Pest Megyei Hirlap, 1966. november (10. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-25 / 278. szám

1966. NOVEMBER 25., PÉNTEK MEcrci ir/fipfap 5 A Pest megyei Tanács Közlönye november végi számában a megyei tanácsülés négy hatá­rozatát közli: 1. a népművelés helyzetéről és feladatairól, 2. a megyei tanács 1967. évi költ­ségvetési javaslatáról, 3. a me­gye szolgáltató hálózatának helyzetéről és fejlesztési tervé­ről, s 4. a Pest megyei Tanács III. ötéves népgazdasági terv- javaslatáról. A végrehajtó bi­zottság tájékoztatást ad a kereskedelem téli ellátásáról. Olvashatjuk a Gödöllői Járási Tanács VB jelentését a járás egyesítése utáni helyzetéről, s a Gödöllői Városi Tanács tá­jékoztatóját a várossá szerve­ző* óta felmerült problémák­ról. Kitüntetések közlése és személyi hírek egészítik ki a most megjelent új számot. Pest megye földművesszö­vetkezeti hálózatában is az MSZMP XX. kongresszusa tiszteletére tett felajánlások megvalósításáért dolgoznak. Jelenleg 150 brigád munkál­kodik azért, hogy elnyerje a szocialista címet. A MÉSZÖV értékelése szerint, a legjobb teljesítményeket eddig az érdi, a zsámbéki, a kiskunlacházi körzeti földművesszövetkeze­tek, valamint a MÉK és a szi­getmonostori Béke szakszó­mai nap A magyar kommunista újságírás vezéralakja 1966. november 25, péntek, Katalin napja. A nap kél: 7.03, nyugszik: 15.59 órakor. A hold nyugszik: 3.58, kél: 14.43 órakor. Ahogyan a pályakezdők látják Fiatal agrárszakemberek tanácskozása Tavaly végzett, meg az idén munkába állt fiatal agrár- szakemberek tanácskoztak tegnap délelőtt a pályakezdés tapasztalatairól Budapesten a MEDOSZ-székházban. A ta­pasztalatcserét a Pest—Nóg- rád megyei Állami Gazdasá­gok Igazgatósága szervezte, s részt vettek a tanácskozáson a KÖRIÉVEL Olvastam a múltkor az új­ságban, hogy az esztergomi Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1967-ben ünnepli fennállásának 123. évfordulóját. Egy és ne­gyed század, szép idő! — gon­doltam, és tovább lapoztam az újságot. Volt abban minden­féle megrázó tudósítás, árvi­zekről, g y ermekrab 1 á&r ól, ép­pen elég ahhoz, hogy az ember tökéletesen megfeledkezzen aa esztergomi jubileumról. Csakhogy Esztergom nem hagyta magát. Újra felbukkant — ezúttal már körlevél formá­jában. A körlevelet — bizonyára az ünnepelt intézmény vezetőinek kezdeményezésére — a Pest megyei Tanács VB művelődési osztálya adta ki, városi és já­rási alárendelt hatóságainak. Kéri pedig benne megyénk va­lamennyi általános iskolai igaz­gatóját és szakfelügyelőjét, hogy készítsenek felmérést az iskolájukban működő azon pe­dagógusokról, akik képesítésü­ket az 1963—64—63-ös években az esztergomi Felsőfokú Taní­tóképző Intézetben szerezték. Tizenhat pontba és megany- nyi alpontba szedve fejtegeti kérdéseit a körlevél kibocsá­tója — a többi között — imi­gyen: „Milyen szintűnek lát­ták az igazgatók és a szakfel­ügyelők a kikerült hallgatók pedagógiai felkészültségét? (Di­daktikai, lélektani, logikai, ne­veléselméleti vonatkozásban.) ... Milyen szintűnek látták a hallgatók módszertani felké­szültségét? (Anyanyelv, szám­tan, környezetismeret, ének, testnevelés, rajz, gyakorlati foglalkozás.) ... A végzett hallgatók elméleti, ideológiai tudása miiyen mértékben konkretizálódik a tanítási anyag feldolgozásakor? Milyen mértékben ismerik fel a tan­anyagban rejlő világnézeti ne­velési lehetőségeket? Az e té­ren mutatkozó pozitívumok és negatívumok. Ezek okai; fejlő­dés ... A pedagógiai képesség kibontakozása, erősödése vagy visszafejlődése végzett hallga­tóinknál. (Pedagógiai megfigye­lőképesség, pedagógiai képze­let, igényesség, szigorúság, pe­dagógiai tapintat, a megosztott figyelem, szervezési készség stb.) A kérdés kifejtése konk­rét példák alapján ... A peda­gógiai (iskolai) környezet hatá­sa hallgatóink munkájában milyen konkrét formában je­lentkezett? Mit tesz a pedagó­giai környezet (igazgató, a kas> társak, a pedagógus kollektí­va) végzett hallgatóink peda­gógus-egyéniséggé formálá­sáért? . . . Hogyan értékelik hallgatóinkat a szakfelügyelők és igazgatók mint tanítót és mint embert? . . .** És így tovább, 16 pontban. Mutatóba — elrettentő példá­nak — gondolom, ennyi is elég. Ahhoz legalább is, hogy az ember feltegye tizenhetedik kérdést: kinek jutott eszébe az az»abszurd gondolat, hogy — másfél hónapos határidővel — valóságos pedagógiai, didakti­kai, lélektani, logikai, Nevelés- elméleti, módszertani tanul­mányt, káderanyagba oltott életrajz-regényt követeljen az érdekelt igazgatóktól, s?ákfel- ügyelőktől, abból az — egyéb­ként örvendetes — alkalomból, hogy egy felsőoktatási intéz­mény 125. születésnapjára ké­szül?! Az éjszaka azt álmodtam, hogy Esztergomban végzett pe­dagógus voltam s hat héten át szakfelügyelőnek álcázott ma­gándetektívek lesték árgus sze­mekkel minden lépésemet. Azt mondják, sírtam álmomban ... ny. é. megyei pártbizottság, a Föld­művelésügyi Minisztérium, a MEDOSZ és a KISZ képvise­lői is. Mint a felszólalásokból ki­derült, a fiatal szakemberek — agrármérnökök, agronómu- sok, kertészmérnökök és állat- tenyésztők — általában jól ér­zik magukat a gazdaságokban, munkájukat megbecsülik, töb­ben máris felelős beosztásban dolgoznak. Ez annál is inkább örvendetes, mivel az új szak­emberek az egyetemi évek „kényelméhez”, kulturális és szociális körülményeihez ké­pest mostohább viszonyok kö­zött, gyakran a külvilágtól el­zárva, távoli tanyákon, üzem­egységekben végzik munkáju­kat. A fiatalok nem is ezek­ről a nehézségekről, hanem a munkaterületükön mutatkozó üzemszervezési vagy egyéb hibákról beszéltek. Elmondot­ták, hogy például sok helyütt nem becsülik meg kellően a gépeket, nehezíti az eredmé­nyesebb munkát a gyakori it­tasság. Szóba került az állami gazdaságok és a mezőgazdaság több más problémája, beszél­tek az ifjú szakemberek az új gazdasági mechanizmussal összefüggő kérdésekről. Dr. Lőrincze József, az állami gazdaságok Pest megyei igaz­gatója úgy ítélte meg, hogy a most már hagyományosnak számító tanácskozás igen hasznos volt Az elhangzott panaszokat, hibákat megvizs­gálják s az ötleteket igyek­szenek hasznosítani. vetkezet érte el. Az egész év­ben végzett fejlesztő munka nyomán bővült az fmsz-ek üz­lethálózata; idén 30 új boltot, üzletet nyitottak, köröttük há­rom új gázcseretelepet a me­gyében. Tizennégy új vendég­látóipari üzlet és 14 korszerű­sített bolt szolgálja a kultu­ráltabb áruellátást. Már meg­kezdték Tápiószelén, Biator- bágyon, Pilisen és Kiskunlac- házán új ABC rendszerű áru­házak előkészületeit. A földművessrövetkezetek idén bekapcsolódtak a helyi népművelési munkába is: 85 községben 360 ismeretterjesztő előadást rendeztek, amelyek témája többek között a nö­vényvédelem, a kisállatte­nyésztés, a méhészet, a gyü­mölcstermesztés és a társadal­mi tulajdon védelme volt. A földművesszövetkezetek könyvterjesztő munkája során 314 különböző kiállítást és műsoros estet rendeztek. Szirti borz A tel-avivi állatkert jubileu­mi ajándékaként egy pár szirti borz érkezett a napokban Bu­dapestre. A legkisebb patás emlősként ismert értékes kis állatokat, amelyekből 53 év óta egyetlen példánya sem volt a fővárosi állatkertnek, a ma­jomházban helyezték el A csehszlovákiai Usti-ból ugyan­ekkor, saját tenyésztésű ör­vösmedve bocsokért, nőstény lámát kapott cserébe a buda­pesti állatkert. — A KISZ Budai Járási Bizottság új címe, 1966 de­cember l-től: Budapest, XII. Csörsz u. 49. I. em.Tel.: 159—425. Megközelíthető az 59-, 60-, 61-es villamossal, valamint a 4-es és 12-es autóbusszal. — Gázcseretelep építése kezdődött Pomázon, az állo­más közelében. — Tőkői község árterü­letét nyári gát védi, ame­lyet az ez évi dunai ára­dás nagyon megrongált. Há­romszáztízezer forintos költ­séggel most megkezdték a nyári gát megjavítását, melyet még ez évben sze­retnének be is fejezni. Kevesebb eső, időnként Felszakadozó felhőzet, futó íavas esővel, hózáporral. Mér­tékeit, majd élénkülő, helyen­ként viharos, északnyugatira, északira forduló szél, a hő­mérséklet csökken. A leg­magasabb nappali hőmérsék­let plusz kettő, plusz hét fok között. — A hónap utolsó lottó­sorsolását, a 47. játékhét nyerőszámainak húzását ma délelőtt 10 órai kezdettel Kadarkúton tartja a Sport- fogadási és Lottó Igazga­tóság. Ezúttal ugyancsak sorsolással döntik el azt is, hogy a hétfői tárgynyere- ményhúzáson melyik já­tékhét szelvényei vesznek részt. — Folytatódott idén Ceg­léden a Csikós-szél rende­zése. A 2 millió forintos parkosítás során a tél be­állta előtt befejezik az egész parkterület fásítását. 75 Eve, 1*91. november 25-én született Magyar Lajos, a magyar kom­munista újságírás kiváló egyéni­sége. Az első világháború idején haditudósítóként, mint közvetlen szemtanú ismerte meg a császári és királyi tisztek nyegle felelőt­lenségét, a hadvezetés emberpa­zarló embertelenségét, a közem­berek keserveit és tömeges pusz­tulását. Az 1918-as polgári-de­mokratikus forradalomnak már nemcsak szemlélő krónikása, ha­nem egyik formálója is. A há­borúról és az „őszirózsás’*. forra­dalomról irt élménybeszámolói remek korrajzok és egyben ér­dekesen megírt hiteles dokumen­tumok. A Tanácsköztársaság idején a Népszava munkatársa volt. A tanács hatalom megdön­tése után letartóztatták. A Horthy-pribékek kegyetlenül megkínozták. Az ellenforradalom törvényszéke tíz évi börtönre ítélte. Fogolycsere révén a Szov­jetunióba került. Több, mint egy évtizedig a Kommunista Inter- naclonálé magas beosztottja és emellett a Pravda munkatársa. Később a szovjet hírszolgálati iroda, a TASZSZ egyik vezetője és egyetemi tanár lett, majd a szovjet diplomáciai karban tevé­kenykedett. A kiváló forradal­már és nagyműveltségű tudós publicista írásainak egv része ez idén került külön kötetben a magyar olvasók kezébe. Krimi — Dalos Katalin-bál lesz a nagymarosi művelődési házban szombaton este, a férfikórus rendezésében. A bál megnyitójaként a váci Madách Imre Művelődési Ház gyermektánccsoportja szerepel, műsorában bemu­tatva a legmodernebb tán­cokat. r rp'ini — A dolomitok csodás világa címmel Harkay Pál vetítettképes előadást tart ma este Vácott, az ország- világjárók baráti körében. — December 5-ig még­hosszabbították a Szépmű­vészeti Múzeumban „A ma­gyar művészet párizsi ki­állítása” című bemutató nyitvatartási idejét. — A debreceni vasutas­énekkar és a Csepel Autó­gyár énekkara szombaton este hangversenyt rendez a Csepel Autógyár művelő-» dési házában, melyet bál követ az Erzsébetek és a Katalinok tiszteletére. — Mozgalmas hónapot zár le a nagymarosi művelő­dési ház ezüstkoszorús férfi­énekkara. November 7-én a községi ünnepélyen szere­peltek, 13-án Biatorbágyoii vettek részt dalostalálko­zón, 19-én a rádió vette fel legújabb műsorukat, most szombaton pedig da­los Katalin-bált rendeznek. Decemberben már „csak’* a nagykőrösi iparosdalkör da­lostalálkozóján vesznek részt, — A Pestvidéki Gép­gyár szakszervezeti bizott­sága a gyár szocialista bri­gádvezetői részére előadás- sorozatot indított, a szocia­lista brigádok szerepéről aa új gazdasági mechanizmus­ban. — Háromezer pár —» drapp-fehér-barna és fekete — korcsolyacipőt készít idén a Ceglédi Kisipari Szövet­kezet lábbelikészítő rész­lege. Ebből ezer már el­készült, s a sportboltokban árusítják őket. — Megkezdődött Nagyká­tán az ülnökakadémia elő­adássorozata. A járás ki­lencven népi ülnöke közül 68 jelent meg az első elő­adáson. I Nagyhatalom Megyei tanácstagok beszámolói és fogadóórái Ma délelőtt Czap Miklós 8 órától 10 óráig Gombán, ne­gyed tizenegytől fél egyig Bé- nyén, 14 órától 16 óráig pedig Káván tart fogadóórát. Lipták István ceglédberceli fogadó­órája 10 órakor kezdődik, majd 16 órakor Dánszentmik- lóson tart beszámolót. Sziráki József 10 órától 12 óráig Kar­talon fogadóórát tart, 19 óra­kor pedig Versegen beszámo­lót. Báthori Ferenc Szokolyán 16 órakor fogadóórát, 19 óra­kor beszámolót tart. Bíró Béla Rádon 15 órakor, Solymosi Ja- kabré Ecseren 16 órakor, Menyhárt Jánosné Tóalmáson 17 órakor, Megyeri Vilmos Dömsödön 18 órakor, Németh Veronika Ipolytölgyesen 18 órakor, Forgács György Újlen­gyelben 18 órakor, Hausknecht István Dunaharasztin 19 óra­kor tart beszámolót. Dr. Já- nossy Andor tápiószentmárto- ni fogadóórája 15 órától 17 óráig tart. Holnap Sziráki József Ver­segen fogadóórát, míg Karta­lon beszámolót tart, Hausk­necht István Dunaharasztin — A váci Uttőrőházban 400 forintos anyagból 6000 forint értékű perzsaszőnye­get állítanak elő az úttörők a házi szövőgépen. fogad, Szabó Elemér pedig Kőrös te tétlenen tart beszámo­lót (Pásztor Péter rajza) s; — Te, ne menj abba a sö-$ tét utcába, mert még leütsz S; valakit!.,. {•----------- 1 — A monori József Attila ^ Gimnázium a mezőgazdaságig szakmai oktatáshoz egy új í| traktort és 1000 méter hosz-1 szú öntözőberendezést ka- % pott. ^ Olvasom, hogy 23 milliárd forint­ra emelkedett az OTP-ben a beté­tek összege. Ezzel az OTP nagyha­talommá vált, mert akinek 23 milliárdja van, az már nagyhatalom. A betétek szá­ma állandóan nő, mert az OTP-be beteszi a munkás, a paraszt, az értel­miség, sőt az egy­szerű maszek is a felesleges életszín­vonalát. Mert ha egy ifjú házaspár lakást akar, bete­szi, ha bútort akar, beteszi, ha autót akar, bete­szi, és ha netalán gyereket akarna, akkor is az OTP- be viszi a pénzét gyermekkocsira és kelengyére. Az embereknek bizal­muk van az OTP- hez. mert az egy­szerű 1500 Ft fi­zetésű anyagbe­szerző, akinek százezer forint megtakarított pén­ze van jól tudja, hogy egy házkuta­tás esetén köny- nyebb egy vékony kis betétkönyvet eldugni, mint tíz köteg százast. A takarékbetét­könyvek titkosak. Az OTP-ben néha azt sem tudják, hogy hívják a kedves ügyfelet, és hogy honnan van a pénze. Per­sze, azért sejtik. A betétekért az állam szavatol, és évről-évre nő a betétek összege. Ez a bizalom jele, mert akinek öt­venezer forintja van a takarékban, az nem fog hetven dollárral és két rúd szalámival disszidálni. Ha valakinek gépkocsira fáj a foga, az gépkocsi- nyereménybetét- könyvet vált. A gépkocsi-nyere- ménybetét jó az OTP-nek, mert nem fizet utána kamatot, és jó a dolgozónak, mert ha veszi a kocsit, akkor is azt mond­ja, hogy nyerte. Ezért nálunk már ötször annyi ko­csit nyertek az emberek, mint amennyit kisorsol­tak. Persze nálunk már nagy vagyo­nokat nem lehet gyűjteni, csak lot­tón vagy totón nyerni. A nyere­ményeket is az OTP fizeti ki, és van már néhány totó és lottó mil­liomosunk, de nem kell tőlük félni, mert a pén­zűiéin nem vásá­rolnak termelő eszközöket, ne­hogy államosítsák őket. Lakásépítéssel is az OTP foglalko­zik. Nálunk már vannak OTP há­zak, OTP utcák, és vannak utcák, ahol mindig sír­nak, mert a rész­leteket vissza kell fizetni. Állítólag Budapest városfej­lesztési tervét jö­vőre már az OTP hagyja jóvá, és a kerületi tanácsok­tól átveszik majd a lakásigénylése­ket is, mert az öröklakásokat is ők osztják szét. Ha sok a jelent­kező, akkor a la­kást azok az egy­szerű dolgozók kapják, akik a száznyolcvanezer forintot rögtön, készpénzben kifi­zetik. így aztán biztosítva van, hogy mindig a rá­szorulók kapják. A pénzt az OTP, a lakást a dolgozó. Ezen kívül az OTP fizeti vissza a kölcsönt a haza javára, a magad hasznára és ők hi­telezik a frigidai- re-szocializmust is, mert az OTP nem fél sem a frigidai- re-től, sem a szo­cializmustól. Hitelt is nyúj­tanak és az egész ország hozzájuk jár vagy mint adós, vagy mint kezes, mert nálunk kéz kezest mos, és minden kezes ne­héz. Persze egy kezes az nem ke­zes, mert a ren­delet kétbalkezes. Legnehezebb a há­zastársak sorsa, mert személyi köl­csönt házasember csak úgy kaphat, ha a házastársa kezeskedik érte. Ezért olyan nehéz nálunk egy férj­nek a feleségét meglepnie. A hitelekért ka­matot is felszá­mítanak, persze nem sokat, csak hét százalékot. Tudjuk, hogy ez még kapitalista csökevény, de azt is tanultuk, hogy ami jó azt át kell venni a kapitalis­táktól. A hét szá­zalék az jó ... Még mindig jobb, mintha gyarmatokat tar­tana. Miklósi Ottó Kongresszusi versenyben: 150 brigád a szocialista címért 30 új* bőit, 14 új vendéglő — Népművelés, könyvterjesztés A földművesszövetkezetek eredményei

Next

/
Oldalképek
Tartalom