Pest Megyei Hírlap, 1967. május (11. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

Cecíh 1967. MÁJUS 3.. SZERDA MÁJUSI ZÁSZLÓK ALATT Nagykőröstől Nagybörzsönyig GYORSAN SZÁGULDÓ, KILOMÉTERE­KET FALÓ REPÜLŐGÉP KELLETT VOLNA AHHOZ, HOGY MÁJUS ELSŐ, PIROSBE- TÜS NAPJÁN ELJUTHASSUNK MINDEN ÜNNEPLŐ FALUBA, VÁROSBA — PEST MEGYÉBEN. DE ELIDŐZNI, NÉHÁNY PER­CIG GYÖNYÖRKÖDNI A SZÍNES FORGA­TAGBAN — MÁR ÍGY SEM TUDTUNK NAGYKOROS VOLNA. A SOK FONTOS ESEMÉNY, HAN­GULATOS HÁZI ÜNNEPSÉG KÖZÜL EZÉRT CSAK NÉHÁNYAT KERESHET­TÜNK FEL. TALÁN ÍGY IS ÉRZÉKELTETNI TUDJUK A PEST MEGYEIEK JŐ KEDVÉT, VIDÁMSÁGÁT, AZ ÜNNEPI ÓRÁKAT — NAGYKŐRÖSTŐL NAGYBÖRZSÖNYIG, A becsületes munka - társadalmi rang f~ ^ _ _ Pulloi Árpád ünnepi beszéde PULLAI ÁRPÁD, A KB TITKÁRA, ÜNNEPI BESZEDET MONDJA. MELLETTE TAKÁCS JENŐ, NAGYKÖRÖS VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK TITKÁRA ÉS SZAKALI JÓ­ZSEF, A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG TITKÁRA. (JOBBRÓL BALRA.) Hatezer ünnepíLő sorfala kö­zött, legalább ugyanennyien vonultak fel Nagykőrösön, a várost átszelő műút mentén, a felállitott díszeméi vények •tlőtt. Vendégek is érkeztek a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepére: Pullai Árpád az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Szakali József az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának titkára. Fél tizet mutatott az óra, amikor Ta­kács Jenő, a Nagykőrösi Városi Pártbizottság titkára köszön­tötte a vendégeket, az ünnep­ség minden résztvevőjét, s megnyitotta a szín pompás fel­vonulást. Kis harsonás úttörők vezették a felnőttek sorát. Nyomban utánuk a város leg­nagyobb üzemének, a Nagykő­rösi Konzervgyárnak dolgozói következtek. Még nem ért véget a több ezres gyári munkásgárda felvonulása, amikor elhallga­tott a zenekar, elcsendesedtek a hangszórók, s Takács Jenő a városi pártbizottság titkára jelentette be, hogy Pullai Ár­pád az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára mond ün­nepi beszédet. — Közel nyolcvan éve an­nak, hogy a világ munkásai a munkásszolidaritás, az elnyo­más elleni küzdelem jegyében — a dolgozók harcos ünnepe­ként — köszöntik e napot: má­jus elsejét — kezdte ünnepi beszédét a Központi Bizottság titkára. •— Ünnepélyessé teszi az a tiszteletadás és emlékezés, D mellyel a nemzetközi mun­kásmozgalom adózik azoknak r. hősöknek, a proletárok ne- ies és névtelen harcosainak, tkik életüket áldozták a mun­kásság céljaiért, az emberiség haladásáért a tőkés diktatúra elleni harcban. Méltatta a Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelen­tőségét, majd így folytatta: — Van a világon 14 olyan ország, ahol beteljesült a munkásosztály évszázados vágya, célkitűzése. Ha csak rövid történelmi visszapillantást is vetünk a közelmúltra, a tények bizo­nyítják, hogy május elsejének eszméi, diadalmas, győzedel­mes, igazi eszmék. — Május elsején, a munká­sok vörös lobogóján mindig azok a jelszavak fénylettek legmegkapóbban, melyek az adott történelmi korban leg­jobban kifejezték az egész em­beriség legidőszerűbb és leg­fontosabb vágyait — mondotta Pullai Árpád. — Ha ünnepe­lünk is ma, nem mulaszthatjuk el, hogy a hazáját békésen építő magyar nép, cselek­vő ' támogatásáról, együtt­érzéséről ez alkalommal is ne biztosítsuk az amerikai imperializmus ellen hő­siesen harcoló vietnami népet. Biztosak vagyunk benne, hogy a világ dolgozóinak erkölcsi, anyagi támogatásával a viet­nami nép sikerrel védi meg szabadságát, függetlenségét és tovább halad majd élőre a bé­ke, a szocializmus útján. — Az elmúlt napokban ag­gódva figyeltük és figyeljük a görögországi események ala­kulását. A királyi udvar és a szélsőjobboldali elemek által végrehajtott államcsíny — tá­mogatva az Egyesült Államok militarista körei részéről — el­sősorban a görög nép jogai és szabadsága ellen irányul, de újabb veszélyt jelent Európa biztonsága, a világbéke ügyé­nek szempontjából is. A fa­siszta katonai terror, a meg­torlások, haladó görög demok­raták életét fenyegeti, elsősor­ban Manolis Glezoszét. Teljes szoiidaritsunkról biztosítjuk a görög demok­ratikus erőket, követeljük a letartóztatott hazafiak sza­badon bocsátását, és e történelmi múltú nép al­kotmányos és demokratikus jogainak helyreállítását — A kommunista és a mun­káspártok, napokban véget ért Karlovy Vary-i tanácskozása újra megerősíti a békéért és az akcióegységért vívott harc szükségességét. Kifejezte, hogy az európai kommunista és munkáspártok felelősségük teljes tudatában figyelemmel kísérik a béke és biztonság ügyének alakulását A történe­lem eddigi tényei szerint a nemzetközi helyzetet mindig jelentősen befolyásolta konti­nensünk — Európa — politi­kai, gazdasági, katonai állapo­ta. Az európai kommunista és munkáspártok Karlovy Váry-i tanácskozása éppen ezért for­dított nagy figyelmet az euró­pai népek biztonságával össze­függő kérdések megvitatására, sürgetve Európa haladó népeinek még szilárdabb és egységesebb fellépését a béke és biztonság meg­védése érdekében. A külpolitikai értékelés után így folytatta beszédét: — E napon köszöntjük az emberi élet alapját, a munkát és az alkotót — a munkást. Eredményeink, tanúbizonysá­gai annak, hogy ma nálunk ér­demes és van miért dolgozni. Az eredményes munkának és munkásnak becsülete van ha­zánkban. A becsületesen vég­zett munka tehát ma nálunk társadalmi rang, értékmérő. — A társadalmunkra jellem­ző fejlődés Nagykőrösre is ér­vényes — mondotta Pullai Ár­pád. — Azelőtt Nagykőröst — Arany János városát — úgy ismerték, mint egy alföldi mezővárost: 22 esztendő alatt nem kevesebb történt, mint­hogy Nagykőrösről, most mint ipari városról beszélhetünk. Ipari várossá vált, gyárainak termékét ismerik világszerte. Befejezésül üdvözölte a Nagykőrösi Konzervgyár dol­gozóit, akik elnyerték a Köz­ponti Bizottság oklevelét, és — immáron ötödször — a Mi­nisztertanács és a SZOT Vö­rös Vándorzászlaját. A Központi Bizottság titká­rának nagy tetszéssel foga­ÉRD Budapestre érkezett Klaus osztrák kancellár (Folytatás az 1. oldalról) ügyi miniszter, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, dr. Lé- várdi Ferenc nehézipari mi­niszter, s a politikai, a gazda­sági és a kulturális élet több más vezető személyisége. Jelen volt a fogadásnál dr. Dusán Csalics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nagy­követe, a budapesti diplomá­ciai testület doyenje. A Rákóczi induló hangjai mellett gördült be a vonat a csarnokba. Klaus kancellárt és feleségét, valamint kíséretének tagjait elsőként Fock Jenő, majd Fehér Lajos és Péter Já­nos köszöntötte. Fock Jenőné virágcsokorral kedveskedett Klaus kancellár feleségének. Népviseletbe öltözött leányok virágcsokrokat nyújtottak át a vendégeknek, ezután Klaus kancellárnak és kíséretének bemutatták a fogadáson meg­jelent közéleti személyisége­ket. Katonai díszjel hangzott, majd a téren a díszőrség pa­rancsnoka jelentést tett az osztrák kancellárnak. Fel­csendült az osztrák és a ma­gyar himnusz. Dr. Josef Klaus Fock Jenő társaságában elha­ladt a díszőrség előtt és ma­gyar nyelven, „Jó napot, kato­nák!” köszöntéssel üdvözölte az egységet. „Erőt, egészséget!” — hangzott a válasz. A fogad- tatási ünnepség a díszőrség díszmenetével ért véget, ez­után Klaus kancellár, felesége és kíséretének tagjai a ma­gyar államférfiak társaságában gépkocsikba ültek és rendőri díszmotorosok kíséretében szállásukra hajtattak. dott beszéde után újra megin­dult az emberáradat: zászlók, virágok, transzparensek. Köszöntő — virágillatú napsütésben Régi, az első szabad má­jusok derűs hangulatát idézte az érdi ünnepség. Virágilla- tű, meleg napsütés csalta ut­cára a fiatalokat s ott halad­tak a tömött sorokban az idő­sebbek is. Zászlókat, bokré­tát lobogtattak jó kedvvel a felvonulók — külön csoport­ban jöttek a ktsz-ek, a kéz­műipari vállalat, az élüzem címmel kitüntetett gépjavító­állomás dolgozói, a Búzakalász SZENTENDRE Tsz és a Barackvirág Ter­melőszövetkezeti Csoport tag­jai. A központi iskola feldí­szített udvarán került sor a nagygyűlésre, ahol a 2000 főnyi hallgatóság előtt Lend- vai István, a járási pártbi­zottság első titkára mondott ünnepi megemlékezőt. A nap programját MHS-ki- őllítás, f sport- és kulturális rendezvények, vidám majáli­sok tarkították. A város a Papszigeten ünnepelt A nemzetközi proletáriátus nagy ünnepe Szentendre vá­ros lakói számára már vasár­nap gazdag kulturális és sportprogrammal köszöntött be, hétfőn pedig zenés ébresz­tő, majd térzene fokozta a hangulatot. Nyolc óra után sűrű sorokban indultak a vá­ros iskoláinak tanulói, üze­meinek és intézményeinek dolgozói a főtérre, a gyüleke­ző helyre. Néhány perc­cel kilenc óra után indult el a menet: élén a víziúttörök mutatós öltözékű csapata, (majd az általános- és közép- iskolások. A felnőttek mene­tét a párt veteránjai nyitot­ták meg. S soraikban ott volt Palotás Károly, a megyei párt- végrehaj tóbizottság tagja, a Szakszervezetek Megyei Taná­csa vezető titkára, a városi pártbizottság és a városi ta­nács több vezetője; a veterá­nok menetét az üzemek dolgo­zói követték. A hosszú menetoszlopot al­kotó sokaság a város fellobo- gózott utcáin vonult végig, majd a Papsziget festői kör­nyezetében felállított tribün előtt sorakozott fel. A Him­nusz hangjai utón Balogh János, a városi pártbizottság (titkára köszöntötte a megje­lenteket. majd Török Zoltán, a párt városi végrehajtó bi­zottságának tagja mondott ünnepi beszédet. VÁC Egyórás menet — 12 ezer résztvevő Hétfő reggelre zászlódíszbe öltözött a város. A nemzeti­színű és piros lobogók kitűzé­se, a transzparensek kifeszí­tése mellett — kedves ha­gyományként — több helyen májusfát is állítottak. A Lenin úti gyülekezőhelyekről indult él a menet, majd Kisvác érin­tésével a főtér felé közele­dett. A tanácsháza előtti dísz­tribünön helyet foglaltak a város vezetői és vendégei; köztük volt Somodi Gyula, a megyei pártbizottság , osztály- vezetője és Balogh László, a SZOB Váci Járási Pártbizottság titká­ra is. Pontosan 10 órakor négy harsonás úttörő jelent meg a tanácsháza erkélyén. Dísz­jel harsant: jelezte a menet­oszlop érkezését. Elől jöttek az iskolások, majd nyomuk­ban — negyven csoportban — ötletes dekorációval, terme­lési eredményeiket Jelző táb­lákkal és politikai jelszavak­kal a város üzemei, gyárai és hivatali csoportjai. Hetven percig tartott a tizenkétezres tömeg elvonulása. Nagygyűlés a sportpályán Közel kétezer ember gyűlt össze május elseje verőfé­nyes délelőttjén S*ob főut­cáján, hogy felvonulásával te­gyen hitet a munkásság nagy ünnepe mellett Tíz óra után néhány perccel indult meg a zászló- és virágdíszbe öltö­zött utcákon a menet a sportpálya felé. Élén Kristóf István, a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaság főtitkára, Szob országgyűlési képviselője, Provics Ilona, a járási párt- bizottság első titkára és Bartha Antal, a járási tanács vb-elnöke haladt. Utánuk a gimnázium negyedikes diák­jai következtek, az első érett­ségiző gimnáziumi osztály Szobon. A menet az élüzem- cimmel kitüntetett szobi kőbá- ,nya dolgozóinak népes kül­döttségével folytatódott. Őket követték a szobi vasutasok, majd a helyi intézmények dol­gozói. Tizenegy óra előtt néhány perccel kezdődött meg a má­jus elsejei seregszemle nagy­gyűlése a sportpályán. Kristóf István, Szob országgyűlési kép­viselője szédet mondott ünnepi be­T rakforkaraván, zászlóátadás, avatóműsor Igazi napfényes május kö­szöntött ránk hétfőn reggeL A jó idő megyeszerte sok százezer felvonulót csaloga­tott a zászlókkal díszített ut­cákra. így történt ez Abonyban is. ahol — híven a község for­radalmi hagyományaihoz — mintegy hatezer ember vett részt a nemzetközi munkás- osztály nagy ünnepén. Ráckevén a Savoyai-kas- tély parkja volt az ünnep­ség színhelye. Ide vonult fel az, a mintegy ezer főnyi tö­meg — közöttük első ízben a vízi úttörő közlekedési rendőrök —, hogy meghall­gassa Hegyvári Ferencnek, a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsa titkárának ünnepi be­szédét A nagygyűlés részt­vevői táviratban tiltakoztak a görög hazafiak bebörtön­zése ellen, Háromezer főnyi ünneplő tömeg gyűlt össze hétfőn délelőtt az aszódi Újtelepen. A község lakóin kívül itt ün­nepelte a 23. szabad május elsejét az Ikladi Ipari Mú- szergyár munkáskollektívája is. Az ünnepi beszédet Szilá­gyi János rendőrezredes, a Pest megyei Pártbizottság vb-tagja mondotta. Közös ünnepséget tartottak a Solymári Faipari Vállalat és a Pest megyei Műanyag­ipari Vallalat dolgozói is. A művelődési ház nagytermében adta át Boros Gyuláné, a Pest megyei Pártbizottság tagja a megyei pártbizottság zászla­ját a PEMÜ dolgozóinak, a kongresszusi munkaverseny­ben elért eredményeikért. Kettős ünnepre virradtak hétfő reggel Veresegyház la­kói: ezen a napon avatták fel ugyanis a község szép műve­lődési házát, amelynek költsé­geit az öt éven át összegyűj­tött községfejlesztési alap fe­dezte, s amelynek építéséből a lakosok mintegy egymillió forint értékű társadalmi mun­kával vették ki a részüket A nagyteremben tartott ünnepi gyűlésen Baksay Tóth Berta­lan országgyűlési képviselő, a gödöllői Agrártudományi Egyetem tanára mondott be­szédet. Ugyancsak kettős ünnepük volt hétfőn a ceglédi Szesz­ipari Vállalat dolgozóinak: Az ünnepi nagygyűlés után rövid üzemi ünnepség keretében vették át a kongresszusi mun­kaversenyben elért eredmé­nyeik jutalmát a megyei pártbizottság elismerő okleve­lét. Színes, hangulatos ünnepsé­gen emlékeztek meg a mun­kásosztály napjáról Felsőgö- dön is. Dr. Adám Mihálynak, a Pest megyei Tanács VB-tít- kárának ünnepi beszéde után a község lakói táviratban fe­jezték ki szolidaritásukat a görög hazafiakkal. A nagy gyűlés keretében adták át a községfejlesztésben végzett jl munka elismerését, az arany-* ezüst- és bronzjelvényeket (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom