyar néphadsereg ve­zérkari főnöke mondott be­szédet. Csémi Károly altábornagy beszéde után a katonazenekar az Internacionálét játszotta, majd a csapatzászlóval elvo­nultak a felsorakozott egysé­gek a díszemelvény > előtt. Az ünneplő tömeg előtt fe­gyelmezett rendben elvonultak 1 bevonultak körletükbe. A lak- a Csehszlovákiából hazatért tanyában ünnepi vacsora vár­gépesített csapategységek, s | ta a hazatérő csapatokat. MOSZKVA Közlemény az SZKP Központi Bizottságának üléséről Az SZKP Központi Bizott­sága csütörtökön, október 31- én folytatta előző nap meg­kezdett ülésszakát. Leonyid Brezsnyevnek, a központi bizottság főtitká­rának a szovjet mezőgazda­ság fellendítését célzó intéz­kedések végrehajtásáról szó­ló beszámolója után megnyi­tották a vitát, amelyben szá­mos szakminiszter és párt­vezető vett részt. A vita után a főtitkár be­számolója alapján a központi bizottság ülésének résztve­vői egyhangúlag megfelelő határozatot fogadtak el. Ezután meghallgatták Leo­nyid Brezsnyev beszámoló­ját az SZKP Központi Bi­zottsága Politikai Bizott­ságának külpolitikai te­vékenységéről, amelyet a köz­ponti bizottság tagjai egyön­tetűen jóváhagytak. Az ide­vágó határozat kimondja, hogy a központi bizottság és a szovjet kormány külpoliti­káján egy emberként támo­gatja és helyesli az egész párt, a munkásosztály, a pa­rasztság, az értelmiség, a■£ egész szovjet nép. Ezzel az SZKP Központi Bizottságának ülése befejező­dött. BUDAPEST A Dán Kommunist elnökének látogatása A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására október 29— 31. között Budapesten tartóz­kodott Knud Jespersen, a Dán Kommunista Párt elnöke. Fo­gadta őt Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, és a szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen, ame- lyen részt vett Komócsin Zol­tán, a Politikai Bizottság tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára és Várkonyi Péter, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetője, baráti eszmecserét folytattak a két testvérpárt kapcsolatai­ról, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom kérdéseiről. Knud Jespersen csütörtökön elutazott Budapestről. CSERVENKA FERENCNE AZ EGYKORI HARCOSOK KÖZÖTT. Kádár János távirata Max Reimannhoz Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára táviratban üdvözölte Max Reimannt, Németország Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának első titká­rát 70. születésnapja alkal­mából. SZOVJET JEGYZEK Kínához A szovjet külügyminiszté­rium jegyzéket intézett a Kí­nai Népköztársaság moszkvai nagykövetségéhez, amelyben a Kínai Népköztársaság kül­ügyminisztériumának 1968. szeptember 16-án kelt jegyzé­keire válaszol. Ezek a jegyzé­kek „szovjet katonai repülő­gépeknek a kínai légitérbe történt behatolásáról" beszél­tek. A szovjet külügyminiszté­riumot, állapítja meg a jegy­zék, felhatalmazták annak kijelentésére, hogy a Kínai Népköztársaság külügyminisz­tériumának állítása, amely szerint 1967 augusztusa és 1968 augusztusa között szov­jet katonai repülőgépek 119 esetben megsértették Kína légiterét, elejétől végéig ko­holmányokon alapulnak, s semmilyen alapjuk nincs. ) <

Next

/
Oldalképek
Tartalom