Pest Megyei Hírlap, 1968. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGY El'BIZOTTSÁGA ES A/MEGYEI TANÁCS LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM 70 FII.I.ER 1968. JÜNIUS 1.. SZOMBAT PÁRIZS Katonai fenyegetés a sztrájkol ókkal szemben De Gaulle a korbács és a mézesmadzag politikájával kísérletezik Megalakult Pompidou áj kormánya . De Gaulle elnök csütörtöki [ egész helyzetet meghatározó ■bejelentése a parlament fel- tényezőt, hogy tízmillió dolgo- ©szlatásáról nem tudta meg- zó sztrájkol, és gazdasági kö- változtatni azt az alapvető, az I vetélései mellett új, baloldali, népi kormányzat megteremté­séért száll síkra. Pénteken a fegyveres kar­hatalom támadásával meg­kezdődött a sztrájkmozga­lom erőszakos letörése. Rekordtermés A Minisztertanács vö­rös vándorzászlajával kitüntetett kiskunlac- házi Petőfi Tsz az utóbbi két évben 40 holdon telepített szamócát. Az, idén nyolc holdon fóliasátor alatt primőr szamócát termesztettek. A 15 holdas másodéves szabad­földi ültetvényen 80 mázsa termés várható a korai és ké­sői fajtákból. A közkedvelt gyümölcs értékesítésére a HUNGAROFRUCT-lal, a hűtőiparral és a Pest megyei MÉK-kel kötöttek szerződést. McNamara Kairóba látogat A kairói Al Ahram közli, hogy McNamara, a Világbank elnöke, volt amerikai hadügy­miniszter, június folyamán Kairóba látogat. A lap szerint McNamara kérte, hogy hívják meg az EAK-ba. Megkezdődtek a pedagógusnapi ünnepségek Kitüntetések átadása a Művelődésügyi Minisztériumban Az idei pedagógusnap al­kalmából llku Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, művelődésügyi miniszter péntek délután a miniszté­riumban 70 pedagógusnak adott át kitüntetést eredmé­nyes oktató-nevelő munkájuk elismeréseként, 41-en kaptak kiváló tanár, 19-en kiváló ta­nító, tizen pedig kiváló óvó­nő kitüntetést. Kiváló tanár kitüntetést ka­pott Dicséri Sándor, az érdi gimnázium igazgatója, Jakus Lajos, a penci általános iskola igazgatója; kiváló tanító ki­tüntetést kapott Gyenis Ilona, a Fóti Gyermekváros otthon- vezetője, Józsa Ferencné, a ceglédi Körösi úti általános iskola tanítója; kiváló óvónő (Folytatás a 2. oldalon) Szeptember 1-én MEDOSZ-nap A KÖZÉRDEKŰ TÉMÁK SIKERE Formabontó tanácskozást tartottak péntek délelőtt a MEDOSZ Pest megyei Bizott­ságán, ahol az agitációs-, pro­paganda- és kulturális bízott-, ság tagjai, valamint a na­gyobb mezőgazdasági és erdé­szeti üzemek vezető propagan­distái értékelték a szakszerve­zeti oktatás idei tapasztalatait. A formabontást az jelentette, hogy a szokásos elnökségi re­ferátum helyett azonnal a részvevőknek adták meg a szót, akik eleven vita kereté­ben számoltak be tapasztala­taikról. Valamennyien hang­súlyozták, hogy ebben az ok­tatási évben jelentősen emel­kedett a tanfolyamok színvo­nala, s hogy szerencsés kezde­ményezés volt — annyi évi útkeresés után — a társadal­munk időszerű kérdései tanfo­lyamának tematikáját valóban aktuális gazdasági, közgazda- sági és politikai problémákból, életközeiből meríteni. A második napirendi pont tárgyalása során a részvevők elhatározták, hogy szeptem­ber 1-én ismét megrendezik a sportversenyekkel egybekötött MEDOSZ-napot, és szellemi vetélkedőket tartanak a szak- szervezeti bizalmiak részvéte­lével. ny. é. 120 esztendeje Az első magyarországi kollektív szerződés A Nyomda-Papíripar és a Sajtó Dolgozóinak Szakszerve­zetében megemlékeztek arról, hogy a pesti nyomdászok bér­mozgalmának eredményeként 1848. májusában, vagyis 120 évvel ezelőtt írták alá az első magyarországi kollektív szer­ződést. A bérmozgalom másik Eredménye a nyomdászok se­gélyegyletének — 1848. június 1-i — megalakulása volt. BUDATÉTÉNY Rózsakiállítás A dísznövények iránt egyre nő az érdeklődés; leginkább a rózsatermesztés lett sokak i,hobbyja”. Nekik is segít a Kertészeti Kutató Intézet, amely június 1—11-ig nagysza­bású rózsakiállítást rendez a budatétényi kísérleti telepen. A 15 holdas bemutatóparkban 3000 rózsafélét láthatnak az érdeklődök, közöttük száz, ha­zánkban teljesen újnak számí­tó fajtát. A virágparádé egyik „sztárja” lesz a Maria Callas- rózsa, ez a cseresznyepiros vi­rágú növény, amelynek átmé­rője 16—18 centiméter. A leg­újabb magyar fajta a Kodály Zoltánról elnevezett piros tzirmú, pompás dísznövény., IDEGENFORGALOM Tito és Ceausescu Brioni szigetén A Ceausescu-xezette román párt- és állami küldöttség péntek délben befejezte dub- rovniki látogatását és Brioni szigetére utazott, ahol szombat délelőtt fejeződik be a hivata­los román—jugoszláv megbe­szélések második szakasza. A tárgyalásokról előreláthatóan szombat este bocsátanak ki hivatalos közleményt. A ro­mán küldöttség szombat dél­után utazik haza Brioniból Bukarestbe. VDK—USA A HATODIK MEGBESZÉLÉS A Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Ál­lamok küldöttségei pénteken megtartották a párizsi előzetes tárgyalások 6. ülését. Az ülés három és fél óra hosszat tar­tott. Befejeztével Nguyen Thanh Le, a VDK küldöttsé­gének szóvivője elmondotta a sajtó képviselőinek, hogy a megbeszélések a csökönyös amerikai álláspont miatt sem­mivel sem haladtak előbbre. A következő ülés szerdán, ma­gyar idő szerint 10 óra 30 perckor kezdődik. Foto: Szigetfű Péter János külügyminiszter meghívására a közeljövőben néhány napos hivatalos láto­gatásra hazánkba érkezik Ma­ilek Zorome, a Felső Volta Köztársaság külügyminisztere. A sportparlament eiőtt... Nem alaptalan az a megállapítás, hogy a Pest megyéből elkerült labdarú­gókból egy ütőképes NB I-es csapatot lehetne lét­rehozni. De a többi sport­ágban is igen sok olyan régi versenyzővel találkoz­tunk, akik most fővárosi, vagy vidéki nagy egyesület színeit képviselik. Természetes, hogy a jó képességű versenyző oda megy, ahol jobban kama1- toztathatja tudását. De ha olyan klubok működnének nálunk, amelyek a legjob­bak számára is megfelelő szereplési lehetőséget, jó körülményeket biztosíta­nak, akkor is ez volna a helyzet? Bizonyára nem.' Ezért született a terv, hogy Ceglédet és Vácot megyei sportcentrummá fejlesztik. A lehetőségek alapos felmérése alapján jelöltek ki 9 sportágat, amelyek fejlesztése első­sorban indokolt, s négyéves tervet dolgoztak ki az előbbrelépésre. Nem könnyű feladat, hi­szen hiába a jó versenyző, ha nincs megfelelő számú, illetve minőségű létesít­mény, szakember, s mind­ezek előfeltétele az anyagi erőforrás. A PTS és a két város igyekszik ezeket biz­tosítani. Ma a megyei sportparlament dönti el, hogy reálisak-e az elképze­lések, s a tanácsülés mond­ja ki a végső szót: elfogad­ja-e a javaslatot vagy sem. r—1 Az SIMT üléséről: 220 MILLIÓ MUNKAVÉDELEMRE 5 Közeleg a nyár, a mezőgaz­dasági munkák dandárja. A torlódás még több baleseti le­hetőséget rejt magában. Ezért is tűzte napirendre a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsa el­nökségi ülése az állami és er­dőgazdaságok, valamint a gép­javító állomások munkaügyi- egészségügyi helyzetének vizs­gálatát. Utoljára három éve tár­gyalták ezeket a kérdéseket. Megállapították, hogy Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendelete­ket hozott a Magyar Szocia­lista Munkáspárt politikai fő­iskolája, továbbá Győrött köz­lekedési és távközlési műszaki főiskola létesítéséről. Az El­nöki Tanács Püspöklak és Ge- resd községet — a községek lakosságának javaslata alap­ján — Geresdlak néven egye­sítette. Az Elnöki Tanács vé­gül egyéb ügyeket tárgyalt. HAZÁNKBA LÁTOGAT A FELSŐ YOLTAI KÜLÜGYMINISZTER azóta lényeges javulást értek el, azonban távol­ról sem eleget. Az elhanyagolt műhelyek, mellékhelyiségek, a hideg a hibás berendezéseit megannyi veszélyforrások. A Szentmártonkátai Állami Gazdaság tehenészetében már hajnalban részegek voltak a gondozók. Kiderült, ötliteres demizsonban. helyszínen árul­ták a kisüstit. A szakszervezet minden erővel igyekszik kihar­colni a munkavédelmi előírások betartását, a megfelelő körülmények megteremtését. Az elmúlt há­rom év alatt a megyében 220 millió forintot fordítot­tak mezőgazdasági szociális és munkavédelmi berendezé­sekre. Az SZMT munkavé­delmi felelősei ez idő alatt 136 szükséges műszaki in­tézkedésre és 1395 hibafor­rásra hívták fel a figyel­met. Négy esetben voltak kénytelenek leállítani egyes üzeipek működését a kirívóan rossz munkafeltételek miatt. Javasolják, a vállalatok dolgozzák át munkavédelmi szabályza­taikat, mert csak általánosak, hiány­zik belőlük a helyi adottsá­gokra, konkrétan, gépekre, be­rendezésekre, valamint az új technológiákra vonatkozó elő­Megkezdődött a monopolista rendszer és a dolgozók moz­galmának új erőpróbája. A kerületi prefektusok, akik az elnök rendeletéből úgyneve­zett köztársasági biztosokká változtak, szervezik a „munka szabadsága” elnevezésű bizott­ságokat a sztrájktörőkből. A polgári lapokban közlemé­nyek jelentek meg a Párizs körül hadmozdulatokat végző páncélos egységekről. Ezek a lapok arra szólítják fel a la­kosságot: ne lepődjenek meg, ha mind több és több katonát látnak. Az akció megfélemlítő jellege félreérthetetlen. A kor­mány láthatóan a korbács és a mézesmadzag formulát al­kalmazza: a hivatalos lapban Pompidou miniszterelnök be­jelentette szándékát, hogy a maga részéről életbe lépteti a szakszervezeti vezetőkkel a (Folytatás a 2. oldalon) Megyei tanácselnökök értekezlete a Parlamentben Dr. Dallas Ferencnek, a Mi­nisztertanács osztályvezetőjé­nek elnökletével a fiatalok helyzetéről, gondjairól és az új nemzedékkel kapcsolatos tennivalókról tanácskoztak pénteken a Parlamentben a fővárosi, a megyei és a me­gyei jogú városi tanácsok vég­rehajtó bizottságainak elnö­kei. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom