Pest Megyei Hírlap, 1968. február (12. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

PEST MEGYEI VHLÁS PROLETÁRJAI, ECYE5ÜUITEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN XU. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM ÁRA 70 FILLÉR 1968. FEBRUAR 1., CSÜTÖRTÖK 894 milliós költségvetés Elfogadták az 1968-as fejlesztési tervet Ülést tartott a megyei tanács Kedden, a végrehajtó bi­„Saját lábukon" jönnek már a metrókocsik A Földalatti Vasútv általat szerdán értesítést kapott, hogy Moszkvából elindították Buda­pestre azt a négy metromo- torkocsit, amelyet még az idén kipróbálnak a metró Fehér út —Baross tér közötti szakaszán. A kocsik február 10-e körül „saját lábukon” — tehát vas­úti pályán futva — érkeznek Budapestre. zottság tárgyalta, tegnap ta­nácsülésen vitatták meg és I hagyták jóvá Pest megye I 1968-as költségvetését és fej- | lesztési. tervét. Mint Nagy Miklós elnökhelyettes írásos előterjesztéséből, de a szóbeli kiegészítőből is kiderült; er­re az esztendőre a különböző bevételi forrásokból és állami támogatásból a tavalyánál is magasabb összeget: 894 mil­lió 877 ezer forintot irányoz­tak elő. A költségvetésben fontos helyet foglalnak el a la­kosságot közvetlenül érin­A vállalat felelős az árért Az árreform nem fejeződött megnövekedőt felelősséget az be január 2-án a kirakatokból árpolitikai intézkedésekért. Czinege Lajos látogatása Gödöllőn JOBBRÖL BALRA: CSERVENKA FERENCNÉ, CZINEGE LAJOS ÉS HORVÁTH KÁROLY, A MEGBESZÉLÉSEN Tegnap délelőtt Czinege ha­jós vezérezredes, az MSZMP Politikai Bizottságának póttag­ja, honvédelmi miniszter Gö­döllőre látogatott, ahol megte­kintette a Vörös Csillag Trak­torgyár gödöllői gyáregységét. Ütjára elkísérte Cservenka Fe- rencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, és Lendvai István, a megyei pártbizottság titkára. A ven­dégeket Nemes Istx^án, a városi pártbizottság titkára, Szánthó Sándor, a Vörös Csillag Traktorgyár vezér- igazgatója, Horváth Károly, a gödöllői gyáregység igazgatója és Kocsis István, a gyári párt- bizottság titkára fogadta. Délelőtt Horváth Károly igazgató ismertette a vendé- I gekkel a gyáregység munkáját, soron következő feladatait, j majd Szánthó Sándor vezér- I igazgató tartott rövid beszámo­lót a dömpergyártás feladatai­ról. Ezt követően a vendégek megtekintették a gyáregység több üzemrészét, valamint tan­műhelyét. Délután vélemény- cserére került a sor a gyáregy­ség gondjairól, problémáiról, az új gazdasági mechanizmus bevezetésének eddigi tapaszta­latairól a gyárban. p. P. Nyárközéptől A PÜEBlÖ-tiGY ismert árváltozásokkal A mos­tani árintézkedés éppen abban különbözik minden korábbi hasonlótól, hogy nemcsak az egyes árak, hanem maga az árrendszer is megváltozott. Az új árrendszer lényege: a lét- fenntartáshoz szükséges élel­miszerek ára ezután is fix. Az alapvető fogyasztási cikkek másik körében olyan maxi­mált árakat alkalmaznak, amelyek csak csökkenhetnek, fle a inai szint fölé nem emel­kedhetnek. Ezek a cikkek al­kotják egyébként az áruforga­lom felét. A forgalom másik felébe pedig azok a fogyasztá­si javak kerültek, amelyek a mindennapi megélhetés, az élet fenntartása szempontjából nem alapvetőek. Ezeknek a cikkeknek az ára a jövőben nem naptári időszakok és köz­ponti elhatározások szerint, hanem a kereslet-kínálat, a termelési költségek alakulásá­nak megfelelően rugalmasan változik. A fogyasztási cikkek forgal­mának e második felét kitevő termékek nagyobb mérvű ár­emelkedésétől tart a lakosság. i,Eddig is volt nyílt és burkolt árdrágítás, de a jövőben ezek­nek már senki nem állhat az útjába, hiszen a lovak közé dobták a gyeplőt” — vannak, akik így fogalmazzák az új árrendszerrel kapcsolatos ag­gályukat. A valóság persze az, hogy árpolitikánk változatla­nul szocialista, s ennek meg­felelően központilag szabályo­zott árpoliika. A cikkek jelen­tős része (az említett második f>0 százalékból 27 százalék) csak a megengedett hatósági keretek között S, egyes ese­tekben legfeljebb 10 százalék­kal növekedhet (de csökkenhet is!) az úgynevezett induló árakhoz képest. A forgalom to­vábbi 23 százalékát szabad piaci áron bonyolítják. Ilyen árformában került a zöldség, a gyümölcs és több luxuscikk eddig is értékesítésre. Most ezek köre bizonyos divat- és (szőrmecikkekkel, kozmetikai termékekkel bővült. Bár a termelővállalatnak részben anyagi érdeke is fű­ződik az áremeléshez — hi­szen így is növekedhet a nye­reség —, mégis korlátozottak és behatároltak az ilyen törek­vések. Az árdrágítás elleni ga­ranciák igen sokfélék: kiter­jedt állami és társadalmi el­lenőrzés, a tisztességtelen mód­szerrel szerzett nyereség ösz- szegét meghaladó pénzbüntetés (a gazdasági bírság) fizetése, a személy szerinti vétkesek fe­gyelmi vagy büntetőjogi fele­lősségre vonása stb. Minderről már többször is szó volt. Ér­demes azonban közelebbről Szemügyre venni a vállalatok Az eddigi merev hatósági árrendszerben a vállalatoknak nem volt ármegállapíló hatás­köre. Minden fogyasztási cikk árát az országos árhatóság hagyta jóvá. A Belkereskedel­mi Minisztérium például több százezer fogyasztási cikk árát határozta meg, s hiába volt pártatlan szerv, mégsem tud­ta megakadályozni a különbö­ző áremelési manővereket. Az árkalkulációkat ugyanis a vállalatok készítették, s a mi­nisztérium képtelen volt vala­mennyit tételesen ellenőrizni. A vállalat viszont, mihelyt megkapta a hatósági bélyegzőt, már nem volt felelős az árért. Most más a helyzet. A Belke­reskedelmi Minisztérium ke­vesebb, de fontosabb cikkek árainak jóváhagyására össz­pontosíthatja figyelmét. A ter­melővállalat viszont a hatás­körébe utalt árért és kalkulá­cióért teljes mértékben (anya­gilag, büntetőjogilag) köteles felelősséget vállalni. A vállalatok többsége — az első tapasztalatok szerint — érzi a felelősséget. Az ipar és a kereskedelem első negyed­évi szerződéskötéseinél pél­dául nem volt észlelhető szá­mottevő áremelés az induló árakhoz képest. A körültekin­tés, az óvatosság fontos, s kü­lönösen most, az indulásnál nélkülözhetetlen. De nem sza­bad, hogy ez, a rugalmasabb árformákba tartozó termékek­nél az 1968. január elsejével kialakult árak megmerevítésé­hez vezessen. Az új, rugalmas árformákat azért hozták létre, hogy a szabályoknak és a gaz­dasági törvényeknek megfele­lően éljenek is velük. Sokfelé ezt napjainkban ellenzik, s az árdrágító, a spekuláns bélye­gét sütik arra, aki nemcsak csökkenteni, hanem eseten­ként emelni is akarja az ára­kat. Pedig elsősorban a lakos­ság által keresett, a piacon pedig hiányzó cikkeknél szük­séges akár magasabb árral is kedvet adni, az átlagosnál na­gyobb nyereséget biztosítani a termelőnek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mindenekelőtt gazdaságilag — például a ver­seny fokozásával — célszerű korlátozni a spekulatív ár­emeléseket. A kereskedelem fontos feladata, hogy új szál­lítók felkutatásával s az im­portlehetőségek hasznosításá­val biztosította a nagyobb áru­kínálatot és az árszínvonal le­szorítását. Hatékony gazdasá­gi eszközök hiányában kerül­nek csak előtérbe a fogyasztói érdeket védő, az árszínvonal stabilitását biztosító admi­nisztratív és jogi eszközök. Kovács József szabad szombat Praktikusabb munkával 4 óra haszon — Jó pénzért lakatos kerestetik tő szociális, egészségügyi és kulturáUs kiadások. így például növelik a bölcső­dei, óvodai férőhelyek szá­mát, 12 újabb középiskolai osztályban kezdik meg a ta­nítást, növelcszik a szakorvosi rendelők óraszáma. Az álló­eszközök felújítását szolgáló alap több mint ötmillió fo­rinttal lesz magasabb — a (Folytatás a 2. oldalon) A hír gyorsan elterjedt, most már mindenki a kivitelezésre vár. Nyár közepére, július 1-ére megérik azt is. A Telefongyár Pest megyei üzemében az előzetes elhatá­rozást követően (Folytatás a 2. oldalon) Zűrzavar Saigonban Hírügynökségi jelentések j szerint Saigonban a szerda 1 reggeli órákban folytatódtak a j harcok. A város különböző ] pontjain géppuskalövöldözés | hallatszik és páncélöklök rob­bannak. A hazafias egységek továbbra is körülzárva tartják a saigoni elnöki palotát. Az AFP szerint a reggeli órákban a partizánok ellenőr­zése alá került a fővárosból a repülőtérre vezető útvonal. A saigoni rádió továbbra is hallgat. A partizánok csaknem földig rombolták az adóépüle­tet és annak berendezéseit. A saigoni katonai parancsnokság a közleményeket egy pótadó segítségével sugározza. A városban egyébként teljes a zűrzavar. A telefonszolgálat megsza­kadt, a katonai hatóságok 24 órás kijárási tilalmat rendelteik el. A hazafias erők egyik oszta­ga kedden, a késő esti órákban rohammal betört az amerikai nagykövetség épületébe. A partizánok páncélöklökkel nyi­tottak rést a követség épületét védő hatalmas betonfa-lon, majd a nyílásokon keresztül, hatoltak a követség épületébe. Hat emelet közül a hazafias erők osztaga ötöt tartott több órán át megszállva. Az ameri­kaiaknak csak hatórás elkese- redett küzdelem után sikerült az épületet visszafoglalni. Hírügynökségi jelentések szerint szerdán, a délutáni órákban minden eddiginél hevesebb harcok lángoltak fel Saigonban. Az egész város egyetlen csatatérré változott. Az utcákon és a sugár­utakon a partizánok és az amerikaiak, valamint szö­vetségeseik elkeseredett csatákat vívnak. A UPI gyorshírben számol be arról, hogy a partizánok százai ismét behatoltak az amerikai nagykövetség terüle­tére, áttörték az amerikai ka­tonai főhadiszállás köré vont páncélos védelmet és tűzzel árasztották el az elnöki palo­tát, a szállodákat és a kor­mányépületeket. Ezt megelő­zően Thieu tábornok dél-viet-1 nami elnök a reggel üzembe helyezett pótadó huilámhosz- szán egész Dél-Vietnam terü­letére rendkívüli állapotot rendelt el. Közben az amerikaiak és szövetségeseik megkezdték a saigoni külvárosok bombázá­sát. Előzőleg felszólították a lakosságot, hogy hagyják el otthonaikat. Az AFP szerint a Saigon­ban bekövetkezett drámai ese­ményeket követően Thieu el­nök ismeretlen helyre távozott. Utcai harcok Saigonban. Amerikai helikopter száll le a harcok színhelyére Népi felkelés Dél-Koreában Az ENSZ székhelyén kedden folytatódtak a magánjellegű tanácskozások a Biztonsági Tanács állandó tagjai között a Pueblo-ügyről. Az AFP ENSZ- tudósítója szerint a megbeszé­lések még mindig holtponton vannak, egy kérdés azonban már biztosra vehető: az Egye­sült Államok az adott helyzet­ben már nem folyamodhat ka­tonai megoldáshoz. ENSZ-kö- rökben úgy vélik, hogy egyelő­re nem tudják folytatni a Biztonsági Tanács Pueblo-vi- táját. Az amerikai katonai hatósá­gok szerdán közölték, hogy Koreában kedd éjjel és szer­da hajnalban a fegyvermentes övezet nyugati szakaszán foly­tatódtak az ellenségeskedé­sek amerikai katonaság és a dél-koreai gerillák között. A Kyodo japán hírügynökség jelentése szerint a szabadság- harcosok már elég erősek ah­hoz, hogy a hegyvidékről a vá­rosokra vigyék át a harcot, Tény az, hogy Dél-Koreában népi felkelés folyik. Nyugalom a Szuezi-csatorna partján Szünetel a roncsok felkutatása Az EAK külügyminiszté­riumának szóvivője kedden este ismertette azt a közle­ményt, amely bejelentette, hogy az izraeliek provoká­ciója miatt bizonytalan időre felfüggesztik a Szuezi-csator­na megtisztítására irányuló munkálatokat. U Thant ENSZ-főtitkár kedden reggel figyelmeztette az egyiptom1 külügyminisztériumot, hogy Izrael beavatkozással fenye­getőzött arra az esetre, ha az egyiptomi motoroshajók meg­közelítik a csatorna északi bejáratát. A Szuezi-csatorna partjain szerdán reggel nyu­galom volt. Hóbörtön a Kasmíri-völgy A nagy havazások követ­keztében a Kasmíri-völgy va­sárnap óta teljesen el van vágva a külvilágtól. A he­gyeken át Srinagarba vezető országúton szünetel minden autóközlekedés, még a repü­lőgépek sem tudják megköze­líteni Srinagart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom