Pest Megyei Hirlap, 1966. október (10. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-26 / 253. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! § ÉVFOLYAM, 253. SZÁM ARA 50 HLLEEI 1966. OKTOBER 26., SZERDA £ wmaammmmmmmmmmmmumammmm $ Tervek — elképzelések Merre terjeszkedjék Budapest? Új kerület Békás- és Káposztásmegyer? Magas- vagy kéregvasút? — Harmadik körút 15-20 emeletes házakkal Terepszemle: 1967 A városrendezők nagy ré­sze úgy véli, hogy a főváros­nak észak felé, Békásmegyer és Káposztásmegyer felé kell terjeszkednie, ott kell új ke­rületeket vagy városnegyede­ket kialakítani. Ezeken a te­rületeken azonban hiányoz­nak a közművek, az építkezé­sek előtt tehát a főgyűjtőket, főnyomóvezetékeket, korszerű utakat, gyorsvasutat vagy ép­pen földalattit kell építeni, ami milliárdokba kerül, s még így sem kímélik meg az ott lakókat a napi egy-másfél- kétórás, esetleg még ennél is hosszabb utazásoktól. Sokan úgy gondolják, hogy mielőtt észak felé terjesz­kedne a főváros, föl kelle­ne mérni, nincs-e telek magában a fővárosban, nagyobb arányú építke­zésekre. A Hungária körúton a követ­kező ötéves tervekben a Déli vasúti összekötő hídtól egé­szen az Árpád-hídig magas­vasút vagy esetleg kéregvasút építését tervezik. Ezzel kap­csolatban merült fel az az el­képzelés, hogy ezen a közmű­vesített területen, az elavult üzemek, régi, rozoga házak, körútra nem való létesítmé­nyek szanálása után 10, 15, vagy éppen 20 emeletes lakó­házak vagy házsorok építésé­vel lehetne kialakítani Buda­pest harmadik, valóban mo­dern, világvároshoz méltó körútját. Ha a Hungária kör­utat 50—100—300 méter széles­ségben a Déli összekötő hídtól az Árpád-hídig 10—15 vagy 20 emeletes épületek szegélyez­nék — kivéve ott, ahol már kor­szerű házakat építettek — több százezer személy kaphatna otthont, gyakorlatilag a város szívében. Nem kellene, leg­alábbis nagyon hosszú ideig milliárdokat költeni a főváro­son kívüli területek közműve­sítésére. Természetesen alaposan meg kell vizsgálni, hogy a te­lek, illetve a településhelyzet egyáltalán lehetővé teszi-e egy ilyen nagyarányú lakás­építés koncentrálását a Hun­gária körúton. Éppen ezért 1967-ben szakemberekből álló bizottság részletes telek- és településvizsgá­latot tart a Hungária kör­úton, a Déli vasúti összekötő híd jelenleg elhanyagolt környé­kén éppen úgy, mint a töb­bi útvonalszakaszokon. Feltér­képezik, milyen korszerűtlen kisüzemek, javítórészlegek ki­telepítésére kerülhetne sor, mennyi az üres telek, milyen arányú szanálás adna lehető­séget az új, korszerű nagykör­út kiépítésére. A telek- és te­lepülésfölmérés után gazdasá­gossági vizsgálatokra kerül sor. Ma először semlegességi munkaszüneti nap Ausztriában | Ausztria szerdán emlékezik ^ meg nemzeti ünnepéről: 19S5. í; október 26-án iktatta törvény- Sj | be a nemzetgyűlés az ország ^ §j önkéntes és örökös semleges- § ségét. Az évforduló alkalma- ^ val rendkívüli ülést tart a§ kormány, majd a köztársasági ^ elnök jelenlétében a parla- í; ment két háza. Ünnepségekre ^ kerül sor mindenek előtt az ^ ifjúság részvételével. A köz- ^ épületeket már kedden fellő- $ bogózták. Október 26-a — a ij’ munkáltatók ellenállása dacá- ^ ra — idén először munkaszü- ^ neti nap is. A kormány tár- ^ gyalásokat folytat a Vatikán- ^ ­nal, hogy az új ünnep helyett^ munkanappá nyilvánítsák va- lamelyik katolikus egyházi í 1 ünnepet. ^ 1 i SZOVJET—MAROKKÓI ! TÁRGYALÁSOK ■ II. Hasszán marokkói király, • aki hétfőn érkezett Moszkvába, : kedden délelőtt koszorút he- 5 lyezett el a Vörös téri Lenin­mauzóleumban. A koszorúzás után a Kreml- i ben megkezdődtek a szovjet— ■: marokkói tárgyalások. Szovjet ; részről a tárgyalásokon Alek- ; szej Koszigin, Nyikolaj Pod- gornij, Dmitrij Poljanszkij, ' Andrej Gromiko és más hiva­■ talos személyek, marokkói • részről II. Hasszán király, va­lamint a kíséretében levő ma­; rokkói államférfiak vesznek ? részt. : A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsártak Elnöksége és a szovjet kormány kedden a nagy Kreml palotában ebédet : adott II. Hasszán marokkói király tiszteletére. Az ebéden a királlyal együtt részt vettek a kíséretében levő államfér­fiak. Szovjet részről az ebéden jelen volt Brezsnyev, Koszigin, Podgornij, Poljanszkij, Pelse, Szuszlov, Selepin, Voronov és más hivatalos személyek. BOGOTA Középe Tisztul a határ... Ikarusok Leningrádban Az Izvesztyija jelentése sze­rint aluminium és műanyag borítású, ízléses magyar autó­buszok végzik próbaútjukat Leningrádban. A csuklós Ikarus—180-asról van szó, amely egyszerre mintegy kétszáz embert szál­líthat, valamint az Ikarus— 556-osról, amelynek befogadó­képessége 120 utas. A Nyevsz- kij Proszpekten nagy sikerük van a magyar mintakocsik­nak. Nagykáta környékén is szaporán halad a betakarítás, telnek a kamrák — s a kukoricatörés után nyomban a szárat is letakarítják, tisztul a határ. A Magyar—Koreai Barát­ság Tsz traktorosai a Szarvas-tanya környékéről gyűjtik össze és rakják a pótkocsis vontatóra a kukoricaszárat. (Foto: Gábor) '‘/sssssssssssssssssssssssss/srsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssS* ^ A kolumbiai egyetemen bal- ^ oldali diákok hétfőn este kő- ^ vei dobálták meg Carlos IAera | Restrepo köztársasági elnököt $ és John III. Rockefeller ameri- ^ kai pénzembert, aki a kísére- í tében volt. ötszáz tábori s Sj csendőr állította helyre a ren- | det. _______________ M illiós károk: belvíz, homok, erózió miatt Védekezés: csatornázással, erdőtelepítéssel Manor környékén Vecsés, Üllő, Mende és Ká­va környékén csaknem 20 ezer holdon gátolja az eredménye­sebb mezőgazdasági termelést a futóhomok, a belvíz, de kü­lönösképpen a talajerózió. A járás vezetőit hosszú ideig foglalkoztatta a probléma, ho­gyan lehetne mihamarabb elejét venni a milliós károkat okozó pusztításnak. Most, hogy elkészült a talajjavítás, a bel­vízrendezés és az erózió elle­ni védekezés távlati terve, re­mény van rá, hogy 8—10 év leforgása alatt meg tudják fé­kezni a természet vad erejét. A járási pártbizottság kezde­ményezésére már a terv meg­valósításához is hozzáfogtak. A vízrendezők ássák a csator­nákat, a meglevő 78 kilomé­ter hálózathoz még 57 kilomé­ter hosszúságú csatornát épí­tenek. A talajerózió elleni vé­dekezés „haditervét” a Gödöl­lői Erdőgazdaság szakemberei készítették el. Több mint 1000 holdon telepítenek erdővédő sávokat a veszélyeztetett he­lyekre. DJAKARTA ra ítélték A volt külügyminiszter nem kér kegyelmet A djajkartai különleges ka­tonai bíróság kedden halálra ítélte Subandrio volt indonéz miniszterelnök-helyettest és külügyminisztert. Az ítélet indokolásául is­mertették a kilenc tagú bí­róság öt bírájának közö­sen elkészített beszámoló­ját. A bírák „megállapították”, hogy a vádlott előzetesen tu­dott a „kommunista puccskí­sérletről”, (értsd: Untung al­ezredes akciójáról, amelyért a djakartai rezsim az Indonéz Kommunista Pártot igyekszik felelőssé tenni), de ennek elle­nére „nem tájékoztatta Su­karno elnököt”, és maga sem tett semmit annak megakadá­lyozására. Ezenkívül vétkes­nek találták „gazdasági bűn- cselekményekben” is. A bíróság szerint Subandrio magatartása és 1965. januárja óta elhangzott számos beszéde azt mutatja, hogy „elő akarta készíteni a talajt a nemzet eszmevilágának átalakításá­ra”. JO KEZDEMENVEZES: Színház, pesti sétákkal 1100 bérletet adott el a Pest megyei KISZ Bizottság me­gyénk KISZ tagjainak a József Attila Színház hat előadásából álló sorozatára. Ezek a bérle­Amerikai „vendég­szereplésre“ Tegnap délelőtt négy kiváló kony­haművész indult útnak a floridai Miamiban október 30-tól november 2-ig tartó nemzet­közi szakácsver­senyre. Ez az első eset, hogy Ma­gyarország ilyen nagyszabású nem­zetközi rendezvé­nyen szerepel. Képünk, az el­utazás előtti utol­só órákban, a Royal Szálló cuk­rászüzemében ké­szült, ahol Kende- ressy Zoltán mes­ter-cukrász az utolsó „tréninget” tartotta. tek két párhuzamos sorozat­ban vasárnap délelőtti külön előadásokra szólnak. Ilyenkor a Pest megyeieké az egész színház. Egy-egy előadásra több, mint 500 bérletes fiatal utazik fel. Magukkal hozhatják rokonai­kat, ismerőseiket, akik a hely­színen válthatnak jegyet. így rendszerint telt ház előtt ját­szanak a színészek. Eddig Gyárfás Miklós Kényszerle­szállását és Osztrovszkij Far­kasok, bárányok című darab­ját mutatták be. A József Attila Színházzal együttműködést alakított ki a Pest megyei KISZ- bizottság. A hatodik előadás után egy- egy találkozót tartanak vala­hol Pest megyében a bérlettu­lajdonosok a színház egyik rendezője és valamelyik színé­sze részvételével. A KISZ Pest megyei Bizott­sága kulturális osztálya olcsó programot állított össze az előadásokra Pestre utazó fia­talok vasárnapjainak hasznos kitöltésére. Ebben többek kö­zött a Parlament, a Magyar Nemzeti Galéria, a Tudomá­nyos Akadémia, a Vár, a Pető­fi Irodalmi Múzeum, a Cita­della, a Népstadion megtekin­tése szerepel és közös séták a Margitszigeten, a Gellérthe- i gyen. Ezért a bíróság „hazaáru- lónak” nyilvánította. Külön hibáztatta még azért, hogy a biztonsági szolgálat ve­zetőjeként elmulasztotta „meg­felelő akciók megtételét” és helyette „bizonyos személyek­nek” tájékoztatást és támoga­tást adott a „törvényes kor­mány megdöntése” céljából. A djakartai rádió közölte még, hogy a különleges kato­nai bíróság elrendelte Su­bandrio összes javainak elkob­zását és megfosztotta a volt miniszterelnökhelyettest ki­tüntetéseitől is. Subandriónak joga van 30 napon belül kegyelmi kér­vénnyel fordulni Sukarno el­nökhöz. Az ítélethirdetés után azonban Subandrio kijelentet­te, hogy nem kíván ezzel a jogával élni. CIBRAIIÁRI VISZÁLY A gibraltári spanyol—brit viszály legújabb fejleménye: hétfő éjjel a spanyol hatósá­gok a járműforgalom elől el­zárták, a gibraltári spanyol határt. Amikor a hatalmas vaskapuk bezárultak a határ­állomáson, mintegy ötszáz gibraltári gyűlt össze a szitáló esőben, Franco-ellenes jelsza­vakat kiabáltak és az angol himnuszt énekelték. Kedden a spanyol hatósá­gok egyébként hozzájárultak ahhoz, hogy a hétezer Gibral­tárban dolgozó spanyol mun­kás autóbuszon átléphesse a határt. BUENOS AIRES Tűzvész a nyomornegyedben Hatalmas tűz pusztított hét­főn Buenos Aires északi nyo­mornegyedében. Háromszáz viskó égett el, több mint há­romezer személy maradt fe­dél nélkül. A szerencsétlen­ségnek nem volt halálos áldo­zata. PICASSO A Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága nevében Waldeck Rochet főtitkár üdvözölte a 85 esz­tendős Picassót, a világhí­rű művészt, a Francia Kommunista Párt tagját. Az üdvözlet, amit a keddi l’Humanité közöl, a többi között hangsúlyozza, hogy Picasso „egyike azoknak, akik a legtöbbel járultak és járulnak hozzá ma isi ahhoz, hogy századunk a i művészi alkotás századává: váljék. Párizsban a Grand Pa-j lais és a Petit Palais vala-j mennyi termében novem- i bér 18 és február 12 között: rendezik meg a 85 éves.: művész egész életművét j bemutató páratlan kiállí-; tást, amelyhez Picasso mű-: alkotásait a moszkvai Pus-i kin múzeumtól kezdve aj New York-i Metropolitan j múzeumig a yilág csaknem minden jelentősebb képtá­ra és műgyűjtője adta köl­csön. rsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.

Next

/
Oldalképek
Tartalom