Pest Megyei Hirlap, 1967. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-03 / 2. szám

2 1967. JANUAR 3., KEDD /*•* HECni ^/í/rfap MOSZKVA Elhunyt az SZKP legidősebb tagja Az SZKP Központi Bizottsága vasárnap bejelentette, 94 éves korában elhunyt Jelena Szta­szova, az SZKP legidősebb tagja, aki 1898-ban kapcsoló­dott a forradalmi mozgalomba. A nekrológ, amelyet Brezs- nyev, Koszigin, Podgomij és az SZKP és a szovjet állam más vezetői írtak alá, hangsú­lyozza, hogy Jelena Sztaszova egész életében a marxizmus— leninizmus és a proletár in­ternacionalizmus eszméinek lán­goló terjesztője volt. Nagy ér­tékűek Sztaszova irodalmi munkái, beszámolói, Leninről írott visszaemlékezései. Az SZKP Központi Bizott­sága Sztaszova temetésének előkészítésére bizottságot ala­kított, amelynek élén Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a köz­ponti bizottság titkára áll. ZAGORSZK A szovjet tengeri flottaügyi minisztérium nyilatkozatban ítélte el, hogy a kínai hatósá­gok december 8-tól 28-ig Dal- nyij kikötőjében törvénytele­nül feltartóztatták a „Za- gorszk” nervű szovjet gőzöst. A szocialista országok vezetőinek újévi nyilatkozatai BERLIN Walter Ulbricht újévi nyi­latkozatában megállapította, hogy a német konföderáció megteremtésének első elen­gedhetetlen lépései a követ­kezők: A két német állam kormá­nyainak megállapodása arra vonatkozóan, hogy normális kapcsolatra lépnek egymással; egy olyan szerződés megköté­se, amely szerint az NDK és az NSZK nem alkalmaznak erőszakot egymással szemben; a meglevő európai határok el­ismerése és a katonai kiadá­sok felére való csökkentése; a két német állam lemond arról az igényről, hogy atomfegy­vere legyen vagy bármely formában joga legyen rendel­kezni az atomfegyverrel és kész részt venni az európai atomfegyvermentes övezet megteremtésében. BUKAREST Nicolae Ceausescu, a Ro­mán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának főtitkára újévi üzenetében határozottan elítélte az Egyesült Államok agresszív vietnami háborúját, és követelte, hogy vessenek véget ennek az agressziónak. Ceausescu a román nép szoli­daritásáról biztosította a viet­nami népet. HANOI Ho Si Minh, a VDK elnöke a vietnami néphez és fegyve­res erőkhöz intézett újévi üzenetében hangsúlyozta an­nak a segítségnek a jelentősé­gét, ame’yet a szocialista tá­bor testvéri országai, más baráti országok és a világ haladó emberei nyújtottak a vietnami népnek az amerikai agresszió elleni harcához. PRAGA Antonin Novotny, -a Cseh­szlovák Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának e'ső tit­kára, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság elnöke va­sárnap rádió- és televízió­beszédében hangsúlyozta: Csehszlovákia arra törekszik, hogy Európa a béke konti­nense legyen. A bukaresti nyilatkozat ennek megvalósí­tását segíti elő. Egy filmrendező tragédiája A házibéi elmaradt... Raoul Levy francia film­rendező, a vasárnapra virradó éjjel, Saint Tropezben öngyil­kosságot követett el. A 44 éves francia fiimermber, akinek művei közül Magyarországon legjobban a Babette háborúba megy című filmet ismerik, szerelmi bánatában mondott búcsút az életnek, ö volt az, aki világhírűvé tette Brigitte Bardot-t. Fúrógép a virágágyban Levy szilveszteri házibálra készült barátaival: Funesnel, Elsa Martinellii>el, Sagannal és másokkal együtt. Szerette volna, ha barátnője, á 24 éves Isabelle Pons is elmegy vele, de a lány — aki egyébként Bardot férjének egyik szalon­jában dolgozik — bejelentette a szakítást. A filmrendező Pons kisasszony lakásának aj­taja előtt lőtte agyon magát. A házibál elmaradt. A Scotland Yard szakér­tői tüzetes vizsgálat alá vettek egy nagy fordulat- számú fúrógépet, amelyet a Dulwich College Gallery kertjében, egy virágágyás­ban találtak. A délkelet­londoni kollégiumi képtár­ból — mint ismeretes — vagy péntek éjszaka, vagy szombaton hajnalban há­rom Rembrandtot és három Rubenst loptak el. Az elra­bolt képek értékét két és fél millió font sterlingre becsülik. Az angol sajtó szerint ez a fúrógép az első konkrét nyom, amiből a nyomozás­ban ki lehet indulni. A Scotland Yard laboratóriu­mi vizsgálatot rendelt el. Azt szeretnék megállapíta­ni, hogy vannak-e rajta ujjlenyomatok, s hogy me­lyik országban gyártották a szerszámot A rendőrség elképzelhetőnek tartja, hogy a rablótámadást egy nemzetközi bűnszövetkezet követte el. A Scotland Yard detek- tívjei hétfőn közölték, hogy egy helyesírási hibáktól hemzsegő levél érkezett Dulwich College képtárá­hoz, amelyben az állítóla­gos tolvaj váltságdíjat kö­vetel a nyolc ellopott ké­pért A nyomozásba az Interpol, a nemzetközi rendőrség is bekapcsoló­dott. Az Evening Standard hétfőn közölte, hogy bizo­nyos körök véleménye sze­rint a lopás valószínűleg lengyel emigránsok műve. A disszidensek alighanem egy politikai akciót kíván­nak előkészíteni, s így pró­bálják felhívni magukra a figyelmet. Ezt a feltétele­zést a következő érvekkel támasztják alá: A képtárban levő nagy értékű gyűjteményt 1795- ben Szaniszló Ágost len­gyel király vásároltatta sa­ját készülő múzeuma ré­szére, de lemondásra kényszerítették, még mi­előtt megvalósíthatta vol­na mecónási tervét. A ké­pek ezért maradtak azóta is Angliában. A lengyel millennium’, évére való te­kintettel a kommunistael­lenes lengyel emigránsok minden alkalmat megra­gadnak volt hazájuk elleni politikai akciókra. Ezzel kapcsolatban az^ angol rendőrség tudomására ju­tott, hogy egy dulwichi üz­letben egy ismeretlen len­gyel vásárló kijelentette: — Jól tudja, hogy a képek „biztonságban” vannak. GYORSLISTA az 1967, január 2-án megtartott lottó-jutalomsorsolásról, melyen a 48. heti lottószelvények vettek részt. A gyorslistában az alábbi rövidíté­seket használtuk: ágynemű: ágyn., bárhűtőszekrény: bárh.. bunda: bu., bútorutalvány: but., ékszerdoboz: éd., éléskamra-utalvány: éut, fényképező­gép: fg., filmgép: fig., háztartási kis­gépek: hg., hűtőgép: htg., írógép: íg., kerékpár: kp., kínálógamitúra: king., ki mit választ?: kmv., kristálykészlet: krkész., külföldi utazás: külut., le­mezjátszó: lj., lakástextil: ltex., mag­nó: mag., méteráru: máru, mosógép: mg., motorkerékpár: mkr., mosógép és centrifuga: mocent. mokkakészlet: mok, moped: mop., óra: ó., óra- és ezüstáru-utalvány: óeut., óratrió: ótr., paplan: pa., pianínó: pó., perzsasző­nyeg: psz., porszívó és padlókefélő: pszkef., porszívó: pszó., rádió: r., ro­bogó: ro., ruházati cikkek: ruh., sá­tor: sát., szelencék ősziét: szekész., televízió: tv., vásárlási utalvány: ut., varrógép: vg., zenegépek: zg. 001 263 kmv. 003 275 ltex, 006 253 kmv, 010 477 hg, 017 855 óeut, 027 040 ut, 027 895 éut, 054 222 Zg, 065 357 htg, 073 468 Ut. 075 704 mag, 079 623 Zg, 085 079 htg, 086 426 po, 100 429 tv, 103 929 zg, 107 240 tv, 111 018 ó, 121 220 ruh. 129 552 r, 130 173 ó, 130 262 tv, 139 496 fg, 140 106 ó, 141 998 tv, 165 195 éut, 175 567 éut, 178 281 óeut, 180 513 tv. 182 110 éut, 191 475 r, 208 996 Skoda 1000 MB tip. személygépkocsira utalv, 209 988 éut, 215 933 Ut, 216 568 Ut, 217 426 htg, 223 382 zg, 223 749 külut, 226 706 but, 235 677 éut, 263 837 zg, 268 020 unigriü sütő, 269 867 htg. 270 812 bu, 276 564 Ut, 284 194 ut, 287 918 unigrill Sütő, 288 000 hg, 299 403 htg, 310 482 Ut. 320 411 v kmv, 325 514 unigrill sütő, 332 663 bU, 336 505 tv, 337 546 but, 342 60a mocent, 352 860 éut, 359 870 hg, 373 662 tv, 378 842 ltex, 379 953 r. 382 666 mag, 386 557 kmv, 387 164 r, 387 664 hg, 389 696 éut 394 352 fg, 403 736 Ut, 403 739 but, 407 899 mag, 407 916 vg, 410 441 fig, 421 944 htg, 423 974 mocent, 432 257 psz, 433 306 but, 444 613 htg, 445 233 éut, 448 112 mocent, 456 422 zg. 457 638 mag, 463 526 r, 489 523 Ut, 490 075 kmv, 491 255 tv, 498 112 kmv. 504 832 ut, 506 035 fig, 513 247 külut, 516 309 ut, 551 003 htg, 552 051 Ut, 557 146 ruh. 564 713 zg, 568 496 zg, 574 180 fg, 574 200 Vg, 580 429 éut, 582 553 tv, 604 221 ut, 613 158 r, 614 564 htg, 628 285 éut, 629 571 but, 638 705 mocent, 639 221 rob. 652 371 r, 661 599 hg, 689 273 htg, 691 153 hg, 692 203 mocent, 693 211 r, 697 344 ut, 708 241 ruh, 712 024 kmv, 722 296 óeut, 726 878 éut, 727 030 but. 731 375 óeut, 732 051 unigrill sütő, 738 068 ut, 740 554 pó, 746 847 but, 746 864 külut, 763 757 htg. 782 509 r, 782 593 bu, 795 472 but, 796 708 Ut, 810 525 ltex, 812 897 0*821 076 hg, 822 281 ltex, 826 147 but, 829 780 mocent. 833 754 ó, 841 660 r, 850 969 ut, 851 242 hg, 857 724 máru, 858 775 mo­cent, 876 276 hg. 881 010 psz, 888 597 hg, 889 927 zg. 892 949 külut, 906 927 ut, 911 168 hg, 915 047 tv, 939 716 ut, 940 666 tv, 944 551 ruh, 944 797 hg. 947 839 Zg, 954 293 ruh, 960 168 ut, 967 483 mocent, 980 705 bu, 985 895 htg. 1 006 986 mag, 1 011 140 kmv, 1 019 810 tv, 1 032 100 ruh, 1 036 925 ruh, 1 037 267 kmv. 1 040 074 óeut, 1 050 270 tv, 1 061 241 ltex, 1 086 248 hg, 1 086 627 Ut, 1 087 680 éut, 1 088 220 ruh, 1 105 383 hg, 1 114 841 mag, 1 118 798 htg, 1 123 201 r. 1 125 976 ruh, 1 126 260 zg, 1 127 256 unigrill sütő, 1 129 564 hg, 1 138 006 éut, 1 138 341 tv, 1 142 112 ruh, 1 154 098 r, 1 168 262 Óeut, 1 170 666 pó, 1 174 511 htg, 1 185 408 mocent, 1 186 938 unig­rill sütő, 1 202 450 bút, 1 204 577 Ut, 1 210 065 Ut, 1 214 440 külut, 1 222 287 kmv, l 227 291 mocent, 1 231 206 htg, 1 233 953 tv, 1 242 248 ut, 1 242 249 ut, 1 242 253 Ut, 1 242 770 éut, 1 502 020 tv, 1 504 974 külut, 1 519 074 íg, 1 528 317 éut, 1 546 037 Ut, 1 550 964 tv, 1 552 697 psz, 1 554 495 bút, 1 556 036 hg, 1 563 143 htg, 1 569 045 ut, 1 573 599 mocent 1 591 008 óeut, 1 591 711 ltex, 1 600 650 bút, 1 613 674 zg, 1 621 333 éut, 1 622 397 Ut, 1 627 698 fg, 1 641 442 htg, 1 644 016 tv, 1 653 885 ó, 1 655 466 htg, 1 664 33 3 rilocent 1 671 254 pó, 1 680 615 ó, 1 684 588 ö, 1 686 230 r, 1 703 229 Ut, 1 704 206 ut, 1 706 192 óeut 1 711 0GG rob, 1 711 833 zg, 1 714 348 éut, 1 719 328 éut, 1 724 680 tv, 1 747 357 ruh, 1 749 455 éut, 1 750 703 kmv. 1 766 919 ut, 1 769 750 ut, 1 776 780 kmv, 1 789 263 ltex, 1 801 547 ut, 1 805 908 fg, 1 811 728 ruh, 1 835 672 óeut, 1 838 482 Ut, 1 840 503 hg, 1 848 137 kmv, 1 870 826 Budapest, I., Mészáros u. 60/c. sz. alatt fel­épülő társasházban az V. e. 18. sz. alatti háromszobás (egyik kismé­retű), hallos, előszobás, konyhás, er- kélyes öröklakás, 1 873 746 tv, 1 874 964 Zg, 1 880 948 bu, 1 887 193 külut, 1 920 309 psz, 1 930 840 Ut, 1 940 026 éut, 1 952 564 mocent, 1 954 607 htg, 1 9S3 861 ut. 2 0098 599 ltex, 2 022 106 ltex, 2 028 091 hg, 2 030 585 zg, 2 032 900 hg, 2 038 008 r, 2 043 937 ltex, 2 050 038 fg, 2 202 106 hg. 2 207 782 fig, 2 207 »61 pó, 2 217 895 6, 2 220 219 zg, 2 223 563 bu, 2 231 037 óeut, 2 251 448 kmv, 2 255 235 Ut, 2 274 758 zg, 2 277 408 éut, 2 278 233 Ut, 2 282 471 Ut, 2 287 718 bu, 2 238 233 fig, 2 289 135 Ut, 2 290 930 mocent, 2 293 563 zg, 2 308 723 máru, 2 308 991 éut, 2 312 576 bu, 2 323 418 Zg, 2 333 941 zg, 2 340 661 Zg, 2 348 122 Ut, 2 352 685 htg, 2 353 378 óeut, 2 360 215 Ó, 2 361 920 kmv, 2 365 039 tv, 2 365 400 r, 2 375 428 hg, 2 385 771 rob, 2 402 525 kmv, 2 409 950 htg, 2 413 993 ó, 2 414 718 mag, 2 414 801 mocent, 2 424 902 zg. 2 435 215 óra, 2 450 653 mocent, 2 451 886 máru, 2 468 453 htg, 2 468 902 ut, 2 479 633 mocent, 2 483 884 pó, 2 492 664 r, 2 497 029 külut, 2 505 342 ruh, 2 513 957 psz, 2 516 300 tv, 2 521 949 bút, 2 532 297 htg, 2 536 639 óeut, 2 540 742 Ut, 2 541 576 mocent, 2 545 005 mag, 2 551 237 tv, 2 551 891 bút, 2 557 872 tv, 2 568 115 ltex, 2 571 133 éut, 2 580 108 tv, 2 580 177 éut, 2 580 322 fg, 2 589 216 mag, 2 593 461 hg, 2 600 805 mocent, 2 605 893 hg, 2 607 129 r. 2 616 945 bút, 2 622 913 ó, 2 627 117 ut, 2 634 994 hg, 2 637 702 ut, 2 647 210 htg, 2 655 729 kmv, 2 661 808 hűtőgép, 2 670 748 külut, 2 672 165 Ut, 2 675 316 Ó, 2 675 937 Ut, 2 689 211 fg, 2 696 433 éut, 2 698 263 tv, 2 708 143 hg, 2 710 086 tv, 2 715 693 psz, 2 721 860 ó, 2 725 678 éut, 2 727 638 Óeut, 2 737 390 hg, 2 740 379 Ut. 2 742 239 tv, 2 744 059 kmv, 2 744 247 fg, 2 760 005 mag. 3 003 945 htg, 3 010 053 ó, 3 017 057 tv, 3 026 121 psz, 3 027 545 ltex, 3 029 999 zg, 3 034 117 mag, 3 036 184 hg, 3 041 882 hg, 3 042 852 ruh, 3 045 649 fg, 3 047 458 r, 3 047 523 Ut, 3 049 747 zg, 3 051 052 ruh, 3 051 310 ut, 3 054 999 kmv, 3 056 443 hg, 3 058 588 hg, 3 060 169 psz, 3 060 597 htg, 3 062 686 r, 3 071 799 éut, 3 079 609 hg, 3 030 334 íg, 3 086 764 ruh, 3 088 114 tv, 3 094 859 ruh, 3 096 941 külut, 3 099 259 ut, 3 114 349 mag, 3 121 534 mocent, 3 129 618 mocent, 3 131 745 tv, 3 138 517 htg. 3 144 464 ruh, 3 156 738 Ut, 3 159 443 ut, 3 160 983 íg, 3 163 036 kmv, 3 167 767 bu, 3 172 416 mag, 3 177 399 óeut, 3 200 371 ó, 3 201 911 Ut, 3 204 965 tv, 3 215 381 ruh, 3 224 991 ruh, 3 232 470 ltex, 3 234 417 óeut, 3 235 432 htg, 3 238 489 Ut, 3 244 752 mocent, 3 251 421 r, 3 273 007 r, 3 275 016 éut, 3 285 172 kmv. 3 309 402 mocent, 3 320 258 éut, 3 331 720 ut, 3 335 604 psz, 3 344 006 r, 3 345 291 éut, 3 345 865 ut, 3 352 154 r, 3 354 492 htg, 3 359 083 ut, 3 359 714 ó, 3 360 871 mocent, 3 379 168 zg, 3 382 572 r, 3 392 239 kmv, 3 410 781 tv, 3 413 565 zg, 3 417 174 éut, 3 423 090 bu, 3 425 616 bút, 3 427 219 r, 3 429 902 htg. p 436 516 mocent, 3 413 683 r, 3 448 878 hg, 3 449 015 r, 3 452 571 tv, 3 456 941 kmv, 3 464 095 ó, 3 476 985 tv, 3 602 857 zg, 3 604 028 fg, 3 606 787 %éut, 3 611 910 kmv, 3 614 363 máru, 3 619 818 mag, 3 621 679 máru, 3 629 478 bu, 3 641 314 hg, 3 647 645 ruh, 3 670 530 éut, 3 671 087 külut, 3 678 627 ut, 3 681 727 ltex, 3 688 144 üt, ‘ 3 705 5Ö9 fg, 3 706110 psz, 3 710 2$7 ruh, $ 711 $02 óeut, 3 713 089 íg, 3 713 306 vg, 3 716 928 külut, 3 719 675 hg, 3 719 969 kmv, 3 739 580 ut, 3 740 258 r, 3 742 249 óeut, 3 753 742 mag, 3 765 515 fg, 3 769 629 ut, 3 775 371 éut, 3 780 157 ut, 3 792 032 mag, 3 796 783 éut, 3 811 630 r, 3 813 234 ut, 3 825 551 ruh, 3 843 039 ltex, 3 854 920 htg, 3 855 149 éut, 3 862 408 kmv, 3 873 011 ut, 3 875 152 bút, 3 875 163 hg, 3 875 165 hg, 3 883 028 hg, $ 894 3Í0 bút, 3 895 422 kmv. 3 895 806 éut, 3 907 873 tv, 3 903 223 tv, 3 934 463 fg, 3 937 576 Ut, 3 954 282 mag, 3 961 696 óeut, 3 967 515 r, 3 978 467 Bu­dapest, I., Mészáros u. 60 c sz. .alatt felépülő társasházban, a IV. em. 15. sz. alatti háromszobás (egyik kis­méretű) hallos, előszobás, konyhás, erkélyes öröklakás. 3 978 930 tv, 3 982 081 éut. 4 029 762 ut, 4 031 854 ő, 4 035 894 r, 4 204 417 ltex, 4 209 152 kmv, 4 217 551 bút, 4 220 179 kmv, 4 221 636 htg, 4 225 516 külut, 4 228 809 r, 4 239 392 ut, 4 242 651 mocent, 4 247 057 r, 4 263 178 tv, 4 266 431 Ut, 4 272 042 htg, 4 275 175 htg, 4 280 551 r. 4 281 849 Ut, 4 289 538 Ut, 4 313 448 ut, 4 317 406 ruh, 4 326 710 bu, 4 329 126 tv, 4 337 194 íg, 4 349 244 mocent, 4 353 007 éut, 4 353 675 íg. 4 353 802 Vg. 4 383 640 htg. 4 403 615 htg. 4 410 962 Vg, 4 411 921 hg, 4 421 293 ltex. 4 425 246 bút- 4 434 917 ruh, 4 435 520 mag, 4 456 641 zg, 4 456 909 mag, 4 457 589 ltex. 4 458 670 hg, 4 463 549 külut, 4 467 661 hg, 4 471 400 Zg, 4 501 167 fg, 4 509 423 tv, 4 513 634 Ut, 4 517 253 éut, 4 535 047 tv, 4 543 369 kmv, 4 545 914 r, 4 557 962 bu, 4 564 563 tv, 4 571 608 éut, 4 578 353 ut, 4 583 746 ruh, 4 584 896 éut, 4 589 577 tv, 4 616 941 ruh, 4 626 970 fg, 4 636 700 Ut, 4 637 424 éut, 4 645 071 bút, 4 646 507 hg, 4 647 739 ruh, 4 655 923 éut, 4 660 994 zg. 4 670 747 zg, 4 677 306 külut, 4 678 820 Zg, 4 701 582 éut, 4 702 317 htg, 4 706 099 éut, 4 709 409 tv, 4 713 342 fg, 4 718 056 éut, 4 721 465 hg, 4 732 727 pó, 4 733 363 ruh, 4 734 940 Ut, 4 748 609 r, 4 755 488 bu, 4 760 448 ruh, 4 761 303 Ut. 5 012 792 tv, 5 016 473 zg, 5 016 607 tv, 5 023 933 hg, 5 042 965 Ut, 5 045 326 tv, 5 050 263 mocent, 5 060 266 fg, 5 060 508 hg, 5 069 203 Ut, 5 070 860 kmv, 5 076 499 Zg. 5 077 095 r. 5 079 197 ruh, 5 082 832 ut, 5 094 421 mocent, 5 094 862 televízió, 5 103 264 htg, 5 106 405 óeut, 5 115 706 r, 5 143 509 ruh, 5 143 895 íg, 5 154 614 r, 5 170 G16 ó. 5 180 489 rob, 5 188 903 hg, 5 190 531 zg, 5 192 811 mocent, 5 201 004 tv, 5 215 630 Zg, 5 227 597 rob, 5 227 812 unigrill sütő, 5 228 255 ut, 5 229 157 r. 5 235 420 htg, 5 237 127 mo­sógép és centrifuga, 5 238 256 bútor, 5 243 640 bút, 5 246 150 htg, 5 257 304 hg, 5 257 846 hg, 5 258 119 ut, 5 261 422 ruh. 5 272 076 bút, 5 278 560 Ut, 5 286 002 bút, 5 287 445 ut, 5 289 439 htg, 5 290 284 máru, 5 291 713 ut, 5 301 014 televízió, 5 310 009 mocent, 5 310 616 ruh, 5 320 900 hg, 5 333 961 ó, 5 336 084 íg, 5 343 301 r, 5 352 189 bu, 5 358 747 r, 5 369 121 Ut, 5 373 657 ruh, 5 375 809 Zg, 5 384 401 Ut, 5 388 537 mocent, 5 390 229 éut, 5 403 153 unigrill Sütő, 5 426 281 tv, 5 426 895 külf. Utazás, 5 436 916 fg, 5 438 864 háztart. gép, 5 481 187 fip. 5 481 512 kmv, 5 601 885 ó, 5 605 113 éut, 5 607 857 fip,= 5 613 295 ut, 5 613 593 Budapest, I., Mészáros u. 60/c. sz. alatt felépülő társasházban a IV. e. 16. sz. alatti háromszobás (egyik kisméretű) hal­los, konyhás, előszobás, erkélyes öröklakás, 5 613 775 zg, 5 616 711 pó, 5 624 186 éut, 5 628 386 Zg, 5 636 817 ut, 5 642 854 hg, 5 656 396 hg, 5 658 565 fip, 5 662 102 mag, 5 663 462 mocent, 5 668 494 kmv, 5 676 446 kmv, 5 677 010 zenegép, 5 630 072 mocent, 5 685 116 óeut, 5 688 204 zg, 5 702 016 rob, 5 702 537 éut, 5 727 776 mocent, 5 736 954 ut, 5 740 8S2 Ut, 5 743 160 íg, 5 752 935 ó, 5 757 736 htg, 5 759 584 ut, 5 764 965 htg, 5 768 065 htg, 5 769 795 ruh, 5 785 544 lakástextil, 5 786 653 mag, 5 790 929 óeut, 5 801 111 Ut, 5 802 492 hg, 5 807 095 éut, 5 808 705 hg, 5 822 734 kmv, 5 822 736 ki mit vál., 5 831 493 ó, 5 834 724 éut. 5 335 957 ltex. 5 840 337 bu, 5 843 625 Ut, 5 845 820 ut, *848 9Í0 kül'Út, 5 860 398 'eut, 5 861 708 \V, .5 803039 ut, 5-870 904 zg, 5 871 481 bút, 5 879 374 tv, 5 894 243, ruh, 5 914 494 kmv, 5 922 168 ut. 5 924 952 hg, 5 938 904 ut, 5 941 410 mocent. 5 956 551 utalvány, 5 948 872 tv, 5 948 908 htg, 5 951 770 hg, 5 956 768 tv, 5 957 201 mocent, 5 957 586 htg. 5 957 744 ut, 5 957 908 íg. 5 960 067 r, 5 960 932 bút, 5 961 423 zg, 5 972 242 hg, 5 977 620 ut, 5 982 297 htg. 5 993 759 ut, 5 995 691 tv, 5 996 148 Ut. 6 OOO 410 tv, 6 006 451 unigrill sütő, 6 009 983 zg, 6 011 949 kmv, 6 016 211 r, 6 025 586 fg, 6 032 838 ut, 6 033 031 hg. 6 046 710 külut. 6 047 237 r, 6 0S3 328 ruh, 6 065 746 éut, 6 066 473 zg, 6 07ö 231 kül­ut, 6 301 560 htg, € 302 554 óeut, 6 303 944 Zg, 6 310 350 tv, 6 311 142 tv, 6 312 975 ut, 6 313 127 óeut, 6 330 846 íg, 6 334 751 má­ru, 6 338 845 pó, 6 347 729 ruh, 6 352 278 íg, 6 362 626 ut. 6 337 999 ó, 6 383 464 Ó, 6 400 001 r. 0 402 488 £ip, 6 403 386 mo­cent, 6 431 196 hg, 6 434 022 tv, 6 440 305 tv, 6 447 473 r, 6 443 332 tv, 6 451 292 ltex, 6 454 007 mocent, 6 466 785 Ut, 6 470 286 ruh, 6 480 309 fg, 6 487 643 kmv, 6 500 657 Zg, 6 505 142 Ut, 6 586 555 ' Ut, 6 509 953 htg, 6 524 470 unigrill sütő, 6 525 776 but, 6 525 447 éut. 6 535 915 hg, 6 547 504 óeut, 6 548 625 but, 6 549 356 fg, 6 552 862 bu, 6 555 188 tv, 6 574 3C6 tv, 6 574 685 Ó, 6 577 925 htg, 6 583 420 ut, 6 583 502 ruh, 6 585 310 rob, 6 585 579 tv, 6 588 464 tv, 6 591 613 tv, 6 593 743 éut, 6 595 940 ruh, 6 600 021 éut, 6 606 206 hg, 6 611 202 zg, 6 625 227 tv, 6 623 760 zg, 6 629 848 éut, 6 630 534 Ut, 6 641 683 r, 6 646 205 külut, 6 646 647 fg, 6 651 089 tv, 6 656 177 kmv, 6 656 777 htg, 6 657 314 zg, 6 660 884 kmv, 6 661 815 mocent. 6 662 781 éut, 6 665 334 r, 6 668 273 htg 6 674 208 htg. 6 674 682 íg, 6 675 036 ó, 6 680 339 ltex, 6 684 983 htg, 6:637 056 ruh, 6 696 473 ruh, 6 700 874 tv, 6 710 878 r, 6 727 884 tv, 6 727 981 ruh, 6 732 595 külut, 6 744 793 but, 6 753 698 mocent, 6 755 207 htg, 6 755 780 ut, 6 757 905 r, 6 768 169 htg, 6 770 226 külut, 6 776 895 tv, • 6 780 031 éut, 6 781 485 ut, 6 796 608 éut, 6 797 160 ó, 6 806 389 htg, 6 812 272 but, 6 826 343 r, 6 833 944 hg, 6 845 682 ut, 6 850 599 külut, 6 856 560 hg, 6 864 228 éut. 6 882 459 kmv, 6 886 103 ltex, 6 915 310 r, 6 917 896 óeut, 6 918 603 hg, 6 926 453 éut, 6 933 913 óeut, 6 934 227 fg, 6 938 211 Ut, 6 938 543 ut, 6 939 875 kmv, 6 952 685 ut. 6 966 059 mocent, 6 972 873 r, 6 976 940 ruh. 6 978 521 bút, 6 981 518 r, 6 989 709 ruh, 6 993 888 zg. 6 999 547 éut. 7 004 504 r, 7 015 591 hg, 7 016 185 máru, 7 018 801 fip, 7 021 830 kmv, 7 070 476 ut, 7 070 650 mocent, 7 072 921 ruh, 7 073 043 éut. 7 090 253 kmv, 7 096 427 ut, 7 106 693 hg, 7 109 094 mocent, 7 109 172 hg. 7 115 252 Ut, 7 121 645 kmv, 7 130 842 Ut, 7 157 134 zg, 7 157 136 zg, 7 159 963 hg, 7 161 005 hg, 7 164 839 ut, 7 169 655 mocent, 7 179 216 óeut, 7 196 558 ut, 7 197 494 ruh. 7 202 329 fg, 7 219 196 bu, 7 219 843 kmv, 7 225 685 ruh, 7 234 757 ltex, 7 235 685 éut, 7 241 310 mag, 7 243 662 ut, 7 245 601 r, 7 248 083 zg, 7 270 487 bút, 7 280 594 bút, 7 284 252 bút, 7 284 960 hg. 7 286 723 kmv, 7 297 517 Zg, 7 304 324 hg, 7 314 420 külut, 7 314 744 fg, 7 332 709 hg, 7 337 244 tv, 7 342 124 pó, 7 352 001 hg 7 355 779 ut. 7 362 586 ut, 7 402 356 mocent, 7 402 774 mocent, 7 404 247 Ut. 7 410 691 tv, 7 413 244 r, 7 426 841 kmv, 7 428 617 hg, 7 439 563 éut, 7 446 476 éut, 7 446 968 hg, 7 449 744 zg, 7 455 310 Ó. 7 462 179 külut, 7 473 665 Ut, 7 473 958 bú, 7 487 953 r, 7 500 930 ut, 7 503 888 htg, 7 504 943 r, 7 505 294 mo­cent, 7 513 727 éut, 7 518 206 tv, 7 520 207 hg, 7 520 994 hg, 7 526 538 ltex, 7 530 341 éut, 7 544 078 ut, 7 546 392 ruh, 7 551 283 ut, 7 553 350 r, 7 560 039 tv, 7 576 356 éut, 7 578 135 Ut, 7 590 929 htg, 7 592 629 ut. 7 596 602 hg, 7 603 660 hg, 7 610 413 Ut, 7 624 271 zg, 7 641 72Ö ó, 7 654 970 r, 7 674 744 fip, 7 703 462 mop, 7 729 014 külut, 7 729 206 tv, 7 731 787 tv, 7 746 403 htg, 7 749 832 hg, 7 755 837 éut, 7 757 237 hg, 7 759 791 éut, 7 761 761 Ut, 7 763 832 pó, 7 771 509 íg, 7 786,269 éut, 7 789 865 éut, 7 792 460 ruh, 7 702 970 hg, 7 794 469 ó, 7 797 145 ó, 7 79.9 753 kmv. 7 803 626 kmv, 7 809 469 íg, 7 810 081 mo­cent, 7 815 633 Ut, 7 820 337 r, 7 825 419 ó, 7 833 349 mocent, 7 842 823 Ut, 7 847 307 ruh, 7 849 524 ut, 7 850 431 ó, 7 855 069 ruh, 7 859 679 mag, 7 865 408 fip, 7 865 738 kmv, 7 866 307 mag, 7 872 297 psz, 7<877 451 ó, 7 880 206 mag, 7 886 584 éut, 7 891 511 ruh, 7 9C6 871 étit. 7 907 751 ruh, 7 914 462 bút, 7 915 567 éüt, 7 919 329 htg, 7 921 585 htg, 7 921 906 htg, 7 933 079 éut, 7 935 401 ruh, 7 938 081 htg, 7 940 312 tv, 7 944 006 éut, 7 947 686 ó, 7 954 035 ruh, 7 955 660 ut. 7 972 843 kmv. 7 974 743 kmv, 7 981 581 ruh, 7 987 923 tv, 7 996 026 vg. 8 008 061 Zg, 8 008 437 ut, 8 011 090 ut, 8 012 632 r. 8 022 161 ruh, 8 030 433 mag, 8 035 119 ltex, 8 036 997 ó, 8 040 847 htg, 8 041 664 htg, 8 047 590 ltex, 8 049 064 pó, 8 052 143 éut, 8 057 273 mocent, 8 064 710 hg, 8 073 126 htg, 8 073 861 tv, 8 085 122 tv, 8 086 669 but, 8 087 187 éut, ó. 8 091 256 Zg, 8 098 476 ig, zg, 8 099 866 r, 8 114 550 ruh, 8 099 267 8 116 512 mag, 8 124 011 fip. 8 132 784 r, 8 134 817 r, 8 135 779 fg. 8 142 873 mocent, 8 143 282 bu, 8 145 550 tv, 8 153 585 zg, 8 156 700 ó, 8 162 775 mocent, 8 166 340 r, 8 182 503 tv. 8 186 805 ruh, 8 195 446 ó, 8 199 184 ruh. 8 199 934 fip, 8 202 154 Zg, 8 204 848 ruh, 8 205 179 ltex, 8 215 402 zg, 8 220 462 mag. 8 229 745 psz. 8 247 434 r, 8 259 550 Ó, 8 259 742 rob, 8 262 135 éut, 8 267 159 htg, 8 278 600 but, 8 279 518 Ut, 8 302 786 éut. 8 308 500 hg, 8 309 383 ruh, 8 311 230 éut, 8 316 249 hg, 8 334 303 mag, 8 335 105 ó, 8 337 897 mocent, 8 338 668 kmv, 8 349 962 r, 8 351 110 Ut. 8 355 810 fip, 8 369 774 külut, 8 370 934 htg, 8 375 927 tv, 8 377 156 Zg, 8 377 971 zg, 8 390 060 mocent, 8 401 612 mocent 8 415 044 tv, 8 429 351 máru, 8 437 962 r, 8 441 227 hg, 8 464 235 but, 8 468 193 éut, 8 470 484 htg, 8 472 797 htg 8 474 046 zg, 8 474 735 ruh, 8 476 297 ruh, 8 478 829 fg, 8 484 136 hg, 8 485 662 ut, 8 497 260 fip, 8 504 986 tv. 8 504 987 tv 8 508 318 mocent, 8 509 980 zg, 8 519 990 ruh. 8 524 569 fip, 8 526 619 ut, 8 531 872 r. 8 539 340 éut, 8 540 523 r. 8 542 360 ruh 8 543 883 ó, 8 544 392 Ut, 8 575 897 fg, 8 576 501 kmv, 8 582 668 fg, 8 591 978 kmv, 8 608 246 6, 8 608 306 éut 8 619 275 éut, 8 624 994 ó, 8 626 164 óeut, 8 632 473 ltex, 8 634 003 r, 8 635 257 hg. 8 648 507 ut, 8 648 718 but. 8 656 867 hg. 8 657 952 zg. 8 665 211 Sko­da 1000 MB tip. személygépkocsira utalv., 8 666 052 éut, 8 671 236 ut, 8 682 884 éut, 8 708 910 r, 8 711 177 Ut, 8 718 033 but. 8 721 959 zg, 8 723 173 éut, 8 724 391 Ut, 8 733 176 Ut, 8 734 353 fg, 8 735 174 mocent, 8 741 023 kmv. 8 744 016 Ut, 8 757 961 külut. 8 759 242 hg 8 760 271 htg, 8 767 177 kmv, 8 777 369 ó. 8 780 268 tv, 8 802 066 éut, 8 802 544 kmv 8 803 468 Ut, 8 809 978 zg, 8 816 519 mag, 8 824 449 tv, 8 824 590 külut. 8 835 116 mocent. 8 835 722 r. 8 850 098 ruh. 8 852 901 mag, 8 860 161 külut, 8 864 081 r. 8 864 625 fg 8 867 719 óeut. 8 880 562 éut, 8 887 152 but, 8 889 101 éut. 8 891 436 éut, 8 895 266 Ut 8 899 982 éut, 8 909 555 ut. 8 920 031 Zg. 8 937 604 mag. 8 941 650 ut. 8 951 169 máru. 8 955 173 óeut, 8 956 234 mkr. 8 961 907 hg, 8 963 790 ó 8 969 094 ltex, 8 976 371 tv. A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, az esetleges számhibá­kért felelősséget nem vállalunk. A nyertes fogadónak a nyertes szelvény fogadási szelvényrészét január 20-ig kell eljuttatnia a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság lebonyolítási osz­tályára (Bp., V„ Nádor utca 15.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom