Pest Megyei Hírlap, 1967. július (11. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

2 1967. JULIUS 1., SZOMBAT ■martat) Újabb szovjet hajót bombáztak Haiphongnál A szovjet kormány erélye­sen tiltakozott az Effyesült Ál­lamok kormányánál amiatt, hogy az amerikai légierő bom­bát dobott — a Mihail Frun­ze szovjet kereskedelmi hajó­ra Haiphong kikötőjében. A jegyzék, amelyet tegnap adtak át az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének, rámutat, hogy június 29-én a szovjet kereskedelmi hajóra repeszbombát dobtak, amely felrobbant és kárt okozott a hajóban. A szovjet kormány jegy­zékében figyelmezteti az Egyesült Államok kormá­nyát, hogy az amerikai légierő kalóztámadásainak veszedelmes következmé­nyeiért neki kell viselnie a felelősséget. A Pentagon egy pénteken kiadott nyilatkozatban elis­merte, lehetséges, hogy ameri­kai bombázók eltaláltak egy szovjet hajót, amely Haiphong kikötőjében horgonyzott. A nyilatkozat a többi között ki­fejti, habár a pilóták utasítást kaptak, hogy kerüljék el a szovjet hajókat, lehetséges, hogy valame­lyik lövedék, amelyet egy légvédelmi állásnak szán­tak, a hajóra esett. A parancsnokot felkérték, vizsgálják meg a bomázásról készített fényképfelvételeket, hogy minden lehetséges tájé­koztatást megszerezhessenek az incidensről. Kivégzések Kaifiban A forrongó Haitiből érkező hír szerint hétfőn kivégeztek négy embert, akik állítólag meg akarták gyilkolni Duva- lier diktátort. Santo Domingó- ban, a szomszédos Dominika fővárosában, úgy tudják, hogy a kivégzettek a diktátor vejé- nek testőrei voltak. Meg nem erősített jelenté­sek szerint hétfőn, amikor a négy emberrel sortűz végzett, Duvalier magánhadserege bör­tönbe vetett öt magasrangú katonatisztet és 66 polgári személyt. Állítólag azzal gya­núsítják őket, hogy összeeskü­vést szőttek a 10 éve hatalmon levő véres '.ezű diktátor el­len. New Yorkban élő haiti száműzöttek azt állítják, hogy az összeesküvés szálad egészen a kormányig vezettek. Négy kabinettagot tartóztattak le. Nem tudná, má lett a sorsuk. Föld alatti nukleáris robbantás — radioaktivitás Az Egyesült Államokban a nevadai kísérleti telepen csü­törtökön kis hatóerejű föld­alatti nukleáris robbantást hajtottak végre. Az idén ez volt a 16. bejelentett amerikai nukleáris kísérlet. Az amerikai atorr.erő-bizott- ság elismerte, hogy a robbanás következtében kis mennyiségű radioaktivitás volt észlelhető a kísérlet színhelyétől öt kilo­méternyire. Mint a UP1 meg­állapítja, technikailag ez a „radioaktív-szellőzés” megsér­tése az atomcsend-egyezmény- nek. A szóvivő még azt Is elis­merte, hogy a múltban is vol­tak hasonló „kisebb inciden­sek". Ügyintéző kormány Dél-Vietnamban ? Ky — alelnökiéi ölt Saigoni jólértesült körökre hivatkozva jelentette az AP, hogy Ky miniszterelnök és Thieu dél-vietnami elnök le­mondani készül, hogy az el­nökválasztási kampány ideje alatt egy ügyintéző kormány­nak adja át a vezetést. Egy AFP- értesülés szerint a dél-vietnami elnökválasztás­ra eddig összesen 13 politikus jelöltette magát. Eredetileg Ky is az elnökjelöltek között szerepelt, de most úgy dön­tött, hogy az alelnöki tisztség­re pályázik Thieu listáján. 200 ezer vörösgárdista tüntetése Burma pekingi nagykövetsége előtt Az AFP hírügynökség je­lentése szerint a csütörtöki nap nyugodtan telt el Burma fővárosában, amelynek négy kerületében rendkívüli állapo­tot vezettek be a Kína-ellenes tüntetések megfékezése céljá­ból. Ugyanakkor a burmai rádió közölte, hogy értesülése sze­rint a pekingi burmai nagy- követség épületét csütörtök délután óta 200 kínai katona őrzi. Az Üj Kína jelentése szerint előző nap a burmai nagykövetség előtt 200 ezer vörösgárdista tüntetett. CSAK RÖVIDEN... PÉNTEKEN DÉLUTÁN folytatódott az ENSZ-közgyű- lés közel-keleti vitája. DJAKARTÁBAN a betiltott Indonéz Kommunista Párt 3400 tagját tartják fogva. FOLYTATÓDOTT a megfe­szített küzdelem a Róma köz­ponti pályaudvarának alagsori folyosórendszerében pusztító tűz ellen. BEFEJEZTE MUNKÁJÁT a mongol írószövetség kong­resszusa. MEGKEZDTE MŰKÖDÉ­SÉT Londonban a világ első automatikus bankpénztára. II. ERZSÉBET ANGOL KI- \ RALYNÖ egyhetes hivatalos látogatásra Kanadába érke­zett Hejkal cikke az A1 Ahramban A kairói kormányhoz közel álló A1 Ah ram főszerkesztője, Hejkal, pénteki hírmagyaráza­tában részletesen elemzi az arab országok és a világ többi részének bonyolult viszonyát, s azokat a tanulságokat, ame­lyeket a közel-keleti izraeli ag­resszióból Egyiptomnak és az araboknak le kell szűrniük. Hejkal — akit Nasszer elnök barátjának tartanak — minde­nekelőtt leszögezi, hogy „egyet­len hüvely knyi arab földről sem szabad lemondani, még ak­kor sem, ha másodszor is csa­tasorba kell állni érte”. Mele­gen méltatja a szovjet maga­tartást a közel-keleti válság­ban. A Szovjetunió — írja — régi és igaz barátunk, s min­dent megtett értünk, amit csak tehetett. Rámutat azonban, hogy a Szovjetunió és az arab or­szágok viszonya más termé­szetű, mint amilyen Izraelt fűzi az Egyesült Államokhoz. Az arabok nem várhatják el a Szovjetunió közvetlen fegyveres segítségét, támogatása más mó­don érvényesül — írja. Franciaország magatartását bátorítónak nevezte, annak el­lenére, hogy előzőleg fegyvere­ket szállított Izraelnek. Ang­liával kapcsolatban kiemelte, hogy bár az a kormány az Egyesült Államok támogatója, London és Washington között a közel-keleti érdekekben mégis vannak nézeteltérések. Megjegyzi: az arab kijelenté­sek a múltban gyakran nem voltak arányban azzal, amit az arab országok valóban ki akar­tak fejezni, vagy amit végre tudtak volna hajtani. így pél­dául rádiónk Izrael szétzúzá­sára szólított fel, holott erre nem voltunk képesek és — fűzi hozzá — „ha dicsőséges harcunkból vérfürdőt csiná­lunk, a világ elfordul tőlünk”. A Mena hírügynökség, a cik­ket ismertetve, kiemeli, hogy Hejkal megemlítette: az Egye­sült Arab Köztársaság az Iz­rael elleni háborúban csaknem ötezer katonát vesztett. Ez volt az első bejelentés az BAK há­borús veszteségeiről. GENF A „Kennedy-forduló aláírása A genfi Nemzetek Palotájá­ban, a Népszövetség egykori székhelyén pénteken délelőtt negyvenhat ország képviselői aláírták a vámtételeik csök­kentése céljából majdnem négy éven keresztül folytatott tárgyalások záróokmányát. A megállapodás ugyan csak rész­ben érte el az eredetileg kitű­zött célt, a vámtételek ötven százalékos csökkentését, de így is Szokatlan „pisztolypárbaj“ Washingtonban pénteken Szokatlan „pisztolypárbaj” zajlott le egy ékszerész és egy bandita között. A bandita belépett az ék­szerész üzletébe és pisztolyt rántva pénzt és drágaköveket követelt. Az ékszerész erre a pult alól ékszerek helyett pisztolyt kapott elő és a rab­lóra lőtt." A pisztoly azonban csütörtököt mondott. Most a rablón volt a sor: de az ő pisztolya sem sült eL Légi szerencsétlenség Hongkongban Egy thaiföldi Caravelle típusú repülőgép, a személy­zettel együtt, összesen 82 utas­sal, pénteken manőverezési hiba következtében elvétette a hongkongi nemzetközi repülőtér köd- beborult kifutópályáját és leszállás közben a tenger­be zuhant. A baleset után a hongkongi repülőtér forgalmát felfüg­gesztették. A helikopterek és men­tőcsónakok 53 utast szál­lítottak élve a partra, huszonnégy ember . sorsáról nem tudnak, de remélik, hogy a gép felszínen lebegő hátsó utasterében rekedtek és még meg lehet őket menteni. több mint hatezer ipari és mezőgazdasági termék vámja jelentős mérték­ben csökkenni fog a meg­állapodást aláíró országok viszonylatában. Közvetlenül vagy közvetve a vámtételcsökkentések nyolc­van országot érintenek és becslések szerint ezen orszá­gok egymás közti kereskedel­mének volumene a világkeres­kedelemnek mintegy nyolcvan százalékát teszi ki. Az ünnepélyes aláírási ak­tus délelőtt 11.40 órakor kez­dődött. A negyvenhat aláíró ország között van Argentina, Ausztria, Brazília, Kanada, Ceylon, Csehszlovákia, Finn­ország, Franciaország, az NSZK, India, Izrael, Olaszor­szág, Japán, Malawi, Hollan­dia, Pakisztán, Peru, Lengyel- ország, a Dél-afrikai Köztár­saság, Spanyolország, Svéd­ország, Svájc, az Egyesült Ki­rályság, az Egyesült Államok, Uruguay és Jugoszlávia. Wyndham White, a GATT főtitkára elégedetten állapí­totta meg: „A Kenmedy-forduló min­den idők legnagyobb ki­hatású nemzetközi keres­kedelmi tárgyalása volt.” Az idézett derűlátó nyilatko­zattal éles ellentétben állt Jósé Antonio Ensinas perui nagykövet nyilatkozata, ame­lyet a Kennedy-fordúló tár­gyalásaiban részt vett, a gaz­dasági fejlődésben elmaradt országok nevében tett. A nyi­latkozat szerint „a fejlődőben lévő orszá­gok mélységesen sajnál­ják, hogy nem osztozhat­nak a gazdaságilag fejlett országok megelégedettsé­gében. A fejlődő országok sürgetik^ hogy a lehető leghamarabb, újabb tárgyalások induljanak a fejlődő országok igényeinek fokozottabb figyelembevételé­vel”. Az eredeti tárgyalásokon részt vett nyolc ország kép­viselője egyelőre nem is írta alá a záróokmányt. Ezek az országok: Ciprus, Elefáncsont- part, Ghana, Malta, Niger, To­go, Uganda és az Egyesült Arab Köztársaság. SZILVESZTER Az újságíró szilveszterkor elment a Házba a feleségével. Éjfélkor csupán egymásnak kí­vántak boldog új évet, mert a zsúfolt termek­ben egy fia újságíró sem volt rajtuk kívül. Hajnalban meghívták egy pohár pezsgőre a bál főrendezőjét, és egy gyors kis interjút ké­szítettek vele. A rendező a következő szellemes kis törté­netet kerekítette ott, az asztaluknál. „Tudod, kérlek, akik itt vannak, javarészt sznobok. Szeretik a színészek és az újságírók társaságát Már december első napjaiban megindul a harc, a verseny a szilveszteri je­gyekéit. Es mi adjuk, miért ne adnánk? Az újságíró trehány banda, későn ébrednek, szilveszter előtt egy nappal kérnek asztalt. Természetesen már egy sincs. És ha már ki­szorultak innét, átmennek szembe, a színészek klubjába. Ott mindig van hely az újságírók számára...” — És ezek itt mégis, kik? — kérdezte az új­ságíró. — Nem csináltam szociális statisztikát ró­luk, de egy fix: nem munkások.. — És jól érzik magukat? Hiszen itt nincs rajtam kívül újságíró, pedig te azt mondtad, azért jönnek... — érdeklődött tovább a hír­lapíró. — Nagyon jól érzik magukat. Mindenki azt hiszi itt a másikról, hogy az az újságíró. Meg­kérdezni pedig szégyellik, mert ugye, a nagy nevet illik ismerni annak, aki idejön. Nagy blama volna öszetéveszteni az újságírókat. METAMORFÓZIS A színész leült kártyázni. Felvette a lapot, bemondta a piros ultimót és kért a pincértől egy fél konyakot. Az ultimót elfogták, kért még egy konyakot. A harmadik konyaknál már az ötödik ultimóját bukta el. — Veszítesz, öregem, és ez egyenes arány­ban van a konyakok számával — mondta a partnere, meglehetősen bosszúsan, mert a szí­nész rossz játéka következtében ő is veszített már néhány garast. — Miért iszol annyit? — kérdezte még, mintha tényleg érdekelné a do­log. — A feleségem ... Szegényt, bevitték a kórházba... — Mi a baj? — Epekő... — Szegény barátom. No, kérlek, ne köny- nyezz, akkor én is elsírom magam. A színész tényleg könnyezett, nagyon szo­morú volt. Abba is hagyta a kártyát és csak ivott. Este tízkor a többiek is abbahagyták és kérték a szomorú embert, tartson velük. — Tudjátok, nemrég az anyósomat is epe­kővel operálták. Meghalt, szegény — mondta az utcán. A vendéglő, ahová betértek, elegáns volt, tele jól öltözött emberekkel és magányos höl­gyekkel. A színész mindenkinek kért egy ko­nyakot. Éjfélkor összetolták az asztalukat a legközelebb ülő, három magányos, elhagyatott hölgy asztalával. A színész azonnal átváltott gin-fix-re, mert a hölgyek azt kívánták. Jöt­tek csengve a poharak, s akkor a színész meg­szólalt pohárral a kezében: — Hölgyeim és uraim! Most arra ürítsük poharunkat, hogy én szalma vagyok. És bol­dog! Mindannyiotokat meghívlak a lakásom­ra. Meg kell azt ünnepelni, ha az ember sza­bad ... Ezt pontosan olyan hangsúllyal, olyan re­megő hangon, olyan pátosszal mondta, mint este tízkor a szomorú szöveget, azt, hogy be­teg a feleség. PIACKUTATÁS Negyvenöt őszén meguntam a hadifoglyok keserű, naponként 10 dekára szabott kenyerét és harmad magammal megszöktem a táborból. Egyhónapos viszontagságok után hazaértünk szeretett, fatornyos falunkba, örültem min­dennek, édesanyám is nekem és a két kezem­nek. Lementem a pincébe szénért és fáért. Lá­tok ott a szén mellett két hatalmas tö­mött zsákot. Nézem, kénlapok, mázsányi mennyiségben. Gy.. .-ben és mindenütt ahol szőlőt, bort termelnek, megfizethetetlen por­téka ez. Kérdem jó anyámtól, kié? Nem tud­ja. Akkor a miénk. Mert abban a pincében csak mi raktározzuk a szenet. „Kincs ez, anyám!” — kiáltottam örömöm­ben, hogy erre a logikus következtetésre ju­tottam. Másnap elmentem Weiszpeck úrhoz, aki fűszer- és gyarmatáru nagykereskedő volt és megkérdeztem, venne-e kénlapot. Weiszpeck úr éppen a fogát piszkálta egy 30 centiméter hosszú hurkapálcával és unottan annyit vála­szolt: — Minek? Kinek kell az? A háború tönk­retette a szőlőt. A parasztok 44-ben rámetszet- tók, akkor termett, mint a rossznyavalya. Most megjött a böjtje. Elköszöntem. Otthon a sarokba leültem, el­loptam apámtól egy fél cigarettát, rágyúj­tottam és törtem a fejem. Egy óra múlva fel­ugrottam, és az apám azt hitte, elment az eszem, mert felordítottam: — A kén, márpedig kincs! Abból mi enni fogunk! Másnap Weiszpeck úrnál a vevők kétórán- ként adták egymásnak a kilincset. — Kén, kénlap van? — Adjon 30 csomag kénlapot! — Botos úr, tessék kénlapot adni! — Miért nincs maguknál kén lap? — Pont most, ősszel, szüret után nincs kén­lap? Harmadnap délelőtt, amikor éppen Weisz­peck úr előtt sétáltam, kiszólt a kereskedő: — öcsi, mi van a kénlappal? Megvan még? — Hát... Javarészt eladtam a parasztok­nak. Mindössze két zsákkal maradt, azt is... — Mennyiért adtad? — Nem pénzért... Nem siettem. Bement délig még három ha­ver kénlapot kérni Weiszpeck úrtól. Azoknak már délutánra ígérte az árut. Amikor jelentet­ték, egymagám, két fordulóval bevittem a zsá­kokat az üzletbe. Már minden haver megfor­dult Weiszpeck úrnál, mint kénlapvásárló; ezért nem segíthettek. A kereskedővel megegyeztem. Azt végképp nem akarta megérteni, miért csomagoltatom a cukrot is, a lisztet is, meg a sót is külön, ti­zenegy zacskóba. Az étolajat egy demizsonba mérte, azt ott­hon egy rossz bögrével kellett a haverok kö­zött szétmérni. Januárban egyszer megint kiszólt a keres­kedő, amikor meglátott az utcán. Bementem hozzá és maximálisan ártatlan arcot vágtam. Vizsgálgatott, megnézett élőiről, hátulról, ol­dalról, azután megkínált egy szivarral és meg­szólalt: — Hát az a kénlap, az a kutyának sem kell! Hol tanult maga, fiam? Ahogy elnézem, maga a munkácsi bocher-iskolából jött, vagy onnét is jöhetett volna. Pallérozott, rafinált gescheit volt, amit maga csinált. Becsapott, de okosan; Magából jó üzletember lenne. Válaszolnom kellett, mert igazán szívhez- szólóan dicsért. — Kedves Weiszpeck úr, iskoláimat nem Munkácson végeztem, bár ami a származáso­mat illeti... tűz, tűz! Kereskedő sem akarok lenni, egészen más ambícióim vannak. Egyéb­ként az éhség nagy tanítómester. Emellett a kénlap jövőre tényleg nagy érték lesz, nem kötött maga olyan rossz üzletet. Én a maga helyében ezt az üzletet egy közönséges jelzá­logkölcsönnek fognám föl. 46 őszén, a forint megjelenése után néhány héttel bementem Weiszpeck úrhoz. — No, hogy megy a bőt, uram? A botos megkínált szivarral, mosolygott, leheletfinoman összedörzsölte a kezét és eb­ből megértettem, hogy a két mázsa kénlap mind egy szálig elkelt, jó kemény forintért. — No, ugye? — mondtam Weiszpeck úrnak vigyorogva. Utólag bevallom, hogy nagy kő esett le a szívemről, merj: mégsem egészen jelzálogkölcsönnek tekintettem én ezt a dolgot eladdig. Suha Andor .

Next

/
Oldalképek
Tartalom