Pest Megyei Hírlap, 1968. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-19 / 142. szám

fest heg re I {'/(illat) 1968. JÜNIUS 19., SZERDA FORRÓ FORDULÓ 4» Nemcsak a hőség miatt volt forró a hangulat Monoron a Pécel elleni megyebajnoki labdarúgó-mérkőzésen. Az eseményekre Szendrő játék­vezető így emlékezett. — Az 5. percben vitatha­tatlan tizenegyessel Pécel ju­tott vezetéshez, majd igen ke­ménnyé vált a játék, főleg a mononak „jóvoltából”. A 35. percben a monori Sáránszki megsértett és ezért kiállítot­tam. A közönség egy részé­nek állandó szidalmazásától kísérve értünk el a 73. per­cig, amikor Monor, vélemé­nyem szerint lesről egyenlí­tett, de partjelzőm meghall­gatása után középkezdést ren­deltem el. A péceliek fegyel­mezetten vették tudomásul a döntést, s nagy lelkesedéssel játszva befejezés előtt két perccel kiharcolták a győ­zelmet. A találkozó végén az egyik monori játékos meg akart rúgni, ezt Kubik edző akadályozta meg. A szurko­lók egy része nem akart az öltöző elől eltávozni, végül is személygépkocsin hagytam el a sporttelepet. 0 A Traktorgyár—Pilisi Bá­nyász NB III-as mérkőzés utolsó percében tizenegyeshez jutott a hazai csapat, s a bün­tetőt értékesítve 2:0 lett az eredmény. Amikor a bíró lefújta a meccset, Mariok, a Bányász-kapus eldobta a lab­dát, amely a háttal álló Kutai játékvezető fejét találta el. A partjelző ezt szándékosnak vélte és jelentésére a bíró a kapust kiállítottnak nyilvá­nította. Az öltözőben a bá*- nyászcsapat intézője bocsá­natot kért az incidens miatt Kutaitól. Véleményünk sze­rint a bocsánatkérés Mariok kötelessége lett volna, s a személyes beszélgetés alap­ján talán tisztázni tudja a félreértést. A vecsési pálya gyepesítési munkálatai befejeződtek. A jelek szerint a játéktér Pest megye egyik legszebb pályája lesz. Mint ismeretes, egy újonnan létesített ideigle­nes pályán játszották hazai mérkőzéseiket a vecsésiek. A labdarúgók nagyon örülnek annak, hogy ez az időszak véget ért, hiszen a beton­keménységű talajon csupán a szerencse mentette meg a komoly sérüléstől a sporto­lókat. Vasárnap kétezer néző előtt vívták a finálét és bú­csúzóul most aratták eddigi legnagyobb arányú győzel­müket. Megyei ifjúsági bajnokság: Váci Vasutas—Csepel Autó 1:4, Érd—Tököl 1:0, Sziget­újfalu—Dunakeszi Vasutas 1:1, Törökbálint—Üllő 7:0, Maglód—Ceglédi Vasutas 3:1, Budakalász—Nagykőrösi Ki>­nizsi 1:1, Monor—Pécel 3:0, Ujhartyán—Örkényi Szakkö­zépiskola 2:1. — Fekete — Kereskedelmi hajók Nagykőrösön Nagykőrösön tartották az önjáró hajómodellek megyei bajnokságát, amely jó ered­ményeket, érdekes küzdelmet hozott. Vitkovits Miklós, a megyei modellező szövetség titkára szerint az idei verse­nyek közül ez volt a legszín­vonalasabb. örvendetes a nagykátaiak részvétele, akik ugyan még nem értek el he­lyezést, de biztosan hallatni fognak még magukról. Kereskedelmi hajók kategó­riája: 1. Székelyhídi József (Nagykőrösi Kinizsi) 180,6 pont, 2. Kara László 149,6, 3. Sági Ferenc 110 (mindkettő dunaharaszti). Hadihajók ka­tegóriája: 1. ifj. Krieg Frigyes 91,6, 2. Krieg Frigyes S3, 3. Galambos Benő 56,6 (mind­három dunaharaszti). Mint az KENYERÜNKÉRT Időszerű a mezőgazdasági üzemanyagtárolók feltöltése — ÁFOR-szállítás három műszakban — Tudnivalók az olajokról Héhány éve még igen sok munkaóra esett ki a mezőgazda­sági géppark késedelmes üzemanyagellátása miatt. Mi okoz­ta a zavarokat? Részint a hiányos szállítási kapacitás, másrészt a mezőgazdaság elégtelen tárolási lehetősége, az, hogy több helyütt elmulasztották idejében feltölteni a tá- rolótereket. A múlt évben már jelentős mértékben javult a helyzet. Ezt központi rendeletek, az AFOR-szállításszervezési Intéz­kedései és nem utolsó sorban az Időközben elkészült saját mezőgazdasági üzemanyagtárolók segítették elő. Persze a felkészülés nem volt mindenütt kielégítő. Sok mezőgazda- sági nagyüzem például, annak ellenére, hogy volt megfe­lelő tárolótere, annak feltöltésére nem fordított kellő gon­dot a felkészülés idején. Ilyen esetekben a legnagyobb munkák idején kellett szállítóeszközöket és emberi erőt elvonni a mezőgazdasági munkáktól. Az AFOR úgy szabá­lyozta kirendeltségein a munkaidőt, hogy a mezőgazdasági üzemek előzetes bejelentés alapján, szükség esetén pedig bármikor megkaphassák a hajtó- és kenőanyagokat. Csúcs­idényben így biztosította a mezőgazdaság éjjel-nappali za­vartalan üzemanyag-kiszolgálását. Mivel a hamarosan kezdődő nyári mezőgazdasági munkák sikere jelentős mértékben a gépektől is függ, a mezőgaz­dasági nagyüzemek üzemanyag-ellátása az idén is elsőrendű feladat. Az AFOR. a hazai üzem- és kenőanyagellátás gazdája, min­den évben még jóval a mezőgazdasági munkák kezdete előtt felkészül a folyton növekvő igények kielégítésére. Ha­sonló előkészületeket tesz a MÁV is. Az idei szezonra — az ÁFOR tájékoztatása szerint — a vi­déki üzemanyagellátó hálózat megfelelő készletekkel ké­szült^ fel. A finomítókban is ^a maximális igényeknek meg­felelő mennyiségű áru vár elszállításra. Hasonlóan kedve­zőek a telepek kenőanyag-készletei is. Az ÁFOR évről évre jelentős beruházással és körültekintő szervezéssel igyekszik biztosítani a szállítások zavartalanságát. A vállalat tank­autóparkja az elmúlt években igen sok új, 8000 literes ko­csival bővült és szállító-kapacitásának nagy része az idén is közreműködik a mezőgazdaság ellátásában. Sokat segíthet az üzemanyagellátás zavartalan lebonyolí­tásán az is, hogy az ÁFOR az idei szezonban gépkocsijait két, illetve három műszakban üzemelteti. Természetesen ez akkor eredményez előnyt és sikert, ha a mezőgazdasági nagyfogyasztók hajlandók lesznek ezeket a második, illetve harmadik műszakban történő szállításokat fogadni. Az ilyen házhoz szállításból származó előny és a biztonságos készlet- tartás mindenképpen hasznos lesz a mezőgazdasági üze­meknek. Sok helyütt még mindig kihasználatlanok azok az üzem­anyagtárolók, amelyek korábban a gépállomások tulajdo­nában voltak. Helyes lenne, ha a szövetkezeti gazdaságok ezeket a telepeket használatba vennék. A tapasztalat sze­rint az a leggazdaságosabb, ha több szövetkezet társul egy-egy ilyen telep üzemben tartására. A szállítások célszerűbb megszervezése, a saját mezőgaz­dasági tárolók időben történő feltöltése tehát jelentős gaz­dasági haszonnal járhat állami gazdaságaink és termelő­szövetkezeteink számára. De legalább ennyi, vagy még en­nél is több pénzt „foghatnak meg" a szövetkezetek a szak­szerű üzemanyagtárolássai, kezeléssel és felhasználással. A csurgatási és csepegési veszteségek csökkentése, az úgy­nevezett vödrözés megszüntetése és a gépek zártrendszerű feltöltése komoly megtakarítást jelent. Gyakorlati megfi­gyelések bizonyítják, hogy a zártrendszerű gépfeltöltés és üzemanyaglefejtés gépenként háromszázalékos üzemanyag­megtakarítást eredményez. Ez országosan évente milliókban realizálódhat a mezőgazdasági üzemek számára. Mint ismeretes, az ÁFOR, a fejlődő géppark műszaki igé­nyeihez igazodva, az elmúlt években korszerűsítette kenő­anyagait. Forgalomba került a magas minőségi követel­ményeket kielégítő DS2-sorozat, a Diesel-üzemű gépekhez az MDA olajsorozat, a benzinüzemű, négyütemű motorok­hoz pedig az MMa-jelű olajok. Az ÁFOR ezeknek a kenő­anyagoknak forgalomba hozatalával egy időben gondosko­dott meqfelelő kenési táblázatokról és szakmai oktató pro­pagandáról is. Sajnos, a tapasztalat azt mutatja, hogy sok mezőgazdasági nagyüzemünkben a qéppark kenését en­nek ellenére nem a legcélszerűbben végzik. Saját, jónak vélt tapasztalatuk, vagy hozzá nem értők tanácsai alapján nem a megfelelő minőségű olajat használják fel. (x) eredmény mutatja, a fiú meg­előzte a papát. A megyei vitorlás és autós modellezők a hét végén Ba- latonfüreden, illetve Egerben a területi bajnokságon vesz­nek részt. Pécsi Sándor Karlovics lábbal tisztáz • mm ■■■■I Aszód idei legnagyobb arányú vereségét szenvedte el az Ikarus otthonában. A koráb­bi maximumot a balassagyarmati 3:0 jelen­tette és az éllovas most négy góllal terhelte meg a Pest megyeiek hálóját. Sőt, az utolsó percben ötödször is kapuba lőttek a mátyás­földiek, de ezt a bíró nem adta meg, mert már időn túl esett. A nagy arányú vereség­ben az aszódi védelem is ludas. Az első két gólt az őrizetlenül hagyott csatár szerezte, a harmadik pedig mintegy 30 méterről vágó­dott a meglepett Karlovics mellett a jobb sa­rokba. Képünkön viszont Karlovics résen van, lábbal tisztáz a csíkos mezes helyi csatár elől. Jobb oldalt tiszta fehérben Truzsi. A talál­kozó krónikájához tartozik, hogy a második félidőt egy aszódi kapufa vezette be, s ha ez a helyzet nem marad ki, akkor talán szoro­sabb eredmény születik. — reitter — A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT Ma délután folytatódnak a labdarúgó Magyar Népköz- társasági Kupa küzdelmei, a legjobb nyolc közé jutás a tét. . Gyulától a Népstadionig Zemen, a Váci SE atlétája szombat-vasárnap a vidéki if­júsági bajnokságon, Gyulán állt rajthoz és két aranyérmet szerzett. Hétfőn a Népsta­dionban a Váci Gimnázium színeiben a középiskolás baj­nokságon vett részt, s mara­PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő i SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadói CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, vm. Somogyi Béla u. 6. U. em. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343—100, 142—220 Gépíró szoba 10 órától 18 óráig 140—449 18 órától 21 óráig 140—441 Titkárság: 131—248. Egyéb számok: 141—462. 141—258 Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest, Index: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzle­teiben és a Posta Központi Hfrlap Irodánál (Bp. V.. József nádor tér L sz.). Előfizetési díj I hónapra 11 forint. Kontírozó és leíró, valamint anyagkönyvelőt keresünk azonnalra. Felvétel esetén útiköltséget térítünk. PETŐFI TSZ, KOCSÉR PEST MEGYE MUNKÁSSZÁLLÁSSAL, MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL kovácsüzemi segéd- és betanított munkára férfiakat keres az IPARI SZERELVÉNY- ÉS GÉPGYÁR Megközelíthető a Móricz Zs. körtérről a 40-es autóbusszal Budaörs végállomásig, onnan 9, TO és 11 órakor gyári busz (7 perc). Műszakjáratok: a Móricz Zs. körtérről, ill. a Moszkva térről. Tel.: 166—450, 122-es mellék toni műsora betetőzéseként 1500 méteren 4:04,7 perccel második lett. 400 méteren Pest megyei győzelem született, Kováos Nándor a Budaörsi Gimnázium versenyzője 50,3 másodperccel nyert. A lá­nyoknál az ugyancsak a budaörsi Csipán 400 méteren ezüstérmet szerzett 58,4 má­sodperccel. Mindhárom ver­senyzőnk az első korcsoport­ban szerepelt. KORSZERŰ •• PEDIKŰRÖS RÉSZLEGÜNKET június 15-tői megnyitjuk Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. sz. alatti női fodrászatunkban. Gödöllői Járási Javító Szolgáltató Ktsz ÖREG BÚTORAIT újjávarázsoljuk, javítjuk ÖCSÁN Mindenféle KÁDÁRMUNKAT HORDÓK, KÁDAK javítását dobosi (Gyón) részlegünkben végezzük DABASI JÁRÁSI JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KTSZ DABAS (Gyón) III., Kossuth L. u. 4. Telefon: 202 A párosítás a következő: BVSC—Ü. Dózsa, Dorog—Bp. Honvéd, Várpalota—Vasas, Szegedi VSE—Ferencváros, Szombathelyi Autó—Pécsi Dó­zsa, Orosházi Határőr—MTK, Tatabánya—Salgótarján, Deb­receni Elektromos—Csepel. Totótippjeink 1. MTK—Tatabánya 1 2. DVTK- Egyetértés lx 3. Győr—Szombathely 1 4. Szállítók—Miskolc x 1 5. Pécsi B.—Bp. Előre 1 x 6. Ózd—Győri D. 1 7. Máza—Pápa 1 x 8. PVSK—ZTE x 2 9. Mosoni V.—K. Táncsics x 2 3 10. Z. Dózsa—MÁV DAC x 1 11. MGM—Pénzügyőr 1 2 12. Szóin. MÁV—DVSC 1 2 13. BEAC—EVTK 1 Pótmérkőzések 14. Zalka FSE—Kazincbarcika 1 x 15. KISTEXT—Jászberény 1 16. Kecsk. TE—Szegedi D. 1 Labdarúgó NB III Eszakközép csoport 1. Ikarus 14 11 1 2 40:10 23 2. Vecsés 14 9 3 2 22:10 21 3. Aszód 14 9 1 4 24:17 19 4. ÉRDÉRT 14 7 3 4 26:19 17 5. S. Bányagép. 14 6 4 4 22:15 16 6. Martfű 14 6 4 4 28:20 16 7. Z.-pálf. Ép. 14 6 3 5 25:19 15 8. K. Sörgyár 14 4 6 4 18:19 14 9. B.-gyarm. D. 14 5 4 5 18:24 14 10. Bag 14 5 3 6 24:30 13 11. K.-lapúj tő 14 5 2 7 28:34 12 12. R.-keresztúr 14 4 4 6 14:24 12 13. Sashalom 14 3 4 7 20:26 10 14. Mizserfa 14 3 4 7 19 :35 10 15. Bp. Postás 14 1 4 9 12:24 6 16. Gödöllő 14 6 8 9:23 6 Duna menti csoport 1. TFSE 14 10 2 2 29:13 22 2. Pilisi B. 14 10 1 3 31:16 21 3. K. Tűzálló 14 9 2 3 37:18 30 4. Traktorgyár 14 9 2 3 24:13 20 5. Sárisáp 13 8 3 2 30:14 19 6. M. Kábel 14 7 3 4 17:11 17 7. V. Dinamó 14 7 3 4 23:22 17 8. Váci SE 14 7 2 5 31:18 16 9. Bp. Bányag. 14 5 2 7 19:25 12 10. XV. k. N.-olaj u 4 2 8 13:20 10 11. K. Húsos 14 3 4 7 16:25 10 12. Nyergesújf. 14 5 — 9 20:31 10 13. Z. Danuvia 14 4 2 8 20:34 10 14. Tokod 14 3 2 9 11:23 8 15. K. Lombik 14 2 2 10 17:34 6 16. Újlaki FC 13 2 — 11 9:30 4 APRÓHIRDETÉSEK Pelveszünk szövetke­zeti tagnak kétmüsza- kos állandó munkára férfi felsőruhakonfek­cióban gyakorlott gé­pészeket, erős kézi munkásokat, vasaló­kat, minőségi bevizs- galókat és technikumi végzettséggel rendel­kező műszaki dolgo­zókat Továbbá bedol­gozói munkára, var­rógéppel rendelkező dolgozókat felentkez- nl lehet r ndennap 8—16 óráig Gyömrői Szabók Ktsz. Gyömrö. Steinmetz k. u. 71. sz. alatt. __________________ B eton és Vasbeton- ipari Művek szent­endrei gyára (Szent­endre. Dózsa Gy. dt 34,). valamint a váci telepe (Vác, Kisrét dűlő 1.) azonnali be­lépésre felvesz férfi segédmunkásokat be­ton elem gyártó sí mun­kakörbe. Mindkét he­lyen munkásszállást és Üzemi étkezést biz­tosítunk. Felvétel mindkét helyen sze­mélyes Jelentkezés ese­tén. A Szobi Általános Fo­gyasztási és Értékesí­tési Szövetkezet felvé­telre keres szokolyai vegyesboltjába szak­képzett boltvezetőt. Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezés azonnal Központi iro­da Szob. Szabadság tér 4. szám.__________ H ázasságot kötne 56 éves, nyugdíjas, intel­ligens, magányos nő hozzáillő férfivel, le­hetőleg lakással. „Szo­lid” jeligére, váci hir­detőirodába. Vennék vagy öntetnél-; 150 cm átmérőjű csi­szolókorongot. moza­iklaphoz. Szőnyl Fe­renc. Monor, József A. u. 29. _____________ „ 57-es Opel Rekord generálozott, kitűnő állapotban sürgősen eladó Schirling, Du­nává rsány n.” Mia benzines, gene­rálozott. melegvíz- kazán radiátorokkal és csővezetékkel el­adó: Szikriszt Mik­lós. Zebesénv Monor központjában 200 n.-öl házhely sür­gősen eladó. Érdeklőd­ni Monor, Bocskai u. 10. alatt. A Budapesti Kon­zervgyár 2. sz. gyár­részlege DUNAKESZI Bem u. 4. Állandó MUNKÁRA FELVESZ lakatos szakmunkásokat megegyezés szerinti bérrel. FÉRFI segédmunkásokat 1400—1800 Ft havi kereseti lehetőséggel. NŐI segédmunkásokat 1200—1400 Ft havi kereseti lehetőséggel. Valamint 14—16 éves, tovább nem tanuló fiatalokat 6 órás kisegítőnek. NYÁRI SZÜNIDŐRE FELVESZÜNK KÖZÉPISKOLÁS DIAKOKAT 1000—1400 Ft havi kereseti lehetőséggel. Jelentkezni lehet naponta 8—16 óra, szombaton 8—12 óra közt a munkaügyi csoportnál. _____ KE RESÜNK FÉRFI SEGÉD­MUNKÁSOKAT nyersbőr­munkára, egy műszak, jó kere­set, minden második szombat szabad. Bőripari Vállalat. IX., Máriássy u. 8. Gödöllő, Bercsényi út 19. szám alatt 300 n.- öl csemegeszőlővel be­ültetett gyqnyörű kilá­tást és jó levegőt biz­tosító telek eladó, vagy elcserélem nya­ralóért, autóért, vagy egyébért André Má­tyás. Nagybátony. Le­nin u. 26,____________ M echanikai Müvek felvételre keres kis­maros! üdülőjébe női munkaerőket, főzőlány és takarítónői beosz­tásba Jelentkezni le­het levélben a Mecha­nikai Müvek Igazga­tási és Személyzeti Fő­osztály Bpest. 112. Pf 64. címen. Nőket varrónői és ké­zimunkás munkakör­ben alkalmazunk. Je­lentkezés: Váci Kö­töttárugyár. Vác, Sál­lá! Imre u. 8—10. mun­kaerőgazdálkodónál Kazánfűtőt, kompresz- szorkezelőt állandó munkára felveszünk. Pótszabadság — üzemi étkezés — munkás- szállás biztosítva. Je­lentkezés munkanapo­kon 7 órától. Vád Tejüzem. Ládagyártási munkára NŐI ÉS FÉRFI MUNKAERŐKET exportcsomagolási munkára FÉRFI MUNKAERŐKET jó kereseti lehetőség­gel FELVESZÜNK. Jelentkezés: Bp., Vili., Népszínház a. 26. Munkaügyi osztály« LOSZERETÜ, 8 általá­nos osztályt végzett 14—17 éves, 36—40 kg testsúlyú fiúkat felve­szünk versénylóápolá- si és lovaglási mun­kákra. Napi munkaidő 8 óra. Havi fizetés 900,— Ft. Jelentkezés munkakönyvvel és szülői engedéllyel a Lósport Vállalat mun­kaügyi csoportjánál, Budapest VIII., Kere­pesi út 9. Telefon: 342—958. _____________ 1 6 évet betöltött lá­nyokat szövőátképzős- nek felvesz a Jacquard Szövőgyár. A betanu­lás idején 750,— Ft fi­zetést adunk. Albérleti szállást biztosítunk. Jelentkezés írásban a Jacquard Szövőgyár üzemgazdasági osztá­lyán. BBp. XIII., Szek­szárdi u. 19—25. Felveszünk női dolgo­zókat betanított mun­kára és szakmunkára budakalászi gyáregy­ségünkbe. Betanítás után a kereseti lehe­tőség 1300—2000 Ft kö­zött. Vidékiek számá­ra munkásszállást tu­dunk biztosítani. Je­lentkezni lehet- Buda­kalász. Ságvári u. 27. Munkaügyi osztályon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom