Pest Megyei Hírlap, 1967. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-01 / 232. szám

* V ^ 2 1991. OKTOBER 1* VASÁRNAP A Gazdasági Bizottság határozata a munkába járók távolsági utazási kedvezményeiről VL Pói pápa levele U Thanthoz Miért nincsenek jelen a lengyel püspökök a római szinóduson? „DNYEPER“ réntck este befejeződött a „Dnyeper” hadgy akorlat, amelynek körzete Ukrajná­ra és Belorussziára terjedt ki, s amelyen a szovjet hadseregnek valamennyi fegyverneme részt vett. A hadgyakorlat legnagyobb páncélos csatájában mind­két fél részéről több ezer harckocsi indult rohamra. MI—1 és MI—6 típusú he­likopterek. továbbá száz és száz korszerű szállítógép messze a feltételezett „el­lenség” vonalai mögött tet­te le tömeges arányokban a légi gyalogos egységeket. A hadgyakorlat során ki­alakult feltételek nagyon hasonlítottak egy korszerű háború reális harci helyze­teihez. A gyakorlat folya­mán adódó feladatokat, igy például a Dnyeperen tör­tént erőszakos átkelést, a szovjet katonák és tisztek rekordidő alatt, rendkívül magas felkészültségről téve tanúbizonyságot. meste­rien oldották meg. A szovjet lapok nyomaté­kosan aláhúzzák, hogy a hadműveletek sikeres vég­rehajtásában rendkívül nagy szerepe volt a hadse­reg politikai munkatársai­nak, a hadseregben szolgá­ló kommunisták és komszo- molLsták példamutató ma­gatartásának. Moszkvai katonai szakér­tők felhívják a figyelmet arra, hogy a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom évfordulójának előestéjén lezajlott „Dnyeper” had­gyakorlat újból megmutat­ta: a szovjet hadsereg var­sói szerződésbeli fegyver- társaival együtt képes meg­semmisíteni bármilyen ag- resszort, képes megvédel­mezni a békét. CSAK RÖVIDEN... (Folytatás az 1. oldalról) szege évente megközelíti a másfél milliárd forintot. A kedvezmények jelenlegi rendszere ma és a jövőben is megfelel annak a célnak, hogy a munkájuktól távolabb lakó és a munkáhajárás miatt ál­dozatot vállaló dolgozókat anyagilag mentesítse az utazá­si költségek nagy részétől. Az állami támogatás folyósításá­nak jelenlegi módja azonban nincs összhangban a gazdasá­gi mechanizmus reformjának azzal a célkitűzésével, hogy a Vállalatok munkájához szük­séges költségek a vállalatok­nál jelentkezzenek. Márpedig a munkásszállítás költségei a termelés érdeké­ben merülnek fel, az ezzel kapcsolatos kiadások azonban nem a termelő vállalatoknál, hanem a közlekedési vállala­toknak adott állami dotáció­ban jelentkeznek. A Gazdasági Bizottság leg­utóbbi ülésén a gazdasági mechanizmus reformja köve­telményeinek megfelelően újonnan szabályozta a munká- bajárást szolgáló távolsági iitazási kedvezményeket Az új rendelkezés alapel­ve, hogy sem a jelenleg munkaviszonyban levő, sem a jövőben munkába lepő dolgozókat a munká­ba járás kapcsán a jelenle­gihez képest többletkölt­ség nem terhelheti — en­nek megfelelően a dolgo­zóknak nyújtott utazási kedvezmények továbbra is fennmaradnak. Változást csak a hetenként hazajáró nős, illetve férjezett dolgozók utazási kedvezmé­nyében hoz a határozat Ed­dig — mint ismeretes — a he­tenként hazajáró, illetve fér- A jezett dolgozók havonta há­romszor 86 százalékos és két­szer 66 százalékos kedvez­ménnyel utazhattak. Január 1- től egységesen hetenként egy 86 százalékos kedvezményes utazásra jogosultak. A kedvez­mény mértékének 86 százalé­kában való egységesítése mint­egy 10 millió forint évi megta­karítást jelent a dolgozók ré­szére. Az új mechanizmus alapel­veivel összhangban a határo­zat intézkedik arról, hogy a kedvezményes jegyár és a teljesáru jegy árának { 80 százaléka közötti kii- i lönbözetet a munkáltatók fizetik. (20 százalékos kedvezményt továbbra is a közlekedési vállalatok ad­nak.) Így a munkáltatóknál felve­tődött utazási költség összegét az állami és szövetkezeti vál­lalatok a nyereségadó terhére, az építőipari vállalatok a ter­melési költségek között, a költségvetésből gazdálkodó szervek pedig költségeik ter­hére számolják éL Az 1968- ban elszámolt kedvezmény összegét rögzítik és 1969-től a túllépés, vagy a megtakarítás a vállalati eredményt rontja, vagy javítja. A határozatnak megfelelően a közlekedési vállalatok új­rendszerű bérletjegyeket ad­nak ki, a bérleteket a jövőben havi, vagy félhavi időtartam­ra lehet megváltani. (A HÉv­nél továbbra is egyhavi bérlet marad érvényben.) A bérletet vagy a munkáltatók vásárol­ják meg dolgozóik részére, vagy pedig a dolgozók váltják meg. Amennyiben a munkál­tató vásárolja meg a bérlete­ket, a dolgozó fizetéséből utó­lag kerül levonásra az általa fizetendő összeg. Abban az esetben, ha a dolgozó maga veszi meg a bérletet, akkor az egyhavi kedvezménynek meg­felelő összeget bérfizetéskor a vállalat (intézmény) előre ki­utalja dolgozója számára. A munkáltatók döntik el, hogy e kétfajta lebonyolítás közül melyiket választják. A távolsági utazási kedvez­mény új rendje 1963. január 1-én lép életbe. Az ENSZ-közgyülésnek pén­tek délutáni ülésén folytató­dott az általános politikai helyzet vitája. Elsőként Marti­nez More no, Salvador külügy­minisztere szólalt feL A mi­niszter beszédében megállapí­totta, az atomsorompó-egyez­mény aláírása döntő lépés len­ne a leszerelés irányában. Leslie Lee, Síerrea Leone képviselője felszólalásában rá­mutatott, az atomfegyverekkel rendelkező országoknak még nagyobb erőfeszítéseket kell tenniök a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályo­zására. Guevara Arze, bolíviai kül­Az ENSZ székházában közzé tették VI. Pál pápának U Thant ENSZ-fótitkárhoz inté­zett levelét. A pápa üzenet­ben kifejezi reményét, hogy az ENSZ közgyűlésének XXII. ülésszakán sikerül „békés és tisztességes” megoldást ta­lálni a vietnami konfliktus rendezéséi«, majd teljes tá­mogatásáról biztosítja a fő­titkárnak a vietnami háború békés rendezését célzó erőfe­szítéseit. VI. Pál pápa levelében hangsúlyozza: a vietnami há­ború mérhetetlen szenvedé­seket okoz a vietnami nép­nek és nyugtalansággal tölti el a világ népeit Felszólítja a háborúban érdekelt feleket hogy kezdjenek tanácskozá­sokat a konfliktus megszün­tetéséről. V7. Pál pápa szombaton beszédet mondott a pénte­ken elkezdődött és egy hóna­pig tartó püspöki szmódus első munkaülésén. Elsősor­ban a szinódus szerepéről és működéséről beszélt, 6 ezen­kívül foglalkozott a kereszté­nyek egységének és a világ békéjének problémáival. Fel­hívást intézett azokhoz, akik a népek sorsáról döntenek, hogy válasszák a méltányos ügyminiszter az izraeli csapa­toknak a megszállt területek­ről való kivonását az Izraellel szemben fennálló „ellenséges állapotok” megszüntetésével kötötte egybe. A bolíviai küldött felszóla­lásával véget ért az ENSZ-köz- gyűlés péntek esti vitája. A közgyűlés legközelebb ok­tóber 2-án, hétfőn ül össze. Az AFP azt az értesülését közli, hogy az ENSZ-rközgyű- lés üléseivel párhuzamosan több diplomáciai megbeszélés zajlott le arról, hogy a közel- keleti helyzet megvitatására esetleg összehívják a Biztonsá­gi Tanácsot, és becsületes tárgyalások út­ját. Sürgette, hogy vessenek véget a vietnami konfliktus­nak és változtassák békévé a Közel-Keleten megteremtett „törékeny fegyverszünetet’. A római katolikus egyház Rómában megnyílt püspöki színódusán nincsenek jelen a lengyel egyház képviselői. A Zycie Warssawy ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a lengyel katolikus egyház püspökei, köztük Woytilla bí­boros is megkapták a kiuta­záshoz szükséges útlevelet, és a lengyel hatóságok nem tá­masztottak akadályokat a kül­döttség elutazásának útjába. Nem kapott viszont útlevelet, mint már tavaly sem, Wyszynski bíboros, akinek a lengyel állammal szemben el­foglalt ellenséges, illojális po­litikai álláspontja nem válto­zott meg, sót De Gaulle fran­cia köztársasági elnök len­gyelországi látogatása alkal­mából is újra kifejezésre ju­tott, amikor a bíboros a ma­ga egyházi jogkörét túllépve, ismét megpróbált beavatkozni a lengyel állam külpolitikájá­ba, és kísérletet tett arra — egyébként teljesen sikertele­niá. —, hogy megrontsa a nagyjelentőségű lengyel— francia tárgyalások baráti légkörét. Wyszynski bíboros 1965-ben, amikor legutoljára Rómában járt — emlékeztet a további­akban a Zycie Warszawy — kezdeményezte a német püs­pökökről szóló üzenet elkül­dését, s ezt az üzenetet a Len­gyelországgal szemben ellen­séges nyugatnémet' propagan­da felhasználta arra, hogy kárt okozzon a lengyel állam érdekeinek. Wyszynski maga­tartása jelenleg sem ad sem­mi biztosítékot arra, hogy esetleges újabb római útján nem okozna-e hasonló kárt. Ily módon a bíboros nem utazott Rómába, de a többi lengyel püspök akadálytalanul elutazhatott volna. Az, hogy mégsem utaztak el, Wyszynski bíboros nyomására történt. A lengyel püspöki kar vezetőjé­nek politikai fanatizmusa te­hát ismét kár okozott az egy­ház érdekeinek, állapítja meg a Zycie Warszawy. MAGYARORSZÁG két aranyérmet szerzett a plovdivi vásáron. ROBERT KENNEDY kije­lentette, nem pályázik arra, hogy az alelnöki tisztségre je­löljék. AZ ENSZ-KÖZGYŰLÉS hétfőn folytatja az általános politikai vitát. AZ INDONÉZ HATÓSÁ­GOK összeesküvést lepleztek le Nyugat-Iriánban. BROWN brit külügyminisz­ter személyes képviselője Sir Harold Bailey két héten belül Kairóba látogat. A MADRIDI KÖZRENDVÉ­DELMI BÍRÓSÁG felmentette Fernando Arrabal írót. HUSSZEIN jordán király hivatalos látogatásra Kairóba érkezeit. (Folytatás az 1. oldalról) sekben, Dong Hói kikötővá­ros közelében, a demilitari- zált övezettől mintegy 75 ki­lométerrel északra, támadást intéztek a fő útvonalak el­len. B—52-es légierődök szombaton a kora reggeli órákban két hullámban tá­madtak a demilitarizált öve­zeten belül, illetve attól északra fekvő célpontokat. A szabadságharcosok a Me­SZOCSIBAN ifjúsági dal- fesztivál kezdődött. JEMENBEN átadták rendel­tetésének a Szovjetunió segít­ségével épített kórházat. TOVÁBB TART Biaíra fő­városának, Enugunak ostroma. AZ OKTÓBERI FORRADA­LOM JUBILEUMÁRA mától új egy rubeles, továbbá 50, 20, 15, 10 kopekes érméket bocsá­tanak ki a Szovjetunióban. EGY ANGOL DIÁKOKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZ össze- ütközött egy mozgó daruval Zágrábtól nyugatra. 15-en meghaltak. KATONASÁG vette körül Djakartában a kínai nagykö­vetség épületét. LENIN-RENDDEL TÜN­TETTÉK KI a Szovjetunióban a Zsidó Autonóm Területet. kong deltájában szombat reg­gel heves ágyűtűzzel árasz­tották el a térségben fekvő amerikai főhadiszállást, Dong Tamnál, 67 kilométerrel Sai­gontól délnyugatra. Saigonban egy amerikai ka­tonai szóvivő bejelentette, hogy az amerikai bombázók lerombolták azt a négy hidat, amely Haiphong kikötővárosát az ország egyéb részeivel köti össze. Hétfőn folytatódik az ENSZ-közgyűlés vitája Vietnami jelentés Az ember nem okul... „ . •. Halálos baleset történt Gyömrő és Mende között. A kókai Kossuth Tsz pótkocsis vontatójával téglát szállított Koncz János 28 éves kókai la­kos. A pótkocsin, a tégla tete­jén ült Lantos János 40 éves tsz-tag. A pótkocsi felborult, Lantos a helyszínen meghalt. A vontató vezetőjét, aki jár­művét gondatlanul és ittasan vezette# őrizetbe vették.” Ennyit mond a lapunkban nemrég megjelent rövid tu­dósítás. Az olvasó megáll egy pillanatra, csóválja a fe­jét, s magában, vagy félhan­gosan megjegyzi: „hát nem okulnak az emberek?” E kérdésre keresem a vá­laszt Kókán, ahol még min­dig megrendüléssel beszél­nek az esetről. Boncolgatják a részleteket, állást foglalnak, ki s mi volt a hibás? Az egyik ilyen beszélgető igy vonta le a végső következtetést: „.. ja, most utólag könnyű okosnak lenni”. Ez tehát a másik kér­dés: valóban, csak utólag könnyű okosnak lenni? Keresem a legnagyobb kár­vallottakat, az életét vesz­tett Lantos János hozzátar­tozóit. Felsővásártér 87., — Igazítanak útba. Tájékozta­tóm arcán felfedezem a rész­vétet, mert tudja, miről van szó! Bár nem kérdezem, de úgy érzi, véleményt kell mon­dania, ami nem több, csak ennyi: — Nagyon rendes ember volt szegény! A ház sárból épült, még va­kolatlan. Mérete, tetőzete ar­ról tanúskodik, hogy iszep családi otthonnak készül. Ké­szül, mert még nincs befe­jezve. Sok ezer forint kell, illetve kellene ehhez. A szom­szédasszony arcán ugyancsak a részvét, amikor útbaiga­zít: — Nincs itthon Lantosné, a tsz-ben, a dohánypajtáknál van. Alacsony, 35 év körüli asz- szony özv. Lantosné. Szem­héjai vörösek a sírástól, do­hánytól piszkos kezefejével itatja meg-megeredő köny- nyeit. — Még ma sem tudom el­hinni, hogy megtörtént ez a rettenetes dolog — mondja sírva. — Nem is tudom, hogy mi lesz velünk!? Két idős, 70 éven felüli bá­csika is mellette áll már, az egyik özvegy, a másik a volt férj apja. — Hát mindig a rendes em­berek fizetnek rá? — kér­dezi egyikük kétségbeesetten. — Mi lesz a családdal? Se­gítsenek szegényeken! — mondja a másik. Kétségbeejtő látvány a há­rom ember, akik élete zá­tonyra futott. Pedig nincs is itt a 10 éves kisfiú és a 15 éves kislány! A részletekre terelődik a szó. Arra, hogy azon a vég­zetes napon tulajdonképpen egy másik rakodó helyett vál­lalta el az utat; arra, hogy ő nem hibáztatható, mert nem ő vezette a vontatót; arra, hogy el lehetett volna kerül­ni a szerencsétlenséget, ha ... — Az az átkozott sör.... ha azt nem isszák... ha a trak­toros józan... Természetes, lenne ebben a rettenetes helyzetben, ha ke­servük, kétségbeesésük, dü­hük, a másik, a traktoros felé zúdulna. De nem. Az asszony csak ennyit 'mond: — Milyen érzéssel néz majd gyermekeimre, akiknek el­vette apjukat? Nincs rá válasz! A halálos kimenetelű bal­esetnek három résztvevője volt Koncz János traktoros, az elhalálozott Lantos János ée Répás József. Répást a ha­tárban. a bálázógépnél talá­lom. Középmagas, szőke hajú, kék szemű, 25 év körüli nőt­len fiatalember. Kelletle­nül kószálódik le a kazalról. — A balesetről szeretnénk beszélni ... Izzadó homlokát törülgetl, bizonytalanul kezdi: — Nem bírom már, alig al- szem azóta! — Hogyan történt? Szeptember 11-én dél félé, Maglódra, a TüZÉP-telepre küldte őket Laczkó József, a tsz szállítási felelőse. Két pót­kocsit raktak meg, 1500—1500 téglával. Visszafelé, Gyöm­rő és Mende között, az egyik lejtőn a hátsó pótkocsi lesza­kadt, a másik az árokba for­dult. Ezen ült Lantos János. Koncz és Répás, a traktorról nyomban leugrottak, igye­keztek a téglát a szerencsét­len emberről leszedni, segít­ségük is akadt, de mire ki­szabadították, halott volt. Ez a rövid — de nem a tel­jes történet! Répás József igyekszik kikerülni ugyanis a buktatókat, de végül kényte­len mégis rátérni. — Útközben ittak? — Igen! — Hol? — A kultúrban! A rövid tőmondatokból vé­gül is kikerekedik az igaz­ság. — Mennyit ittak? — Én meg Lantos János egy kisüveggel! — A traktoros? — Nem tudom? — Többet mint maguk? — Biztosán! — Mégis mennyit? — Nem tudom! Tápiósülynél felvették a vontatóra a tsz egyik alkalmi munkását, aki Gyö rnrőre igye­kezett. Maglódon megrak­ták a vontatót téglával, majd a közelebbi út helyett a hosz­szabbat választottáJc, Gyöm­rő felé. Ide tartott ugyanis az alkalmi utas. A fuvart meg kellett „fizetni”. Erre a gyom­rai Halászkertben került sor. — Itt mennyit ittak? — Én négy korsóval!-— Koncz? — ö hárommal! A falu szélén Répás, Koncz felszólalására, átült a vezetői fülkébe, majd elindultak a végzetes útszakaszon. — Nem vette észre, hogy Koncz ittas? — En is az voltam! Répás arra még emlékszik, hogy Lantos János előre kiabált, hogy lassabban és fe­nyegette is Konczot. Ez azon­ban mit sem hasznait. — Mit érzett. — Egy nagy lökést. Kies­tem, vagy kiugrottam, nem tudom. Csak azt láttam, hogy Jani bácsi keze lóg ki a vontató alól... — Találkozott azóta Lan­tos János özvegyével? — Az eset irtán egy héttel jött el hozzánk! — Mit érzett? — Nem mertem ránézni, borzasztó volt! — Mielőtt beléptek a kocs­mába, ha figyelmezteti Kon­czot, hogy vezetés közben nem szabad innia, megharagudott volna magára? — Nem, nem hiszem! A bálázógépet hajtó traktor vezetője, Kiss Ambrus. A kö­zépkorú traktoros 16 esztende­je vezet járművet, tehát sok a tapasztalata. Ezt maga is hang­súlyozza. Amint mondja, na­gyon megrendítette az eset, ót is, traktorostársait is. — Mi a véleménye Koncá­ról, a traktor vezetőjéről? — Rendes ember, de annyi­ban hibáztatom, hogy nem tudta, meddig szabad innia! Látja rajtam, hogy megle­pődöm, ezért magyarázkodni kezd: — A munkás embernek inni kell, de tudni kell, hogy meny­nyit! — Maga mennyit iszik? — Reggel egy fél decit — da nem többet! — délben pedig egy korsó sört. Ezt megittam akkor is, amikor gépkocsive­zető voltam a TEFU-náL Kiss Ambrus szerint tehát nem az a kérdés, hogy igen, vagy nem, hanem az, hogy mennyit? Éppen azért Konczot sem amiatt ítéli el, mert ivott, hanem azért, mert nem tudta, mennyit szabad innia... — Szigorúbb ellenőrzéssel bizonyára meg lehetne szüntet­ni, hogy a traktorosok munka közben igyanak! Legyint erre: — Állandóan ellenőrzik! Fő­leg munkakezdés előtt Aki in­ni akar, az nem otthon, vagy munkába menet issza meg, ha­nem kint a határban. Ezzel nem sok eredményt lehet el­érni! — Mivel lehetne? — Esetleg a kollektíva... — Hogyan, ha mindenki Iszik? — Hát úgy, hogy 2—3 kor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom