Pest Megyei Hírlap, 1967. május (11. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

1967. MÁJUS 3., SZERDA KS1 MUHI k/Ctiltw 3 Ma ül össze a s XXL kongresszusa Három küldött — három vélemény Mit várnak a tanácskozástól? Ma kezdi meg tanácskozá­sát a szervezett dolgozók nagy parlamentje — a szakszerveze­tek XXI. kongresszusa. A kongresszus előestéjén három Pest megyei küldöttnek tettük fel a kérdést: Mit várnak lói? a kongresszus­NAGYOBBJÖVEDELMET A TÖRZSGÄRDÄNAK Turjánszky Mihály, a Csepel Autógyár szakszervezeti bi­zottságának titkára: — Egyértelmű elvi állásfog­lalást várunk a szakszervezeti jogokról és a szakszervezetek­re háruló felelősség határáról. Várhatólag sok szó esik majd az új Munka Törvénykönyve tervezetéről. Tartalmaznia kell olyan szabályozást, mely a törzsgárda kialakításának, il­letve megtartásának lehetősé­géit megfelelő bérezési formák kialakításával biztosítja. Kü­lönben nem tudjuk megtartani a legjobb munkásainkat. SZABADABB MUNKAERÖ- GAZDÄLKODÄST % . Végh Kálmán, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola soroksá­ri tangazdaságának kongresz- szusi küldötte: Figyelmet kell fordítani a női munkaerők helyzetére. A mi gazdaságunkban hatszáz nő dolgozik, s azok jó része édesanya. Szabadabb, a helyi viszonyokhoz és emberekhez jobban alkalmazkodó munka­erőgazdálkodási lehetőséget kell adni a gazdaságoknak. Várjuk, hogy a kongresszus is támogassa az állami gazdasági dolgozók lakásépítési szándé­kát az eddiginél kedvezőbb programmal, mert enélkül még az eddig kialakult törzs- gárdánk is veszélyben van. MENTESÍTÉST AZ ADMI­NISZTRÁCIÓTÓL Dr. Ambrus Lakatos István­ná, a gödöllői általános iskola igazgatója mondotta: — A pedagógusok bérrende­zése sok aránytalanságot ki­küszöbölt, az a tény, hogy el­sősorban a munka minőségét veszi figyelembe — jó hangu­latot teremtett. Az iskolai technikai személyzet alacsony fizetéseit is feltétlenül rendez­ni kell. S amire régen várunk: a pedagógusokat, különösen az iskolaigazgatókat mentesítsék vidéken is az adminisztrációs munkától — iskolai adminiszt­rátorok alkalmazásával. F. U Ünnepelt a világ Az erő és a népek biztonsagának felvonulása Moszkvában A szolidaritás jegyében Megkezdő « Muggar T'u Akadémia nagygyűlése A világ ünnepelt — és de­monstrált: milliók mutatták meg, hogy együtt vannak Vietnam harcoló népével, a görög katonai diktatúra bör­töneibe és gyűjtőtáboraiba hurcolt politikai foglyokkal. A Szovjetunióban a hagyo­mányos május elsejei moszk- v i díszszemle, amellett, hogy újra képet adott a szovjet hadsereg korszerű, ütőerejé­ről, fontos politikai megnyi­latkozásra is alkalmat adott. Grecsko marsall, szovjet hon­védelmi miniszter — Brezs- nyev, Koszigin, Podgomij és más szovjet vezető politiku­sok, külföldi vendégek jelen­létében — ünnepi beszédében I hangsúlyozta, hogy a szovjet állam lenini kül­politikája a kommuniz­mus építésének érdekeit szolgálja. Az SZKP, híven internacio­nalista kötelességéhez, állha­tatosan harcol a szocialista világrendszer, a nemzetközi kommunista mozgalom egysé­gének és összeforrottbágának további erősítéséért, minden módon támogatja a népek nemzeti felszabadító mozgal­mát. „Bizonyossággal állíthat­juk — mondotta Grecsko marsall —, hogy sokkal hama­rabb ütne az imperialista ag- resszorok vietnami kalandjai összeomlásának órája, ha az j összes szocialista ország, bele- j értive Kínát, akcióegységben i nyújtana segítséget a testvéri vietnami népnek”. Mint az MTI tudósítója je­lenti, a katonai díszszemle korlátozott ideje miatt egy- egy rakétatípusból kevesebb vonult fel, viszont annál gazdaságosabban tükröződött a szovjet ra­kéta-arzenál felkészültsé­ge a legkülönbözőbb fel­adatok megoldására. A tóbbi szocialista ország­ban is mindenütt megemlé­keztek május elsejéről. A VDK-ban nem volt felvonulás (előző este tartottak ünnepi gyűlést a hanoi városi szín­házban), számítva az ameri­kai légi kalózok nappali tá­madásaikra. A megosztott Vietnam déli részében, Sai­gonban május elsejei felvonu­lást rendeztek — kormányel­lenes és Amerika-ellenes jel­szavakkal. A rendőrség szé(- kergette a tüntetőket, 12 em­bert letartóztattak. Kínában az ünnep a „kultu­rális forradalom” jegyében zajlott. „A szabadságot nemcsak Berlinben, hanem Vietnam­ban is védelmezzük” — ez a plakát volt látható a nyugat­berlini május elsejei ünnep­ség dísztribünjén. A plakát ugyanabban a provokációs szellemben készült, mint Kiesinger bonni kancellár be­széde. E provokációs nyugat-ber­lini május elsejei ünnepség mellett megnyugtató az MTI5- nek az NDK fővárosából kel­tezett jelentése, amely el­mondja, hogy a május elsejei ünnepsé­gek keretében a demokra­tikus Berlinben impozáns katonai szemlére kerüli sor. A tőkésországok egrik leg­nagyobb május elsejei ün­nepségére Tokióban került sor, ahol az olimpiai faluban 600 ezer ember gyűlt össze. Ter­mészetesen Europaszerte ün­nepségek és tüntetések vol­tak: még Vaduzban, a 20 ezer lakosú Liechtenstein főváro­sában is ünnepi gyűlésre került sor. Véres volt viszont a május elseje a spanyolorszá­gi San Sebastianban, ahol a rendőrségi tilalom ellenére, háromszázan tüntettek. Egy rendőr súlyosan meg­sebesített egy 19 éves diákot. Szemtanúk szerint a rendőr a diák nyakába lőtt. Több halálos áldozata van azoknak az összetűzéseknek, amelyekre a forrongó Aden- ben került sor a függetlensé­gi harcosok és a katonai rend­őrség között. Mind az arab világban, mind a Fekete Afrika-i orszá­gokban, többfelé hivatalos megemlékezések voltak má­jus elsején. Kedden a Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében az Akadémia 1967. évi köz­gyűlésével megkezdődött a négynapos akadémiai nagy­gyűlés. Az Akadémia statuma szerint háromévenként újjá­választják tudományos éle­tünk vezető testületének veze­tő szerveit. Az idei közgyűlés tehát egyben tisztújító köz­gyűlés is, amelyen nemcsak az elnökség beszámolóját, a magyar tudomány helyzetét vitatják meg, hanem újjá­választják az Akadémia el­nökségéit is. A közgyűlésen megjelent dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Po­litikai Bizottságának póttagja, a kormány elnökhelyettese is. Az Akadémia tagjain kívül, nagy számban vettek részt a naevgyűlésen a politikai, tár­sadalmi, a gazdasági és a kul­turális élet ismert személyisé­gei. Az idei akadémiai aranyérmes: Ligeti Lajos A közgyűlést Rusznyák Ist­ván, az Akadémia elnöke nyi­totta meg Ezután Erdey-Grúz Tibor, ez Akadémia főtitkára terjesz­tette elő az elnökség beszámo­lóját, majd dr. Ajtai Miklós, FELVÉTELRE KERESÜNK budapesti munkahelyre szerkezetlakatos