Pest Megyei Hírlap, 1967. július (11. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-02 / 154. szám

Zsebpénz vadgesztenyéből Alig múlt el a tavaszi nagy begyűjtési kampány, a MÉH újabb lehetőséget ad a diá­koknak nyári zsebpénzük pótlására. Nemsokára beér­nek az út menti gesztenyék, s kilójáért 50 fillért fizet a MÉH. Az értékesítési felté­tel mindössze annyi, hogy vágott, darabolt, vagy sé­rült gesztenyét nem »-esznek ét. A barackmag értékesítésé­re egyelőre még nem ka­pott megbízást a telep. Az engedély megérkezése után ezt időben közük majd az érdekeltekkel. Jelenleg a szeszipari vállalat foglalko­zik barackmagátvétellel, s minden mennyiséget átvesz. Messzi még a birkavágás szezonja. Azonban előzetes tájékoztatásként annyit, hogy az idén juhbélátvétellel is foglalkozik a MÉH. Jó mi­nőségű, hibamentes, lesózott juhbélért — a minőségtől függően — 55 fillértől 1 fo­rint 30 fillérig fizetnek mé­terenként. XI. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM 1JS7. JŰLIUS 2., VASÁRNAP Megdőlt a gabona, gazosak a táblák Abwiesi köm fű ni aratás ÁLLANDÓ ÜGYELET — A GÉPJAVÍTÓ ÁLLOMÁSON ISMÉT VERSENY INDUL Az év első felében vi­szonylag kevés munkája akadt a termelőszövetkezetek földjein a Ceglédi Gépjavító Napsugár fehéren, feketén Foto: Gábor Állomás erőgépeinek. • A leg­több helyen már saját gépe­ikkel dolgoznak a termelő­szövetkezetiek. Czmarek Károly, a gépja­vító állomás főagronómusa elmondotta, hogy május vé­géig 8309 holdon szántot- tak-vetettek a tsz-eknek. A belvíz hátráltatta a szántást, de folyamatosan dolgoztak az erőgépek, ahogy a víz vissza­húzódott, így nem jelentke­zett az előző évekhez hason­ló csúcsidőszak. Ezekben a napokban már a nyári betakarítással baj­lódnak a gépjavító állomás kombájnosai. Néhány napja kifutottak a gépek a földekre. Az idén 83 SZK kombájn és 13 aratógép vágja a gabonát. Ezeken kívül természetesen a közös gazdaságok saját gép­jeikkel is részt vesznek a be­takarításban. Nem lesz könnyű az idei ara­tás. Sok a dőlt gabona és elég­gé gyomosak a táblák. Ennek elsősorban a belvíz az oka, hi­szen egyes területeken szó sem lehetett a vegyszeres gyomirtásról. Ez megnehe­zíti a munkát és sok kárt tesz a gépekben. Az első két nap tapasztalata legalább is ezt bizonyította: három tengely- tőrés fordult elő. ...- 'r|"’v A kombájnosok a nehéz körülmények ellenére igyekeznek helytállni. Ceg­léden, Abonyban és Nagy­kőrösön ügyeleti szolgá­latot tartanak. Egy művezető és két szere­lő végzi a gépek gyors javítá­sát. Három mühelygépkocsi állandóan a határt járja, és a helyszínen javítja ki a kisebb hibákat. Az a cél, hogy fennakadás ne legyen. A gabona betakarításával párhuzamosan megindulnak majd a talajmunkák. Ezeknél fokozott feladat hárul a gép­javító állomásra, hiszen a szövetkezetek erőgépei még jó ideig szállítani kénytelenek. Hét darab SZ 100-as nehéz lánctalpas traktor szántja majd a földeket. Két műszak­ban dolgoznak a traktorosok, bogy győzzék a munkát. A munka dandárjának ide­jén versenyt kezdeményeztek a Ceglédi Gépjavító Állomá­son. Kovács Benő kombájnos, aki tavaly a megyei verseny első három helyezettje kö­zött volt, versenyre hívta a megye összes kombájnvezető­jét. Az abonyi kirendeltség KISZ-korosztályú kombáj­nosai pedig a megye fiatal kombájnosait hívták verseny­be. Nincs akadályra a befőzésnek Igaz, elég drága a befőzni való gyümölcs, de a hagyo­mánytisztelő háziasszonyok minden áldozatot meghoz­nak, hogy házi befőttek sorakozzanak a kamra pol­cain. A befőzéshez az idén minden „kellék” kapható. A boltokat sorra járva megálla­píthatjuk, hogy elegendő ce­lofán, pergamen, kötöző gumi tWSSSMSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSfSSSSfSSfSSSSSSrSSSSSSSSSfSSSSSSJ’SSSSSSSSSSSSSSSfSSS' I • • Öreg diákok a vén gimnáziumban Emlékek, árnyak, emberek A KOSSUTH GIMNÁZIUM hét végzős osztályában befe­jeződtek a hetekig tartó érett­ségi vizsgák. Több mint két­száz diák állt a vizsgabizott­ságok elé, hogy számot ad­jon szóban és írásban a felső­fokú tanuláshoz szükséges képességük és ismereteik mér­tékéről. Az érettségi vizsgála­tot legelőször 1788-ban Porosz- országban vezették be. Ha­zánkban 1851 óta tartanak ilyen vizsgákat. A vizsga letétele a felső ok­tatás intézményeiben való to­vábbtanulásra ad lehetőséget. Ai idén a nappali tagozaton hét osztály vizsgázott. Közü­lük a többség a vizsga befe­jezése utáni napon újra a könyvek mellé ült, hogy a fő­iskolai felvételi vizsgára ké­szüljön. Izgalom éppen elég van e napokban. A gyerekek további kilókat adtak le, a szülők egyre több csillapítót szednek és a beszélgetések so­rán mind több szó esik arról a szinte könyörtelen hajszá­ról, amelyben diákok a leg­magasabb elérhető pontszá­mot kívánják megszerez­ni. S e napokban, a közel hét évtizedes iskola falai között, főként vasárnap kisebb-na- gyobb, ünnepélyes arcú cso­portok jelennek meg. Fér­fiak. nők vegyesen. Megille- tődött gyerekek szorongatják olykor-olykor a szülők kezét. Találkozóra jönnek az öreg falak közé az öreg diákok. Tízéves, huszonöt éves, har­mincöt éves találkozókról hal­lottunk. AZ ILYEN TALÁLKOZÓ mindig ünnepélyes és min­dig szívszorító. Beülnek a régi padokba a régi emlé­keket hordozó diákok. Az osztályfőnök — ha él még a drága tanár — elfoglalja a he­lyét a katedrán s megkezdő­dik a létszám megállapítása. A hiányzók neve után ilyen válaszokat hallunk: meghalt, elesett a fronton, disszidált, is­meretlen helyen tartózkodik. Ritkábban azt, hogy beteg, de itt van a levele s a legrit­kábban azt, hogy nem tudni miért, de nem jött el... A je­lenlevők felállnak s elmond­ják életük rövid summáját. Az idősebb évjáratok szinte mindent tudnak egymásról. Az első találkozóra jövők még kíváncsian mustrálgat- ják azokat, akiket távolabbra sodort az élet forgószele. Ki­nek hogy sikerült? Hogyan tudta folytatni tanulmányait? Egy-egy ilyen találkozó nagy számadás arról is, hogy bi­zony az álmok nem mindig teljesültek. TÍZÉVES TALÁLKOZÓ­KON derül ki, hogy hányat nem vettek fel a felsőbb isko­lákba, itt derül ki, hogy mi­lyen sokan csinálnak mást, mint amit szerettek volna és amit szeretnének. Az idő­sebb évjáratbeliek ilyene­ket már nem mondogatnak, ök már megmérettek. In­kább a gyerekeikkel dicse­kednek, s egymás egészsége iránt érdeklődnek. A felblés véget ér, az órá­nak vége. Virágot visznek a temetőkben nyugvó tanárok, diáktársak sírjára. Aztán jön a közös ebéd, a közös vacso­ra. S ilyenkor megered a szó... Az emlék keveredik a jelennel, a rég múlt a legfris­sebb mával. Aztán ennek is vége, egy ölelés, egy meleg kézszorítás, egy búcsúcsók s utána a boldog ígéret: Viszontlátásra. Az asz­talokat szorgos pincérek ren­dezgetik. Az étterem kapu­jában két-három őszülő fej nem tud egymástól elszakadni. Hiszen olyan régen látták egy­mást, s Ceglédtől olyan mesz- sze van Baranya, Borsodtól Csongrád. FÉNYKÉPEZŐGÉP KAT­TAN, de ezen a képen már nincs rajta dr. Oppel Jenő, dr. Simon László, dr. Bórák Im­re, nincs rajta Vizsolyi Gyu­la, Velkey János tanár úr ar­ca s a többieké sem, akik el­mentek a minden élők útján. Harmincöt év nagy idő. Meg­fogyott a kis csapat. Alkonyodik. A nyári estében gyorsan nőnek az árnyak. „Fel, búcsúcsókra, cimborák”! Szomorú István és szalicil várja a háziasszo­nyokat. Az elmúlt esztendőben a beföttes üveget keresők szo­rongva léptek be az üveg- és porcelánboltba. Ugyanis nem mindig lehetett — különösen nagyméretű, ötliteres — üve­get kapni. — Milyen a helyzet most? — Minden űrtartalmú üveg van raktárunkban — mondot­ta az üzlet vezetője. — Tavaly nem az öt-, de a háromliteres üvegekben is hiányt szenved­tünk. Az idén ebből is min­den igényt ki tudunk elégíte­ni. — Jön a savanyúság eltevé- sének a szezonja. Akkorra is lesz majd elegendő üveg? — Időben feladtuk rendelé­sünket, s úgy tájékoztattak bennünket, hogy lesz lehető­ség még utánpótlásra is. Kőműves, ács, vasbeton; szerelő, rakodó és építő­ipari segédmunkásokat azonnalra alkalmaz: XIII. kér. Lakáskarbantartó KTSZ Budapest XIII., Hegedűs Gy. u. 9. Kőműves és építőipari férfi segédmunkások részére munkásszállást biztosítunk. A Ceglédi Dózsa Népe Termelőszövetkezetben VÁLYOG korlátlan mennyiségben KAPHATÓ 500,— Ft/1000 db. A termelőszövetkezet a vályog hazaszállítását is vállalja. Megrendelhető: Cegléd, Reggel u. 2. szám alatt. VÉGRE MEGNYÍLT az átalakított gyógyszertár A MÁSIK PATIKA SE MARADJON ZÁRVA! Hosszú-hosszú „építgetés” után végre ismét megnyílha­tott a Rákóczi úti kis gyógy­szertár. Elhurcolták szerszá­maikat az építők, takarítók jelentek meg, fényesre mos­ták, törölték a kövezetei, a csempézett falakat, ragyogóra tisztogatták az üvegeket. Ez­után már csak a visszaköltö- zés volt hátra. Azóta zárva a Kossuth Ferenc utcai gyógy­szertár és a patikusok ismét a régi gyógyszertárban várják a -betegeket. Dr. Középesy Gyula, városi főgyógyszerész elmondotta, hogy a hét közepén megnyi­tott, felújított patikában a já­rási építőipari ktsz 100 ezer forint értékű munkát végzett. Hozzájárult a munkához a megyei tanács gyógyszertári központja is. Kicserélték és felújították a régi gyógyszer­tári edényzetet, új, korszerű bútorokat hoztak. A betegek korábban meglehetősen szűk helyen várakoztak. Ezentúl tágasabb helyiség áll rendel­kezésükre. A bútorok Nagy­kőrösön és Budapesten ké­szültek. Megoldották a fűtés, gondját: központi fűtést sze­reltek be. Az újonnan épített galériával megoldották a rak­tározás gondját. A gyógyszer­táriak számára zuhanyozót építettek. És mi lesz a most bezárt Kossuth Ferenc utcai gyógy­szertár sorsa? Erre a kérdés­re még a főgyógyszerész sem tudott válaszolni. Véleményünk szerint szük­ség lenne nyitva tartására, hi­szen egy ekkora város, járási székhely mindenképpen igényt tarthat négy gyógyszertárra. <t.) , EGY CSOKOR NEVETŐ MARGARÉTA A margarétá­kat mindenki megcsodálja. Ott nyílnak a Fürst Sándor utcai kis ház virágoskert­jében. Száraik méternél is ma­gasabbra nyújtóz­nak, s tenyérnyi virágokat hintáz- tat a szellő a szá­rak csúcsán. Nem egy bokornyi a margaré taóriás. Egész ágyast bo­rit a dús, zöld, le­velekkel terebé­lyesedő virágcso­port. Rózsika néni a virágok gondozó­ja. Egyszer, mi­kor még kora ta­vasszal nála jár­tam, az idős né­nik sokat sejtető hangján ígérte: „Majd meglátja, micsoda virágokat nevelek! Ezek olyan margaréták lesznek, hogy szin­te nevetnek.” Hit­tem is, nem is az ígéretét. Ismerem én ezeket a virá­gokat — gondol­tam, s hozzáfűz­tem, hogy a virág — virág: mind szép. A napokban nyílt a szerkesz­tőség ajtaja. A be­bocsátást kérő, ud­varias, halk ko­pogás után beku­kucskált az egyre szélesedő résen — egy csokor mar­garéta. De milye­nek! Karcsú, hosz- szú száron ringó, fehér szirmú vi­rágcsodák, arany­sárga közepük szinte nevetett. S a csokorral a ke­zében kicsike, mo­solygós arcú asz- szony lépett a szo­bába. Rózsika né­ni. — Hát — elhoz­tam őket, bemu­tatkozni. Ahogy megígértem. Mert maguk alighanem megfeledkeztek az ígéretről és nem jöttek el megnéz­ni. Pedig sokan gyönyörködnek benne, nagyon so­kan. Kicsit restel­kedtem az elfelej­tett ígéret miatt. De talán nem ne­heztelnek sem o virágok, sem szor­gos kezű gazdá­juk, hogy nem látogattam meg a kertet. A marga­réták itt virítanak a vázában. Nap mint nap egy ked­ves, idős nénire emlékeztetnek, aki nem csapott be: mióban neve­tő margaréták nőttek a kertjé­ben ... (—esk—) MA DÉLELŐTT: Ceglédi Építők—Kecskeméti FGT KÉZILABDA MÉRKŐZÉS Előreláthatólag ismét iz­galmas mérkőzést láthatnak az Építők pályáján. Mind­két csapatnak nagyon kell a két pont. A hazaiak a fel­zárkózásért, a vendégek pe­dig az előkelő helyezés meg­tartásáért küzdenek. Az FGT újonccsapat létére már 18 pontot szerzett, míg a ceg­lédiek csak 9-et. A hazaiaknál Monori fel­épült sérüléséből, elfoglalja helyét a csapatban. Jónás és Tukacs játéka kétes, Godó ujja pedig gipszben van. A csapat várható összeál­lítása: Szalisznyó, Csendes, Monori, Hörömpő, Rossi, Szálkái, Vass, Ócsai, Jónás, Szabó, Tóth (Tukacs). (—reán) Utazási ajánlatunk! Jugoszláv tengerpartra — Porecsba 6 napos, Szász-Sváicba augusztusban 4 napos, Drezda—Prága 6 napos, Berlin—Prága 8 napos. Gráz—Bécs 5 napos, Drezda—Bécs 7 napos, osztrák 8 napos körutazás közül választhat IBUSZ. FMSZ-iroda. Telefon: 127. CEGLÉDI APRÓH'RDETÉSEK Cegléd, IX. kér. Ba­csó Béla utca 16. szám alatt levő csalá­di ház beköltözhetően eladó. ________________ E ladó ház szoba, konyha XIV. kér. Ta­bán utca 7. 104 n.-Öl portával. __________ P iros oldalkocsis PANNÓNIA eladó. Csapó utca 2, Práger. Pulikölykök eladók Üjvárosszél 13. alatt. Eltartót keresek ház­táji földes tanyámért, özv. Csizmadia Mi- hályné, XIV. kér. 59. szám. Albertírsán ház el­adó, azonnal beköltöz­hetően. Árpád utca 36. szám. Állomáshoz 3 perc. Hálószobabútor ágy­betéttel eladó. Ceg­léd, Pesti út 49. szám. Ceglédi munkahelyre sürgősen felveszünk 2 fő ács szakmunkást, valamint z kőműves sz2k- és segédmunkásokat. Jelentkezés: Ceglédi Járási Építőipari Ktsz. Cegléd, Achim András u. 26. Liliom u. 24. sz. porta és piros terméskő el­adó. Érdeklődni le­het: Cegléd, Irinyi u. 7. _______________ 2 szoba komfortos új ház eladó azonnal be­költözhetően. Cegléd, Déli út 61/d. Értekez­ni ugyanott 18 óra után.__________ C egléd IV. kér. Ka­szárnyaszél 1. számú, öt helyiségből álló házam eladó. Érdek­lődni lehét: Városi Tanács, Kiss András, Hazafias Népfront titkáránál._________ T anya eladó, lebon­tásra is. XIV. kér. 89. szám. Érdeklőd­ni: Nagykátai út* útkaparóháznál. Zai kar Ferenc. 250-es PANNONIG áron alul eladó. Tele* ki utca 12/a. szári alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom