Pest Megyei Hírlap, 1967. december (11. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

2 1967. DECEMBER 1.. PÉNTEK ?T^flrflIP McNamara távozása újabb vietnami eszkaláció előjele A Kennedy-cső pert és a Fehér Ház — Eisenhower uszító kijelentései Az olaszországi békemenetről A kétnapos huzavona után szerdán este végre hivatalo­san is bejelentettéit, hogy Ro­bert McNamara megválik hadügyminiszteri tisztétől. McNamara maga jelentette be ezt a tényt nyilatkozatában, s ugyancsak nyilatkozatot tett Johnson elnök is, aki haladék­talanul szükségesnek tartotta leszögezni, hogy a kormány vietnami politikájában nem lesz változás. Mindezek ellenére azonban az amerikai sajtóban válto­zatlanul tartja magát az a vé­lemény, hogy az elnök és had­ügyminisztere között véle­ményeltérés mutatkozott a vietnami háborút illetően, s McNamara távozása újabb eszkaláció előjele lehet. Edward Kennedy szenátor az amerikai törvényhozásban kijelentette: szükségesnek tartja a teljes tájékoztatást McNamara távozásának körül­ményeiről. Mint ismeretes, a Kennedy-családot szoros kap­csolat fűzi McNamarához, áld John F. Kennedy jelöltjeként került az amerikai kabinetbe, s a kapcsolatok ezt követően is fennmaradtak, hogy McNa­mara a Kennedyekkel szem­ben nyíltan ellenséges John­son kormányában is folytatta működését. A New York Ti­mes ezzel kapcsolatban utal arra, hogy a hadügyminiszter lemondásával a Kennedy-cso- port egyik utolsó kapcsolata szűnik meg a Fehér Házzal. A Pravda csütörtöki számá­ban B. Orehov megjegyzése­ket fűz Eisenhower tábornok, volt amerikai elnök legutóbbi kijelentéseihez. Eisenhower egy nyilatkozatában sürgette, hogy a Vietnamban levő ame­rikai fegyveres erők száraz­földi hadműveleteikben ne szorítkozzanak Dél-Vietnamra, hanem törjenek be a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság területére, s Kambodzsa és Laosz területén is „üldözzék az ellenséget”. Eisenhower azt is követelte, hogy az amerikai légierők hatoljanak be a Kí­nai Népköztársaság légiteré­be. Nehéz megmondani, mi indí­totta kijelentéseire a volt ame­rikai elnököt, szenilis felelőt­lenség-e, vagy a parancsnok­ság rendelkezéseinek való en­gedelmesség katonai beideg- zettsége. Bárhogy ál' is a do­log, e kijelentések nem hoz­nak babért Eisenhow emek, hiszen neki, mint nagy kato­nái és államférfiúi tapasztala­tokkal: rendelkező személyi­ségnek, meg kellene értenie az általa ajánlott lépés követ­kezményeinek súlyát és ko­molyságát. • Csütörtökre virradóan ki­újultak a harcok a kambod­zsai határvidék mellett fekvő dél-vietnami katonai körzet­parancsnokság és a hozzátar­tozó amerikai—dél-vietnami táborrendszer körül és a partizánok újabb akciót in­dítottak a Dak To körüli he­gyekben. Az olaszországi vietnami bé­kemenet 25 nappal ezelőtt Mi­lánóból elindult és Nápolybái útrakelt két ága szerdán a I reggeli órákban Rómában j azon a helyen egyesült, ahol . 1944. március 24-é.i a nácik I 355 hazafit végeztek ki. A me­het Észak- és Dél-Olaszország \ számos nagy városát érintette j és az Egyesült Államok viet- | nami háborúja ellen tüntető felvonulókat útjukon kétmil- : liónál több ember üdvözölte. Miután a hazafiak mauzóleu­mán „Vietnam" felírattál ellá­tott koszorút helyeztek el, a menet Róma központjába ér­kezett, ahol a képviselőház előtti téren 50 ezer főnyi tö- j meg részvételével nagygyűlést tartottak. DJAKARTA Ötödik arab csúcs Szíria nélkül December 9 - Rabat A vita a dátum körül még nem zárult le Három falu pusztulása Jáva szigetén a heves esőzé­sek nyomán támadt árvíz no­vember 27-én ledöntött egy épülőfélben lévő duzzaszlógá- tat. A lezúduló víztömeg há­rom falut elpusztított. 112 em­ber meghalt. Cyrus Vance amerikai uta­zó-nagykövet csütörtökön Pi- pinelisz görög külügyminisz­terrel vitatta meg a nicosiai útjának tapasztalatait. Megbe­széléseiről nem nyilatkozott, viszont egy vezető görög tiszt­viselő jelezte, hogy Vance vég­eredményben sikeresen fejezte be békéltető akcióját és való­színűleg nemsokára hazauta­zik Washingtonba. Visszatért Brüsszelbe Manlio Brosio NATO-főtitkár is. El­Egyedül Szíria nem vesz részt az arab államfők ötödik találkozóján, amelyet a rabati Hilton Szállóban valószínűleg I december 9-én kezdenek meg. pülőgépen New Yorkba uta­zott. Megbízható athéni körökben úgy hírlik, hogy a diplomáciai fáradozások nyomán létrejött megegyezés tervezetét már meg is küldték New Yorkba. . Szaúd-Arábia sem adott ugyan I még választ az Arab Ligának a csúcsértekezleten való rész­vételéről, de kairói nagykö­vete kijelentette, hogy hazája nem ellenzi az államfői kon­ferenciát, ha azon az arab ál­lamok többsége részt vesz. Szaúd-Arábia egyébként Tu­nézia véleményéhez csatla­kozva helyesebbnek tartaná a csúcstalálkozó elhalasztását mindaddig, amíg U Thant megbízottja be nem fejezi a közel-keleti megbeszéléseit. Az arab országok többsége elfogadja a Ligának azt a ja­vaslatát, hogy a csúcsértekez­let december 9-én üljön ösz- sze, de a vita a dátum körül még nem zárult le. DEBAR FÖLDRENGÉS Ciprusi jelentés A konfliktus veszélye elmúlt utazása előtt az athéni repülő­téren megálllapította, hogy a konfliktus veszélye elmúlt. Jósé Rolz-Bennett, U Thant ENSZ-főtitkár megbízottja re­Erős földlökések rázták meg csütörtökön reggel Jugoszlá­viában a Macedón Szocialista Köztársaság nyugati részeit, A földrengés közép-európai idő szerint 8.24 órakor kezdő­dött és a lökések egész Nyu­gat-Macedóniában érezhetőek voltak. Több város lakossága pá­nikszerűen elmenekült otthonából. CSAK RÖVIDEN... IMETEOROLÖGIAI RAKÉ­TÁT bocsátottak fel Pakisz­tánban 160 kilométeres magas­ságba. HÉTEZER FONT STERLIN­GET fizettek egy londoni árve­résen Hemingway 65 leveléért. VI. PÁL PÁPA 50 ezer dol­lárt küldött a palesztínai me­nekültek támogatására. HÉT DÉL-FRANCIAOR­SZÁGI MEGYÉBEN sok tíz­ezer szőlőtermelő paraszt el­torlaszolva a legfontosabb vas­útvonalakat és Utakat, tünte­tett. A GENFI LESZERELÉSI ÉRTEKEZLET két hét múlva másfél hónapra elhalasztja ta­nácskozását. MOSZKVÁBAN megkezdőd­tek a szovjet—szíriai tárgyalá­sok. SZERDÁN ÉJFÉLKOR szil­veszteri hangulat uralkodott a Dél-jemeni Népi Köztársaság néven függetlenné vált Dél- Arábia fővárosa, Aden utcáin. A TEHERÁNI EGYETE­MEN az iráni sah avatta fel az ország első atomreaktorát. A NEMZETKÖZI VALUTA ALAP 1,4 milliárd dolláros kölcsönt ad Nagy-Britanniá- nak. REJTÉLYES KÖRÜLMÉ­NYEK KÖZÖTT eltűnt Caa- mano ezredes, Dominika lon­doni katonai attaséje, aki az 1965-ös dominikai események egyik főszereplője volt. A szkopjei szeizmológiai in­tézet a 8-as erejű földlökések központját Szkopjétól 105 ki­lométerre nyugatra jelölte meg. A földrengést érezték Szkop­jéban is, de anyagi kár itt nem keletkezett. Debar városában az épü­letek 80 százaléka, köz­tük az újonnan épült pos­taépület is rombadőlt. Sok lakost holtan húztak ki a romok alól. Mentőosztagok folytatják a romok alá teme­tett emberek mentését BÚCSÚPARÁDÉ A jemeni Hodeida kikötővá­rosban szerdán díszszemlét tartottak a jemeni küldetésü­ket befejező egyiptomi csapa­tok. A búcsúparádén felvonul­tak a jemeni hadseregek egy; ságei is. Kairói sajtó jelentések sze­rint a jemeni imámita törzsek harcosai Szanaa körül tömö­rülnek és azzal fenyegetőznek, hogy az egyiptomi egységek teljes kivonása után megro­hanják a fővárost. A Journal d’Egypte szerint tankok és ágyúk fogják fogadni őket, ha beváltják fenyegetésüket. De a lap rámutat arra, hogy a polgárháború fellángolása meghiúsítaná a jemeni nép re­ményeit. '"""sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssJWH¥VMíMrssssssssssssssssssssssssssss*sfsssssssssssjvssssssss. wmeWM (13) A poharak gyorsan kiürültek. A katona a kályha mellett mélyen be­lehajolt a rumtól illatos csészébe, l.assan kortyolgatta a forró italt. Nem figyelt a beszédre, azonban ha akarta, ha nem — minden szót hal­lott. — Kórházba vitték. Az én laká­somból a konyha épségben maradt. Ott laktunk. Ázután sokáig nem lát­tam. Egy év múlva egyszer csak megjelent az asszony. Sápadtan, so­ványan és kopottan. Ott bolyongott a rom körül. Sírt. A feleségem meg­sajnálta és behívta hozzánk. Egy- egy tányér meleg levest adott neki. Persze segített mosni, vasalni, meg ami dolog jött. Egész nap hallgatott. Riadt volt a tekintete. Akár az űzött vadé. A feleségem egyre faggatta. Hol járt, mit csinált. Megmondta: börtönben volt. Valami húszezer pengő volt nála, amikor betemette a bomba. S nem tudott vele elszámol­ni. Becsukták. Igaz volt-e, nem-e, azt én nem tudhatom. Annyit tudok, hogy... a Vöröskereszthez járt, amíg kinyomozták, hogy a férje el­tűnt. Lezuhant a géppel. .. — Meghalt az már akkor, lelkem — mondta neki a fídeségem. Ez meg rávillantotta a kitágult szemét. — Nem halt megí! Érzem, hogy él. la ő meghalt volna, akkor már én sem élnék... Mindennap kiment a pályaud­varra. A portást faggatta, jöttek-e kato­nák? Minden frontról jött katonát megállított. Nem találkozott-e a fér­jével? Ha pedig hadifoglyok jöttek, olyan izgalomban volt, egész nap alig láttuk. Faggatta őket. Honnan jöttek? Voltak-e repülősök a fogoly­táborban? S ha igen, emlékeznek-e egy szép, barna, magas főhadnagy­ra? Persze, akadt gazember, aki ki­használta gyanútlan butaságát. Ha- zudoztak neki. Itt találkoztak a férjé­vel, ott utaztak együtt... A feleségem eleget szidta érte. Mert olyan szép volt az átszellemült arcával, fényes szemével. Nagypénzű pacákok jártak utána. Rendbehoz­ták volna az életét. Aranyban fü- rödhetett volna. De hát... Különös egy asszony az. Örökösen csak a férjét várja. Pedig, aki meghalt, azt már várhatják. . Mikor megvettük ezt a vendéglőt, elhoztuk ide. — Hol dolgozott azelőtt, tata? — kérdezte a Satnya. — Éjjeliőr voltam! — No, abból ?. keresetből nem ve­hetett vendéglőt. , — Nem is abból vettem ... — Aha! Eladta valakinek az asz- szonyt. Mi? — Azt nem! Tiszta nő az. Nem fo­gadott el pénzt soha senkitől. Meg nem is szeretett mást a férjén kí­vül ... Tenyerével az asztalra csapott a bikanyakú. — Az jó, hogy senkit nem szere­tett! Én majd mesélek a tiszt úrról történeteket. S rászoktatom a nőt a hálára... Haha! Valaki hasznát is lássa a nagy epekedéseinek... No, nem? A lányos képű két izmos öklét az asztalra támasztotta. Felemelkedett ültéből. Szelíd vonásai megkemé­nyedtek. — Nono, apuskám! Peregj le! A nőt én veszem gondozásba. Vagy fi­gyelmeztesselek, hogy én hajtottam fel? Nem a te számodra, elhiheted! Halk hangjában annyi fenyegetés volt, hogy a vendéglős hátán végig futott a hideg. A bikanyakú a zsebéhez kapott: — Ki fél tőled, kis hülye? Gyere, megkaphatod, ha a lányt nem is, van itt más orvosság .. A nyiszlett fickó részegen neve­tett. — Ugyan, Báró, hagyd a Mackót! Tudod, késsel jár még udvarolni is. Marhaság. A kérdés szerintem az: ki kell a nőnek. Mit szóltok, hátha én! ? A kocsmáros felállt. Újabb ven­dégek jöttek. Egy feltúrt galléros, kockásinges férfi odament a vitat­kozókhoz. — Drasztvujtye! Még ma is vitat­koztok? Nem unjátok? Egy hete nem tudjátok eldönteni, melyikete­ké legyen a csaj. Míg ti itt mara­kodtok, jön a negyedik és elviszi... Lehet hogy én, vagy más, aki hihe­tőbb mesét tud a síépasszony férjé­ről... A lány képű ránézett: — Tűnjön el, apusikám! Terhemre van a társasága. A kockásinges vigyorgott, s leült egy másik asztalhoz. A Satnya utá­nanézett: — Igaza van neki. Mit marak- szunk? ! Döntse el a szerencse, ki próbálkozzon előbb? Később aztán mindegyikünk sorra kerül. Elvégre, sok férfi részére elég egy nő, nem igaz? A lányos képű elvörösödött. Hal­kan beszélt, de látszott rajta, hogy nehezen türtőzteti magát. — Nem! A nő az enyém! Ha mu­száj, feleségül veszem, de se nek­tek, se másnak nem engedem át! Értitek? ! — Ez komoly dolog. Báró! Én nem engedek a jussomból — mordult fel dühösen a bikanyakú. — Mondom, vessük ki kockán! Csak nem fogunk ügyet csinálni egy ilyen kis ringyóból... — Fogd be a pofád, mert megke- serülöd! — sziszegte a lányos képű. Közben minden széket elfoglal­tak. A söntés előtt is ácsorogtak. Hangos beszéd, nevetés töltötte be a helyiséget. Sűrű füst gomolygott a légypettyes villanyégő körül. A kocsmáros fürge kézzel töltö­gette a poharakat, szedte a pénzt, mégsem győzte kielégíteni a szomjas torkokat. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom