Pest Megyei Hírlap, 1967. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

2 1967. MÁRCIUS 1.. SZERDA VÁLASZTÁSI NAGYGYŰLÉS GÖDÖLLŐN (Folytatás az 1. oldalról) ni kell az ipari munkások életfeltételeihez. Ezt a célt szolgálja többek között a ter­melőszövetkezeti tagok tár­sadalombiztosítása és nyug­díjellátásának új rendszere. Ezektől és más ugyancsak fontos intézkedésektől várjuk, hogy tovább fog erősödni a szocialista mezőgazdaság és a fiatalok egyre nagyobb mér­tékben megtalálják helyüket és szerepüket az átalakuló szocialista faluban, a fejlődő erősödő mezőgazdaságban. Hazánkban az értelmiség jelentőségének növekedését jelzi a szellemi dolgozók r-á- zalékos arányának alakulása is. Harminc évvel ezelőtt a keresőképes lakosság 7,2 százaléka volt szellemi dolgozó, ma közel 20 szá­zaléka. Az értelmiség egyre jobban összefonódik a munkásosztál'’- lyal és a szövetkezeti paraszt- | Sággal. A szellemi foglalko­zásúak 45 százalékának apja | Megnőtt az irodalmat, művészeteket Kedves elvtársak! Közvéleményünket immár másfél éve foglalkoztatja a jövő évi január 1-ével élet­belépő új gazdasági mecha­nizmus. A reform iránti fi­gyelem és érdeklődés nagyon is érthető, hiszen az egész nép életét érintő nagy nem­zeti vállalkozásról van szó, amelynek sikere a szocialista termelési viszonyok tökélete­sedését, a több és olcsóbb termelést, végső soron a dol­gozók életszínvonalának emel­kedését kell hogy eredmé- tiyezze. Engedjék meg azonban, hogy én, mint művelődés- ügyünk egyik felelőse most ne ezekről, hanem olyan el­képzelésekről és problémák­ról beszéljek itt, amelyeknek egy része a reform kapcsán került felszínre. Nem kevesen vannak olya­nok, akik attól tartanak, hogy a termelésben a gazdaságos­ságra való törekvés, a, -ly a reform egyik alapelve, a kul­turális életben ellentétbe ke­rülhet fontos célkitűzéseink­kel. Magyarán szólva attól félnek, hogy a piac törvényeinek nagyobb ér­vényesülése a kulturális életben ideológiai célki­tűzéseinkkel kerül ellen­tétbe. Nyugodt lelkiismerettel mond­hatom, hogy alaptalanok az ilyen aggodalmak, mert a kultúra, az oktatás, a dolgo­zók művelődésének ügye a gazdasági irányítás megvál­■ Az egész világon ismerik kultúránkat Minderre joggal lehetünk büszkék akkor is. ha tudjuk, hogy sok hiba és tennivaló akad itt is. De ne feledjük, nem is olyan régen, néhány évtizeddel ezelőtt a magyar szellemi élet szélesebb látókö­rű képviselői szégyenkezve, önostorozó indulattal beszéltek szellemi, művelődési állapo­taink nyomorúságáról, a nagy­világtól való elmaradottsá­gunkról. Ma már semmi okunk a szégyenre és nyugodtan elmondhatjuk, hogy „egyetlen nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak” ezen a téren sem. Külföldiekről, kül­földről beszéltem az előbb, hadd érintsek itt egy olyan kérdést, amely hosszú évtize­deken fájdalmas problémát ] jelentett mindenki számára, j aki szívén viselte a magyar kultúra ügyét. Kultúránk egy­kori elszigetelésére gondolok itt, arra, hogy a magyar alko- [ tó szellem, a magyar művé­szetek legrangosabb teljesít­ményei soha nem juthattak érdemükhöz, jelentőségükhöz biéltón a világ színe élé. Nem is olyan régen alig tudott a világ valamit ar­ról, hogy létezik önálló, sajátos magyar kultúra munkás, 25 százalékának pa­raszt és 30 százalékának szel­lemi foglalkozású. Társadal­munkban az értelmiség hely­zete és funkciója félreérthe­tetlenül szocialista jellegű, hi­szen a szocializmus építésén dolgozik tudásával, szakis­mereteivel. A munkásosztály, a dolgozó parasztság, az értelmiség, va­lamint azok a kisemberek, akik mint kisiparosok, kis­kereskedők végzik munkáju­kat széles körű nemzeti egy­ségbe tömörülnek a Haza­fias Népfront mozgalom ke­retei között. Éppen a szo­cialista nemzeti egység to­vábbi megszilárdításáért foly­tatott harc szempontjából van nagy jelentősége a Ha­zafias Népfrontnak. Az erős néphatalomra támaszkodó nemzeti egy­ség nélkül nem lehet föl­építeni a szocializmust. A szocializmusért folyó harc pedig erősíti a nemzeti egy­séget is. Ennek az egységnek vezető ereje a Magyar Szo­cialista Munkáspárt, amely kedvelők tábora toztatása után sem válik pia­ci árucikké. A jövőben is ar­ra törekszünk, hogy a kultu­rális területeken a gazdasági szempontok és tényezők ma­gát a kulturális politika alap­vető céljait szolgálják. Hallatlanul megnőtt a kultú­rát, a művészeteket, az iro­dalmat kedvelők tábora. Olyan közönsége alakult ki a kultúrának, amelyért sok gazdag nyugati ország irigyel bennünket. Tavaly ősszel sok európai or­szágból jöttek el hozzánk a köl­tők. Akik a tőkés országokból jöttek, valósággal csodálkoz­tak, amikor irodalmi esteken és más alkalmakkor a költé­szet iránti tömeges érdeklő­dést tapasztalták. Nem is na­gyon akarták elhinni, hogy az ország lakosságának lélek • számához viszonyítva milyen magas számban jelennek meg nálunk komoly irodalmi alko­tások. A nyugati világban a gon­dolkodó emberek joggal pana­szolják, hogy náluk elszigetelő­dött egymástól az irodalom, a művészet és a közönség. Ná­lunk éppen ellenkező a hely­zet, rendkívül megnőtt az em­berek érdeklődése az írott szó, a képek, a szobrok, a zene, ál­talában a művészetek iránt. A kulturáltság egyre nagyobb társadalmi rétegekben válik illendővé. Azt tapasztaljuk, hogy a művelődés, a kulturálódás lehetőségei egyre inkább az életszínvonalhoz tartozó tényezővé válnak. képzőművészetekben ép­pen úgy, mint a zenében és irodalomban. A magyar szellem alkotásai ma már eljuthatnak a világ színe elé. Azt mondhatjuk tehát, nincs Tisztelt hallgatóim! A következőkben oktatás­ügyünk, ifjúságunk nevelésé­nek néhány kérdését szeret­ném érinteni, hiszen manapság az oktatás, a nevelés ügye egész társadalmunkat foglal­koztató probléma. Gyerme­keink tanulási lehetősége, tu­dásának bővülése, erkölcsi és politikai fejlődésének kérdé­sei a családok legszemélye­sebb ügyévé vált, de egyben egész társadalmunk további fejlődését befolyásoló tényező is. Jó dolog, hogy pártunk IX. kongresszusának határozata megállapíthat a: a tanulás, a művelődés ha­zánkban valóságos nép­mozgalom lett. Ez így igaz, mert gondoljuk csak el, mit jelent, hogy min­den ötödik magyar állampol­gár iskolába jár. Ennek meg is van a lemérhető, hasznos kö­vetkezménye. Ifjúságunk nem­csak tudásban gyarapszik, de eltéphetetlen szálakkal kap­csolódik a dolgozó tömegek­hez. A mostani országgyűlési és tanácsi választások híven tük­rözik azt a fejlődést is, amely a szocialista demokratizmus további kiszélesítésében be­következett. Lehetővé és szükségessé vált a lajstromos válasz­tókerületi rendszer beve­zetése. Ez lehetővé teszi, hogy a vá­lasztók közvetlen személyes kapcsolatban legyenek képvi­selőikkel, vele rendszeresen tanácskozzanak a választóke­rület gondjairól, bajairól, segíthetik és ellenőrizhe­tik választott képviselő­jük tevékenységét. Maga a képviselő is jobban kötődik így választóihoz, na­gyobb felelősséggel teljesít­heti kötelességét. Az elkö­vetkezendő években nagyobb lesz az országgyűlés, a ta­nácsok ellenőrző szerepe a minisztériumok, a főhatósá­gok felett. ok arra, hogy változtassunk eddigi kulturális politikánk lényegén, alapelvén. Mindez persze nem azt je­lenti, hogy ne volna iga­zítani, változtatni való ezen a területen is. Van ilyen tennivalónk bőven, így például mindenképpen el kell érni, hogy még több olyan irodalmi, művészeti alkotás szülessen, amely a szocializmusért harcoló em­ber ellentmondásos, de a he­lyes irányba fejlődő gaz­dag egyéniségét, a valóság és az új formálódó egységét mu­tatja meg és ezzel segíti az embereket a világ dolgai kö­zött való eligazodásban, erő­sítve a haladót, a szocialis­tát. Ebben az értelemben le­gyen még inkább elkötele­zett az irodalom, a művészet. A nép állama pedig erkölcsi kötelességének érzi, hogy ér­deme szerint támogassa az ilyen törekvéseket. Az is feladatunk, hogy a művelődésre szánt összege­ket és eszközöket hatéko­nyabban használjuk fel. Biz­tosítanunk kell, hogy a kulturális alapokat va­lóban kulturális célokra fordítsák. Jó volna elérni azt is, hogy az üzemek vizsgálatánál, mű­ködésük elbírálásánál, terme­lési eredményeik mellett az ottani művelődési tevékeny­ségre is figyelemmel legye­nek. Azokat a dolgozó réte­geket is el kell érni, ame­lyekhez eddig objektív adott­ságok vagy rossz szervezés és különféle hibák miatt véko­nyan jutottak el kulturális erőfeszítéseink. Elsősorban a parasztok körében végzendő népművelésre gondolok itt, de beszélhetnék arról a több mint kétszázezer ipari mun­kásról is, akik vidékről, fa­luról utazgatnak az üzembe, órákat töltve a vonaton. fejlődik szocialista tudata is. Tudnunk kell azonban, hogy a felnövekvő nemzedék szellemi arculatának formálása nem kizárólagosan az iskolai neve­lés kérdése. Ifjúságunk vi­lágnézeti, erkölcsi arculatát végső fokon ugyanazok a tár­sadalmi erők alakítják, ame­lyek a felnőttekét is formál­ják. A magyar ifjúság alapjában véve egészségesen fejlődik, becsületesen dolgozik és tanul. Fiataljaink ott vannak az üze­mi szocialista brigádokban, a munkásőrség tágjai között, a közéletben. Katonaköteles if- jaink becsülettel sajátítják el a korszerű haditechnikát. A már lezajlott és évenként új­ra induló különböző tanul­mányi versenyek és vetélke­dők a televízió jóvoltából az egész ország előtt azt bizo­nyítják, hogy ifjúságunk java tudásban, szellemi képességben te­hetségben legszebb remé­nyeinket is képes valóra váltani. Ifjúságunk szakadatlan fejlő­dése, tudásban és emberség­ben való emelkedése előtt a tág lehetőségeket mi, az idő­sebbek nyitottuk meg azzal, hogy sikeresen vívtuk meg a szocializmus legdöntőbb csa­táit és ezzel valóban felszaba­dítottuk az embert. Megterem­tettük a feltételeit, hogy az ifjúság is természetesen sza­badon fejleszthesse képessé­geit a társadalom és önmaga javára. Nem tagadhatjuk azonban gondjainkat sem, például azt, hogy fiataljaink egy kisebb ré­szét a mának élés, az anya­giasság, a felszínesség jellem­zi. Hatnak rájuk a hozzá nem értő, téves, helyen­ként rosszindulatú véleke­dések, a politikailag meg­alapozatlan állásfoglalá­sok. Sem a dolgozó- sem pedig a tanulóifjúság ilyen irányú tájékoztatása, nevelése nem kielégítő. Az viszont nagy po­zitívuma ifjúságunk egészé­nek, hogy erkölcstelennek tartja és megveti a kizsákmá­Külön kell, hogy szóljak a tanítók és tanárak, a pedagó­gusok döntő szerepéről az ifjú­ság művelésében, szocialista tudatának formálásában. Azt hiszem, minden erkölcsi ala­punk megvan arra, hogy a tár­sadalmunk előtt álló fokozódó feladatokkal párhuzamosan még eredményesebb, még oda- adóbb munkát kérjünk a pe­dagógusoktól. Ismeretes, hogy a múlt év februárjától számot­tevően emeltük a pedagógu­sok alapbérét, jelentősen emel­tük a túlóradíjat. A fizetés­emelései egy időben a bérezé­si rendszerben is néhány olyan változás következett be, amit a pedagógusok hosszabb ideje joggal kívántak. Jelentős eredményeket értünk el a pe­dagógusok lakáskörülményei­nek javításában is. Lehetővé tettük, hogy 10—20 ezer forint alaptőkével rendelkező peda­gógus is építkezhessen. Az új kedvezményes akció során el­sősorban (azoknak ad kölcsönt az állam, akik olyan települé­seken laknak, ahol nem épül­nek állami lakások. A peda­gógusok lakásépítésének üte­me nem rossz, s a következő évek során szeretnénk fenn­tartani a lakásépítkezés múlt évben elért ütemét. Ezek a gondoskodások önmagukért be­szélnek és azt bizonyítják, hogy a párt és a kormány mi­lyen alapvető szerepet tulaj­donit a tanítóknak és tanárok­Tisztelt nagygyűlés. Szólni szeretnék még egyik legidőszerűbb gondunkról, nevezetesen miképpen teremt­jük meg és biztosítjuk a fel­tételeket ahhoz, hogy az 50-es években született nagy lét­számú korosztályok lehetőleg zökkenőmentesen illeszkedje­nek be a társadalomba, a munkába. Az 1966/70-es évek­ben mintegy 900 ezer fiatal lép ki az iskoláh-oól és kér helyet, munkalehetőséget. E jelentős létszámnak több mint 50 százaléka szakképzetlen, kétharmad része 14—15 éves s ugyancsak kétharmad része lány. E fiatalok mintegy 30 százaléka városban, 70 száza­léka községekben él. Mond­juk meg rögtön, hogy a munkahelyek közötti válogatási lehetőség ko­rántsem olyan mértékű, mint korábban, s egyes részterületeken nehézsé­gek várhatók. Mi okozza ezeket: a várható nehézségeket? Mindenekelőtt az, hogy népgazdaságunk fej­lődése a jövőben egyre inkább a termelékenység emelésétől függ. Ennek eszköze pedig nyolás minden formáját, hogy őszinték, nyíltak, fesztelenül nyilvánítanak véleményt, bát­ran és sokszor szenvedélyesen bírálják a fogyatékosságokat. Mindez már a szocialista ne­velés eredménye. Ugyanakkor azonban nem kevesen lebecsü­lik a világnézeti műveltség, marxista—leninista életszem­lélet jelentőségét. A kép te­hát ellentétekkel terhes, vagyis pontosan olyan, mint a felnőtt társadalom politikai arculata. Növeli a felnőttek, az idő­sebbek felelősségét, hogy ifjúságunk az ideológiai­lag káros vagy bizonyta­lan hatásokkal szemben nincs annyira megedzve, mint maga a felnőtt tár­sadalom. A szocialista világrendszer fejlődésének ellentmondásai is jobban zavarják őket, mint a nagyobb politikai tapasztala­tokkal rendelkező felnőtteket. Ezért rendkívül fontos, hogy javítsuk ifjúságunk érzelmi nevelését, a jövőben például még nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a szocialista hazafiságra való nevelés. Ügy, ahogy az egész társada­lomban, az ifjúságban is erő­nak. Ez érthető, hiszen a kong­resszus szavaival élve: a társadalom legféltettebb kincsét, gyermekeink ne­velését bízta rájuk. Nevelőinknek áldozatos és eredményes munkájukkal kell ezt. vi6zonozniok. Azért hang­súlyozom ezt, mert még ma is akad olyan pedagógus, aki — ha a neveléssel kapcsolatban vonjuk kérdőre — hajlamos a felelősséget elhárítani magá­tól. Pedagógusainknak legfon­tosabb feladata, hogy művelt, az új iránt érzékeny szocia­lista embereket neveljenek. Ismeretes, hogy a fizikai dolgozók gyermekeinek több­sége nemegyszer hátrányo­sabb helyzetben van a tanu­lást, a művelődést tekintve az értelmiségiek és alkalmazottak gyermekeinek többségénél. Ezeket a hátrányokat csak szí­vós munkával, a család, az ál­lam, a társadalom és a peda­gógusok támogatásával lehet fokozatosan megszüntetni. A fizikai dolgozók te­hetséges gyermekei ré­szére, ahol tudunk, ösz­töndíjat létesítünk, központi, járási, vagy városi szakköröket szervezünk, egy­szóval további erőfeszítése­ket teszünk azért, hogy egyet­len tehetség se kallódjon el. Az e cél érdekében végzett munkának vannak már ered­ményei, de hadd mondjam meg, korántsem vagyunk azok­kal megelégedve. nem annyira az új munkaerő, a termelők létszámának kor­látlan fejlesztése, > hanem a gépesítés. Az új gazdasági me­chanizmus, amely a termelé­kenység növelésének, tehát jó­létünk, életszínvonalunk növe­lésének záloga, fegyelmezet­tebb, feszesebb létszámgazdál­kodásra szoktatja az üzeme­ket, s gátat vet a két-három év­vel ezelőtt tapasztalt, nemegyszer felelőtlen lét­számfejlesztésnek. Magától értetődik, hogy a szülők aggódnak gyermekük jövőjéért és keveslik a meg­nyíló munkalehetőségeket. Ugyanakkor helyeslik azt a politikát, amely a termelés jobb megszervezésével, a ter­melékenység fokozásával, az áruk bőségével növeli a dol­gozók életszínvonalát. A 14— 15 éves gyerekeknek, akik az általános iskolából kikerülve szakmát akarnak tanulni, vagy tovább akarnak tanulni, nem mondhatjuk, hogy 1970 után jelentkezzenek, mert ak­kor jelentősen csökken már az általános iskolából kikerü­síteni kell a nevelő munkát szocialista hazánk szeretetére, eredményeink nagyobb meg­becsülésére. Fokozni kell ben­nük a nemzeti büszkeség ér­zését és éberen őrködni afe­lett, hogy a legkisebb mérték­ben se mételyezze meg őket a nacionalizmus, a sovinizmus. Sokszorosan aláhúzom* mindannyian, család, iskola^ ifjúsági szervezetek, a felnőt­ték társadalma felelősek vagyunk azért, hogyan alakul, formáló­dik tovább a fiatalok er­kölcsi-politikai magatartá­sa. Ugyanakkor azonban azt is hangsúlyoznunk kéld: az ifjú­ság nevelésével kapcsolatos minden feladatunkat csakis az ifjúsággal együtt lehet megvalósítani. Amikor tehát annyira aláhúzzuk a felnőttek felelősségét az ifjúság nevelé­sében, maga az ifjúság is fe­lelősséggel tartozik családjá­nak és a társadalomnak és ön­magának is. Nemcsak az idő­sebbek, de ők maguk is kelly hogy formálják, gazdagítsák lók számm Most kell minded nekelőtt valamilyen szakma tanulására buzdítani őket, még akkor is, hogyha az elkö­vetkezendő két-három eszten­dőben az elhelyezkedésük nem fog simán menni. Magyarán ez azt jelenti, hogy elsősorban a szakmunkástanuló inté­zetekbe több fiatalt fogunk felvenni, mint amennyi az | ipar két-három évre elő­relátható igénye. Közismert, hogy a termelő- szövetkezetek dolgozóinak át­lagos életkora igen magas. A falusi fiatalság legnagyobb ré­szének azt tanácsoljuk, hogy a termelőszövetkezetben keresse és találja meg boldogulását. Ott is egyre nagyobb mérték­ben kvalifikált szakmunkások­ra van szükség, nemcsak a gé­pesítés fokozatos növekedése, de a belterjes gazdálkodás tér­hódítása miatt is. Válasszanak tehát olyan szakmákat, ame­lyek hasznosíthatók a termelő- szövetkezetekben. Ezeknek a szakmáknak a köre ma már elég széles és a jövőben még szélesebb lesz. Ami Pest megye művelődé­si, kulturálódási lehetőségeit illeti, annak ellenére, hogy az utóbbi három-négy esz­tendőben a fejlődés üteme meggyorsult, még mindig sok a tennivaló, hogy egyes fon­tosabb mutatókban az orszá­gos színvonalat elérjék. Mi magunk is azon leszünk, hogy ezt a gyorsuló tempót tá­mogassuk, segítsük. Tisztelt nagygyűlés! Kedves elvtársak! Mondanivalómnak végére értem, bár nagyon sok kér­désről lehetne és kellene is szólni. Azt hiszem azonban, hogy gondjaink mellett az eredmények és tettek önma­gukért is beszélnek. Nyugodt lelkiismerettel javasolhatom önöknek, hogy március 19- én meggyőződéssel szavazza­nak pártunk politikájára, a Hazafias Népfront program­jára. Nyilvánítsák ki egyetér­tésüket cs támogatásukat hazánk további fejlődé­se, az életkörülmények és munkakörülmények to­vábbi javítása érdekében. Egyértelmű állásfoglalásuk­kal erőt és biztonságot ad­nak a megválasztandó kép­viselőknek és tanácstagok­nak, hogy a dolgozók és a nép államának érdekeit kép­viseljék ott, ahová az önök bizalma állítja őket. Enélkül a bizalom nélkül senki sem végezheti jól a munkáját. A választási nagygyűlés Ko­csis Istvánnak, a Gödöllői Gépgyár pártbizottsága tit­kárának rövid zárszavával ért véget. Minden ötödik állampolgár iskolába jár egyéniségüket, emberségükéit. Pedagógusainktól művelt, az új iránt fogékony embertípus nevelését várjuk A következő években elsősorban szakmunkásokra lesz szükség

Next

/
Oldalképek
Tartalom