Pest Megyei Hírlap, 1967. augusztus (11. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Hi I AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA S3. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁIIA 50 FIM.SIBi 1967. AUGUSZTUS 1., KEDD U THANT: H vietnami nemzeti ellenállás az amerikaiakkal szemben U Thant ENSZ-főtitkár be­szédével nyílt meg vasárnap az észak-karolinai Greensbo- roban a kvékerek negyedik vi­lágkongresszusa. Vietnamról szólva U Thant élesen szembeszállt azzal az amerikai érveléssel, hogy a VDK és a Dél-vietnami Nem­zeti Felszabadítási Front erő­feszítései arra irányulnak, hogy kiterjesszék a kommunis­ta uralmat. Tisztában kell len­ni azzal — hangsúlyozta — hogy a Vietnamban folyó hábo­rú nem a kommunizmus ellen vívott valamiféle ke­reszteshad járat, hanem el­lenállási küzdelem a nem­zeti függetlenségért, min­den idegen erővel, első­sorban az amerikaiakkal szemben. A háborúnak addig nem lesz vége — mondotta — amíg az Egyesült Államok és szövetsé­gesei ezt el nem ismerik. To­vábbra is az a meggyőződésem — hangsúlyozta U Thant — hogy a háború folytatása tel­jes mértékben felesleges és céltalan. A szembenálló felek nyilvá­nosságra hozott nyilatkozatait elemezve meg lehet találni a tisztességes béke alapját. A közel-keleti válságról szól­va U Thant kijelentette, pa­rancsoltján szükséges, hogy új kísérlet történjék a béke hely­reállítására, olyképpen, hogy tiszteletben tartják e térség országainak jogait. Ma kezdődik az arab külügyminiszteri értekezlet A Nilus-parti köztársasági palotában már berendezték a tárgyalóterméket és hétfőn reggel felhúzták 13 arab nem­zet lobogóját. A szudáni fővá­rosba keddre összehívott arab külügyminiszteri értekezlet részvevőinek listája az elmúlt érákban ugyanis kibővült. Hír szerint Szaud-Arábia kérte, hogy előzetesen tisztázzák a várható napirendet — s ez részvéteid készségre vall. Jelen lesz Monzsi Szlim, Tunézia külügyminisztere is. Jelezte már részvételét Hasszuna, az Arab Liga főtit­kára, valamint Sukeiri, a Pa­lesztina! felszabadítás! szerve­zet vezetője is. Rusk-interjú az USA politikájáról Dean Rusk, az Egyesült Ál­lamok külügyminisztere vasár­nap este a CBS Televíziós Tár­saságnak adott interjújában kijelentette; meggyőződése, hogy a kongresszus hozzá fog járulni a vietnami háború je­lenlegi üteme finanszírozásá­nak folytatásához. Rusk visszautasította több Szenátor és képviselő javasla­tát, hogy szüntessék meg a VDK bombázását. A külügy­miniszter Glassboróban lezaj­lott Koszigin—Johnson-talál- kozóra utalva elmondta, hogy a szovjet kormányfő kijelen­tette Johnsonnak: ha az Egye­sült Államok feltétel nélkül beszünteti Észak-Vietnam bombázását, ez megnyithatja az utat a tárgyalások előtt. Rusk hozzáfűzte, hogy John­son elutasította Koszigin in­dítványát, mondván, hogy az Egyesült Államok „nem látja, milyen tényleges hatása lenne a bombázások beszüntetésé­nek”. Dean Rusk utalt arra, hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi a fegyverszállítások fel­újítását Izraelnek és az Ame- rika-barát arab államoknak. A külügyminiszter ezt azzal in­dokolta, hogy a Szovjetunió fegyvereket és egyéb katonai felszereléseket szállít Egyip­tomnak és Szíriának. November elején megkezdődik a kollektív szerződések vitája A belga szenátus és a parlament elnöke Budapesten Kállai Gyulának az ország- gyűlés elnökének meghívására hétfőn délután Budapestre ér­kezett Paul Struye, a belga szenátus elnöke és felesége. Továbbá Ahcille Van Acker, a belga képviselőház elnöke és felesége. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke és fele­sége, dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke, Mol­nár László, hazánk brüsszeli nagykövete, valamint az or­szággyűlés tisztikarának több tagja, a Külügyminisztérium és az országgyűlési iroda munkatársai fogadták. Ott volt a fogadtatáson P. Vanheers- wynghels budapesti belga nagykövet és felesége, vala­mint a nagykövetség több tag­ja. A vendégek délután dr. Be­resztóczy Miklós társaságában a főváros nevezetességeivel ismerkedtek. Út a Szahara mentén Algériában befejezték a szaharai sivatag nyugati ha­tára mentén húzódó 800 kilo­méter hosszúságú út építé­sét. Az új út Colomb—Bé- chart Tindouf várossal köti össze. A japán külügyminiszter látogatása Fo Jenőnél Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke Péter János társaságában fogadta Miki Takeót, Japán hazánkban tartózkodó külügyminiszterét (Wormser Antal felvétele) Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke hétfőn az Ország­házban fogadta Miki Takeo japán külügyminisztert, aki Yagi Masao nagykövet, Kiia- hara Hideo, a japán külügy­minisztérium európai és óceá­niai hivatalának igazgatója és Tsurumi Kiyohiko, a külügymi­nisztérium gazdasági hivata­lának igazgatója társaságában kereste fel a kormány elnö­két. A találkozón jelen volt Péter János külügyminiszter és Szigeti Károly, hazánk to­kiói nagykövete. A barátságos légkörben le­zajlott beszélgetésen Fock Je­nő és Miki Takeo eszmecserét folytatott a nemzetközi hely­zetről, a két ország közötti kapcsolatokról, főleg a gazda­sági és a kulturális kapcsola­tok továbbfejlesztésének lehe­tőségeiről. ★ Miki Takeo hétfőn hivatalá­ban meglátogatta dr. Bíró Jó­zsef külkereskedelmi minisz­tert. Szívélyes légkörben esz­mecserét folytattak a két or­szág kereskedelmi kapcsola­tainak helyzetéről és tovább­fejlesztésük lehetőségeiről. Megállapodtak abban, hogy a megbeszéléseken felvetődött konkrét kérdéseket mindkét fél behatóan tanulmányozza, és diplomáciai úton lépéseket tesz gyakorlati megvalósítá­sukra. ★ Miki Takeo hétfőn búcsúlá­togatást tett Péter Jánosnál. A látogatáson jelen volt Szarka Károly, Kós Péter és Szigeti Károly. A két külügyminiszter közös közlemény kiadásában állapodott meg. A vendégek ezután szívélyesen elbúcsúztak házigazdáiktól. ' Miki Takeo feleségével és kíséretével a kora délutáni órákban elutazott Budapestről. Közös közlemény a japán külügyminiszter magyarországi látogatásáról Miki Takeo, Japán külügy­minisztere 1967. július 29—31. között a magyar kormány ven­dégeként feleségével együtt hivatalos látogatást tett Ma­gyarországon. A japán külügyminiszter a látogatás idején fölkereste Fock Jenőt, a Minisztertanács elnökét és dr. Biró József kül­kereskedelmi minisztert. A látogatás során Miki Ta­keo megbeszéléseket folytatott Péter János külügyminiszter­rel. A szívélyes és barátságos légkörben folytatott tárgyalá­sokon a két külügyminiszter között őszinte véleménycseré­re került sor a nemzetközi helyzetről és a Magyarorszá­got és Japánt kölcsönösen ér­deklő kérdésekről. A két kül­ügyminiszter megelégedéssel állapította meg, hogy a Ma­gyarország és Japán közötti baráti kapcsolatok sok terüle­ten kedvezően erősödtek és fej­lődtek, és megegyeztek abban, hogy további konkrét lépéseket kell tenni a kölcsönös kapcso­latok erősítésére és kiterjesz­tésére. Miki Takeo kifejtette véleményét az ázsiai problé­mák különböző vonatkozásai­ról, Péter János pedig ismer­tette nézeteit az európai hely­zetről. A két miniszter meg­egyezett abban, hogy Magyar- országnak és Japánnak nem­zetközi tevékenységükben to­vábbra is a béke ügyét kell szolgálniuk. A magyar külügy­miniszter megelégedéssel álla­pította meg, hogy Miki Takeo látogatása, amely az első ja­pán külügyminiszteri látoga­tás volt, jelentősen hozzájárult a Magyarország és Japán kö­zötti baráti kapcsolatok és megértés további előmozdítá­sához. A japán külügyminisz­ter őszinte háláját fejezte ki azért a meleg' fogadtatásért és vendégszeretetért, amelyben magyarországi látogatása so­rán részesült. Miki Takeo Japán külügy­miniszter hivatalos látogatásra hívta meg Péter János magyar külügyminisztert Japánba. A magyar külügyminiszter öröm­mel elfogadta a meghívást. A látogatás időpontját később, diplomáciai úton fogják meg­állapítani. A jobb közlekedésért: ÚJ AUTÓBUSZOK - SZEPTEMBERTŐL VILLAMOSÍTJÁK A RÁCKEVEI VONALAT VÉGÁLLOMÁS A BORÁROS TÉREN Személy- és teherforgalom egyaránt szerepelt a Pest me­gyei szállítási bizottság tegna­pi ülésének napirendjén. Sok­kal magabiztosabban, nyugod- tábban, vágnak neki ennek az esztendőnek, holott a tenni­való egyre gyarapodik. Az ülé­Mint ismeretes, 1963. ja­nuár 1-én életbe lép az új Munka Törvénykönyve, amely azonban az új mechanizmus elveinek megfelelően a vál­lalatok munkaügyi szabály­zatainak csupán keretét tar­talmazza. A dolgozók munka- és életkörülményeit érintő konkrét intézkedésekről mindenütt a helyi adott­ságoknak megfelelő kol­lektív szerződéseket ké­szítenek. Ezekben az okmányokban a vállalatok igazgatói és szak- szervezeti szervei részletesen meghatározzák a munkavi­szony, a bérezés, a különféle juttatások, munkaidő-beosz­tás szabályait és sok egye­bet. Mint a SZOT-ban az MTI munkatársának elmondták, a kollektív szerződések előkészítésébe a dolgo­zókat széles körben be kell vonni. A szerződések tervezetét a hiühelyek, részlegek, dolgo­zóival meg kell vitatni. A javaslatokat mindenütt figye­lembe kell venni, a vállalat igazgatója valamennyi javas­latra rövid időn belül köte­les válaszolni. Mivel a kol­lektív szerződés kereteit a Munka Törvénykönyve adja, ezért a szerződéstervezetek vitája a Munka Törvény- könyve végrehajtási utasítá­sának megjelenése után, te­hát november elején kez­dődhet meg. Az új kollektív szerződések egyébként minden eddigitől lényegesen különböznek majd. Mivel 1968. január 1-től a vállalatok önállóságot kap­nak, s a törvényes keretek között maguk döntenek fon­tos kérdésekben, a kollektív szerződés je­lentősége igen nagy lesz. A dolgozóknak joguk, hogy a választott szakszervezeti tiszt­ségviselők útján például a termelési tanácskozásokon közvetlenül is ellenőrizzék a kollaktív szerződések végre­hajtását. 300kombájn dolgozott vasárnap Utolsó napok a gabonabetakarításban Befejező szakaszához érke­zett a gabonabetakarítás, Pest megye különböző vidékein mindössze 14 ezer holdon áll még lábon a termés. Vasárnap is nagy erővel dol­goztak az aratók, körülbelül 300 kombájn vonult ki a föl­dekre. Vértesi István megyei mezőgazdász megítélése sze­rint közel 3000 holdról takarí­tották le a termést. Most már nyilvánvaló, hogy az idén minden eddigi esztendőnél korábban végeznek a mező- gazdaság dolgozói a nyár leg­nagyobb munkájával. Abban, hogy sikeresen túljutottunk az aratás nehezén, s hogy veszte­ség nélkül kerül fedél alá a gabona, a kedvező időjáráson kívül különösen nagy része van a jó felkészülésnek, az ésszerű munkaszervezésnek, és az aratók helytállásának. Nagy lendületet adott a beta­karítás meggyorsításához a kombájnosok közötti vetélke­dő. Nemcsak a gép- és gép­javító állomások arató-cséplő­gép vezetői, traktorosai, szere­lői vesznek részt a vetélkedő­ben, hanem a termelőszövet­kezetek dolgozói is. Ezen a nyáron 56 kombájnnal gyarapo­dott a közös gazdaságok saját gépparkja. ám ennél is magasabb azok­nak a termelőszövetkezeti kombájnvezetőknek a száma, akik versenyre keltek. Kört Miklós, a szigetbecsei Űj Élet Termelőszövetkezet kombáj- nosa a múlt hét végéig 480 holdról 82 vagon gabonát ara­tott le. Bajnok László, a zsám- boki Petőfi Termelőszövetke­zet versenyzője 426 holdról, 78 vagonos teljesítményével a tsz-ek közötti verseny máso­dik helyezettje. Bajnok István ugyanebben a tsz-ben 426 holdról 76 vagon gabona le- takarííásával tartja a harma­dik helyet. Kiemelkedő ered­ményt ért el Molnár Béla, a .törteli Rákóczi Tsz komájn- vezetője és Csutorka János, a tápiószentmártoni Kossuth Tsz kombájnosa is. — sp — sen munkatársunk megkérdez­te a megjelent közlekedési ve­zetőket, mit tartanak legfonto­sabbnak? íme a válaszok: Paizs Nándor az 1-es AKÖV igazgatója; — Ha augusztus—szeptenw berben több lesz a munkánk) az sem okoz nagyobb fejtörést. Szombaton és vasárnap több száz gépkocsi áll pihenőben) Ezek a mi aranytartalékaink. Hidasi György, a budapesti MÁVAUT vezérigazgatója: — Szeptembertől kezdve 43 új kocsit kap Pest megye. Év végéig ezekkel cseréljük le a régi, már nem eléggé megbíz­ható járműveket. Csamangó Henrik, budapesti MAV-igazgató: — A szállítási bizottság munkájának eredményeként is, ma olcsóbban dolgozunk, mint korábban. A sokkal töb­be kerülő hét végi, ünnep­napi, illetve éjszakai rakodást csak akkor szergamazzuk, amikor nincs más megoldás. A HÉV képviselője bejelen­tette, hogy öt éven belül villa­mosítják a ráckevei vonalat, így 20—25 perccel rövidebb lesz a menetidő Budapestig. Sok utazási panasz csak így orvosolható. Egyébként a rác­kevei járat végállomását az el­következő időben, de legké­sőbb három éven belül a Vá- góhídról a Boráros térre he­lyezik. T. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom