Pest Megyei Hírlap, 1967. augusztus (11. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

2 lEcrer 1967. AUGUSZTUS 1., KEDD Vietnami geientés Újabb zavargások az IS A-lm ii • A K GÖRÖG DEMOKRATÁK SÚLYOS HELYZETE A faji zavargások vasárnap este a Wisconsin állambeli Milwaukee-ra terjedtek át. A nyomor sújtotta négemegyed központjából fiatal négerek vonultak át a belvárosba és tüntettek. A rendőrség lezár­ta a körzetet, de a tüntetők többször áttörték a kordont. Nagy verekedés támadt, töb­ben megsebesültek. Hétfőn reggel a rendőrök már fegy­verüket is használták, a né­gernegyedből folyamatos pus­Hétfőn végétért Irán, Tö­rökország és Pakisztán állam­férfiadnak ramsari csúcsér­tekezlete, amelyen a közel-1 keleti kérdésben, valamint az övezetközi együttműködés te­kintetében teljes nézetazonos­ságra jutottak. A tanácskozá­sok részvevői hazautaztak, mielőtt közös záróközleményt adtak ki. A közlemény egye­bek között hangoztatja, hogy „az izraeli erők visszavonása a megszállt arab területekről döntő előfeltétele az igazságos és tartós közel-keleti béke megteremtésének". A tanács­kozásokon részt vett állam­férfiak „megismétlik határo­zott elutasításukat a Jeruzsá­lem státusának megváltozta­tása érdekében tett izraeli rendszabályokkal szemben”, és azt a meggyőződésüket fe­jezik ki, hogy „csak az ENSZ karopogás hallatszott. Milwau- kee-ben a UPI jelentése sze­rint legkevesebb 83 személy sebesült már meg az összetű­zésekben, köztük hét rendőr. Az északi negyedben lefolyt összecsapás után 125 személyt letartóztattak. Riadóztatták a vasárnapra virradó éjjel a nemzeti gárdát és az állami rendőrséget Ore­gonban is, ahol a portlandi négerek szintén tüntetést kezdtek. határozatainak következetes végrehajtása állíthatja helyre és biztosíthatja a békét a vi- ‘ lúgnak ebben a térségében”. Vaduzban, az Ausztria és Svájc között fekvő minior­szág, Lichtenstein fővárosában vasárnap operettbe illő, fé­nyes külsőségek között ülték meg a trónörökös János-Ádám herceg esküvőjét Mária-Aglá- ja Kinsky grófnővel. A szép számmal képviselt Habsburg-család jelenlegi fe­jét, Ottót, az esküvőn Ausztria számára közvetítő svájci tele­víziós riporter jóvoltából is­„Görögországban 40 850 de­mokratát tartanak börtönben” — írja Georgiosz Pacisz gö­rög újságíró a Rudé Právóban. Pacisznak sikerült Ciprusra menekülnie. Sok politikai foglyot meg­kínoznak. Manolisz Glezoszt, Leonidasz Kirkoszt letartózta­tásakor eszméletlenségig ver­ték. Andreasz Papandreut, a Az izraeli minisztertanács hétfő délelőtt 24 óra leforgása alatt harmadízben ült össze Jeruzsálemben, hogy kidolgoz­za a megszállt területekkel kapcsolatos rövid és hosszú tá­vú politikáját. Megfigyelők szerint a vasárnapi két ülés nem járt eredménnyel, mert a kormány tagjai között meglehetősen nagy véle­mét „rehabilitálták”: a be­mondó az Eurovisio képernyő­jén megjelent Ottót és nejét „Ausztria főhercege és főher­cegnője” címszó alatt jelentet­te be, tekintet nélkül arra, hogy eme rangjukat csaknem fél évszázada elveszítették. Az ügy, miután Habsburg Ottó a közelmúltban kevert ismét vihart ausztriai politikai fellépéseivel, kínos feltűnést keltett. Centrum Unió parlamenti képviselőjét több ízben verték meg gumibottal és félnapokon át vallatják. A görög hatóságok nem en­gedik, hogy a nemzetközi szervezetek képviselői felve­gyék az érintkezést a foglyok­kal, mert meglátnák rajtuk az ütlegelések nyomait. ménykülönbségek merül­tek fel. Az izraeli kormány csak egy dologban ért egyet, éspedig ab­ban, hogy az izraeliek hosszú ideig tartó megszállásra ren­dezkednek be. Az üléssorozaton foglalkoz­tak a megszállt területeken, főként Jeruzsálem arab szek­torában az utóbbi időben egy­re erősödő ellenállási mozga­lommal. Hétfőre virradóra Jeruzsá­lem arab szektorában négy muzulmán személyiséget letartóztattak és egy félreeső izraeli hegyes vidékre száműzték őket. A le­tartóztatottak között van An­var Khatib, Jeruzsálem jordá- niai szektorának volt kor­mányzója, Jordánia egykori kairói nagykövete. Ugyancsak száműzték dr. Duad Husszeint, a jordániai parlament volt tag­ját, Sukeiri-féle palesztinai íelszabadítási szervezet egyik vezetőjét. Valamennyiük ellen az a vád, hogy a múlt héten aláírták Jeruzsálemben azt a beadványt, amely felszólítja az óváros lakosságát, ne működ­jék együtt az izraeli hatósá­gokkal. A dél-vietnami szabadság- harcosok hétfőre virradóra fel­robbantottak egy hidat a 4-es számú főútvonalon, amely Sai­gont a Mekong deltájával köti össze. Hétfőn reggel légiriadó volt Hanoiban és működésbe lép­tek a külvárosokban felállított légvédelmi ütegek. A bomba­robbanások mintegy 25 kilo­méteres távolságról hallatszot­tak. Az amerikai tengerészgyalo­gosok mintegy 800 főnyi zász­lóalja vasárnap súlyos veszte­ségekkel vonult vissza a demi- litarizált övezetből. A szabad­Taylor tábornokot és Clif- f or dot, Johnson elnök két kü- lönmegbízottját, amikor hétfőn az Űj Zéland-i Wellingtonba érkezett, tüntetők várták. A tüntető csoport „vessetek vé­get a vietnami háborúnak” —, „vonják ki az Üj Zéland-i csapatokat”, „szabadságot az amerikai négereknek és dél­vietnamiaknak” táblákkal je­lent meg a repülőtéren. (Mint ismeretes, Taylor tá­bornok és Clifford körutat tesz a vietnami háborúban az Egyesült Államokkal együtt részvevő országok fővárosai­ban. A Nobel-békedíjas Martin Luther King vasárnap Char- lestonban mintegy háromez­res, főleg négerekből álló hall­gatóság előtt kijelentette: a vietnami háború, a faji igazságtalanság és a sze­génység az a három prob­léma, amellyel az Egyesült Államoknak szembe kell néznie. ságharcosok rajtuk ütöttek és a zászlóalj körülbelül 50 ha­lottat vesztett, 150—175 katona megsebesült. Afonyin, a TASZSZ hanoi tudósítója jelenti: az ameri­kaiak az esős évszak küszöbén intenzíven folytatják az észak­vietnami gátak légibombázá­sát. Az amerikai légierő leg­utóbb Vinh Fűk tartományban a Kau folyó jobbparü gátját bombázta, minek következté­ben a gát súlyosan megrongá­lódott és öt ember életét vesz­tette. Az amerikaiak fényes nappal támadták a gátat, mi­közben emberek dolgoztak a közeli ültetvényeken. A vietnami háborút Martin Luther King a modern idők, talán minden idők legigazság­talanabb háborújának nevezte, s a leghatározottabban ellene foglalt állást. Fulton Sheen rochesteri püspök vasárnap arra buzdí­totta híveit, imádkozzanak a békéért és a faji megbékélé­sért, majd felhívta Johnson el­nököt, vonják ki az amerikai erőket Vietnamból. MEGHALT KRUPP Hétfőn, 59 éves korában, meghalt Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, Európa leggazdagabb embere, a nyu­gat-németországi Krupp- kon­szern tulajdonosa. Halálának okát nem közöl­ték. Az általában nyilvános­ságkerülő iparmágnást egész­ségesnek tudták. A Krupp szó­vivője szerint halála „várat­lanul következett be”. ramsari taíálkosó , sárókö&leménye Operettesküvő Lichtensteinben Habsburg Ottó „Ausztria főhercege“ Erősödő arab ellenállás Letartóztatások Jeruzsálemben Tiltakozások a vietnami háború elien GYORS LISTA az 1967. július 31-én megtartott 29. heti lottó jutalomsorsolásról. A gyorslistában az alábbi rövidíté­seket használtuk: ágyn — ágynemű; bárh — bárh^tőszekrény; but — bú­torutalvány; éd — ékszerdoboz; éut — éléskamra-utalvány; fg — fényké­pezőgép ; fig — filmgép; hg — ház­tartási kisgépek; htg — hűtőgép; ig — írógép; kr — kerékpár; king — ki- nálógarnitúra; kmv — ki mit választ ; krkész — kristálykészlet; külut — kül­földi utazás; külüd — külföldi üdülés; lemj — lemezjátszó; ltex — lakástex­til; mag — magnó; máru — méter­áru: mo — mosógép; mkr — motor- kerékpár; mocent — mosógép és cent­rifuga; mok — mokkakészlet; mop — moped; ó — óra; óeut — óra- és ezüstáru’-utalvány; ofut — Ofotért- utalvány; ótr — óratrió; pa — paplan; pó — pianínó; psz — prezsaszdnyeg; pszkef — porszívó és padlókefélő; pszó — porszívó; r — rádió; rob — robogó; ruh — ruházati cikkek; sát — sátor: szekész — szelencekészlet; tv — televízió; ut — vásárlási utal­vány; vg —• varrógép; zg — zenegé­pek. OOl 447 Ut, 006 616 htg, 014 325 ó, 015 825 Ut, 032 770 Ut, 041 922 Ofut, 047 688 éut, 049 249 ut, 068 188 ut, 072 319 tv, 074 421 ó, 078 059 ó, 078 340 Ut, 081 924 lemj, 091 981 éut, 094 041 r, 094 916 éut, 100 180 kmv, 104 194 ut, 110 781 htg, 124 241 Ut, 124 320 kmv, 128 823 ó, 133 554 tv, 134 393 ig, 138 110 htg, 140 572 ut, 140 613 máru, 157 587 kmv, 159 956 htg 171 178 ut, 172 701 htg. 184 707 ó, 185 548 éut, 188 145 tv, 199 178 ut. 203 760 lemj, 206 032 r. 207 045 ó. 219 265 r, 222 342 Ut, 245 646 zg, 246 399 ofut, 251 399 zg, 268 439 ut, 271 981 htg, 277 865 kmv, 278 967 ut, 280 044 hg, 283 121 tv, 300 538 tv. 306 819 r, 312 654 ruh, 327 336 lemj, 337 866 vg, 342 645 ut, 367 135 htg, 374 781 Ut, 378 203 ut, 378 991 éut, 379 495 -r. 381 926 ó, 384 191 máru. 390 217 ut. 394 373 ut, 401 449 éut, 411 343 O, 413 251 r, 446 050 ruh, 447 169 lemj, 451 103 éut, 455 740 zg, 456 721 Ut, 457 716 tv. 460 264 Ut, 463 049 ofut, 469 681 ruh, 472 800 Ut, 472 899 Ut, 476 198 lemj, 485 201 Ut, 495 776 éut, 505 625 Ut. 521 882 ut. 545 738 ruh, 559 475 ut, 571 636' ut, 574 768 ig, 576 693 éut, 584 436 r, 594 798 htg, 596 816 but, 610 764 Ut, 619 453 külut, 619 729 Zg, 628 241 külut, 628 336 külut, 629 102 tv, 630 223 éut, 642 530 lemj, 645 709 Ut, 649 436 ofut, 651 372 külut, 651 582 ut, 651 688 ruh, 654 398 ó. 656 546 hg, 665 306 kmv. 688 428 tv, 690 568 máru, 690 866 Ut, 693 893 éut, 716 610 ut, 721 673 r. 726 787 ruh, 747 242 r, 764 092 máru. 795 334 ig, 805 031 ig, 806 4',3 ruh, 811 542 r, 827 979 ut. 828 367 éut, 841 330 éut, 352 043 ut. 859 966 ut, 862 375 ént, 877 128 ig, 878 721 r, 883 103 éut. 895 590 kmv, 896 696 Ut, 902 810 Ut, 905 030 ruh, 91*, 001 ó, 938 602 ó. 939 843 máru, 942 197 tv, 959 589 ó, 965 106 kmv, 983 226 ó, 993 102 Ut. 1 011 677 hg, 1 031 181 Ofut, 1 032 409 Ut, 1 033 461 fg, 1 035 423 ruh, 1 041 212 htg, 1 050 921 r, 1 053 767 ruh, 1 070 698 ut, 1 075 787 zg. 1 084 468 rob, 1 086 210 ut, 1 091 051 ruh, 1 109 460 ut, 1 117 617 r, 1 146 587 máru. 1 152 182 ut, 1 152 499 fg, 1 153 425 külut, 1 165 071 ruh. 1 171 281 ó, 1 177 926 but, 1 181 811 kül­ut, 1 190 034* kmv, 1 198 698 fg, 1 199 029 kmv, 1 200 088 ig, 1 207 296 kmv, 1 217 895 kmv, 1 225 279 hg, 1 226 669 fig, 1 240 962 tv, 1 244 585 zg, 1 248 258 kmv. 1 259 197 tv. 1 261 039 but, 1 231 818 tv, 1 268 758 hg, 1 272 686 r, 1 275 576 Ofut, 1 278 859 hg. 1 273 900 r, 1 295 772 ut, 1 513 373 ig, 1 515 746 éut, 1 516 800 Ó, 1 526 774 r. 1 531 081 éut, 1 538 546 tV, 1 541 122 Vg, 1 546 021 r, 1 546 372 máru, 1 546 515 ruh, 1 548 741 ruh, 1 551 256 Ut, 1 572 260 Ofut, 1 575 706 but, 1 580 912 but. 1 587 174 ut. 1 587 891 Ut, 1 598 062 máru, 1 606 070 htg, 1 607 142 Ut, 1 610 745 ig, 1 619 766 ut, 1 646 355 Ut, 1 650 560 ó, 1 665 428 ó, 1 671 719 külut, l 672 190 Ut, 1 691 272 Ut, 1 692 869 tv, 1 697 792 éut, 1 699 059 r, l 712 601 Ut. 1 714 217 kmv, 1 715 449 ó. 1 715 854 ut, 1 719 275 but, 1 721 073 Ut, 1 723 622 ruh, 1 724 717 ut. 1 731 466 ruh, 1 732 315 máru, 1 742 213 éut, 1 747 792 tv, 1 749 314 vg. 1 752 948 kül­ut. 1 768 855 Ut, 1 772 628 Ut, 1 784 015 Ofut. 1 785 214 éut, 1 788 718 Ut, 1 791 073 Ut, 1 791 498 Ut. 1 796 048 ruh, 1 815 770 Ut, 1 827 795 tv, 1 830 207 külut, 1 831 345 tv, 1 855 221 ut, 1 855 269 tv, 1 858 978 Ó, 1 868 666 éut, 1 869 978 r, 1 871 247 éut. 1 899 651 r. 1 921 445 éut. 1 928 966 lemj, 1 947 661 vg. 1 950 468 ut, 1 952 480 éut, 1 939 350 tv, 1 960 911 htg, 1 964 785 tv, 1 970 961 kmv, 1 971 744 Ut, ruh, 1 978 051 zg, 1 981 711 fg, htg. 2 019 914 htg, 2 036 620 Ut, máru 2 209 221 hg, 2 215 140 ut, Ut, 2 228 656 r, 2 234 558 Ut, 2 234 570 hg, 2 248 984 Ut, 2 251 949 Ut, 2 262 443 Ut, 2 270 741 ofut, 2 282 619 Ut, 2 284 727 ó, 2 289 557 éut, 2 292 809 tv. ? 294 245 ruh, 2 307 366 éut, 2 316 855 zg, 2 321 782 ruh, 2 337 092 r, 2 349 595 kmv, 2 352 680 but, 2 374 858 tv. 2 379 803 tv, 2 390 786 ig, 2 396 406 htg, 2 398 053 ó, 2 413 295 ut, 2 415 625 Ut, 2 423 976 kmv, 2 426 321 máru, 2 428 053 Ut, 2 428 471 éut, 2 434 942 Ut. 2 448 654 éut. 2 451 714 fg, 2 456 075 1 977 823 1 997 461 2 203 763 2 228 015 1712 but, S 814 695 lemj, 3 829 602 3 841 174 Zg, 3 841 446 tv, 3 868 256 3 881 681 éut, 3 834 493 1 r, 3 920 660 921 122 htg, 3 931 687 htg. 3 937 123 3 944 345 ó 3 950 075 ut, 3 952 212 , 3 958 330 ig. ; 959 968 ut, 3 969 424 3 970 558 ó, 3 974 539 ut, 3 981 972 f, 3 987 326 ut L 255 máru, 4 007 442 Zg, 4 210 250 fg. 3 366 307 lemj. 3 373 024 ruh. 3 381 731 kmv, 3 385 296 Ut, 3 3S5 228 r. 3 3Do 316 tv, 3 411 394 Ut, 3 414 371 tv, 3 426 350 htg, 3 478 328 zg, 3 601 126 htg, 3 611 743 Ó, 3 620 496 külut, 3 633 956 éut. 3 638 339 éut, 3 659 772 tv, 3 660 662 r. 3 667 209 mkp, 3 667 951 hg, 3 668 859 but, 3 670 982 tv, 3 672 489 mag, 3 679 394 ut, 3 682 280 ruh, 3 684 180 but. 3 688 510 éut, ?> 697 467 Ut. 3 701 349 r, 3 715 365 tv, 3 715 788 ruh, 3 718 060 Ut, 3 718 405 Ut, 3 723 835 Ut, 3 725 458 Ofut. 3 726 733 Ó, 3 727 161 kmv, 3 735 986 hg. 3 752 472 ó. 3 753 205 ut, 3 75S 091 r, 3 791 754 mkp, 3 795 209 htg, 3 799 247 htg, 3 809 165 lemj, ut, ut. r, 3 ut, ruh, vg. hg, 4 214 318 Ut, 4 225 348 kmv. 4 227 0C1 éut, 4 245 198 htg, 4 247 938 lemj, 4 249 653 ó, 4 256 916 lemj, 4 262 401 tv, 4 267 519 máru. 4 277 467 tv, 4 285 934 Zg, 4 291 498 külut 4 314 165 külut, 4 314 434 lemj, 4 320 371 Ut, 4 326 175 Zg, 4 338 925 r, 4 352 231 r. 4 354 123 <\ 4 358 160 Ut. 4 362 480 lemj, 4 363 787 éut, 4 379 161 lernj, 4 392 575 Ut. 4 412 202 hg 4 428 163 ig. 4 438 601 Ut, 4 446 393 Ut, 4 449 157 htg, 4 450 882 r, 4 453 092 Ut, 4 458 066 lernj, 4 458 759 éut, 4 464 513 Ó. 4 465 704 Ut. 4 472 161 ofut, 4 488 094 fig, 4 498 703 Budapest, I., Mészáros u. 60/c. sz. alatt felépülő társasházban az I. em. 4. sz. alatti háromszobás (egyik kisméretű) hallos, erkélyes öröklakás, 4 502 918 fg, 4 512 905 ó, 4 517 861 htg, 4 521 172 éut, 4 526 774 ruh. 4 532 237 ó. 4 535 029 ruh, 4 548 315 tv, 4 548 909 Ut. 4 555 963 éut, 4 557 494 Ut, 4 559 267 tv 4 561 128 Ut. 4 562 148 tv, 4 571 536 kmv, 4 573 031 kmv, 4 579 892 ruh, 4 588 479 r, 4 605 155 fg. 4 620 087 ruh. 4 623 144 éut, 4 638 478 ut 4 660 810 Ó, 4 666 461 éut, 4 676 019 ó, 4 703 486 mag, 4 707 698 ut, 4 708 013 külut. 4 716 486 ut. külut, 2 476 507 ut. 2 505 256 Ut, 2 507 372 | ruh, 4 642 679 mag, 4 649 444 ut, 4 650 280 ig, 2 510 987 Ut, 2 510 992 vg, 2 514 426 I !■ ' jfi| ' - - - —­Ut, 2 517 169 r. 2 525 153 tv. 2 538 818 tv, 2 541 458 ó. 2 542 722 máru. 2 544 430 éut. 2 560 340 r. 2 560 535 Ut, 2 574 153 kmv, 2 583 946 Ofut, 2 590 817 r. 2 594 916 mag, 2 610 637 tv, 2 610 721 ofut, 2 614 503 fg, 2 615 574 r. 2 621 293 zg, 2 634 006 éut, 2 638 922 éut, 2 639 907 ig. 2 652 758 ruh. 2 662 677 Ut, 2 671 615 ut, 2 683 237 Ut, 2 683 676 tv, 2 688 745 éut, 2 693 318 htg, 2 700 052 Ut, 2 706 616 r, 2 712 679 Ut. 2 715 059 Ó. 3 005 468 ig, 3 016 609 tv. 3 019 922 tv, 3 020 338 hg. 3 024 541 r. 3 026 766 máru. 3 027 660 mag, 3 070 964 ut, 3 100 368 ó. 3 101 302 r. 3 116 565 éut, 3 118 433 kül­ut. 3 127 356 tv. 3 130 764 éut, 3 136 350 Ofut, 3 136 444 ig. 3 137 540 ó. 3 155 887 Ut. 3 157 135 htg, 3 159 944 r, 3 165 901 Ut, 3 170 392 r. 3 171 161 htg. 3 180 079 mag, 3 183 257 lemj, 3 185 175 ruh. 1 165 351 fig, 1 166 023 ó, 1 170 997 vg, 3 189 195 éut , 3 : L94 885 lemj. 3 Ut, 3 202 633 Ut, : 3 205 204 Ofut, 3 Ofut, 3 213 053 r, 3 227 662 ig. 3 ó, 3 255 240 ruh. 3 274 156 r. 3 ut. 3 286 238 but. 3 301 574 ut. 3 ut. 3 316 011 éut, 3 316 077 ut, 3 éut, 3 333 428 ut, 3 341 320 éut. 3 ut. 3 354 220 éut, 3 355 808 but, 3 5 000 432 kmv, 5 000 516 tv, lemj, 5 007 375 r, 5 007 654 Ó, ó, 5 014 740 lernj, 5 019 483 Ut but, 5 í 22 142 Ut, 5 025 919 ó, éut, 5 035 610 hg, 5 037 332 ut, r, 5 043 281 ruh, 5 048 613 Ut, 5 052 575 ut, 5 086 354 fg, 5 092 803 Ut, ig, 5 120 869 Ut. 5 124 137 Ut, hg, 5 140 533 Ut, 5 141 014 Vg, bút, 5 154 948 hg, 5 156 933 éut ut, 5 181 875 éut, 5 188 776 éut, Ut, 5 196 683 Ó. 5 212 467 lemj, ó, 5 227 176 Ut, 5 233 715 tv, ut 5 237 558 máru 5 247 710 éut, 5 249 623 lemj, 5 256 803 Ut, 5 260 871 ut, 5 262 740 éut. 5 263 543 r, 5 269 716 mám, 5 272 863 ig. 5 274 077 zg, 5 279 418 éut, 5 292 565 r. 5 293 089 éut, 5 299 321 zg, 5 306 771 ut 5 307 178 máru, 5 309 735 ruh, 5 312 893 zg, 5 316 511 ut, 5 328 012 hg, 5 331 771 éut. .5 334 775 ut. 5 341 175 Ut, 5 386 662 Ut, 5 388 492 Ut, 5 397 826 fig, 5 398 825 kmv. 5 í>99 976 Ut, 5 402 511 r 5 407 955 ó, 5 428 600 ó, 5 434 631 ut, 5 446 779 Ut, 5 450 236 éut, 5 454 290 but, 5 606 628 ruh, 5 620 399 hg, 5 636 786 ruh, 5 001 752 5 008 403 5 021 776 5 026 588 5 039 221 5 047 088 éut, ruh, 5 063 848 5 093 683 5 136 081 5 148 586 5 181 570 5 193 414 5 217 509 5 237 358 5 643 065 5 659 727 5 683 556 5 709 071 5 726 794 5 749 873 5 761 409 ut, 5 650 994 6, 5 659 378 hg, but, 5 667 52-í Ut, 5 670 308 éut, Ut 5 699 053 tv, 5 708 937 Ut, éut, 5 719 042 Ut, 5 723 937 r, Ut, 7 403 952 Ofut, sorsolás hibákért I ó, 5 738 421 fg. 5 744 502 Zg, r, 5 752 715 Zg, 5 761 207 éut, ig, 5 766 597 külut, 5 768 899 éut, 5 772 374 ofut 5 772 583 Ut, 5 777 863 Ut, 5 782 375 Ut, 5 803 341 tv, 5 809 666 éut, 5 819 567 Ofut, 5 823 116 Ut, 5 828 639 but, 5 833 071 ruh, 5 842 266 ut, 5 853 420 Ut, 5 865 178 Ut, 5 875 265 tv 5 877 468 tv, 5 881 151 Ut, 5 885 303 r, 5 888 935 kmv, 5 895 452 külut. 5 906 565 ó, 5 915 603 Ut, 5 916 233 ut, 5 917 025 tv, 5 918 180 éut. 5 932 276 Ut 5 939 967 külut, 5 942 364 ofut, 5 943 809 éut, 5 950 017 tv, 5 950 837 Ut, 5 959 559 ut. 5 972 255 ig. 5 974 922 r. 5 978 313 tv. 5 991 469 r, 5 998 500 ut. 6 C05 368 máru 6 006 973 r, 6 009 984 Ut, 6 011 763 r, 6 030 097 r, 6 040 035 fig, 6 043 142 éut, 6 048 212 kmv, 6 049 196 krnv, 6 049 737 ut, 6 056 324 ó, 6 069 634 Ut. 6 076 496 but, 6 301 004 ruh. 6 304 221 ut. 6 313 451 Ut, 6 315 483 hg, 6 316 301 htg, 6 318 343 Ut. 6 327 376 htg, 6 330 231 ig, 6 335 968 rob. 6 342 081 ut. 6 346 442 ó 6 346 443 ó, 6 346 773 tv, 6 347 002 vg, 6 347 945 r, 6 350 184 ó, 6 351 074 Ut, 6 353 .948 tv, 6 363 938 r, 6 368 689 ruh. 6 370 999 éut, 6 376 807 ut. 6 379 251 ruh, 6 380 516 r, 6 392 406 r, 6 402 799 Ut. 6 408 217 htg, 6 410 471 lemj, 6 410 526 htg, 6 411 201 ruh, 6 413 558 kmv, 6 415 911 ruh, 6 418 492 Ut, 6 427 027 ó, 6 433 570 kmv. 6 442 005 tv 6 443 168 külut 6 445 816 htg, 6 446 788 Ut, 6 448 463 Ut, ti 451 808 Ut, 6 452 974 but, 6 477 965 Ut. 6 485 560 Ut. 6 492 418 Zg, 6 493 328 r. 6 502 024 lemj, 6 505 591 Ut 6 515 587 tv, 6 515 990 htg, 6 527 606 Vg, 6 552 663 tv. 6 559 584 Ut, 6 560 431 máru, 6 570 429 Ofut, 6 572 588 ut, 6 585 316 rob, 6 587 8i)ö ó, 6 592 668 tv, 6 597 809 fg 6 598 206 Ut, 6 601 605 ruh, 6 602 533 ut, 6 605 577 f, 6 614 830 külut, 6 635 425 Ut, 6 649 299 tv. 6 663 731 ut, 6 674 188 ut, 6 676 774 r, 6 695 605 máru. 6 696 523 Ut, 6 698 626 fg, 6 698 765 tv, 6 703 251 Ut, 6 722 776 fg, 6 729 343 ig, 6 731 £43 ut, 6 742 684 ruh, 6 769 280 éut. 6 769 717 ut, 6 777 798 külut. 6 778 658 ig 6 787 471 Ut, 6 788 262 külut, 6 795 524 r, 6 796 510 Ut, 6 811 082 htg, 6 315 969 r, 6 817 933 r, 6 834 050 külut, 6 837 232 kmv, 6 841 387 tv, 6 847 895 kmv, 6 853 070 but. 6 894 540 htg. 6 896 044 htg, 6 896 838 but, 6 901 65k Ó, 6 S15 759 ut, 6 920 679 lemj, 6 926 992 éut, 6 937 006 ut, 6 943 050 éut, 6 965 211 hg, 6 966 193 éut, 6 968 614 éut, 6 972 953 htg, 6 977 593 ut. 6 978 360 htg, 6 987 870 éut, 6 991 981 kmv. 7 002 062 Ut, 7 018 681 Ó, 7 023 415 lemj, 7 023 475 ofut, 7 026 098 kmv, 7 030 134 ó, 7 033 946 ruh, 7 040 436 fgi, 7 042 089 Ut, 7 042 831 but, 7 042 985 kmv, 7 051 731 Ut. 7 075 466 éut, 7 093 629 éut. 7 095 441 kmv, 7 100 773 vg, 7 106 750 htg, 7 112 650 ut, 7 117 353 but, rob, 7 138 779 ut, 7 141 051 tv, tv, 7 177 984 kmv, 7 183 447 ó, éut, 7 204 954 tv. 7 211 126 Ut, lemj. 7 226 348 hg, 7 233 514 7 240 721 ut, 7 242 653 kmv, kmv, 7 258 464 Ut, 7 261 410 Ut, vg, 7 262 760 ut, 7 262 767 Ut, külut, 7 284 712 zg, 7 289 877 ruh. 7 295 754 Ofut, 7 315 619 ut, tv, 7 323 468 Ut, r, 7 342 391 éut, zg, 7 353 051 ut. 7 448 346 r, 7 449 795 ruh, 7 453 708 Ut, 7 475 614 ó, 7 488 158 rob, 7 500 884 ut, 7 515 263 krnv, 7 516 689 zg, 7 529 891 r, 7 533 177 ó, 7 533 178 Ó. 7 535 061 r, 7 552 940 mag, 7 556 548 kmv, 7 574 496 Ó, 7 599 134 éut, 7 651 917 ig, ig, 7 670 666 ó, 7 678 001 lemj. Ó, 7 679 173 Ut, 7 690 914 Ut, éut, 7 699 221 Ut, 7 721 125 Ut, külut, 7 724 720 Ut, 7 727 980 Ó tv, 7 738 679 htg, 7 739 317 Ut, éut, 7 743 560 r, 7 755 468 7 756 990 r, 7 787 086 zg, 7 796 225 Ut, 7 796 239 r, 7 668 494 7 678 914 7 698 029 7 720 821 7 737 370 7 739 324 külut, 7 790 703 ig, 7 804 109 vg. 7 298 140 7 318 866 7 341 516 7 352 080 7 371 289 7 128 877 7 170 964 7 202 204 7 215 439 máru, 7 257 077 7 261 608 7 263 593 7 289 177 éut, Ut, 7 298 070 zg, , 7 316 599 Ut, 7 338 457 zg, 7 351 524 r, 7 369 641 ut. 7 413 226 ig, 7 414 223 kmv, 7 421 759 ut, 7 421 905 r. 7 424 009 r. 7 428 608 Ut, 7 430 636 kmv, 7 437 894 Ut, 7 447 393 mag, 7 823 203 ó, 7 827 022 tv, 7 837 322 r, 7 841 946 Vg, 7 842 229 » Ut, 7 851 958 tv, 7 861 526 but, 7 867 386 Ut, 7 876 470 tv, 7 886 311 kmv, 7 900 650 éut, 7 904 028 lemj, 7 911 602 lemj. 7 914 701 ut, 7 921 471 htg, 7 931 256 tv, 7 934 336 máru, 7 952 763 ut, 7 957 910 mag, 7 963 838 éut, 7 965 627 máru, 7 969 703 ut, 7 972 151 éut, ~7 977 151 lemj, 7 984 525 ruh, 7 984 528 run, 7 992 987 ut. 8 001 300 Ut, 8 010 663 ut, 8 011 147 ut, 8 013 014 éut, 8 018 107 fig, 8 030 730 ut, 8 034 348 fg, 8 04« 857 but, 8 064 875 éut, 8 074 436 lemj, 8 088 590 ig, 8 099 780 ofut, 8 101 829 ut, 8 103 835 ruh, 8 104 620 éut, 8 118 785 éut, 8 122 985 máru, 8 149 249 r, 8 154 756 r, 8 158 554 Ofut, 8 158 891 r, 8 159 257 tv, 8 164 039 hg, 8 180 828 Ut, 8 183 445 ó, 8 190 783 Ut, 8 193 377 Ut, 8 208 303 ruh, 8 208 304 ruh, 8 226 112 ó 8 232 307 Ut, 8 238 183 Ofut, 8 244 434 r. 8 259 606 ut, 8 259 985 kmv, 8 262 999 máru, 8 273 848 máru, 8 280 487 htg, 8 282 992 ig, 8 287 094 tv, 8 292 898 but, 8 295 598 ruh, 8 302 2G7 Ut, 8 302 465 ruh, 8 306 937 kmv, 8 311 421 eut, 8 332 061 Vg. 8 349 1 93 htg, 8 360 898 hg, 8 365 382 but, 8 386 966 éut, 8 389 204 Zg, 8 400 466 ut, 8 400 890 ut, 8 406 572 Ut, 8 411 171 ofut, 8 415 792 r, 8 420 049 Ut, 8 423 074 máru. 8 423 565 ut, 8 427 993 Ut, 8 435 741 ig, 8 441 187 ut, 8 445 793 Ofut, 8 449 1 04 ut, 8 460 943 r, 8 468 789 külut, 8 471 006 hg, 8 473 577 r, 8 491 176 ruh, 8 496 984 htg, 8 499 964 Ő> 8 502 411 Zg, 8 505 298 Ó. 8 514 808 Zg, 8 529 154 tv, 8 532 221 éut, 8 550 320 Ó, 8 556 039 tv, 8 559 665 lemj, 8 562 023 éut, 8 596 064 fg, 8 606 013 ig, 8 606 746 Zg, 7 625 399 fig, 8 639 713 Ut, 8 645 522 ut, 8 647 089 külut, 8 650 469 ruh, 8 650 982 éut, 8 652 789 Ut, 8 654 352 Ut, 8 661 304 Ó, 8 666 741 Trabant Limousine személy- gépkocsira utalvány, ő 702 934 máru, 8 715 509 r, 8 723 703 ofut, 8 721 731 éut, 8 755 175 Ut, 8 785 772 lemj, 8 789 545 ruh, 8 810 859 kmv, 8 814 833 lemj, 8 856 743 r, 8 861 419 mag, 8 864 225 Ut, 8 881 951 hg, 8 881 953 hg, 8 881 956 hg, 8 881 957 hg, 882 341 km* 8 885 405 r, 8 886 603 bút, 8 892 730 éut, 8 896 021 kmv, 8 901 119 máru, 8 920 194 njh, 8 920 195 ruh, 8 930 341 éut, 8 930 950 ut, 8 942 675 Zajsztava személygépko­csira Utalvány, 8 943 240 tv, 8 944 786 kmv, 8 945 548 ó, 8 947 893 külut, 8 948 890 Ut. 8 952 065 ofut, 8 959 853 ig, 8 986 120 Budapest, I., Mészáros u. 60. c. sz. alatt felépülő társasházban az I. em. 5. sz. alatti kettőszobás (egyik kisméretű), erkélyes 8 988 937 tv. 9 001 015 hg, 9 009 033 Ut, 16 073 974 but. A nyertes szelvényeket tus 20-ig kell eljuttatni dási és Lottó Igazgatóság Lebonyolí­tási Osztályához (Budapest, V.t Ná­dor u. 15.) öröklakás, éut, 9 011 849 1967. augusz­Sportfoga­A gyorslista közvetlenül a után készült, az esetleges felelősséget nem vállalunk. *3» (

Next

/
Oldalképek
Tartalom