Pest Megyei Hírlap, 1968. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

2 1968. JÚNIUS 1., SZOMBAT PERCE Arias A CSKP KB plénumán még negyven KB-tag kért szót A CSKP KB csütörtök dél- | utáni ülésén a felszólalók egyetértésüket fejezték ki Ale­xander Dubcek javaslatával, hogy a CSKP XIV. rendkívüli kongresszusát szeptember 9-re hívják össze. A felszólalók többsége — hivatkozva az ér­dekeltek felelősségére — azt a véleményét is kifejezte, hogy még a jelenlegi ülésen mond­janak le KB-tagságukról azok, akik elvesztették a párttagok bizalmát. Óta Sik miniszterelnök-he­lyettes elemezte bizonyos poli­tikailag szélsőséges áramlatok jelentkezésének okait, ame­SZÍVES A tizennyolcadik műtét ■ lyek veszélyeztetik a demok- | tegsége miatt Václav Skoda ratikus folyamat nyugodt és ! (volt nemzetgyűlési alelnok). eredményes előrehaladását. Az i A KB tagjai között írásban a véleménye, hogy a meg nem I szétosztották az Oldrich Cer- oldott belpolitikai problémák ' nik vezette bizottság jelenté- összefüggésben vannak az sét a Sejna-ügy kivizsgálásá- össztársadalmi politikai prob- ról. lémák növekedésével, vala- I A CSKP KB ülése péntek mint a baloldali szektás és a I reggel Oldrich Svestka elnök­jobboldali antikommunista j létével folytatta ülését. A har- szélsőséges áramlatokkal. j madik ülésnap megkezdésekor A délutáni ülés végén Joscf i még 40 KB-tag kért szót. Smrkovsky elnök bejelentette, I----------------­h ogy már a KB ülésének meg- , , kezdése előtt lemondott tagsá- ! JliTg 05SZ2K3Í 0Í0Í6 gáról Rudolf Ovik (volt közép- j * szlovák kerületi titkár) és be- I Két hónappal azután, hogy Peter Herford egészséges gyer­mek atyja lett, megkezdte rö­vid apasága során szerzett ta­pasztalatainak rögzítését. Könyvének ezt a. címet adta: „Fiam éjszakai élete.” HÍREK Az első orvosi jelentés Panama elnöke A panamai országos válasz­tási bizottság csütörtökön dr. Arnulfo Arias Madrid ellenzé­ki jelöltet az ország nevében megválasztott elnökké nyilvá­nította. Arias elnök október 1-én veszi át hivatalát. BELGRAD EiSogták a pályaudvari merényiét A belgrádi állambiztonsági szolgálat elfogta a belgrádi pályaudvaron, a múlt héten történt merénylet elkövetőjét, Ivan Jalicsot, aki hosszabb ideig Ausztriában dolgozott. Jalics május 23-án egy Nyu­gat-Németországban működő jugoszláv emigráns terrorista csoport megbízásából két plasztikbombát helyezett el a belgrádi pályaudvar ruhatárá­ban. A robbanás több embert megsebesített és jelentős anyagi kárt okozott. Joseph Klettről - Bitibe: g már ismét otthon A kanadai Montrealban pén­tek hajnalban végrehajtották a világ 18. és Kanada első szív­átültetési műtétjét. Az operá­ció során Albert Murphy 59 éves mészáros testébe ültették át egy 38 éves, négygyermekes családanya szívét. Az asszony röviddel a műtét előtt agyvér­zés következtében hunyt el. A szívadónak ugyanakkor ve­séit is eltávolították, és egy másik montreali kórházba szállították, hogy egy súlyos vesebetegségben szenvedő meg nem nevezett páciens szerve­zetébe operálják be. A Richmond állambeli Vir­ginia kórháza csütörtökön adott ki először hivatalos je­lentést arról a múlt hét szom­batján végzett szívátültetésről, amelynek során az 54 éves Jo­seph Klett kapott „új szivet”. A kórház szerint Klett állapo­tában állandó javulás mutat­kozik, de a műtétet mindaddig nem tekintik teljes sikernek, amíg nagymértékben nem csökkent annak a veszélye, hogy szervezete kivetni igyek­szik a beültetett szívet. Blaiberg fokvárosi fogorvos ismét otthonában van, miután a Groote Schuur kórházban egyhetes, mindenre kiterjedő orvosi vizsgálatnak vetették alá. Barnard professzor meg­vizsgálta páciensét, és közölte, Blaiberg állapota annyira jó, hogy nem látja szükségét to­vábbi kórházi vizsgálatának. Lapzártaikor érkezett a hír, hogy Argentínában is szívát­ültetést hajtottak végre. Egy kis magánklinikán új szívet kapott Antonio Enrique Ser­rano 47 éves férfi. A donor egy 54 éves üzletember volt, akit csütörtökön agyvérzéssel szállítottak be a kórházba és pénteken reggel halt meg. A beteg állapotáról nem adtak ki közleményt. Katonai fenyegetés a sztrájkolókkal szemben (Folytatás az 1. oldalról) múlt héten lefolyt tárgyaláso­kon vállalt kötelezettségeit. A francia kommunisták a csütörtökön előállott új hely­zetben fegyelmezett, de foko­zódó erejű harcra hívják fel t híveiket, és a júniusi választá­sokra készülve, további erő­feszítéseket tesznek a baloldal egységének kikovácsolására. Tárgyalásban állnak a kom­munisták a szocialista szövet­séggel, és ezeken a megbeszé­léseken á szakszervezetek is részt vesznek. A UPI amerikai hírügynök­ség bonni kormányforrásokra hivatközVá közli,'hogy De Gaulle francia elnök szerdán, amikor vidéki bir­tokára utazva, több órára „eltűnt", a nyugat-német­országi Baden-Badenben Massu tábornokkal, az NSZK-ban tartózkodó francia csapatok parancs­nokával találkozott. Lényegesen megváltozott formában péntek délután meg­alakult Georges Pompidou új kormánya. Ugyanakkor jú­nius 23-ára és 30-ra tűzték ki a franciaországi nemzetgyűlé­si választásokat. Az új kormányból egyrészt igyekeztek kihagyni azokat a minisztereket, akik a legutób­bi eseményekben leginkább kompromittálták magukat, másrészt pedig — tekintettel a választásokra — igyekeztek j bevenni a koi-mányba a gaul- j le-isták minden irányzatát. Bodrogi Sándor: wdevit C^ll KOPASZ OROSZLÁNBAN 12. A repülőtérre egyedül érke­zett. Az útlevél- és vámvizs­gálat két percnél nem tartott tovább. Azután felhaladt a lépcsőn és elfoglalta a helyét a Vanguardban. Újságjába mélyedt. Mellette üres volt a hely, s csak néhány pillanat­tal a gép indulása előtt tele­pedett oda valaki. Az illető a háziszappan tiszta illatát hoz­ta magával. A professzor a szemüvege fölött oldalt lesett. Elmoso­lyodott. — Jól van, Hilde ... Sejtet­tem ... Most is mellettem ma­rad. — Ha tudná, milyen nehéz volt jegyet szereznem! A gép felemelkedett, átha­tolt a felhőrétegen és máris az ég kék kupolája alatt szállt. Amikor a repülőgép figyel­meztető lámpái kihunytak, ők ii kicsatolták a biztonsági öveiket. Wocheck ekkor vigyázva széke karfájára helyezte a ke­zét. Nem csalódott: Hilde ke­ze is a karfán nyugodott. — De professzor úr ... — az Idős lány mosolygott. Halk kattanás hallatszott, majd megszólalt a gép hang­szórója. „Villásreggeli után Buda­pest következik.” — A ste- vvardessek kávét, sajtot, szardíniát, kaviárt és tejet szervíroztak. A tejpor kis négyzet alakú alumíniumfó­liában volt. Wocheck feltépte a sajátját és a forró feketébe hintette... — Budapesten leszóltunk — közölte a légi kisasszony. — A gép harmincöt percig idő­zik. majd folytatjuk útunkat München felé. — Nagyszerű lesz — mond­ta Wocheck —, tudja, Hilde, legalább harminc éve nem jártam abban a városban. — Nem ismer rá a profesz- szor úr — szólt hátra bizal- maskodón az előttük levő sor­ból egy tagbaszakadt, isme­retlen férfi. — De addig is, mindig hallgasson rám, én vigyázok majd önökre. Hilde a professzorra nézett, elmosolyodott. Aztán leszállt a gép, gurult néhány száz métert, megállt. Wocheck is felállt és maga előtt tessékelte Hilde Krausot. A légi kisasszony mondott volna még valamit, de Wo­check ellentmondást nem tűrő, határozott kézmozdulattal el­parancsolta az útból. Leereszkedtek a lépcsőkön. Néhányszor körülsétálták a gépet, azután elindultak a fe­rihegyi légi kikötő épületei felé. Ott az ajtók közelében szürke egyenruhás férfiak beszélgettek. Wocheck hozzá­juk lépett. — A parancsnokukkal kí­vánok érintkezésbe lépni — mondta és lábaihoz tette a kézitáskáját. Fiatal határőr tiszt létnett a helyiségbe. Kimért udvarias­sággal köszöntötte a profesz- szort. Wocheck a kezét nyúj­totta. — Bízom abban, hogy pa­rancsnok úr kellő meghatal­mazásokkal rendelkezik. En­nek alapján bejelentem, hogy Hilde Kraus nevű assziszten­semmel Budapesten kívánok maradni. — Az okmányait, ha szabad kérnem. Átlapozta a két útlevelet, azután sajnálkozva adta visz- sza az iratokat. — Sainálom, professzor úr... Önnek athéni nagykö­vetségünkön módja lett vol­na látogatóvízumot kérni. Ki­rándulását ott biztosan enge­délyezték volna. — Szíves engedelmével. pa­rancsnok úr. mi nem kéiuta- zásra jöttünk. Magyarorszá­gon szeretnénk letelepedni. — A főnököm disszidálni kíván — mondta Hilde — és nagyon csodálkozott n.zon, hogy ez a kifejezés egyáltalán eszébe jut. A határőr tiszt meglepődve nézett a professzorra. Gör­nyedt, fáradt, szürke ember állott előtte. — Bocsánat, professzor úr... félreértettem volna? ön poli­tikai menedékjogot szeretne hazánk kormányától kapni? — Vegyész vagyok, nem pedig diplomata. Maradha­tok-e, vagy sem? Újra kér­dem, rendelkezik-e parancs­nok úr a szükséges meghatal­mazásokkal? Ha igen, dönt­sön! A gépem két perc múlva indul. Ha ön nem határozhat, teremtsen kapcsolatot a pa­rancsnokságával. A tiszt állott és lehunyta a szemét. Mindeddig hiba nél­kül látta el a szolgálatát, de soha ilyenfajta eseménnyel nem találkozott. A legénység számára tartott foglalkozáso­kon ezerszer elmondta, hogy ez a kis Magyarország sok gazdag és hatalmas államnál különb, hogy itt... Sapkájához emelte a kezét, tisztelgett. — Professzor úr .. . A poli­tikai menedékjog biztosítása a magyar kormány hatáskö­rébe tartozik. Mindaddig, amíg a szükséges engedélyek megérkeznek, kérem ... tart­sanak velem. Önök a határőr­ség vendégei. A professzori újra kezet nyújtott. — Köszönöm — mondta —, de lekötelezne, ha értesítené Bálint professzort, egyetemük rektorát. Tegye meg a szíves­séget, hívja fel telefonon. Csak annyit közöljön vele: Wocheck a repülőtéren várja. A határőr tiszt egymás után három telefonhívást ;ntézett el. Budapest különböző pont­jairól gépkocsik indultak Fe­rihegy felé. Elsőnek a Minisztertanács két tisztviselője érkezett meg. néhány kérdőívet tettek a professzor és Hilde elé. Rö­viddel utánuk a vegyipari mi­nisztert kalauzolták a határ­őrök pihenőszobájába. Ezt kö­vetően Bálint rektor érkezett. Minden vendég kávét rendelt és konvakot... A világ nagy hírügynöksé­geinek telex-szobáiában mű­ködni kezdtek a távírók. „A Reuter jelenti Buda­pestről: Wocheck professzor, az I. G. Farbenindustrie athéni •üzemének vezérigazgatója, a világhírű biokémikus, aki a menetrend szerinti Athén— München repülőjáraton szülő­városa felé tartott, Budapes­ten váratlanul megszakította útját és a Magyar Népköztár­saság kormányától, asszisz­tensnőjével együtt, politikai menedékjogot kért.” (Folytatjuk) A „király"cseppet sem angolosan távozott Cecil King, az IPC ne­vű angol sajtómonopólium elnöke cs társtulajdonosa, aki a Daily Mirror, a Sun­day Mirror, a Sun és sok más angol lap abszolút diktátoraként igen fontos szerepet töltött be az angol sajtó irányításában, csütör­tökön elbocsátó levelet ka>- pott az IPC igazgatótaná­csától. A 35 ezer font évi fizetéssel járó állást Hugh Cudlipp, King eddigi he­lyettese kapta meg. A jelenleg 67 éves Cecil King fontos szerepet ját­szott Wilson 1964. és 1966. évi választási győzelmében, amikor lapjainak teljes sú­lyát a Munkáspárt és vezé­re mellett vetette latba. Az utóbbi időben azonban — tükrözve a City bizo­nyos befolyásos köreinek elégedetlenségét — egyre élesebben bírálni kezdte Wilsont, s május elején „Ami sok, az sok” című emlékezetes cikkében egye­nesen a miniszterelnök el­bocsátását követelte. Mint csütörtökön este a televí­zióban leplezetlen fchábo- rodással elmondotta, az IPC igazgató-tanácsának „munkáspárti tagjai” e cikk miatt szólították fel, hogy mondjon le állásáról, majd — amikor ezt megtagadta, egyszerűen elbocsátották. Részvényeit természetesen megtarthatja. King bukásának híre Londonban oly nagy meg­lepetést keltett, hogy még a franciaországi eseményei két is háttérbe szorította. Az utóbbi években szálló­ige volt, hogy Angliában „csak a királynőt és a ki­rályt nem lehet elmozdíta­ni”. (A King név királyt jelent.) A hír rávilágított, hogy Wilson még mindig jelentős hatalmi emeltyű­kön tartja rajta a kezét. Valószínűnek tartják, hogy az IPC lapjai ezek után megszüntetik a Wilson- kormány elleni támadásai­kat. Springer és Lord Thom­son mellett King egyike volt a nyugat-európai sajtó legbefolyásosabb irányí­tóinak és távozásának va­lamennyi következményét egyelőre lehetetlen fel­mérni. csak rövidin... AZ ADDISZ-ABEBA-I nem­zetközi filmfesztiválon a mű­vészeti rövidfilm-kategóriá- ban első díjat nyertek a ..Kéz a kézben” és a „Szenvedély” című magyar alkotások. AZ NDK párt- és kormány- küldöttsége befejezve moszk­vai tárgyalásait, hazautazott. MEGSZAKADTAK a kam- palai béketárgyalások Nigé­ria és Biafra között. AZ AMERIKAI ELNÖK­VÁLASZTÁSI KAMPÁNY során Kennedy és McCarthy ma tv-vitát tart. | ARAB SZABADSÁGHAR­COSOK egy ponton felrob­bantották az eilati kikötőből a szárazföld felé vivő izraeli olajvezetéket. A SZOVJETUNIÓBAN Föld körüli pályájára bocsátot- ] ták a Kozmosz 222-es számú I szputnyikot. Megkezdődtek a pedagógusira pi ünnepségek (Folytatás az 1. oldalról) kitüntetést kapott Füzér Fe- rencné, a budaörsi óvoda ve­zető óvónője. Az idei megemlékezések jellemzője, hogy általában nem lép ki az iskolák fa­lai közül. Akik valóban a legtöbbet kö­szönhetik nevelőiknek — a gyerekek — nyújtják át egy- egy óra keretében virágaikat, köszöntik őket daljal-verssel. A hivatalos ünnepségek mai fénypontja a délelőtti fogadás j a megyei tanács dísztermében, j ahol 22 nevelő részesült vala- | milyen kitüntetésben. Egyéb­ként minden negyedik okta- ■ tásügyi dolgozó kap e napon 600—1000 forintos pénzjutal­mat. Gödöllőn, a városi pártbi­zottság és a tanács képviselője az iskolákban keresi fel a ki­váló nevelőket, Nagykátán pe­dig délután a művelődési ház­ban műsorral köszöntik őket. A Pestvidéki Gépgyár kü­lönleges helyzete hozta úgy, hogy üzemben rendezett peda­gógusnapi eseményről is beszámol ha t u nk. Az itteni speciális tárgyak oktatását a MŰM tanintéze­teinek pedagógusai nem tud­ják megoldani. Ezért a válla­lat önállóan képez szakmun-i kásokat, műszerészeket. Magas színvonalú oktatást szerveztek a jövő forgácsoló szakmunká­sainak és ugyancsak a gyáron belül ismerkednek szakmájuk elméleti részével is a lakato­sok, a fényezők és a felületke­zelők. így nagy létszámú pedagó­gusgárdát, több mint harminc szakoktatót, tanárt foglalkoz­tatnak, akiknek tegnap dél­után rendeztek bensőséges ünnepséget. A jutalmak át- nyújtása után a gyár megven­dégelte az oktatással foglalko­zó valamennyi dolgozóját. GYORSAN, SZAKSZERŰEN, MEGBÍZHATÓAN megjavítsuk, karbantartjuk TELEVÍZIÓJÁT, RÁDIÓJÁT MAGNETOFONJÁT ERŐSITÖBERENDEZÉSEIT KÜLÖNFÉLE HÁZTARTÁSI GÉPEIT GYÖMRÖI, MONO Rí ÉS VECSÉSI JA VÍTÓ RÉSZLEGEINKBEN HIVASRA HÁZHOZ MEGYÜNK Telefonszámok: Gyömrő 12, Monor 26, Vecsés 119 MONORI JÁRÁSI SZOLGÁLTATÓ KTSZ GYÖMRŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom