Pest Megyei Hirlap, 1966. október (10. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

UEGVKI kJCírlap 1966. OKTOBER 1„ SZOMBAT SAN FRANCISCO Kijárási tilalom L a négertüntetések miatt Dobi István üdvözlő távirata a kínai nemzeti ünnep alkalmából Liu Sao-csi elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnökének, Peking. A Kínai Népköztársaság megalakulásának 11. _ évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, kormá­nya és népe nevében jókívánságaimat küldöm Önnek és a nagy kínai népnek. A magyar nép nagy sikereket kivan a testvéri kinai nép­nek a szocialista társadalom építésében, hazája felvirágoztatá­sában. Közös ügyünk győzelemre juttatása, közös ellenségeink visszaverésének érdekeitől vezettetve, őszintén óhajtjuk né­peink barátságának erősödését, országaink kapcsolatainak fej­lődését. Dobi István a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke A Kínai Népköztársaság ki­kiáltásának 17. évfordulója al­kalmából Péter János külügy­miniszter táviratban üdvözöl­te Csen Ji kínai külügymi­nisztert. A Magyar—Kínai Baráti Társaság elnöksége és dr. Jávor Ervin, a Magyar— Kínai Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság ma­gyar elnöke szintén táviratot küldött kinai partnerének. A SZOT elnöksége az összkínai szakszervezeti szövetségnek küldött üdvözlő táviratot. A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége képviselőinek látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Mun- | gattak ipari és mezőgazdasági Egy néger férfi felemelt kézzel kér bebocsátást, hogy megnézze, az ő fia-e az a 16 éves néger fiú, akit egy fe­hér rendőr lőtt agyon szeptember 27-én. A fiút Matihew Johnsonként azonosította a rendőrség, s meggyilkolását követően a néger fiatalok sorozatos tüntetésekbe kezdiek, amelyek valóságos utcai harcokhoz vezettek. (Rádiótelefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) A polgármester a néger- tüntetések mélyen gyöke­rező okát a faji elkülöní­tésben látja, míg a szövetségi munkaügyi minisztérium egyik munkatár­sa rámutatott, hogy San Franciscóban és környékén a munkanélküliek aránya 5 szá­zalék, ezen belül azonban egy fehér munkanélkülire három néger jut. Mint a hírügynökségek rá­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívása alapján szep­tember 22—29 között hazánk­ban tartózkodott Vladimir Ba­kancs, a JKSZ KB Végrehaj­tó Bizottságának tagja, a Hor- vát KSZ Központi Bizottságá­nak politikai titkára, Miha Marinko, a JKSZ KB Végre­hajtó Bizottságának tagja, a Szlovén KSZ Központi Bizott­ságának politikai titkára és Jankó Szmole, a Szlovén KSZ KB Végrehajtó Bizottságának tagja, a Szlovén Végrehajtó Tanács elnöke. Itt-tartózkodásuk során a jugoszláv vendégek találkoz­tak és baráti beszélgetést folytattak Kádár Jánossal, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkárával, Fehér La­jossal, az MSZMP KB Politi­kai Bizottságának tagjával, a .kormány elnökhelyettesével, valamint politikai, gazdasági és társadalmi életünk más ve­zetőivel. A vendégek ellátó­üzemekbe. kulturális intézmé­nyekbe, ahol ismerkedtek né­pünk életével és szocialista építőmunkájáhak eredmé­nyeivel. HAVANNA Bombatámadás egy kubai kikötő ellen A kubai forradalmi fegyve­res erők minisztériuma közle­ményben jelentette be, hogy csütörtökön Camagüey tarto­mány északi partjai ellen egy, az Egyesült Államok irányá­ból érkező kétmotoros repülő­gép bombatámadást hajtott végre. A támadás nyilvánva­lóan egy épülő erőmű ellen irányult, szerencsére azonban csak egy bomba robbant. A többi fel nem robbant bombát Tarafa kikötő közelében ta­lálták meg. •'yyyyyysry/yyy/yyysrsyyyyyysyyyyyrryryyryrryyryyyrysryyysryryryyr/sysryyyyyysyry/rrrryrryrrrs/ryrryry/yyrrysrr/yrryyrryryryrryrryryrrryyyyrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyysysyyyyyyysyysyyssssyssyyyryyyryysyyyyyyyyyyy * Rowers azonban nem számolt komolyan a veszéllyel, bízott szerencséjében, s még ennél is jobban a gépében, amely va­lóban nagyszerű tulajdonsá­gokkal rendelkezett. A kiképzés nemcsak a gép megismeréséből, a légifényké­pezés oktatásából állott. A CIA emberei megismertették Rowerséket a legfontosabb „tudnivalókkal”. Elmondták például: Íratlan kódex értel­mében az ügynöknek inkább meg kell ölnie magát, semmint hogy értesüléseket juttasson az ellenségnek. Ilyen esetben a jutalmat kifizetik, mégpedig a családjának, sőt, megtetézik egy hatalmasabb összeggel is. — Büszkék lehetnek rá — mondta a CIA embere —, hogy önök fontos részei annak a hatalmas gépezetnek, amely a Központi Hírszerző Hivatal nevet viseli... Allen Dulles, a nagyfőnök választotta ki ma­gúkat, egyenként. Meg kell őriznünk fölényünket a hír­szerzésben, ezt parancsolóan követeli a helyzet, és aki azt hiszi, hogy manapság lehet „Mata Hari”-féle módon tevé­kenykedni, az téved. Csődöt mondanak, berezelnek. De maguk? Nem olyan legények! S fnaguknak rizikójuk sincs. A főnök olyan gépre ülteti önö­ket, amilyent oroszok sohasem érnek el... Rowers mindehhez a NASA, az Országos Aeronautikai és Űrhajózási Társaság igazolvá­nyát hordta a zsebében. Ilyen papír dukált a „meteorológiai pilótának”. A CIA-nak a NA- SA-val történt megállapodása szerint álcázták így a kémpiló­tákat, de ellátták őket egy má­sik irattal is, amelyet azonban csak különleges esetben vehet­tek elő. Ezt az igazolványt a hadügyminisztérium hírszerző szolgálata állította ki és azt igazolta, hogy „Mr. Francis Rowers a különleges szolgálat különleges beosztású tisztje”. A különleges beosztású tiszt, amikor otthon, Roisanál járt, észrevette, hogy két vállas, tagbaszakadt alak állandóan ott ólálkodik körülötte. Köve­tik, figyelik. Csak az ostoba nem jött volna azonnal rá, hogy mind a kettő titkosrend­őr. Rowerset egyáltalán nem bántotta ez a díszkíséret, el­lenkezőleg, büszke volt rá. Fontos ember lett, hiszen így vigyáznak rá. S igyekezett is minél több munkát adni a két detektívnek — hosszú sé­tákat tett, s napközben, ami­kor odakinn zuhogott az eső, órákat töltött egy-egy csap­székben, azt élvezve: amíg ő odabenn iszogat, addig az ép­pen szolgálatban levő titkos­rendőr odakinn az utcán ázik, s azt lesi, hogy Mr. Rowers hova indul ezután, merrre kö­vesse. Rosa is észrevette, hogy fi­gyelik őket, de nem bánta a dolgot. Teljesült régi vágya — megvásárolhatta azt a szép kis házacskát, amire vágyott. Igaz, az ő szülei segítettek némi kölcsönnel, de a férje foglal­kozása garanciája annak, hogy hamarosan, minden különö­sebb erőfeszítés nélkül vissza­fizethetik a kölcsönt. Rosa nem bánta, hogy ismét el kel­lett válnia férjétől. Tulajdon­képpen soha nem volt lángoló szerelem a kettőjük kapcsola­ta, inkább amolyan érdekazo­nosságon létrejött házasság, miért kezdett volna éppen az egybekelés utáni negyedik­ötödik évében féltékenykedni? 8. Az úgynevezett 10—10-es alakulatnál olyan csendesen folyt az élet, mintha valóban csak légköri kutatásokkal fog­lalkoztak volna. Rowers már megszokta a tétlenséget. Tö­rökországban, Adana városa mellett az indzsirliki légitá­maszponton állomásoztak. Egy­hangúan múltak a hetek, a hónapok, az évek. Rowers már kétszer is meghosszabbította a szerződését, anélkül, hogy el­jött volna a várva várt „nagy alkalom”. A repülőtéren török katonák is szolgálatot teljesítettek. Amerikai tisztek nem érint­kezhettek a törökökkel, még a tisztekkel sem, nemhogy a köz­katonákkal. Rowers szigorúan betartotta az utasítást, csak a saját köreiben mozgott, de azért — akarva, akaratlanul — sok mindent megtudott a török életről.­Barátja, Norton százados ugyanis mielőtt a hadseregbe került volna, egy New York-i „gazdasági kutató intézet” al­kalmazottja volt, s szenvedé­lyesen érdeklődött a világ dol­gai, így Törökország iránt is. A minden lében kanál Norton és a világgal mit sem törődő Rowers kiegészítették egymást, s talán éppen ebben rejlett, hogy alapvetően különböző jellemük ellenére is szoros ba­rátságot kötöttek egymással. Egyébként is — egyedül, társ- talanul mégsem lehet hosszú esztendőket leélni egy idegen, s nemcsak ismeretlen, hanem egy tetőtől talpig amerikai szá­mára érthetetlen földön is. — S barátokban nem mutatkozott nagy választék — a 10—10-es alakulat embereinek többsége magába zárkózott, magukról alig árultak el többet, mint nevüket, gondolkozásukból pe­dig semmit. Rowers, amikor először hal­lotta Nortontól, hogy a török hadsereg 470 000 katonájának évi zsoldja nem több, mint 25 cent, először csodálkozott. Hi­hetetlennek tartotta a dolgot — Pedig így van, öregem, pontosan így —, bizonygatta Norton. — Először én sem hit­tem, de aztán utánanéztem ... — Hihetetlen ... — És tudod, mi a legérde­kesebb? — folytatta Norton. — Ezek a fickók, még boldogok is, hogy katonák lehetnek. Mert így van mit enniük, s van hol aludniuk ... Rowersnek négy esztendő alatt módjában állt bejárnia Törökországot. Látta a nyüzs­gő koldusok tömegét, s az ut­cán, a szabad ég alatt alvó embereket. Látta, miként to­longanak a munkanélküliek reggelenként a gyárkapuk előtt. Bármerre járt, rögtön felismerték róla, hogy ameri­kai. Rohantak hozzá, nemcsak a kezét, a lábát is csókolták, úgy könyörögtek az alamizs­náért. Rowerset először idegesítet­te, aztán szórakoztatta ez a nyomor, de végül hozzászo­kott. S még büszkébb lett, hogy ő amerikai. Hiszen az Egyesült Államokban egészen másképp élnek az emberek. Egy rágógumi árából egy tö­rök egész nap kosztol — mi ez, ha nem annak a bizonyíté­ka, hogy az amerikaiak fel­sőbbrendű emberek, s jóval messzebb jutottak, mint má­sok? Rowers Nyugat-Németor- szágban közvetlen szemtanúja volt néhány tüntetésnek. „Ami go home!” — ezt a feliratot gyakran lehetett olvasni a Bad Wald-i házak falán is. Igaz, a rendőrök, amilyen gyorsan csak lehetett, levakar­ták a mésszel festett betűket, de hát azért a vakolaton nyo­mot hagytak ezek a feliratok. Rowers Törökországban egy pillanatig sem érezte, hogy a haza ak nem fogadják szívesen. Minden török úgy viselkedett, mintha személyes szolgája lenne a főhadnagynak. Fran­cis ezt is természetesnek vet­te. Utóvégre a törököket ők, amerikaiak segélyezik, men­tik az éhhaláltól. És így csak természetes, hogy hálásak, alá­zatosak? (Folytatjuk) San Francisco négerlakta negyedeiben karszalagos ön­kéntes néger rendfenntartó egységek cirkáltak a péntekre virradó éjjel. Az este nyolc órakor élet­be léptetett kijárási tilalom után viszonylagos nyuga­lom volt. A Hunters Point kerületben, ahol két egymást követő éjjel is zavargások voltak, a fehér rendőrség már csak az üzleti részt ellenőrizte őrjáratokkal. John Shelley polgármester rádióbeszédében szólította fel egész San Francisco lakossá­gát, hogy lehetőleg este tíz után mindenki tartózkodjék otthon, „s így dolgozni kezd­hetünk a bajaink orvoslását hivatott alkotóerejű és izgal­mas programon”. \BOTSWANA ; Pénteken néhány percce ! éjfél előtt a gaberones 5 stadionban kialudtak a fé ' nyék, a királyi első ír lö vészezred zenekara rázen ’ dített• az angol himnuszra ■ miközben az angol zászló ' lehúzták a stadion közepét - elhelyezett zászlórúdról Pontban éjfélkor a fényei ismét kigyulladtak, a ref­lektorok fényében tündök­lő zászlórúdra új, kék-fe- , hér.fekete zászló kúszot fel és új himnusz hangzóti ■ el, jelezve, hogy új függet­len állam jött létre Afrikc : földjén; Becsuanaföld an­gol protektorátus, Botswa­na néven önálló állammc lett. • A 38. független afrika- ,állam területe 712 00t négyzetkilométer, nagyobb mint Franciaország. Lakos­sága ugyanakkor mindösz- : sze 543 000 fő. Ebből mint­egy 4000 a fehér. (Folytatás az 1. oldalról) apította azonban azt is, \ gy még mindig fordulnak o kiesések, ami néni egyszer vállalatok közti együt.tmű- dés akadozására vezethető esza. Csak helyeselni lehet, 'íogy a vállalatok egy ré- •sze megfelelő anyagi ösz­tönzéssel is igyekezett fokozni az exportot, • ytélén azonban, hogy egyes ie:yeken emiatt nem fordítot- elég gondot a belföldi igé­nyek kielégítésére, örvendetes, íogy a brigádok vállalásai k<3- .ött egyre többször bukkan fel . minőség javítása. Igaz, az ilyen arányú fejlő­éit az is hátráltatta, hogy át­kában nem sikerült megfe- eiő .myági és erkölcsi elisme­rést biztosítani azoknak a dolgozóknak, akik való­ban lelkiismereti ügynek tekintik a jó munkát. Hangsúlyozta Beckl Sándor, íogy a kongresszusi munka- erseny nem ér véget a IX. ártkongresszus tanácskozásai- al. A verseny az egész év feladatainak jobb telje­sítését tűzi ki célul, de megköveteli a következő évre való felkészülést is. k vállalati önállóság növeke- ! lsével párhuzamosan fel kell oldani a munka­versenyre vonatkozó köz­ponti megkötöttségeket. 1 jövőben a versenyformákat í alapszerveknek kell megvá- asztaniok. Bejelentette Beckl Sándor, >gy a SZOT titkársága, illet- e elnöksége rövidesen meg­tárgyalja a Munka Törvény- : >nyve módosításával, vala­mint a kollektív szerződések ___ í ét forinttal drágábbak az asztali borok Az Országos Árhivatal él­őké a készlethelyzetre és a i árható termésre való tekin- Jttel a kommersz (asztali) orokra visszaállította a két Ívvel ezelőtt érvényben volt rakat A legutóbbi két év­en különösen, tavaly, a ter- ués gyengébb volt és a fel- i . ásárlási árakat ismételten; melték; ennek ellenére a' rommersz borok fogyasztói ).rát nem módosították. Az íremelés következményeként któber 1-től az asztali borok ;ra literenként két forinttal ■melkedik. XVII. Hamarosan megbarátkozott izzal a gondolattal is, ami elő- zör nagy zavart okozott szá­nára. Felfedezte ugyanis — álótatársaival együtt —, hogy i katapult berendezés, amely 'eszély esétén kidobja a gép- iől a pilótát, és ejtőernyővel írjen földet, egy robbanószer- :ezettel van összeköttetésben, /’ajon, ha a repülés olyannyi- a veszélytelen, miért kell a obbanószerkezet? S vajon, niért kell a gépet felrobban- ani, és a pilótát elpusztítani? — Ez csak amolyan bizton- ági dolog — magyarázták Ro- verséknek. — A robbanás idő- ített, a gép csak akkor rob- >an, ha a pilótát a katapult nár megfelelő távolságba ki- lobta a gépből. Azért van erre zükség, mert hátha valame- yik gép üzemzavar miatt fel- nondja a szolgálatot, s a pi- ótának ki kell ugrania. No, iersze, nem ott, a vörösök fe- ett, hiszen ott nem történhet »aj. Oda a legjobban előkészí- ett gépeket küldjük. Hanem tt, valahol a környéken! Gon- loskodnunk kell róla, ho^y a ;ép ne maradjon meg, nehogy vörös ügynökök valamit negszimatoljanak ... Rowers ugyan soha nem lallott eleven szovjet hírver­őről, akit lelepleztek volna az Egyesült Államokban, de ízért elfogadta ezt a magya- ázatot. Tudta, hogy hazug­ág, amit a robbanószerkezet dőzítéséről mondottak neki, Vbban a pillanatban, amikor i pilóta megnyomja a gombot, íogy a katapult kidobja a gép- >ől, felrobban a gépével :gyütt. Annyi sem marad be- őle, mint egy rágógumiból. rendszerével kapcsolatos ter­vezeteket. A vállalati önállóság növe­kedése egyenesen megköve­teli az üzemi demokrácia erő­södését. Arra kell törekedni, hogy a termelési tanácskozások valóban a dolgozókkal va­ló együttes vezetés érdemi fórumaivá váljanak — fejézte be beszámolóját Beckl Sándor. A tanácsülésen felszólalt Gáspár Sándor, a SZOT főtit­kára. az MSZMP Politikai Bi- ízittságának, tagja. A tanácsülés Brutyó János­nak, a SZOT elnökiének zár­szavával ért véget. mutatnak, Shelley azért „ren­delte ágyba” a fehér San Fran- cisco-iakat is, hogy a kong­resszusi választásokra való te­kintettel demonstrálja: a kijá­rási tilalom nemcsak a nége­reket sújtja. Mialatt pedig Shelley rádió­szózata elhangzott, a rendőrség 80 személyt őrizetbe vett azok közül, akiket 8 óra után az utcán talált. Ezek javarésze néger.

Next

/
Oldalképek
Tartalom