és hegesztő szakmunkásokat. Szállást biztosítunk, valamint vidéki munkára röntgen és magas- nyomású hegesztőket, csőszerelőket gép- és szerkezetlakafost, szegecselőket és festő szakmunkásokat. JELENTKEZÉS: ORSZÁGOS BÁNYAGÉP­GYÁRTÓ VALLALAT IV., Baross u. 91—95. az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja, a kormány el­nökhelyettese a Központi Bi­zottság és a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormáriy nevében üdvözölte a közgyű­lést, és a tudományé»' tevé­kenység jelentőségét méltatva sok sikert kívánt a magyar tudományos élet vezető testü­letének munkájához. Az Akadémia közgyűlésé­nek nyilvános része az akadé­miai díjak átadásával végző­dött. Az elnökség az idei akadié- m'ai aranyérmet Ligeti Lajos­nak, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökinek ado­mányozta nemzetközileg is el­ismert orientalisztikai mun­kásságáért és az Akadémia alelnökeként 1949 óta megsza­kítás nélkül kifejtett sokolda­lú tevékenységéért, áldozat­kész közéleti munkásságáért Akadémiai díjasok Ezután Rusznyák István el­nök kiosztotta az 1967. évi akadémiai díjakat Az Akadé­mia Díj 12 000 forintos‘1. fo­kozatát kapta Eclüxardt Sán­dor, nyugalmazott egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora; Zsigmond László egyetemi tanár, a történettu­dományok kandidátusa; Haj­nal András, a matematikai tudományok doktora; Csikai Gyula, a fizikai tudományok doktora; Szabó István nyu­galmazott egyetemi tanár, a történettudományok doktora; Grastyán Endre, az orvostu­dományok kandidátusa; Var­ga József egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora és Sebestyén Gyula kandidá­tus, (megosztva); Wolfram Er­vin, a kémiai tudományok doktora; Dénes Géza, az or­vostudományok kandidátusa; továbbá az Állam- és Jogtu­dományi Intézet munkaközös­sége; Péteri Zoltán osztályve­zető, Kulcsár Kálmán kandi­dátus, Halász József kandidá­tus, Schmidt Péter kandidá­tus, Ottoldi Ferenc kandidátus tudományos főmunkatársak, Bokorné Szegő Hanna kandi­dátus, Lőrincz Lajos, Garacsi Mihályné, Trócsányi László, Ficzere Lajos és Rácz Attila tudományos munkatársak (há­romezer-háromezer forintot), Groheoly Tivadar, Molnár Károly, Rádler Béla és Var- ga Imre, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt szeizmikus kutatási üzemének vezető munkatársai (megosztva). A nyolcezer forintos második fokozatban részesült Liptai Ervin, a történettudományok kandidátusa; a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezető­je; Pálos László egyetemi ta­nár, az orvostudományok dok­tora; Tétényi Pál, a kémiai tudományok doktora, az Izo­tóp Intézet igazgatója; Feke­te Ferenc és Rácz Lajos, a közgazdaságtudományok kan­didátusai, az Agrárgazdasági Kutató Intézet psztályveze- tői (megosztva). A nagygyűlés programja Délután a föld- és bányá­szati tudományok osztályá­nak ülésével megkezdődtek a tudományos osztályok ülé­sei. A matematikai és fizikai tudományok osztálya, vala­mint az agrártudományok osz­tálya együttes ülésén tár­gyalta meg a lápterületek ku­tatásának és hasznosításának eddigi eredményeit. A nagygyűlésen szerdán és csütörtökön a többi tudomá­nyos osztályok ülései zajlanak le. A nagygyűlés pénteken a közgyűlés zárt ülésével végző­dik. 'sssssssss/sssssssssssssssssssssssssss/ssssssssssssssssrssssssysssssssfssss/sssssssssssssssssssssssrssssssss/sfsssfsssrfs-rfssssssvss* A júiszontlá tás SZOVJET NÁSZNAGYOK MAGYAR LAKODALMON Mondják is, hogy megis­merték a szülőket, de a gye­rek bizony egészen más volt akkor és ezen — noha még mindig párás szemmel — mégis nevetni kell. sä | Az orvosok ekete ünnep- őben, ősz ha­ját kendő bo­rítja, fürgén siet elő a ház­ból Koncz mama. A papa sem érzi most a vállán hét évtized súlyát, ugrik melléje, szikrázik a napfény hófehér fürtjein. Mire az autók be­fordulnak, vagy ötven em­ber, asszony meg gyerek sereglik össze. Jaj, ha ezek most éljeneznek, mesterkélt jelenet lesz itt! De néma ajakkal, tágult pupillákkal néznek hol a két izguló öreg­re, hol a kocsikból kiszálló vendégekre, akik közül csak két férfi járt már itt. Na­gyon régen, 22 esztendeje. Lépne előre öreg Koncz Sándor, amint az első ven­dég, a szemüveges férfi ki­száll, de csak a karja moz­dul meg a szája: — Benjámin! — halk sza­va messze hallatszik a vára­Dr. Votjakov (háttal), dr. Szalganik és Koncz Sándor feleségeit, lányait öle­■* ük, csókol­gatják, aztán Koncz bácsi for­más kis beszédben üdvözli a messze földről érkezett ven­dégeket. Oroszul. Később már az asztalnál elmeséü, az első világháború idején orosz fog­lyok dolgoztak a pusztán, tő­lük tanulta el a nyelvet. Sok jó barátja volt közöttük, jó lenne tudni, él-e még vala­melyik. Felidézi aztán annak a téli napnak az emlékét, amikor kétségbeesetten szekerezett össze-vissza, mert vajúdó fe­lesége már inkább holt volt, mint élő. Hogy visszagondol régi riadalmára, megint csak előbuggyannak könnyei. — De jött Benjámin és Ru­dolf ... — ezek, meg a hála — __és most megint eljöt­t ek ... — ezek meg a neon re­mélt viszontlátás örömkönnyei. t—;---------- lehetne ,még el­I Sokat | mondani az es- ~——- küvőről, a szőke menyasszony, Nagy Juhák Mária szépségéről és hogy a fehér fátylát a kis Szalganik Ira vitte utána. Meg hogy Votjakov Galina, nyoszolyó- lány volt a menyasszony mel­lett. A tápiószentmártoni út­törőlánykák szépen énekel­tek, lakodalmi finom éte­lektől roskadoztak az aszta­lok, reggelig tartott a viga­lom. Öreg Koncz Sándor felköszöntőjéből idézünk még egy mondatot: — Olyan még nem fordult elő a történelemben, hogy a vőlegénynek három kereszt­apja lett volna és mind a há­rom a násznagya is.-j—--------- ilyen különleges | Igen, | volt ez a vasár­------------- napi esküvő. ÉS k ülönösen nagy nappá tetté a május elsejét Tápiószent- mártonban, hogy az ünnepsé-" gén részt vettek a szovjet ven* 1 dégek is. tozásteljes csöndben és dr. fotjakov ott terem előtte, isszeölelkeznek, csókolják gymást szótlanul. Hullanak zemükből a könnyek. — Rudolf! — most dr. Szal- anikkal ölelkeznek, válta­lak csókot és a férfikönny tereg, de nedvesek köröskö- ül az összes szemek. Senki- am restelli.--------------- mama is sírva I Koncz I szorítja keblére------------- a két orvost, l ete és gyermeke megmen- őit. Ott áll mellette a gye- ek, Sándor Benjámin Ru- olf. Nyurga fiú, kabátja lajtókáján fehér virág, hi- zen ma lesz az esküvője, cmoly, nagy legény. Azok áttára, akiknek életét kö­zönheti, mégis sír. Nézi. fór­aija a két orvos mielőtt regcsókolná, hogy azóta nennyire megemiberesedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom