Pest Megyei Hirlap, 1966. október (10. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-26 / 253. szám

PtST BHirtr 1966. OKTOBER 26., SZERDA A manilai „csúcsértekezlet" záróközleménye Kedden, magyar idő szerint reggel 4.10 órakor ültek ösz- sze a részvevők a második és egyben utolsó napi tanácsko­zásra a manilai Malacanang elnöki palota fogadási díszter­mében. Előző este a külügy­miniszterek találkoztak és kedden szintén ők nyitották meg a sort: az volt a felada­tuk, hogy megszövegezzék a konferencia végére szánt zá­róközleményt és -» az AFP hírügynökség jelentése szerint — „összhangba hozzák a va­lamelyest eltérő nézeteket”. Állam-, illetve kormányfői szinten a „háború és a béke általánosabb politikai kérdé­seit” vitatták meg. Az értekezlet délutáni, ple­náris ülésén, helyi idő szerint 16.30 órakor jóváhagyták a közös közleményt, s ezzel a konferencia érdemi munkája véget ért. A manilai „csúcsértekezlet” tanácskozásairól kedden dél­után záróközleményt adtak ki, I amely összegezi az Egyesült j Államoknak és hat szövetsé- I gesének álláspontját az ázsiai, 1 elsősorban a vietnami hely- ! zetre vonatkozóan. A közlemény bővelkedik a hangzatos békeszólamokban, miközben a Vietnamban folyó tragikus háborúért minden felelősséget igyekszik a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ság kormányára hárítani. A dél-vietnami kormány a tár­gyalások során leszögezte — hangoztatja a dokumentum i —, hogy csapataik visszavoná- i sára és a katonai támaszpon- { tok kiürítésére fogja felkérni szövetségeseit abban az eset­j ben, ha „Eszak-Vietnam visz- | szavonja saját erőit”. A dél- j vietnami Ky-rezsim szövetsé- | gesei ezzel a nyilatkozattal egyetértettek, s hozzátették, hogy „a fent említett feltéte­lek gyakorlati megvalósulása után" hat hónapon belül visz- szavonják katonáikat yiet- nam területéről. Az Egyesült Államok olda­lán harcoló országok vezetői ugyanakkor hangsúlyozták, hogy addig is, amíg az általuk elfogadhatónak tartott „béke­feltételek” megvalósulnak, folytatják jelenlegi katonai erőfeszítéseiket „olyan hatá­rozottan és olyan intenzitás­sal, ahogyan ezt szükségesnek tartják, miközben szoros kap­csolatot tartanak fenn egy­mással”. A záróközlemény kitér még a Vöröskereszt Társaságok Ligája végrehajtó bizottságá­nak október 8-i határozatára, amely a súlyosan beteg és se­besült hadifoglyok kicserélé­sének lehetőségével foglalko­zott, valamint a dél-vietnami kormány nevében új alkot­mányt és általános választá­sokat ígér a dél-vietnami nép­nek. Az általános választáso­kat az alkotmány megszöve­gezése után hat hónapon be­lül tartanák meg. Tito visszaérkezett Belgrádba Tito jugoszláv köztársasági elnök kedden megérkezett Üz­begisztán fővárosába. A jugoszláv államelnök, aki úton volt Belgrad felé, felesé­gével és kíséretével megtekin­tette a város földrengéssújtotta részeit, valamint az újjáépítési munkálatokat. Joszip Broz Tito jugoszláv köztársasági elnök és felesége kedden este különrepülőgép- pel Űj-Delhiből hazaérkezett Belgrádba. A Fülöp-szigelek fővárosában rohamsisakos rendőrök és katonák puskalussal támadtak a mintegy háromezer főnyi tüntető tömegre a Manila Hotel, Johnson elnök és a többi kor­mányfő szálláshelye előtt. A tüntetők azonnali vietnami tűzszünetet követeltek. A képen: a rendőrök brutálisan letepernek egy tüntetőt. (Rádiótelcfoto) Árnyékkormány Kambodzsában Sziltanuk herceg, kambod­zsai államfő kedden a nemzet­hez intézet üzenetében beje­lentette egy új szerv, az „ár­nyékkormány” megalakítását. Az árnyékkormányban olyan személyiségek kapnak helyet, akik kimaradtak a pénteken megalakult új kambodzsai kormányból. Célja: hivatalos és konstruktív ellenzéket for­málni a parlamentben. Az árnyékkormány élén a nemzetgyűlés volt elnöke, Ung Hong Sath áll. Az árnyékkor­mánynak összesen 18 tagja van. Rendes fizetést kapnak, de nem illeti meg őket a mi­nisztereknek járó mentelmi jog. ___________ BRÜ SSZEL .<0 Árvíz A párizs—brüsszeli nemzet­közi főútvonalat több ponton elöntötte a víz. Az áradásokat a szombat óta tartó esőzések okozzák. Belgiumban terelő- utakon biztosítják a forgal­mat. Púncélosb&trány A bonni kormány lázasan vizsgálja a részleteit annak az 1957/58-ban kirobbant bot­ránynak, amely a Hispano- Suiza svájci cégtől rendelt páncélkocsik miatt tört ki. A legújabb fejlemények sze­rint Strauss akkori hadügy­miniszter utalást kapott két helyről is arról, hogy a pán­célosok rendelése alkalmából előkelő bonni személyisége­ket megvesztegettek. A meg­vesztegetés összege az ada­tok szerint több mint 18 millió márkára rúgott. Stra­uss időközben kijelentette, hogy bár kapott figyelmez­tetést, de sohasem nyújtottak át neki olyan listát, amely az állítólag megvesztegetettek neveit tartalmazta volna. A két nyugatnémet folyóirat, a Spiegel és a Panorama azt írja, hogy az egész rendelés megvesztegetés következté­ben történt és még sokkal botrányosabb dolgokra került sor, mint később a Starfigh- ter-programnál. A Spiegel azzal vádolja Strausst, hogy sem az államügyészséget, sem saját minisztériumának ap­parátusát nem kapcsolta be a vizsgálatba, A lap szerint csupán Adenauer akkori ál­lamtitkára, Otto Lenz há­rommillió márkát kairóit a Hispano-Suiza cégtől és nem lehet tudni, ezt a pénzt saját magának tartotta-c meg, vagy továbbadta pártjának a CDU-nak. A Spiegel szerint az ügyből a Német Szövetségi Köztársaságnak 200 millió kára volt. A közvélemény érdeklődés­sel várja a pénteki parla­menti ülést, amikor a had­ügyminiszternek válaszolnia keli a vádakra. Vietnami jelentés Malária - Amnesztia Saigon! amerikai katonai közlés szerint hétfőn a sza­badságharcosok aknavetőkkel támadták az amerikaiak egy előretolt állását a demilitari- zált övezettől délre. Az ame­rikai tengerészgyalogosok a támadást ágyútűzzel viszonoz­ták. Mindkét fél veszteségeit csekélynek minősítik. Az ame­rikaiak két helikoptere azon­ban, amelyekkel a sebesülte­ket akarták elszállítani, lezu­hant. Egy AP-kommentár szerint az amerikai katonák soraiban nemcsak a harcok szedik ha­lálos áldozataikat, hanem a malária is: Ez a régi trópusi betegség ellenáll még a leg­fejlettebb gyógyszereknek 'is. Mintegy négyezer amerikai katona betegedett meg malá­riában, gyógyulásuk 35 napig tart. A dél-vietnami kormány döntése értelmében november 1-én, a nemzeti ünnep alkal­mából szabadon bocsátanak politikai foglyokat, akiket egyrészt az 1965. februári si­kertelen államcsíny után bör- tönöztek be. PEKINGI ESEMÉNYEK A kínai „kulturális forra­dalom” kapcsán első ízben je­lentkeztek a népi felszabadító Megkezdődött ... az egyéves Ivovi per A stuttgarti esküdtszék előtt kedden kezdődött meg az úgy­nevezett lvovl per főtárgyalá­sa a galíciai zsidóság kiirtá­sáért felelős személyek ellen. Yfssss//sssss/ssssssssssssssssssssssssssssfssssssss/ssss/ssss/rsssrsssssfssssss/-sfrfssfssssssssffssssssssssfsssssssrssssssssssssssss/sssss/sssssssssssssssss/yssssssssssssssssssssss Bécsben Magyarországról A Kärtner Strasse forgata­gában sokan megállnak a ma­gyar idegenforgalmi iroda, az IBUSZ—Wien kirakatai előtt. Vannak, akik a magyar tá­jak, épületek, népviseletek szí­nes fotóiban gyönyörködnek, mások az IBUSZ által aján­lott utazási lehetőségeket ta­nulmányozzák. Az iroda pultjainál nagy az élénkség. A tisztviselők alig győznek válaszolni a kérdések­re. Nem csoda, hiszen már csak rövid idő választ el ben­nünket a tradicionális ma­gyar-osztrák labdarúgó-mér­kőzéstől, és az osztrák „Schlachtenbummier”-ek — szurkolók — semmiképpen sem akarják elmulasztani, hogy ezúttal is tanúi legyenek a hagyományos budapesti ta­lálkozónak. — Mintegy öt-hétezer oszt­rák szurkoló budapesti útjá- val számolunk — mondotta dr. Sellei Péter, az IBUSZ— Wien igazgatója. — Igaz, a lel­kesedés most nem túl nagy a futball iránt, minthogy Auszt­ria válogatottja az utóbbi idő­ben nem nagyon tündökölt. Az igazi szurkolók azonban még­sem akarják elmulasztani a budapesti utat, no meg sokan már csak hagyományból is ott akarnak lenni a találkozón. Persze ebben nemcsak a labda­rúgómérkőzés, hanem általá­ban Budapest vonzóereje is közrejátszik. — Egyébként véget ért már az idegenforgalmi szezon? — Nem, egyáltalán nem ért véget. Ilyen jó utószezonunk még soha nem volt, mint az idén. Irodánk forgalma az év első kilenc hónapjában IS százalékkal múlta fölül a múlt évit. Október elejéig mintegy 80 ezer utast indítottunk út­nak, ezek közül 30 ezer tár­sasutazáson vett részt, 50 ezer pedig egyéni utas volt. — Magyarország mely vidé­kei, tájai, városai jelentik a legnagyobb vonzóerőt a Nyu­gatról érkező turisták számá­ra? — Természetesen elsősorban Budapest és a Balaton domi­nál, de egyre nagyobb érdek­lődéssel fordulnak a nálunk jelentkező turisták a magyar vidék nevezetességei felé is. Különösen Sopron, Eger, Kecs­kemét, Szeged és Debrecen — a Hortobággyal — jelent egy­re nagyobb vonzóerőt. Ma már arról beszélhetünk, hogy a ma­gyar idegenforgalom kinőtte Buda%>est és a Balaton kere­teit, s egyre több vidéki hely­ség is látogatókat vonz. Per­sze, ez sokféle tényezőtől függ. Hiába van például komoly ér­deklődés Tokaj és környéke iránt, ha az oda kívánkozó ide­geneket, sajnos nem tudjuk el­helyezni. A korábban felsorolt helyek vendéglátóipara, szál­lodái már felkészültek a kül­földiek fogadására. Külön szeretném megemlíteni a rádi- házi, tatai lovasiskolát, vala­mint a Szolnok melletti szent­tamási lovasiskolát, amelyek jelentős nyugati idegenforgal­mat bonyolítottak le ebben az évben. — Minek tulajdonítható a turisták növekvő érdeklődé­se a magyarországi utazások iránt. — Talán elsősorban azt em­líteném, hogy a nálunk járt hadsereg tevékenységét bíráló hangok Pekingben. Tovább bővült a bírálatok füzébe került magas beosztá­sú kínai vezetők, különböző miniszterek, névsora. A szén­ipari minisztérium előtti tün­tetéssorozat immár ötödik napja tart. Kedden reggel folytatódott a pekingi szovjet nagykövetség előtti tüntetés, a tüntetésben részvevők száma azonban jó­val kevesebb volt, mint hét­főn. A nagykövetség előtt és környékén új jelszavak jelen­tek meg, mint például: „Le­leplezzük a szovjet kormány nagy Kína-ellenes összeeskü­vését”. A nagykövetséghez vezető utcát továbbra is lezár­ták a forgalom elől. Aref iraki elnök a kurdok által ellenőrzött északi tartományba látogat Bagdadban kedden hivatalo­san közölték, hogy Aref iraki elnök —, a fegyverszünet el­rendelése óta első ízben — ok­tóber 27-én a kurdok által el­lenőrzött északi tartományba látogat. Az elnököt útjára el­kíséri Sukri tábornok hadügy­miniszter, Ahmed Kader, az észak újjáépítésével foglalko­zó államminiszter, aki maga is kurd, továbbá Mahdi tábornok, a vezérkari főnök helyettese éí két volt kurd miniszter. Kongói híresztelések nem hivatott döntések hozata­lára. Maga Maiamba kongói mi­niszterelnök, aki Zambiában tartózkodott, mint Mobutu sze­mélyes képviselője, a zambiai függetlenség második évfor­dulóján rendezett ünnepségen kijelentette, tiltakozó jegyzé­ket fog küldeni a kongói fran­cia nagykövetségre, mert a nagykövetség személyzetét vá' dolja azzal, hogy szakadás) akar előidézni Kongón belül Mulamba kedden tért vissz! Kongóba. Tizenhat egykori Gestapo- és SS-pribék szerepel a vád­lottak között, köztük négy volt tiszt, a Lvov-térségi Ge­stapo főhadiszállás tagjai, il­letve a náci munkatábor őrei. A per szereplői a vádirat szerint mintegy 180 000 zsidó kiirtásában való bűnrészesség és számos „privát" gyilkosság elkö­vetése miatt állnak a bí­róság előtt. A bíróság 140 tanút idézett meg kilenc különböző ország­ból. A tárgyalóteremben egy óriási térkép függ, amelyen vörös és kék foltok jelzik a Galíciában elkövetett borzal­mak színterét. A tárgyaláson elhangzott vallomásokat hang­szalagra veszik fel. A galíciai tömcgmészárlás szervezőjét: Friedrich Katzmann SS-csoportve- zetőt már nem vonhatják felelősségre. 1957-ben halt meg, hamis pa­pírokkal sikerült elkerülnie a felelősségre vonást. Katzmann csak halálos ágyán fedte fel magát, ö volt annak a hír­hedt jelentésnek a szerzője, amely közel 435 000 galíciai zsidó likvidálását jelentette. A főtárgyalás heti átlagos három tárgvalási nappal leg­alább egy évig eltart majd. csikat még csak a cowboy- filmekben láttak. Ilyen társa­ságnak például olyan progra­mot készítünk, hogy Kecske­métről lovaskocsik vigyék ki iket Bugaeva. — Tekintetbe kell vennünk ízt is, hogy a turisztika pihe- lés és kikapcsolódás, amely­nek nem egyetlen formája, rogy valaki nyugágyban he­verjen két-három hétig. Sok- iái inkább az jelenti a ki­kapcsolódást, ha valaki más körülmények közé kerül, mint itthon. A nagypolgárnak pél- iául, aki hozzászokott, hogy itthon kiszolgálják, pihenési jelenthet, ha maga főzi meg zz ebédét. A kispolgárnak c nyugodt, csöndes, minden komforttal ellátott szálloda a kikapcsolódás. Akik a népmű­vészetet, népszokásokat ked­velik, azok számára szép él­ményt jelentett például a Sal­gótarjánban megrendezett pa­lócbál. — Miben látja a tovább; fejlődési lehetőségeket? — A már elmondottak sze­rint is minden táj és vidék al­kalmas arra, hogy idegenfor­galmat bonyolítson le, ha c helyi szervek helyi erőből va­lami speciálisat tudnak o: utasnak nyújtani, olyat amiért érdemes odamennie Egy szálloda vagy egy éttérén önmagában még nem oldjt meg a kérdést. Vannak he­lyek, amelyeket vonattal vagi autóval viszonylag nehéz in nen, Bécsböl megközelíteni Ilyen például Pécs. Ha azon ban a baranyaiak valam különlegeset tudnának nyírj tani az idegennek, amin meggyőződésem szerint lehető ségük van — akkor — a köz lekedési nehézségek ellenén is — nagyobb számban tud nánk oda is utasokat irányi tani — mondotta befejezésül Gáti István külföldi turisták nemcsak ha- ' zánk természeti szépségeinek hírét viszik magukkal, hanem ' beszámolnak arról a szeretet- teljes fogadásról is, amellyel ' a magyar emberek a hozzánk 1 látogató, jószándékú külföldie­ket fogadják. — A másik ok abban ke­resendő, hogy az Európában mintegy 10—15 éve óriási mér- ' tékben növekvő idegenforga- ' lom Olaszország, Svájc, Spa­nyolország és Ausztria után új területeket keres. Az új területek között tekintélyes helye van a szocialista orszá­goknak, köztük hazánknak is. Itt mindjárt meg kell je­gyeznem, hogy utasaink kö­zött az osztrákokon kívül na­gyon sok más országból ér­kező turista is szerepel, akik itt Bécsben az IBUSZ—Wien útján kérik a beutazási enge­délyt Magyarországra. Azt hiszem, nem túlzók, ha azt mondom, hogy az elmúlt két- három évben legalább 80 ál­lam polgárai fordultak meg nálunk utazási szándékkal. — Nagy sikere volt a nyári balatoni nemzetközi kemping kongresszusnak is, amelyről egybehangzó a vélemény, hogy kiválóan szervezték — Mi érdekli elsősorban a külföldi utasokat? — Az embereket mindig az érdekli, ami más, mint amit otthon találnak. Aki az Alpok vidékéről jön, azt az alföldi táj ragadja meg. Aki nagy­városból érkezik és egész év­ben csak gépeket, autókat lát, annak élmény a lovaskocsi. Nemrég például fiatal ameri­kai diákok kerestek fel, akik elmondták, hogy ők lovasko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom