Pest Megyei Hirlap, 1966. december (10. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-01 / 283. szám

PEST MEGYEI X. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM 1966. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszu­sának tegnap délelőtti tanácskozását Ajtai Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, az Országos Tervhivatal elnöke nyitotta meg. Ezután Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnöke emelkedett szólásra. Tisztelt kongresszus! — Társadalmunk döntő többsége magáénak vallja pártunknak a szocializmus teljes felépítésére irányuló célkitűzéseit és odaadóan munkálkodik megvalósításán. Ennek az egyetértésnek az alapján formálódik a legszé­lesebb körű nemzeti egység — kezdte beszédét, majd többek között így folytatta.: — A szocialista nemzeti egység megszilárdításáért folytatott küzdelmünk szem­pontjából nagy fontossága van a Hazafias Népfront-mozga­lomnak. — Többször elmondtuk már, de kongresszusunkon ismét hangsúlyozni kívánjuk: szá­munkra á népfront nem tak­tika, hanem politikánk szer­ves része, amelyet nélkülöz­hetetlennek tartunk az osz­tály nélküli társadalom megte­remtéséért folytatott küzde­lemben — 'mondotta Kállai Gyula, majd így folytatta: — A szocializmus építése több párt egy;l működésével is lehetséges. C „örténel­mi körűimén* -ink folytán nálunk 1948 után megszűnt a többpártrendszer, s fejlődé­sünknek ugyancsak sajátos vonása az, hogy a többpárt­rendszer visszaállításához mindig a hazai és a nemzet­közi reakció fűzte reményeit. Ezzel szemben dolgozó né­pünk nagy történelmi győzel­mét, a szocializmus alapjainak lerakását egy párt, a mi pár­tunk, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével vívta ki! A tömegek odaadó, alkotó munkája és pártunk iránt megnyilvánuló mélységes bi­zalma igazolja, hogy népünk túlnyomó nagy többségében nincs semmiféle társadalmi vagy politikai igény más pár­tok létezésére! — A magyar nép a szocia­lizmus teljes felépítésének nagy művét is egy párt, a mi pártunk, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt vez. msével fogja megvalósítani! — A szocializmus alapjai­nak lerakásával kiszélesedett a nemzeti összefogás társadal­mi bázisa. Megnövekedtek te­hát a lehetőségek arra, hogy a szocializmus teljes felépíté­sének szakaszában a népfront­mozgalom még szélesebb kör­ben, még eredményesebben tegyen eleget feladatainak vá­rosban és falun egyaránt. — A Hazafias Népfront az utóbbi időben mind nagyobb fontosságú közjogi funkciót is betölt. Feladatai különö­sen megnövekedtek most, amikor az országgyűlési vá­lasztások is egyéni választó­kerületekben történnek majd. A népfrontszerveknek nagy munkát kell végezniök a je­lölő gyűlések megszervezésé­vel és a választások lebo­nyolításában. — Arra törekszünk, hogy a népfront még nagyobb mér­tékben járuljon hozzá szo­cialista államéletünk demok­ratizálódásához. Az állam viszonya az egyházhoz — Kedves elvtársak! — A szocializmus építésé­ben elért eredmények és az erősödő szocialista nemzeti egység az alapja az állam és az egyházak között kiala­kult viszonynak is. — A szocializmus építésé­nek nagy munkájában a val­lásos meggyőződésű emberek is becsülettel részt vesznek, mert alapvető érdekeik őket is i a szocialista társadalom­hoz fűzik, egyetértenek azok­kal a célokkal, amelyeknek eléréséért a szocialista ál­lam küzd. Két évtized ta­pasztalatai az egyházi vezetők többségét is elvezették ahhoz a felismeréshez, hogy az ál­lam és az egyházak közötti együttműködés az egyetle ú reális út. — Az állam és a katolikus egyház között kialakult nor­mális viszony hozta magával azt is, hogy államunk és a Vatikán megállapodást kötött. A Vatikán — a történelem során először — de jure el­ismerte egy szocialista állam létét és a Magyar Népköz- társaságban az állam és a katolikus egyház között ki­alakult viszonyt. A létrejött megállapodásnak nemzetközi sikere volt. — Népünk egyre szilárduld nemzeti egysége nem jelenti azt, hogy hazánkban a szo­cializmusnak már nincsenek ellenségei. Vannak, sőt az utóbbi néhány évben vala­melyest élénkült is a tevé­kenységük, főként amiatt, mert úgy vélik, hogy a nemzetközi helyzet éleződé­se őket támogatja. De ezek ma már nem képeznek szer­vezett osztályerőt, csupán egyedekről, kis csoportocskák- ról van szó. Politikai muní­ciójuk vagy a hagyományos antikommunizmus kelléktárá­ból kerül ki, vagy pedig — s ez a veszélyesebb — saját hibáink, problémáink felna­gyításából, eltorzításából áll. Ezek a csoportok erős poli­tikai és számos esetben köz­vetlen anyagi támogatást is kapnak a nemzetközi impe­rializmustól. — E helyről is kijelentjük: senki sem támadhat bün­tetlenül a nép állama, a nép hatalma ellen! Népünk el­lenségeivel szemben tovább­ra is a törvény teljes szi­gorát alkalmazzuk! — A demokrácia alapkérdé­se volt és marad: kié a hata­lom? A hatalom nálunk a munkásosztályé, amely ezt a parasztsággal és az értelmiség­gel szövetségben gyakorolja, vagyis a népé, s az övé marad a jövőben 'is! Azt akarjuk el­érni, hogy dolgozó népünk még közvetlenebbül, jobban, aktívabban éljen a demokrati- IcttfS jogokkal, mindenki vegye ki részét üzeme, vállalata, ter­melőszövetkezete ügyeiből, de egyben községe, városa, me­gyéje, hazája országos nagy ügyeinek intézéséből is, és ilyen módon a gyakorlatban az eddiginél is jobban valósul­jon meg az az igazság, hogy a nép a hatalom birtokosa. — Az új gazdasági mecha­nizmus bevezetése — többek között — a szocialista demok­rácia kiszélesítését is szolgál­ja. A dolgozóknak több joguk lesz arra, hogy a helyi párt- és szakszervezeti szervek útján, de közvetlenül is beleszóljanak a termelés irányításába, a problémák megoldásába. Az állami és társadalmi szervek­nek ellenőrző és rendelkező jogkörükkel élve bíztosítaniok kell, hogy az üzemek dolgozói­nak, a termelőszövetkezetek tagjainak hasznos javaslatai megvalósul janak. Kállai Gyula ezután a szo­cialista demokráciával kapcso­latos egyik téves nézetről szólt — Nemegyszer találkozunk olyan vélekedéssel, hogy a demokráciával és a szocializ­mussal együtt kell járnia a teljes egyenlőségnek. Orszá­gunkban az alapvető, emberi jogok mindenkit egyenlően il­letnek meg, de a keresetekben van különbség — s kell is hogy legyen — a végzett mun­ka szerint, sőt úgy gondoljuk, hogy az új gazdasági mecha­nizmusban a jogos megkülön­Éppen ezért, fellépünk a k egyenlösdivel szemben. \ mennyi párt-, állami és té dalmi szervünk őrködjék a : hogy a helyi vezetés minder, következetesen megvalósít szocialista elosztás elvét: • jón többet, részesüljön gyobb erkölcsi és anyagi mérésben az, aki sokat, hozzáértéssel, eredmény dolgozik, viszont a hanya lusta, saját zsebén is ér magatartásának követkei... nyelt! Az államigazgatás néhány problémájáról A következőkben az állam- hatalom és az államigazgatás néhány kérdéséről szólott. — Államhatalmunk és ál­lamigazgatásunk, amely a de­mokratikus centralizmus elvei alapján, a helyi tanácstól az országgyűlésig, egységes egé­szet alkot, alapjában jól telje­sítette funkcióit. A szocializ­mus teljes felépítése érdeké­ben azonban szükségesnek tartjuk, hogy a vezető testü­letek az eddiginél is elmé­lyültebb, igényesebb, elemző munkát folytassanak: gondo­sabban tárják fel a társada­lomban és a gazdaságban vég­bemenő objektív folyamato­kat. — Vezetői munkánkat azzal is javítanunk kell, hogy a sok apró ügy eldöntése ne kerül­KADAR JANOS A MUNKÁSMOZGALOM VETERÁN­JAIVAL BESZÉLGET A KONGRESSZUS SZÜNETÉBEN hessen feljebb annál a s: nél, ahol azt érdemben el hetne és el is kellene dön Rendkívül nagy fontoss tulajdonítunk annak, hog; államhatalmi szervek — k ve az országgyűléstől égé a községi tanácsokig — r< szeresebben gyakorolják a jogukat, a-nely szerint érd ben ellenőrizhetik végreh szerveit munkáját. * — Az államhatalmi vez meg/avításában nagy szere vaí a minisztériumoknál tanácsoknak. Az egyes min íériumok munkájában a r dennapos operatív vezetés lyett a reájuk bízott tér nagy, összefüggő kérdései kidolgozása, a vállalatok t< kenységének elemzése és t daságpolitikai irányítása k< előtérbe. — A tanácsok munkája: továbbfejlesztése érdeké i elsőrendűen fontos fela tunknak tartjuk, hogy nö 1 jük önállóságukat, intézk jünk, hogy a központi s; vek további feladat- és hal köröket, anyagi eszközöket janak át a tanácsoknak, a i gyei tanácsok pedig növel tovább az alsóbb szintű, ki nősen városi és községi ta csaik hatáskörét, mert a: vannak közvetlen kapcsolati a lakossággal. — A jövő tavasszal ese< kés választásokat már az törvény alapján tartjuk, an lyet néhány hete fogadott az országgyűlés. Az új \ lasztójogi törvény kibővíti i nak lehetőségét is, hogy országgyűlés ellenőrizze ál: mi életünket, a kormányz. munkát. Indokolt az is, he a jelenlegi tanácstörvén* he­lyett olyan új törvényt alkos­sunk, amely — figyelembe vé­(Folytatás a 2. oldalon) Pártunk az egész nemzetet egyesíti a szocializmus felépítésére Kállai Gvula beszéde

Next

/
Oldalképek
Tartalom