Pest Megyei Hírlap, 1967. július (11. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xi. Évfolyam, 153. szám ára 50 feli.ÉR 1967. JÚLIUS 1., SZOMBAT Közlemény Koszigin kubai látogatásáról MA PC CAUUC-LAl TÁSSYAl A SIOVJCTMINISZTCRCINÖX Havanna népe pénteken szí­vélyes búcsút vett Alekszej Koszigin szovjet kormányfő­től, aki a kubai forradalmi I kormány meghívására tett I baráti látogatást Kubában. Szinte az egész főváros la­kossága felsorakozott az út Podgornij Szíriába utazott Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke pénte­ken repülőgépen Szíria fővá­rosába, Damaszkuszba utazott. Nurredin Atasszi Szíriái ál­lamfő és a szíriai kormány meghívására tesz baráti láto­gatást a Szíriai Arab Köztár­saságban.. JÉ.htívaiilés ti 1negyei púrtbisottstígon Tegnap délelőtt az MSZMP Pest megyei Bizottsága ak­tívaülést tartott. A megje­lenteket Nyers Rezső, a Po­litikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottsági titkára tájé­koztatta a gazdasági mecha­nizmus reformjának előké­szítéséről és a további fel­adatokról. Az elnökségben helyet foglaltak Szakali József, és Barinkat Oszkárné, a me­gyei pártbizottság titkárai. Nemzetközi szövetkezeti nap t Negyvenöt esztendeje an­nak, hogy a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége ün­neppé nyilvánította július első szombatját. Azóta esz­tendőről esztendőre a világ minden részén — Európá­ban, Ázsiában, Ameriká­ban, Ausztráliában és Af­rikában — a szövetkezők milliói ünnepük a nemzet­közi szövetkezeti napot. Az öt világrészt átfogó mozgalom nagy ünnepe történelmet idéz. Emlékez­tet m indenekelőtt arra a 28 roch da lei szövőmun­kásra, akik felkarolták és elindították a szövetkezés ügyét — 123 évvel ezelőtt. Felidézi a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győ­zelmét, amely lehetővé tette, hogy a lenini tanítá­sok nyomán a világ egy- hatodán létrejöjjön a szo­cialista szövetkezeti moz­galom. Külön öröm számunkra, hogy a fejlődő afroázsiai országokban is erőre kap ez a kisemberek erejét megsokszorozó mozga­lom. Saját munkánk gyü­mölcsét is látjuk, amikor ezekben az országokban a magyar szövetkezők ta­pasztalatai is segítik a me­zőgazdasági és kisipari ter­melés, az áruforgalom és hitelélet szövetkezeti szek­torának kibontakozását, az évszázadokon át kizsák­mányolt nép gazdasági és kulturális felemelkedését. A magyar szövetkezetek — híven a mozgalom eszmé­jéhez — teljesítik a nem­zetközi szövetkezeti szoli­daritásból eredő kötelessé­geiket; több mint 50 or­szág 100 szövetkezeti szer­vezetével tartanak sokol­dalú társadalmi és gazda­sági kapcsolatot. Kedvező lehetőség nyílt nemzetközi tekintélyünk további növe­lésére az elmúlt évben, amikor ismét elfoglaltuk megillető helyünket a Szö­vetkezetek Nemzetközi Szövetségében. Hazánkban 4 millió em­bert köszöntünk a szövet­kezők nemzetközi ünnepén. Termelőszövetkezeti pa­rasztot és földművesszövet­kezeti tagot, szövetkezeti boltost és ktsz-munkást, alapító tagot és fiatalt; akiknek becsületes mun­kája évről évre szebb, gaz­dagabb, gyümölcsözőbb. A mezőgazdasági terme­lőszövetkezetek első orszá­gos kongresszusa megálla­pította, hogy a parasztság jól választott, amikor kö­vette a párt és a kormány útmutatásait és a szocialis­ta gazdálkodás^ útjára lé­pett. Az utóbbi öt évben a tagság közös Vagyona meg­kétszereződött, 34 százalék­kal gyarapodott a családok jövedelme, bővült a tsz- tagokról való szociális gondoskodás. A fogyasztási szövetke­zetek áruforgalma öt év alatt 45 százalékkal növe­kedett, a felvásárló keres­kedelem 1966-ban 68 száza­lékkal több árut juttatott el a városi fogyasztókhoz, mint öt évvel ezelőtt. Je­lentősen fejlődött a taka­rékszövetkezeti mozgalom, a szakszövetkezetek gaz­dasága, fokozódott a szö­vetkezetek részvétele a társadalmi és kulturális életben. A kisipari szövet­kezetek termelése a máso­dik ötéves tervben 43 szá­zalékkal nőtt, az elmúlt évben további 12 százalékos növekedést értek el a ter­melő tevékenységben. Je­lentősen fejlődött a lakos­ság igényeit kielégítő szolgáltatás és a szövetke­zeti építőipar. Az ünnepi számvetés feladatokról is szól. Azok­ról a legfontosabb tenniva­lókról, amelyeket egyértel­műen meghatározott ta­valy az OKISZ, az idén pe­dig a SZÖVOSZ és a ter­melőszövetkezetek orszá­gos kongresszusa, B. D. mentén, ahol Koszigin és a kíséretében lévő kubai veze­tők gépkocsi karavánja elha­ladt. A kubaiak ovációval üd­vözölték Alekszej Koszigint, aki a szovjet és kubai zász­lókkal feldíszített Jósé Marti- repülőtérre hajtatott. A kubai főváros nemzetközi repülőterén a zenekar elját­szotta a szovjet és a kubai himnuszt, majd Koszigin, Fi­del Castro és Osvaldo Dorti- cos ellépett a díszszázad sor­fala előtt. Koszigin és Fidel Castro ba­ráti öleléssel búcsúzott egy­mástól. Havannában az alábbi hi­vatalos közleményt adták ki Koszigin szovjet kormányfő kubai látogatásáról: A kubai forradalmi kor­mány meghívására Koszigin, a szovjet minisztertanács elnö­ke New Yorkból, azENSZ-köz- gyűlés rendkívüli ülésszakáról hazatérőben, néhány napra megállt Kubában. Koszigin és Fidel Castro, a kubai forra­dalmi kormány miniszterelnö­ke között megbeszélések foly­tak baráti, elvtársi légkörben, E megbeszélések lehetőséget nyújtottak, hogy teljes nyílt­sággal eszmecserét folytassa­nak a feleket kölcsönösen ér­deklő kérdésekről. A francia fővárosban beje­lentették, hogy Koszigin szov­jet miniszterelnök Kubából jövet Párizsba érkezik, ahol szombat délelőtt 11 órakor ta­nácskozásokat kezd De Gaulle elnökkel. A két államférfi először négyszemközt folytat megbe­szélést, majd a tárgyalásokba néhány más francia és szovjet személyiséget is bevonnak. A tanácskozások befejezté­vel De Gaulle magánlakosztá­lyában a szovjet miniszterel­nök tiszteletére ebédet ad, amelyen csupán néhány meg­hívott vendég vesz részt. A tervek szerint Koszigin szom­bat délután folytatja repülő- útját Moszkvába. A KISZ-kongresszus második napja Pénteken folytatta munká­ját a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség VII kong­resszusa. Részt vett a ta­nácskozáson és az elnökség­ben foglalt helyet Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Biszku Béla, az. MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, továbbá Czinege Lajos honvédelmi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja. Az elnöklő Molnár György, a KISZ Központi Bizottsá­gának titkára bejelentette, hogy a gyárak, az üzemek, is­kolák, intézmények, ter­melőszövetkezetek fiatal­jai eddig csaknem 300 táviratban köszöntötték az ifjúkommunisták kül­dötteinek tanácskozását. A péntek reggeli ülésen elsőként Kovács Sándor, a KISZ Borsod megyei bizott­ságának első titkára szólalt fel. Fodor Margit, a füzesabo­nyi Petőfi Termelőszövetke­zet KISZ-titkára a falusi if­júság életéről szólott. Ács Mihály vájár, a Kos- suth-bánya KISZ-titkára, a bányászfiatalok életéről, mun­kájáról beszélt. Rácz Lívia, Szolnok me­gyei küldött, a mezőtúri Te­leki Blanka gimnázium KISZ-titkára az iskolákban működő ifjúsági alapszer­vezetek és a tanári testüle­tek közötti sokoldalú kap­csolatok fontosságát hangsú­lyozta. Szarka Rudolf, a Dunai Vasmű' KISZ-szervezetének csúcstitkára, Fejér. megye kül­döttje, az ifjúmunkások bri­gádmozgalmának, termelési akcióinak eredményeiről szólt. Scheidl Lajos, a madocsai Igazság Termelőszövetkezet j elnöke, Tolna megyei kül­dött, felszólalásában a fa­lusi ifjúság helyzetével fog­lalkozott. Vass János, az ajkai Tim­földgyár és Alumíniumkohó vegyészmérnöke, Veszprém megyei küldött, azt fejteget­te felszólalásában, hogy a fiatal diplomások, műszakiak többsége, szívesen kér és vál­lal részt a KISZ mozgalmi feladataiból. A budapesti úttörők üdvözlik a KISZ-kongresszus küldötteit Kurt Christensen, a Dán Kommunista Ifjúsági Szö­vetség vezetőségi tagja el­mondotta, hogy Dánia ifjú­kommunistái elhatározták, kiszélesítik és szorosabbra fűzik kapcsolataikat a nem­zetközi ifjúsági mozgalom­mal. Yrjö Paaianen, a Finn Demokratikus Ifjúsági Szö­vetség Központi Bizottságá­nak’ tagja arról beszélt, hogy július 18 és 25 között mind Helsinkiben, mind Budapes­ten finn—magyar barátsági hetet rendeznek, tanúságául annak, hogy ma is szoros szá­lak fűzik össze népeinket. Francois Hilsum, a Francia Kommunista Ifjúsági Szövet­ség főtitkára hangsúlyozta a vietnami nép iránti, egyre szé­lesebben gyűrűző nemzet­közi szolidaritás jelentőségét. MATOL hét vállalatnál csökkentett munkaidőben dolgoznak a szénbányászok Július 1-től a várpalotai, a nógrádi, a közép-dunántúli, az oroszlányi, az Ózd vidéki és a tatabányai szénbányáknál minden második szom­Kétszázezer forintos miniszteri vándordíjak ELŐSZÖR: A MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSON Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár keretében az idén első alkalommal ren­dezik meg az élelmiszeripari termékek eredménybemutatóit és a termékek rangsorolását. A bemutatásra kerülő termé­kek, készítmények közül a legkiválóbbak első, második és harmadik díjat, illetve elisme­rő oklevelet nyernek. A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter az idei kiállításra és a továb­bi kiállításokra két-két miniszteri vándordíját tű­zött ki. Legeredményesebben szereplő élelmiszeripari vállalatok, üze­mek és gyáregységek jutalma­zására. A vándordíjak nyerte­sei egyenként kétszázezer fo­rint értékű tárgyjutalomban részesülnek. A bemutatókon exportra vagy belföldi fogyasztás­ra szánt és az alábbi ter­mékcsoportokba tartozó élelmiszerekkel lehet részt venni: gyümölcs-, főzelék-, és hús­ipari konzervek, tartósított készítmények, mélyhűtött áruk, tejtermékek, vágott ba­romfi és baromfikészítmények, édesipari és likőripari termé­kek, valamint dohány- és do­hánygyártmányok. Az ered­ménybemutatókra július 15-ig lehet jelentkezni. baton munkaszünetet tar­tanak, tehát két hétre nyolcvannyolc, egy hétre 44 munkaóra jut Ezzel szemben a borsodiak az úgynevezett szezonális megol­dást választották: április I. és október 1. között, a hat nyári hónapban öt­napos, a hat téli hónap­ban pedig hatnapos mun­kahetet rendszeresítenek. így a heti munkaidő nyáron 40, télen 48, évi átlagban te­hát szintén 44 óra lesz. Az oroszlányi szénbányák összes üzeme most egyszerre tér át az új munkarendre, a tatabányai és a borsodi szén­bányáknak viszont egyelőre csak három-három, a többiek­nek meg egy-egy üzeme dol­gozik szombattól csökkentett munkaidővel. A július 1-én életbe lépő munkaidő-rövidítés a hét vállalatnál együttvéve kö­rülbelül 30 000 dolgozót érint. A munkaidő-csökkentés egyik esetben sem megy a fo­gyasztói igények kielégítésé­nek, illetve az érintett dolgo­zók jövedelmének rovására. Szabó Ferenc, a Magyar Úttörők Országos Elnöksé­gének titkára hangsúlyozta: Úttörők és kisdobosok tíz­ezrei készülnek szorgos munkával a Nagy Októ­beri Szocialista Forrada­lom 50. évfordulójának megünneplésére. Ezt szolgálta a „Vörös zászló hőseinek útján” mozgalom valamennyi akciója. Mintegy 80 ezer pajtás vett részt a ju­bileum tiszteletére meghirde­tett orosz nyelvi versenyeken. — Szövetségünk munkájá­hoz a társadalom még foko­zottabb gondoskodását kér­jük. Különösen a nagy váro­sokban kevés a lehetőség a játékra, nincsenek úttörőott­honok, ahol a gyermekek ősz- szejöveteleiket tarthatnák, a felszerelés hiánya, a magas költségek miatt viszonylag kevés gyerek jut el táborba. Évek óta nem készült gyerme­keknek való magyar játék­film, kevés az új, gyermekek­nek szóló korszerű dal, vers, regény. Társadalmi összefo­gással sokat változtathatunk a helyzeten. A tanácskozás emlékezetes percei következtek ezután: a legifjabbak, az úttörők kö­vetei köszöntötték az idősebb testvért, a KISZ-t. Vörös nyak- kendős harsonások díszjelére — nemzetiszínű és kiváló eredményekért elnyert vörös lobogókkal az élen — egyen­ruhást kisdobosok és úttörők léptek a terembe — a küldöt­tek zúgó, ütemes tapsa köz­ben. „Szószólóik”, egymillió­kétszázezer társuk nevében fordultaik az ifjúkommunis- ták vezetőihez, küldötteihez. Elmondták: az úttörők büsz­kén néznek fel a KlSZ-isták- ra, s a tőlük kapott zászlók alatt készülnek az életre, hi­vatásukra. Szünet után az elnöklő Per- ger Lajos, a Győr megyei KISZ-bizottság első titkára, bejelentette, hogy a következő felszólaló Ká­dár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára. Kádár János, aki hosszan tartó nagy taps közben lépett a mikrofonhoz — a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának üdvözletét tolmácsolta a KISZ VII. kong­resszusának. A kongresszus délutáni ta­nácskozásán Pálmai Lászlói a KISZ váci városi bizottságá­nak titkára, Pest megye kül­dötte elmondotta, hogy Vácott sikeresen dolgoznak a KISZ lakásépítő közösségek, s a kö­zelmúltban adták át a száza­dik új otthont.

Next

/
Oldalképek
Tartalom