Pest Megyei Hírlap, 1967. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-01 / 232. szám

A vállalat alkotmánya, ősz Ferenc cikke egy készülő kollektív szerző­désről, a 3. oldalon. Mimkakeresők Polgár István riportja a maglódi asszonyok gondjai­ról, a 4. oldalon. Egy levél, egy sors Padányi Anna írása egy rokkant emberről, aki dol­gozni akar, az 5. oldalon. Gyár lesz-e ^ gyárból? Mészáros Ottó cikke a solymári (aipari vállalat­ról, az 5. oldalon. Pályakezdők Prukner Pál riportja a fiatal pedagógusokról, a 8. oldalon. SZÁZEZER FORINT A KAZÁNHÁZBAN Bűnügyi sorozatunk cikke a 10. oldalon. Ülést tartott az MSZMP Pest megyei Bizottsága 1967. szeptember 30-án, szombaton délelőtt, a megyei pártbizottság székházéban üléstt tartott az MSZMP Pest megyei Bizottsága. A jelenlévők első napirend­ként Pest megye mezőgazdasá­gi vízgazdálkodásának helyze­tét tárgyalták meg. Az irányelvekhez Jámbor Miklós, a megyei pártbizottság titkára szóbeli kiegészítést adott. Az első napirend megvitatá­sa és elfogadása után személyi ügyeket tárgyaltak a megyei pártbizottság tagjai. A személyi javaslatokat Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei Párt- bizottság első titkára terjesz­tette az ülés elé. OKTOBER 16-21. Vietnami szolidaritási hét Nagygyűlés Budakalászon, vetélkedő Gyomron A hős vietnami nép harca támogatására az Országos Bé­ketanács kezdeményezésére október 16. és 21. között ren­dezik a „vietnami szolidaritási hetet”, amelyhez Pest me­gye i» csatlakozott. A Hazafias Népfront megvei irodája tervei szerint októ­ber 16-án a Budakalászi Len­fonó Gyárban nagygyűlést rendeznek és ugyanott meg­nyitják a vietnami nép életé­ről, harcáról szóló vándor fotókiállítást. Nagykőrösön kerekasztal- beszélgetést szerveznek a Vi­etnámot járt értelmiségiekkel, míg Gyomron a KlSZ-szerve- zet bevonásával ifjúsági ve­télkedőre kerül sor, ahová vendégként meghívják a ha­zánkban tanuló vietnami fia­talok képviselőit. Október 16. és 21. között a mozikban be* mutatják a „Vádbeszéd” című díjnyertes dokumentumfilmet. Érvénytelen €£.2 elnökválasztás ? Johnson harcias hangú beszéde A Gazdasági Bizottság határozata a munkába Járók távolsági utazási kedvezményeiről A gyárak, üzemek, hivata­lok dolgozóinak jelentős része (mintegy 430 ezer ember) a MÁV, a MA VAUT és a Buda­pesti HÉV vonalain naponta utazik lakóhelyén kívül eső munkahelyére, a dolgozók más része (mintegy 170 ezer ember) pedig hetente veszi igénybe hasonló céllal főleg a vasút távolsági vonalait. A napi munkába járáshoz csak­úgy, mint a hét végi utazás­hoz, az állam jelentős kedvez­ményt biztosít a dolgozók számára. E kedvezmény ösz­(Folytatás a 2. oldalon) Johnson elnök a hideghábo­rú legsötétebb korszakának szótárából vett frázisokkal vette védelmébe pénteken a vietnami háborút a mindin­kább szélesedő belső és nem­zetközi bírálattal szemben. Az elnök a texasi San An­tóniát választotta Vietnammal foglalkozó beszédének színhe­lyéül. Politikai megfigyelők arra a következtetésre jutnak, hogy Johnson harcias hangú beszé­dét egyrészt a növekvő ellen­állás leszerelésére, másrészt a rendkívül befolyásos háborús párti politikusok, üzletembe­rek és katonai vezetők meg­nyugtatására szánta. Johnson kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem vál­toztat vietnami politikáján és „folytatni fogja előretörését”. Azt mondotta, hogy Vietnam­ban az Egyesült Államok „a kommunista terjeszkedés leg- agresszivebb formájával áll szemben”, s „a béke igaz vé­delmezői azok az amerikai ka­tonák, akik jelenleg a demili- tarizált övezet mentén állnak őrt Vietnamban, s magukra vállalják az ellenség legsúlyo­sabb csapásait.” Johnson beszédében elmon­dotta, hogy a vietnami háború folytatásával az Egyesült Álla­mok „nagyban csökkenti egy -nagyobb, minden bizonnyal nukleáris háború veszélyét”, s „nem teheti kockára Amsrilca biztonságát és fennmaradását” azzal, hogy kivonja Délkelet- Ázsiából az Egyesült Államok erőit. Az elnök szavai szerint a háborúban „állandó és való­sággal drámai sikerek” szület­nek és „Dél-Vietnam belső helyzete megszilárdulóban van.” Johnson ismét elutasította a bombázások megszünteté-! tagú nemzetgyűlés elé sére irányuló javaslatokat s jesztik, amelynek a felújította az amerikai köve­teléseket az előzetes garan­ciákra vonatkozóan. Gumibottal támadt a rend­őrség szombat reggel Saigon­ban a tüntető diákokra, mi­után a dél-vietnami ideigle­nes nemzetgyűlés különbizott­sága érvénytelennek nyilvá­nította a szeptember 3-i el­nökválasztások eredményeit. A bizottság kora hajnali órákig tartó ülésezés után 16 szavazattal kettő ellenébén, egy tartózkodással hozta meg döntését. A jelentést a 117 ter- jövp hét keddjéig kell eldöntenie, jelölik-e a választások győz-: tesét, Nguyen Van Thient, el-: nőknek. A VDK elleni amerikai lé-: gitámadások során az utóbbi 24 órában az amerikai légi­erő vadászbombázói a Hanoir tói 32 kilométerrel nyugatra fekvő Hoa Lac repülőteret bombázták. További beveté-r (Folytatás a 2. oldalon) Bazaltos kőzet a Hold felületének nagy része At utolsó fordulók VETIK A ROZSOT. A MONORI KOSSUTH TSZ-BEN. AZ UTOLSÓ FORDULÓVAL 700 HOLDON VETETTÉK EL AZ ÁRPÁT, ÉS A ROZSOT, UTÄNA KERÜL A FÖLDBE A BŰZ A Foto: Gábor ^ .Az amerikai országos űrha- ^ józasi hivatal közleménye sze- í rint a Surveyor 5 űrszonda ál- § tál végzett vegyelemzések azt § mutatják, hogy a Hold felüle- § tének nagy része olyan bazal- ^ tos kőzetből áll, amilyen a Föl- \ dön is előfordul. A vizsgálati ^ eredményeket az űrszonda mű- ^szerei által végzett kéthetes $ adatgyűjtés alapján állapítot­ták meg. A mérések szerint az űrszon­da által megvizsgált Holdfelü­let 58 százaléknyi szilíciumot tartalmazott. Ez az elem gyár koriságban a második helyet foglalja el a Földünk felszí­nén. Az űrhajón elhelyezett mágnes magához vonzotta a Holdtalaj vasrészecskéit, ami­kor az űrszonda lábai nekiüt­köztek a laza holdbéli talaj­nak és kissé felkavarták azt. MA: Az ember nem okul Mihók Sándor riportja egy baleset okairól, a 2—3. oldalon. ÁRA 80 FILLÉR 1967. OKTÓBER 1., VASA UN AP PEST MEGYEI XI. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM vuág proletárjai, ecyesOuetek! j Dunai start - tengeri cél Kádár János vezetésévé! párt- és kormányküldöttség utazik Csehszlovákiába Ünnepi szavak, durranó pezsgősüveg, s egy hatalmas test lassan a szárazföldről a Duna felé • indult. Üjabb másodpercek múltán a víz színére csapódott s hatalmas hullámokat verve, alig észrevehetően meginogva, megállt a háborgó tükrön. Ezzel felavatták a MAHART ' legújabb tengerjáró hajóját, a Hajdúszoboszlót. A három raktárral épített 1650 tonna te­herbírású vízijármű belső munkálataival, szereíésével december közepén végeznek. Az ’ 1000 lóerős Hajdúszoboszló ezután indul távoli'tengeri céljai felé (Foto: Gábor) párt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével október § első felében magyar párt- és kormányküldöttség utazik baráti látogatásra Csehszlovákiába. Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának $ meghívására Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkás- ^ SE IC ON AZ 50. ÉVFORDULÓRA laviuias Budapesttől j Moszkváig I A maga módján : tiszteleg az évfor­dulóra Schirilla i György a Vasas atlétája. Pénteken j reggel rajtolt a Szabadság téri emlékműtől s no­vember 6-án vagy 7-én ér végcéljá- j hoz, Moszkvába, j Pénteken a Buda- j pest—Cegléd 71,6 j km-es távot 5:57:21,1 óra alatt tette meg Schiril­la György. Cegléd­ről szombaton reg- gél hét órakor in- j dúlt tovább, Abonyban har­mincperces pihe­nőt tartott és tíz óra tizenöt perc- kor érkezett Szol­nok főterére,

Next

/
Oldalképek
Tartalom