Pest Megyei Hírlap, 1968. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-30 / 177. szám

I 2 ftil •rrr; ^Cirlap 1968. JÜLIUS SO., KEDD Több százezer tüntető Peking sugdrútjain Jachttal a sivatagiin át Repüiőgépvita Izrael az ENSZ-hfordul Nézeteltérés az algériai kormányon belül Hétfőn ismét több százezer tüntető lepte el Peking széles sugárútjait. A napok óta egy­huzamban tartő erődemonstrá­ció — amelyben az elemi isko­lás gyerekektől kezdve az idős üzemi munkásokig úgyszólván minden _ korosztály részt vesz — Kína új „művelődéspoliti­kai programját” támogatja. A programot Mao Ce-tung sze­mélyesen hirdette meg abból az elgondolásból kiindulva, hogy Kína eddigi oktatási rendszere „végzetesen elsza­kítja az értelmiséget a mun­kásosztálytól, a parasztságtól”. Az új megoldás Mao Ce-tung szerint, a már végzett hallga­tók átirányítása kétkezi mun­kára. A kínai oktatásügyi reform megvalósítását az úgynevezett forradalmi bizottságokra és a hadsereg különleges propa­gandacsoportjaira bízták. A központi vezetőség a kam­pányt összekapcsolja a Mao Ce-tung ellenzékének nyilvá­nított értelmiségi réteg és a háttérbe szorított magas rangú állami és pártvezetők elleni újabb támadásokkal. A probléma sajátos velejá­rója, hogy a kínai egyetemek utolsó két végzett évfolj’ama, amely most forradalmi lobo­gók alatt készül a vidék meg­hódítására, éppen a „kulturá­lis forradalom” derékhada volt, részt vett a régi vezető­ség elleni erőszakos kampány­ban, esetenként saját' tanárai ellen fordult, majd először el­méleti, azután fegyveres har­cot vívott saját „lázadó” diák­társaival. Ezek a félbemaradt egzisztenciák a kétéves „for­radalmi vakáció” után nyert végbizonyítványai kerülnek az egyetemekről „az igazi munkássá és paraszttá válás” világába. A pekingi hatóságok, ame­lyek hónapokig nem állták út­ját az emberéleteket is köve­telő egyetemi villongásoknak, állítólag erélyes intézekdése- ket tettek a két legnagyobb j fővárosi felsőoktatási intéz- I ményben, a Peta tudomány- egyetemen és a Csinghua mű­szaki egyetemen harcoló ri­vális maoista csoportok szét­választására. Pekingi megfi­gyelők feltételezik, hogy ez volt a „forradalmi oktatás új, százéves nagy tervének” egyik 1 rejtett célja. Mint már jelentettük, há­rom fiatal moszkvai turista kerekes jachton kelt útra a sivatagon át. 1000 kilométe­res utazásukat befejezték. Eduard Nazarov mérnök volt hajóstiszt, Vlagyimir Talanov mérnök, szenvedé­lyes vitorlázó és Gennadij Galiullin, a turistaszövetség felügyelője kereken egy hó­nap alatt tette meg az utat az ázsiai sivatagban. Az Arai- tótól délkeletnek indultak és maguk készítette kerekes jachtjukon a íutónomokon át Kzil-Orda kazah városba ér­keztek. Jachtjuk helyenként 80 kilométer óránkénti se- j bességgel száguldott. Rako­mányuk kizárólag hálózsá­kokból, vízzel telt kannák­ból és konzevvekből állott. A sivatagi vitorlázás nem extravagáns utazás volt ré­szükről. A kerekes jacht fel­keltette a sportolók érdek­lődését. Sportklubokban a „szárazföldi vitorlázó világ- bajnokságról” többször esik szó mostanában. Sőt, a három fiatal moszkvai bátor tette gondolkodóba ej­tette az illetékeseket is: nem lehetne-e felhasználni ezt a könnyű közlekedési eszközt Közép-Ássia és Kazahsztán óriási homoksivatagaiban? , Az izraeli kormány vasár­nap este bejelentette, hogy az elrabolt izraeli repülőgép ügye miatt panaszt emel az ENSZ- nél. A kormány bejelentésekor célzott rá, hogy a lépéssel \’ár mindaddig, amíg a Biztonsági Tanács algériai elnökének mandátuma lejár. A UPl értesülései szerint az A Moszkovszltaja Pravda munkatársai kibányászták a ; „Rabocsaja Moszkva” 1931. | algériai kormányon belül ai izraeli gép ügyében nézetel­térések támadtak. A hírügy­nökség szerint főleg Buteflika külügyminiszter — aki most tért vissza Franciaországban tett hivatalos látogatásáról — szorgalmazza a repülőgép visszaadását és utasainak sza- . badon bocsátását. július 17-i számát, amely szerint a moszkvai közleke­dés igényeinek kielégítésé­hez legalább kétezer autó­buszra és ugyanannyi taxira volna szükség. A 37 éves új­ság azt írja: „Moszkvában jelenleg 250 taxi és 235 autóbusz bonyolítja le a forgalmat összehasonlításul álljanak itt a mai Moszkva adatai: a szovjet főváros közszállí­tását 4720 autóbusz, 1900 trolibusz, 1500 villamos bo­nyolítja le, amelyek össze­sen 320 vonalon közleked­nek. A taxik száma megha­ladja a tízezret. Égszínkék karakül juhok Az ismert Izarakül juhokat a Szovjetunióban eddig két színben — feketében és szür­kében tenyésztették. Tádzsi­kisztán Kabadán nevű gaz­daságában az éveken át foly­tatott keresztezés munkájá­val legutóbb sikerült égszín­kék és búzavirág színű ju- hokat kitenyészteni. (A „kara­kul” szó egyébként „fekete vi­rágot” jelent.) MEGSZELÍDÍTIK AZ IKARUST? Közlekedési eszközzé varázsolják... A valamivel több, mint egy kilométer átmé­rőjű Ikarus kis­bolygó június 14-én megközelí­tette a Földet, de szerencsére hat­millió kilométer távolságban elszá­guldott mellet­tünk. A csillagá­szok jó előre ki­számították az Ikarus pályáját és megállapították, hogy az összeüt­közés veszélye nem fenyeget. Az összeütközés sú­lyos következmé­nyekkel járt vol­na, mivel az Ika­rus óránként 100 ezer kilométeres sebességgel szá­guld. Transvaalban (Dél-afrikai Köz­társaság), Wrede- fort-Ringben van egy 40 kilométer széles kráter, amely egy, az Ikarusnál kisebb aszteroid becsa­pódásának helyén keletkezett. A szakemberek leg­alább tizenöt olyan kráterről tudnak, amelyek égitestekkel való összeütközés kö­vetkeztében jöttek létre a Föld fel­színén. A csillagászok kiszámították, hogy átlag min­den tízezer évben történik ilyen ösz- szeütközés. * Az utolsó becsapódást 1908-ban jegyez­ték fel Szibériá­ban, a Tungusz- ka folyónál, ami­kor egy Xei rob­bant tüzes gömb, mielőtt a Földet érhetett volna, 50 kilométeres kör­zetben szénné égette a fákat, a levegőhullámok pedig 150 kilomé­teres körzetben kitörték az ab­laküvegeket és földre terítették az embereket. Ez a tüzes gömb hi­hetőleg egy üstö­kös feje volt, alig egymillió tonna súlyú „szerény” égi tárgy, az Ika­rus súlya viszont több . tízmilliárd tonna. Szerencsé­re a világűr vég­telen és az égi utak sokasága megszámlálha­tatlan. Az Ikarust 1949­ben fedezték fel, s a kisbolygó az 1560-os számot kapta. Az Ikarus min­den 19. évben ha­lad el a Föld kö­zelében, ami arra a gondolatra kész­tette Sternfeld szovjet tudóst, hogy ezt a kis­bolygót '.„meg le­het szelídíteni”, „közlekedési esz­közként” lehet felhasználni nap­rendszerünk ha­tárai felé. Ez az elgondoflás csábító ugyán, de egye­lőre még meg­valósíthatatlan. De a kisbolygó következő látoga­tásáig, vagyis 19 év elmúltával az emberiség talán már megtalálja a módját, hogyan használja fel az Ikarust a világűr meghódításánál. CSAK RÖVIDEN... HÁROM AMERIKAI VÁ­ROSBAN: Garyban, Grand Rapidsban és Cincinnatiban vasárnap és hétfőre virradó éjjel folytatódtak a zavargá­sok. AZ ARAB LIGA szeptember ! 3-ra értekezletre hívta össze j az arab államok külügyminisz- j tereit, Kairóba. TITO jugoszláv elnök Brioni szigetén az Osztrák Kommu­nista Párt elnökével, Franz Muhnval a nemzetközi mun­kásmozgalom problémáiról tárgyalt. KÉT ÉS FÉL ÉV UTÁN ismét polgári elnöke van Da- homeynek. Az indiánok és A limai paleontológiái mű- [ seumban található régészeti lelet azt mutatja, hogy a nazka indiánok mintegy 2400 évvel ezelőtt már teljes mér­tékben birtokában voltak a vérkeringés teljes ismereté­nek. A fennmaradt kerámiatárgy szívet ábrázol, amely tökéle­BARRIENTOS bolíviai ál­lamfő új kormányt alakított, melynek 14 tagjából 12 a had­seregben is vezető tisztséget tölt be. Kopaszok kongresszusa Vasárnap délután Ville- chauve (magyarul: Kopasz­falva) középnfranciaországi fa­luban összegyűltek, a francia, j belga és svájci kopaszok kép- j viselői. Kongresszusuk során I három új kopaszt avattak, j akiknek meg kellett fogadni '■ ünnepélyesen, hogy semmi­lyen hajnövesztő szert nem fognak használni. a vérkeringés t tesen mutatja ki a két kam­rát és a két pitvart, és nyilak jelzik a vér áramlási irányát. A, kerámiatárgyat bemutat­ták azoknak a sebészeknek, akik Limában kardiológiai kongresszust tartottak. Köz­tük volt a dél-afrikai Barnard professzor is. Moszkva tegnap és ma \"Ssssrssss/ssssss/sss/sss/siV///////////////////////////////////////////////////////////^^^ I * | A lottó tárgynyereinények gyorslistája ! éut, 052 674 éut. mára. 055 620 hg, r. 092 172 máru. bávut. 112 900 ut, mkr. 138 286 htg. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tegnap rendezte — a 30. heti lottószelvények részvételével — a júliusi térgynyereménysor- solást. A kihúzott számok és nyereményeik a következők: A gyorslistában az alábbi rövidítése­ket alkalmaztuk: kültid = külföldi üdülés: but = bűtorutalvány; ut = utalvány: mkr = motorkerékpár; r = rádió: lg - fényképezőgép: tv = te­levízió; ó - óra; étit — éléskamra­utalvány; bávut = B AV-utalvány; íg ** írógép; flp ■= filmfelvevőgép; htg “ hűtőgép; hg -- háztartási gép; mocent — mosógép és centrifuga; kmv = ki mit választ utalvány; zg - zenegép; ruh •= ruházati cikkek utal­vány; máru *= méteráru-utalvány; ofut = OFOTÉRT-utalvány; olk = olajkályha; elk -- elektromos kályha; mag — magnó; lemj — lemezjátszó. 008 408 éut, 018 697 máru, 046 405 mo­cent, 048 287 kmv, 050 815 külüd, 052 660 052 675 éut, 054 588 064 441 máru, 090 014 103 363 éut, 112 731 113 336 éut , 137 374 131 969 mag, 160 001 ut. 161 192 mkr. 161 311 hűt. 164 668 hg, 171 304 ruh, 195 500 hg, 220 083 Ut, 223 353 htg, 228 999 éut. 230 969 fip, 238 567 ut. 245 970 r. 261 574 kmv. 270 804 hg, 279 068 ruh. 279 287 hg, 288 858 r. 289 843 ut, 293 144 ut. 296 536 éut. 303 232 r. 321 447 ruh. 344 184 elk, 347 436 ut, 378 277 éut. 387 641 ruh. 392 308 Zg, hg, 390 039 ut, 430 097 mocent, htg. 438 429 éut, 439 871 Zg, külüd, 446 066 bu, 432 219 htg, ut,, 467 152 kmv, 471 233 ig, mocent, 491 042 külüd, 491 184 ut. 493 046 éut, 494 777 ofut. 506 33! éut. 510 980 ut. 514 240 r. 514 843 ut. 529 G09 külüd, 533 084 r. 534 770 fip. 536 225 ut, 530 512 tv. 540 095 bu. 551 369 hg, 554 744 htg. 570 832 éut. 578 1 84 htg. 584 709 éut. 586 838 zg. 589 14R ruh, 592 815 ut, 595 373 olk. 599 737 Ut. 599 788 Ut. 602 007 Ofut, 603 472 máru. 606 421 lemj. 607 227 éut, 013 923 htg, 620 844 r. 048 281 ig, 651 831 elk. 652 369 ut. 636 693 bávut. 057 165 olk, 660 683 kmv. 679 467 bávut. 681 326 tv. 682 914 ruh. 683 924 ig, 684 403 éut. 693 813 külüd. 701 069 htg, 721 754 kmv, 740 618 fg. 742 048 bávut. 742 827 ruh. 760 082 ofut. 837 887 hg. 843 047 lenti. 844 403 elk. 847 173 éut. 854 637 Ut, 839 931 fip, 801 120 ig. 879 728 kmv. Ut. 886 483 Olk, Ofut, 896 475 r, Ut. 916 325 ruh, éut, ' 958 752 ut, 980 748 olk. 983 023 elk. 1 002 972 máru. 1 912 899 zg. 1 030 510 éut. 1 060 366 kül­üd. 1 075 295 ut. 1 993 656 but. 1 100 790 olk. 1 101 864 kmv. 1 105 776 ruh, 1 108 141 ruh. 1 114 270 Zg. 1 135 449 ig, 1 153 250 t>ut. 1 134 669 ut. 1 158 394 kmv. 1 101 987 lemi. 1 170 733 Ut. 1 180 384 ut. 1 201 723 mocent. 1 208 503 fg. 1 216 701 ut. 1 222 459 Ut. 1 220 072 r, 1 232 667 éut, 394 591 433 820 445 482 458 231 481 389 880 340 893 600 906 375 932 731 892 799 904 194 921 542 972 227 htg, éut, olk. fip. 1 234 384 bávut. 1 240 791 éut, 1 257 435 tip, 1 238 786 hg. 1 272 330 r, 1 287 462 mocent, 1 296 926 but, 1 305 140 elk, 1 313 123 ut, 1 321 932 éut, 1 322 429 r. 1 341 336 hg, 1 344 030 r, 1 345 253 ig, 1 348 584 r, 1 364 725 r. 1 306 509 fg, 1 308 538 bu, 1 369 078 lemj, 1 338 330 éut, 1 389 067 elk, 1 398 955 tv. 1 409 082 Ofut. 1 412 Oil ut, 1 422 973 éut, 1 438 120 éut, 1 444 66« hg. 1 446 215 fip, 1 452 577 éut. 1 453 274 éut, 1 454 199 kmv, 1 473 9.70 Ofut, 1 477 669 fg, 1 489 207 éut, 1 504 044 ut. 1 515 278 mkr. 1 524 033 máru, 1 554 130 bávut. 1 556 492 ut, 1 561 444 hg, 1 574 672 fg, 1 581 698 htg, 1 581 821 r, 1 595 787 tv, 1 613 552 elk, 1 615 552 éut, 1 619 238 ut, 1 621 709 lemj, 1 631 537 mkr, 1 633 340 r, 1 633 425 éut, 1 636 983 olk, 1 639 389 htg, 1 654 468 Ut, 1 654 647 ó, 1661216 éut, .1 673 996 éut, 1 684 100 Ut. 1 685 610 éut, 1 718 035 éut, 1 726 513 htg, 1 745 391 ruh, 1 745 592 ruh, 1 747 »63 Ut. 1 761 450 tv. 1 763 216 ut, 1 769 232 máru. 1 770 930 fip. 1 777 821 mocent, 1 784 612 r. 1 792163 éut, 1 810 001 mkr. 1 819 099 r, 1 826 443 ut, 1 846 529 zg, 1 849 680 r, 1 851 618 éut, 1 852 700 Ut, 1 833 239 kmv, 1 835 399 Ofut, 1 863 939 kmv, 1 864 994 kmv, 1 871 801 éut. 1 880 843 ut, 1 887 061 bu, 1 904 587 ut. 1 906 111 Olk. 1 923 222 Zg, 1 925 969 mocent, 1 926 868 kmv, 1930 687 r, 1 934 269 htg, 1 958 558 lem], 1 959 170 Ut. 1 976 566 Zg, 1 993 090 hg. 2 200 282 Cik, 2 201 048 r, 2 201 929 éut. 2 206 060 éut. 2 206 743 elk, 2 212 579 kmv. 2 214 547 Zg. 2 214 698 ut. 2 215 273 mocént, 2 218 888 r, 2 219 024 htg, 2 223 3:13 kmv, 2 228 621 htg, 2 229 599 Ut, 2 230 481 olk, 2 232 408 r, 2 232 4 39 but, 2 233 442 éut, 2 247 140 Ut, 2 279 623 kmv. 2 281 558 éut. 2 284 301 Olk. 2 307 840 külüd. 2 309 221 bávut, 2 314 143 ut, 2 314 OOO ut. 2 318 477 Ut, 3 323 349 WARTBURG LIMOUSINE személygép­kocsira utalvány és ramping utánfutó. 2 335 060 mag. 2 337 550 éut. 2 358 836 éut. 2 362 002 ut. 2 365 632 máru. 2 397 754 Ofut. 2 400 091 hg, 2 418 330 WARTBURG LIMOUSINE személygép­kocsira utalvány és ramping utánfutó, 2 418 675 ruh. 2 426 628 Ut, 2 427 821 íip. 2 428 404 Ofut, 2 437 864 tV, 2 440 383 külüd. 2 462 041 zg. 2 471 560 fg. 2 475 722 éut, 2 475 900 r, 2 477 131 bávut, 2 480 130 r, 2 489 387 bávut, 2 514 674 elk, 2 536 909 hg. 2 552 057 hg. 2 555 738 ig. 2 539 511 éut. 2 561 118 krnv. 2 564 627 éut. 2 567 900 máru. 2 570 130 ó. 2 571 455 hg. 2 582 161 fg. 2 593 625 elk. 2 598 009 r, 2 605 474 r, 2 606 724 ut, 2 614 389 r, 2 616 968 r. 2 635 098 Ut. 2 635 243 fip. 2 «37 322 kmv, 2 643 581 éut, 2 644 008 éut, 2 654 210 éut, 2 666 656 éut, 2 073 561 ut, 2 682 171 bu, 2 684 538 zg, 2 689 662 éut. 3 005 142 but. 3 008 612 r, 3 008 970 hg, 3 021 862 elk. 3 061 919 tv, 3 004 433 ig, 3 070 284 bávut, 3 083 807 hg. 3 087 984 ut, 3 093 305 hg, 3 097 958 zg, 3 105 715 ruh, 3 150 832 tv, 3 153 025 ut, 3 167 039 Ut, 3 174 007 ruh. 3 174 591 r, 3 175 361 éut, 3 176 629 zg, 3 190 088 hg, 3 198 097 éut, 3 203 960 Ut, 3 208 673 htg, 3 222 259 fg, 3 223 701 hg, 3 224 763 Ofut, 3 231 335 fip, 3 240 676 éut, 3 243 209 htg. 3 255 588 r, 3 257 150 éut, 3 261 774 éut. 3 263 722 éut, 3 282 883 tv, 3 286 161 ut, 3 302 374 fip, 3 314 443 zg, 3 316 113 r. 3 317 225 r, 3 321 694 éut. 3 331 528 éut. 3 332 161 éut, 3 334 260 ruh , 3 335 521 éut, 3 338 447 r, 3 339 155 lg, : 5 347 333 Ut, 3 ! 349 790 bávut, 3 350 500 Zg. 3 354 686 ofut. 3 360 623 flp. 3 365 563 htg: , 3 367 807 kmv. 3 369 990 mocent. 3 3 76 425 ruh, 3 382 677 mag, 3 383 539 Ut, 3 394 267 Ut, 3 408 391 mocent, 3 414 046 hg, 3 417 302 éut, 3 419 319 r, 3 436 894 tv. 3 608 912 htg, 3 627 470 éut, 3 636 738 ofut , 3 637 592 1 ut, 3 641 479 ut, 3 648 108 Ut. 3 652 306 éut, 3 674 803 ut, 3 675 132 éut, 3 687 945 ó. 3 694 148 tv. 3 701 519 fg, 3 702 511 tv, 3 706 278 htg. . 3 714 322 r. 3 731 124 olk, 3 743 809 tv, 3 758 904 elk. 3 769 681 éut, 3 774 605 ig. 3 774 997 r. 3 794 904 hu, 3 803 588 r. 3 804 595 elk, 3 816 268 mocent. 3 816 395 éut, I 5 817 928 ut, 3 856 339 ig, 3 863 584 Olk, 3 869 624 ut, 3 881 797 r. 3 882 809 Ut, 3 893 512 éut, 3 899 421 ruh , 3 899 913 ig, 3 903 233 elk, 3 935 138 ut, 3 944 827 htg. 3 954 586 r, 3 969 336 r, 3 980 534 ut. 3 999 512 éut. 5 827 501 5 838 482 5 854 409 5 838 293 4 004 241 mag, 4 010 288 éut, 4 200 991 éut, 4 202 469 éut. 4 208 514 Ut, 4 213 413 ruh. 4 222 754 ig, 4 228 907 hg, 4 246 110 ofut. 4 254 773 ig. 4 258 665 olk. 4 259 009 mocent, 4 263 122 ut. 4 269 602 hg. 4 274 .543 mocent, 4 307 138 htg, 4 311 176 íip. 4 315 172 htg. 4 315 286 Olk. 4 328 977 kmv. 4 338 363 éut. 4 340 682 htg. 4 348 909 éut, 4 398 099 ut, 4 406 626 mkr, 4 409 232 Ut, 4 441 790 mag, 4 450 474 éut, 4 451 655 htg, 4 455 798 hg, 4 463 088 tv, 4 466 878 Ofut, 4 474 653 fip, 4 483 501 éut, 4 486 120 máru. 4 486 276 hg, 4 499 213 mocent, 4 511 843 fg, 4 525 346 kmv, 4 526 154 km'% 4 533 057 htg. 4 545 076 ut, 4 562 171 ruh, 4 568 945 r, 4 575 506 ut, 4 584 218 fg, 4 609 413 ut, 4 613 891 lg, 4 625 143 rull, 4 669 969 r, 4 670 092 máru, 4 690 999 zg, 4 692 964 tv, 4 702 315 külüd, 4 703 332 ut. 5 OOO 501 fip, 5 005 20G htg, 5 007 629 éut, 5 00 9 63« ig, 5 010 132 éut, 5 010 3.59 ofut. 5 014 462 tV, 5 023 995 Ut, 5 030 544 r 5 044 823 ig, 5 046 782 ut, 5 051 708 ofut, 3 055 729 kmv, 5 073 134 ut, 5 088 887 ig. 5 095 085 kmv. 5 099 360 fg, 5 103 800 kmv, 5 111 234 bu. 5 111 928 íg, mkr. 5 129 044 bávut. 5 130 753 5 138 393 hg. 5 1.50 158 éut, hatg, 5 169 434 bávut, r. 5 179 071 ltmv, 5 199 408 htg. éut 5 205 639 elk. 5 220 362 étit. 5 229 583 ruh, 5 230 343 krnv, 5 238 457 OÍUt. 5 244 365 éut. 5 259 961 hg. 5 273 1 99 máru. 5 282 069 r, 5 283 868 éut, 5 28« 500 Ut. 5 295 182 ofut. 5 299 600 éut, 5 301 39« Ut. 5 302 216 bávut, 5 204 03.5 tv. 5 311 593 htg, 5 318 967 éut, 5 323 573 but, 5 323 742 tv, 5 329 061 hg. 5 330 223 htg. 5 335 239 r. 5 335 429 Ut. 5 339 757 Ut, 5 341 781 olk, 5 331 004 ftp, 5 353 617 ruh. 5 334 720 zg, 5 305 552 ut. 5 370 868 elk. 5 382 316 éut. 5 389 272 kmv. 5 391 691 máru, 5 411192 bávut. .5 416 814 ó. 5 422 594 bávut, 5 4 46 548 éut. 5 451 454 ut, 5 431 990 Zg. 5 456 410 htg, 5 611 426 elk, 5 637 976 Ut, 5 638 736 tv, 5 649 667 ut. 5 650 943 ut. 5 661 996 Ut. 5 668 772 mocent. 5 671 164 tv. 5 713 337 elk. 5 725 307 fip. 5 729 353 mkr. 5.731 301 ruh. 5 748 871 Budapest, l„ Batthyány u. 38. sz. alatt felépülő társasházban az I. em. 11. sz. alatti háromszobás (kettő kisméretű), loe- giás öröklakás, 5 755 762 ut, 5 759 005 Olk. 5 771 559 éut, 5 780 701 5 787 136 r, 5 789 344 olk, 5 793 333 'elk,/ 3 815 773 kmv, 5 817 826 éut, 5 822 832 hg. Ut. 5 827 714 fg, 5 837 080 olk, tv, 5 344 200 olk, 5 852 969 Ut, r, 5 857 737 éut. 5 876 985 ut, ruh, 5 889 566 éut, 5.890 809 ruh. 5 390 813 maru. 5 396 229 kmv, 5 897 264 hg, 5 910 008 hg, 5 910 444 ruh, ! 5 916 093 éüt. 5 921 806 ruh, 3 921 975 éut, 5 938 060 olk. 3 952 715 r. 5 960 566 ut, 5 971 603 fip, 5 980 G30 zg, 5 990 433 kmv, 5 990 983 éut, 5 991 448 ut, ! 6 000 299 kmv. « 005 430 Szigliget köz­ségben a 636/70. hrsz. alatt felvett 190 négyszögöl területű telekingatlan és a telken felépítendő víkendház építésé­re szolgáló építési utalvány, 6 005 453 but, 6 005 763 éut, C 007 388 fip, 6 008 400 hg, 6 010 173 ut. 6 013 287 fip, 6 014 631 ut. 6 016 699 mag. 6 017 023 Szigliget községben a 636/69 hrsz, alatt felvett 188 négyszögöl területű telekingatlan, és a telken felépítendő víkend­ház építésére szolgáló építési utal­vány, 6 018 572 kmv, 6 018 849 ig, 6 020 275 kmv, 6 022 785 mocent, 6 025 016 htg, 6 023 966 kmv, 6 035 495 Ut, 6 035/506 éut. 6 041 481 éut, 6 042 993 mocent, 6 043 7 00 r, 6 046 452 r. 6 051 768 but, C 053 604 kmv. 6 055 105 fip. 6 300 477 ruh. 6 322 296 bávut. 6 329 311 Olk, « 331 167 fip. 6 336 750 elk, G 344 453 r, 6 353 381 ut, 6 374 687 ruh, 6 382 374 mag, 6 382 720 Ut, G 391 431 hg. 6 392 010 éut, 6 403 100 hg, 6 413 909 Ut, 6 417 113 máru, 6 442 913 Ut, 6 456 812 tv. 6 458 604 hg. G 461 789 r. 6 483 312 mkr. 6 488 790 tv, 6 490 450 Ut, 6 493 345 ofut. 6 494 499 Ut, 6 494 585 kmv, C 496 967 ruh. 6 502 343 r, 6 512 929 fg, 6 523 125 r, 6 525 679 'Zg, 6 525 784 ofilt, 6 529 219 bávut, 6 548 668 ruh, 6 556 650 ofut, 6 558 4« 1 ig. 6 579 375 mocent, 6 581 850 hg. 6 595 139 ruh, 6 608 948 Ut, 6 612 761 olk. G 612 871 fip, 0 614 587 hg, 6 616 468 Ut. 6 617 157 máru, 6 622 600 Ut, 6 637 375 tv, 6 640 645 hg. 6 647 164 lernj, 6 647 913 fip. 6 652 243 ént. 6 665 291 máru, 6 668 967 mocent, 6 671 179 Ut. 6 672 983 ruh. 6 682 377 éut. C 684 4s.%' ruh, 6 686 476 olk, 6 690 850 ofut, 6 707 828 ig. 6 709 329 fg. 6 718 678 mocent. 6 725 902 elk, 6 725 924 zg, 6 739 693 éut, 6 747 716 Ut, 6 756 634 0. 0 766 285 hg. 6 766 833 ut. 6 772 307 éut, 6 779 766 fg. G 784 517 éut. 6 788 140 ut. 6 791 871 éut, 6 796 290 éut, 6 80S 882 Ut. 6 817 432 bávut, 6 823 879 tv. 6 830 358 htg. 6 333 325 éul, 6 864 084 IV, 6 367 046 ig, 6 368 495 kmv. G 875 951 éut, G 877 558 ig, 6 895 947 hg. G 900 547 kmv. G 907 931 fg. 6 909 524 r. 6 912 826 Zg. G 915 271 éut. 6 922105 r. 6 925 100 ut. 6 931 201 máru, 6 94 9 788 zg. 6 955 506 éut. 6 97 5 7 26 elk, C 977 192 kmv. 6 979 518 ut. G 994 095 r. 7 013 846 kmv, 7 042 158 ruh. 7 043 642 Ut. 7 076 777 kmv. 7 083 3 86 Ut. 7 083 639 ruh, 7 084 290 kmv. 7 084 346 r. 7 088 294 htg. 7 093 581 bávut. 7 098 175 bávut. 7 098 897 Ut, 7 102 370 bávut. 7 1 04 378 éut, 7 106 404 ruh. 7 110 283 hg, 7 112 014 mkr. 7 127 731 r. 7 140 739 ív, 7 152 349 r. 7 173 080 ig. 7 181180 ut. 7 181955 máru. 7 1 93 093 hg, 7 217 714 éut, 7 218 703 ut. 7 234 764 ut. 7 247 212 but, 7 252 172 éut, 7 255 255 elk, 7 253 475 ruh, 7 268 416 r. 7 277 221 Ut. 7 280 287 ut. 7 286 019 mocent. 7 286 523 r. 7 299 098 r. 7 303 877 éut. 7 307 503 tv. 7 315 880 r. 7 340 665 r. 7 344 921 mkr. 7 359 876 mo­cent. 7 372 989 r, 7 374 409 tv. 7 388 301 r, 7 393 920 máru, 7 400 815 éut. 7 411 739 r, 7 431 558 mkr. 7 432 249 zg. 7 436 951 máru, htg, 7 440 47G hg. 7 448 805 ut. 7 449 897 ruh. 7 460 919 Vfl’Od. 7 467 405 ofut, 7 470 964 tv, 7 479 223 elk, 7 498 537 fg 5 120 748 mocent. 5 167 304 5 177 934 5 199 790 7 506 314 fg, 7 512 685 r, 7 315 395 tv, 7 344 300 mocent, 7 555 224 kmv, 7 557 477 éut, 7 565 902 máru, 7 566 381 máru, 7 567 312 mocent. 7 577 257 hg. 7 597 488 tv, 7 607 700 r, 7 626 207 Ut, 7 636 280 éut, 7 644 335 éut, 7 653 058 máru, 7 658 508 r, 7 661 161 hg. 7 675 723 éut. 7 685 112 ruh, 7 G92 764 éut. 7 702 607 külüd, 7 705 756 ?.g, 7 725 683 Ut, 7 731 764 but, 7 732 751 éut, 7 73G 412 Olk, 7 748 170 Ofut, T 769 704 Ofut, 7 772 249 olk, 7 779 093 olk, j 7 787 747 ofut, 7 788 642 mocent, 7 789 094 í íip, 7 794 783 ruh, 7 799 847 ruh, 7 803 942 ! ig. 7 805 249 éut. 7 828 572 éut, 7 833 292 | éut, 7 834 079 kmv. 7 836 407 ig, 7 843 418 ut, 7 854 653 éut, 7 855 749 éut, 7 864 326 fg. 7 867 322 kmv, 7 872 6C9 hg, 7 882 445 mag. 7 886 476 Ut. 7 901 949 Ut, 7 914 943 éut, 7 916 162 ut. 7 916 620 mkr, 7 917 013 hg. 7 922 963 Ut, 7 923 791 bávut. 7 927 059 külüd. 7 934 152 Ut, 7 937 750 éut. 7 954 882 r. 7 965 289 külfüd. 7 971 427 zg. 7 977 658 r, 7 984 092 hg. 7 9G7 1Ü7 elk. 7 990 812 éut. 8 007 337 ruh. 8 007 752 kmv. 8 014 878 fip. 8 015 241 fip, 8 015 981 r. 8 018 348 ofut. 8 018 480 máru, 8 025 231 tv. 8 029 644 mag, 8 032 802 olk. 8 033 647 máru. 8 033 245 tv. 8 038 519 ig, 8 042 358 Ut. 8 048 875 ig. 8 049 248 ig, 8 030 833 mkr. 8 031 392 Ut. 8 058 584 htg. 8 064 313 ruh, 8 065 659 r, 8 069 304 éut. 3 082 401 éut, 8 090 113 külüd, 8 097 932 olk, 8 121 131 Ut. 8 122 267 éut. 8 127 069 báv­ut, 8 174 298 l\ 8 178 440 kmv, 8 181 441 éut, 8 187 860 máru. 8 187 888 Ut, 8 191 194 éut, 8 191 195 éut. 8 200 538 ut. 8 206 660 but. 8 217 429 éut, 8 223 540 lemj, 8 239 472 éut. 8 277 369 Zg, 8 277 371 lemj, 8 312 542 Ut, 8 313 089 Ut. 8 318 446 éut, 8 318 937 fg. 8 324 247 htg. 8 333 449 fip. 8 352 724 ofut. 8 369 788 but, 8 371 201 Ut. 3 395 227 ó. 8 396 550 elk. 8 409 254 máru. 8 416 848 ruh, 8 422 S27 éut, 8 430 737 zg. 8 436 511 elk, 8 438 504 Ut, 8 441 0G6 híg. 8 444 888 Ut, 8 443 513 r, 8 445 861 ruh, 8 457 908 Ut. 8 459 805 r, 8 462 958 éut, 8 463 857 tv, 8 478 493 éut, 8 480 051 éut, 8 481 »81 hg. 8 489 300 hg, 8 504 319 éut, 8 504 352 külüd, 8 505 840 htg. 8 533 198 bávut. 8 539 350 mocent, 8 541 286 hg. 3 552 049 htg. 8 554 959 mo- cent, 8 575 893 r, 8 587 225 bávut, 8 606 726 éut, 8 608 189 kmv. 8 623 330 Zg, 8 C26 490 Ut, 8 62« 021 elk, 8 636 672 hg. 8 637 329 r. 8 644 581 olk. 8 650 383 báláit. 8 653 994 ruh, 8 676 745 elk, 8 673 871 hg. 8 703 313 Ut. 8 711 666 Ut, 8 717 779 r. 8 720 377 éut, 8 728 099 éut, 3 730 031 éut. 8 746 005 fip, 8 753 467 kmv, 8 765 257 tv. 8 765 364 htg, 8 766 511 lerfii. 8 791 412 éut, 8 805 083 mocent. 8 809 692 tv, 8 812 139 ruh, 8 814 735 ofut. 8 81G 705 mag. 8 823 890 htg. 8 825 983 olk. 8 B27 484 ut. 8 848 577 htg, 8 852 871 éut. 8 861 680 r, 8 863 688 Ut, 8 871 237 r. 8 830 683 Ut. 8 899 937 ut. 8 901 402 hg. 8 906 425 Ut. 8 Ml 046 ruh. 8 917 533 hg. 8 921 324 mkr. 8 925 087 mkr. 9 512 690 éut, 9 517 033 r, 9 519 236 mocent. 9 519 657 máru. 9 536 867 bávut. 9 536 368 ofut, 9 559 354 ut, 9 561 475 r, 9 580 069 tv. 9 583 312 tv, 9 593 357 tv. 9 595 918 htg. 9 601 427 zg. 9 606 677 hg, 9 607 614 bávut. 9 632 521 hg, 9 635 135 hg, 10 491 226 bávut. A nyertes szelvényeket 1968. augusz­tus 20-ig kell eljuttatni a Sportfogadá­si és Lottó Igazgatóság Lebonyolítási Osztályának (Budapest, V., Nádor utca 15.). A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért fe­lelősséget nem vállalunk. N Ut, 1 222 459 Ut, 1 22U U72 r, 1 ZÓZWi CUT, >3 4<i<J UH, O óál VJAUL, a úoj. üOJ Jf O uw II« aiuv, o mi UáU uut, u u-a- uua i tV out tv, i IIV aau s_axv, • vuu <SXJ I vauaiuun,. I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom