Pest Megyei Hírlap, 1968. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

ország VHÁC PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MA: Vietnam egy távoli XII. ÉVFOLYAM, X01. SZÁM AHA I FORINT 1968. MÁJUS 1., SZERDA Váci fiatalok Vietna­mért. Mészáros Ottó PEST MEGYEI El IÁN ÁCSI APJA AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSÁ­NAK LEHETŐNK TANÚI ÉS NEMSOKÁRA HASZON- ÉLVEZÖI; VILLAMOSÍTJÁK A VASUTAT A FŐVÁROS ÉS A NAGY" ALFÖLDI TELEPÜLÉS, CEGLÉD KÖZÖTT. ÉV VÉGÉIG ELKÉSZÜLNEK, 1969-TÖL MAR VILLANY- VONATOK ROBOGNAK Foto: Gábor Viktor BUDAPEST L/ibnnan első nayykörete Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke kedden fogadta Joseph Harfouche rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetet, a Libanoni Köztársaság első ma­gyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevélét. A meg­bízólevél átadása után a nagy­követ a Hősök terén megko­szorúzta a magyar hősök em­lékművét. Búcsú Moszkvától Honthy Hanna sikere Hétfőn este a moszkvai Esztrad Színház másfél ezer nézője tapsolt Honthy Han­nának. A „magyar operett királynőjének” felléptével be­fejeződött a Fővárosi Operett­színház társulatának tízna­pos szovjetunióbeli vendég- szereplése. Kedden délben a Szovjetunió művelődésügyi minisztériuma az Arbat-étte- rem különtermében búcsúfo­gadást rendezett a magyar művészek tiszteletére. PHENJAN PROVOKÁCIÓ A KCNA hírügynökség je­lentése szerint az amerikai katonák hétfőn több száz géppisztolylövést adtak le a demilitarizált övezet keleti részén a KNDK állásaira, majd egy teljes feifegyver- zett szakaszt küldtek a front keleti szakaszán a KNDK te­rületére. A koreai néphadse­reg erőteljes csapást mért az ellenségre és meghiúsította a provokátorok behatolási kí­sérletét. Bécs—Győr üzembe helyezték az osztrák-magyar elektromos távvezetéket Kedden Bécsben dr. Lévár- i téken történő villamosenergia­di Ferenc magyar nehézipari és dr. Ludwig Weiss, osztrák közlekedésügyi miniszter je­lenlétében sor került az első osztrák—magyar nagyfeszült­ségű áramvezeték ünnepélyes összekapcsolására. Az osztrák és a magyar vil­lamos energiaipari szervek között 1965. április 5rén alá­írt egyezmény értelmében 123 kilométer hosszú, 220 kilovoltos távvezeték épült Bécs és Győr között. Mindkét miniszter kiemelte felszólalásában az új távveze­ték jelentőségét mind gazda­sági, mind pedig politikai te­kintetben. Weiss miniszter „genfi szellemről” beszélt a Duna-térség államai szem­pontjából, dr. Lévárdi nehéz­ipari miniszter pedig megje­gyezte: „Kívánom, hogy ezt a genfi szellemet qz e távveze­csere tovább erősítse a Duna- térség államai között”. Az osztrák és magyar rész­vevők ezután Győrbe utaztak. A távvezeték- és a transz­formátorállomás üzembe he­lyezésére itt is kedden került sor. Győrben dr. Lévárdi Ferenc üdvözlő beszédére válaszolva dr. Ludwig Weiss, Ausztria közlekedési minisztere mél­tatta az összeköttetés jelentő­ségét. Jelképes értelmet adott annak, hogy az osztrák vízi erőművekben termelt áram éppen a munkásosz­tály nagy ünnepének elő­estéjén jut el Magyaror­szágra. A beszédek elhangzása után a kapcsolóteremben áram alá helyezték az új vezetéket. PÁRIZS Megholt Clovis Roblain, o francia szívműtétes Kedd délelőtt meghalt Clovis összehívott sajtóértekezleten. Roblain, a francia szívműtétes beteg, jelentette be dr. Merca- dier, a Pitié-kórház sebészfő­orvosa, egy külön erre a célra PÉCS Közép-európai méáységrekord Az egész magyar bánya- építés történetében páratlan eseményt jelentettek be ked­den a Bányászati Aknamélyí- tő Vállalat mecseki körzeté­nek dolgozói Pécsett. A mecseki ércbányák 4. üzemében a szállítóakna mé­lyítői elérték az ezredik mé­tert. Az esemény nemcsak az üzem életében, de geológiai szempontból is figyelemre méltó. Nemcsak hazánk terü­letén, de egész Közép-Euró- pában sem hatolt még ember ilyen mélységig a föld színe alá. A két legmélyebb magyar akna most egymás mellett helyezkedik el. A múlt év ta­vaszán ugyanis itt helyezték üzembe a 670 méter mélységű légaknát. ÍGY TÖLTHETJÜK AZ ÜNNEPNAPOT Mint mondotta: „Bekövetke­zett az esemény, amelytől mindnyájan tartottunk. Clovis Roblain 10.30 órakor elhunyt.” A halál oka az agy elégtelen vérellátása és a szervezet le­gyengült ellenállása volt. Rob­lain, aki a műtétet 51 és fél órával élte túl, a világ hetedik és Európa első szívátültetéses betege volt. KATI NÉNI Polgár István riportja egy parasztasszony munkáséletéről, a 4—5. oldalon. MIBEN MENJEN TÖRÖK BÁLINT A SZULTÁN ELÉ? Komáromi Magda tu­dósítása az Egri csilla­gok című film jelmez­terveiről a 4. oldalon. A Bart h brigád Prukner Pál riportja a Nagykőrösi Konzerv­gyár országos hírű szo­cialista brigádjáról, az 5. oldalon. MÁJUSOK Dékiss János vissza­emlékezései a 6. oldalon. Versenyre szólít Dánszentmikíós Tájékoztatónk oldalon. 12. Készültség étel-italfronton * Uj ha jó járatok a Dunán Szövetkezeti majálisok Kellemes időt ígér a meteo­rológia, legfeljebb futó esőkre számíthatunk, de ez bizonyára nem tartja vissza a sok-sok tízezer kirándulót, akik az ün­nepségek után szép környezet­ben, kellemesen töltik majd el a pihenőnapot. A fővárosból kirándulókat invitál a MAHART hajójára­taira. A bérelt hajókon kívül két Sirály szárnyashajó, két vízibusz, a Rákóczi és a Pető­fi sétahajók indulnak ma a Dunakanyarba. BAZSARÓZSÁS Hazánk legna­gyobb bazsarózsa- gyűjteményét a szarvasi arboré­tumban alakítot­ták ki: a világ minden tájáról mintegy 150 fajr tát telepítettek a bemutatókertbe. Virágaik az öt­forintos nagyságú Lminitől” a gyer­mekfej :iagyság- nyi óriásokig, a hófehértől a bár­sony bordóig ter­jedő rengeteg színárnyalatban pompáznak. A rendkívül meleg hatására a szokásosnál leg­alább három hét­tel korábban nyíl­tak ki többek kö­zött a rendkívül ritka kaporlevelű bazsarózsa tűzpi­ros, recés szélű virágai. Teljes virág­díszben pompázi- nak már a 2—2,5 méter magasra nőtt óriás virágú bazsarózsafák is. Első ízben indul az idén motoroshajó Dunaföldvá- rig, s ugyancsak ma gyújtják be kazánjaikat a fővárosi és a budapest—horány—surányi járat hajói is. Mivel nálunk ugyancsak ha­gyományszámba megy, hogy legnagyobb ünnepeinket ösz- szekötjük az „evés-ivás” ün­nepével, megkérdeztük a Bu- dakörnyéki Vendéglátóipari Vállalat illetékeseit, hogyan készültek fel a várható nagy forgalomra? — Riadókészültségben ál­lunk napok óta — mondta Kántor Sándor igazgatóhelyet­tes — Ráckevén, Tökölön. Szigetszentmiklóson, Solymá­ron, Pilisszentivánban, Szent­endrén, Vörösváron, Sziget­halmon és Visegrádon kitelepített étel-ital bázi­saink várják az ostromot. Ami az innivalót illeti, 12 ezer üveg sört, 2 ezer palack bor tartalékolunk a központi rak­tárban. A folyamatos áruellá tásról központi és helyi ügye­letéinek gondoskodnak, ame­lyek az áruval megrakott autókat a „segélyt kérő he­lyekre” irányítják. Ígérhetjük: enni-innlvalóban nem lesz hiány. Ehhez már csak annyit te­hetünk hozzá: Jó étvágyat! Szerte a megyében viga­lomra készülnek a terme­lőszövetkezetek és az ál­lami gazdaságok is. Az ünnepségek után rende­zendő majálisok vidám szóra­kozást ígérnek, s a legtöbb he­lyen a szövetkezetek megven­dégelik tagjaikat. Ki sér tét járás eg) ügyvédi irodában? Cikk a 12. oldalon, egy titkárnő különös te­lepatikus képességeiről. A Magyar Állami Operaház együttese Wiesbadenbe utazott A Magyar Állami Operaház 275 tagú együttese kedden a Ferihegyi repülőtérről három különgéppel az NSZK-ba uta­zott Wiesbadenben már hagyo­mányos az évenkénti nemzet­közi színházi fesztivál. Az idén először szerepel a Ma­gyar Operaház a találkozón. A fesztivált a Magyar Állami Operaház társulatának elő­adásai nyitják meg. Május 1- én bemutatkozó műsorukon három Bartók-mű, a Kéksza­kállú herceg vára, a Tánc­szvit és a Csodálatos manda­rin szerepel, csütörtökön a Falstaffot játsszák, pénteken Szokolay Sándor „Vérnász’ című operáját, szombaton pe­dig megismétlik a Falstrff előadását. Rockefeller is „bedobta kalapját“ Rockefeller New York-i kormányzó kedden váratlan bejelentést tett: pályázik a Republikánus Párt elnökje­löltségére Nixon ellenében. Rockefeller alig egy hónapja visszalépett a választási harc­tól, most viszont az utóbbi hetek drámai fejleményeire hivatkozva, másította meg döntését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom