Pest Megyei Hirlap, 1966. október (10. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa megvitatta az MSZMP Központi Bizottsága Kongresszusi irányelveit Kádár János felszólalt a vitában A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöksége a mozgalom budapesti és me­gyei bizottságai elnökeinek részvételével — pénteken ülést tartott, amelyen a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága IX. kong­resszusának irányelveit vitat­ták meg. Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökének megnyitója után dr. Erdei Ferenc főtitkár mondott bevezetőt. A vita során felszólalt Bállá János, dr. Bodóczky László, dr. Cser- *ik József, Darvas József, dr. mrsssssss/sssssssssssssssssssssssssssssssss. MÚZEUMOK Nem tudnám pontosan meg­mondani: hány múzeumot és hányszor látogattam végig. Csak azt tudom, hogy gyer­mekkoromtól vonzódom a mú­zeumok meghitt csendjébe, a letűnt korok érdekes, furcsa sokszor már érthetetlennek tűnő tárgyai, a művészeti al­kotások legremekebb darabjai közé. Ilyenkor mindig úgy ér­zem, hogy a kapun kívül ma­radt megszokott életem és minden figyelmemet az ismer­kedés köti le: távoli századok, világok, rég elporladt emberek történetével, alkotásaival kö­tök hasznos barátságokat. Igen, szándékosan beszélek; hasznos barátságról: a múlt! megismerése segít eligazodni a mában, a fejlődés folyamatos­ságát mutatja be szemlélte-j tőén. Az Ermitázs kincseitől a■ drezdai Zwinger vagy a buda-; pesti Szépművészeti Múzeum: páratlan értékein át a legki-: sebb falumúzeum múltat idéző; gyűjteményéig mindenhol ta-: nultam valamit és mindenhol j őszintén elgyönyörködtem. Egy ■ pattintott kőszerszám vagy i egy szépmívű bronzkori kard i legalább olyan vonzó tud len- j ni számomra, mint egy Leo-j nardo kép vagy Rodin szobrai, s Ez is, az is, amaz is az Ember s alkotása. Hogy miért jutott mindez az; eszembe? Ma kezdődik az im- ! már hagyományos múzeumi • hónap szerte az országban. Aj művelődéstörténet bőséges: anyagát, a régészeti, történeti,! művészeti tudományos kutatá-; sok új eredményeit és egyéb: érdekes látnivalók sokaságát! tárják a közönség elé a mű-! zeumok, a kiállítási termek és; a képtárak. Tavaly október-! ben, egyetlen hónap alatt, több! mint hatszázezer ember volt; kiváncsi a múlt értékes és; féltve őrzött kincseire, doku-! mentumaira. Ha ezt a számot! még kiegészítjük azzal, hogy; tavaly egy esztendő alatt as magyar múzeumok látogatói-I nak a száma meghaladta az > ötmilliót, akkor nyugodt szív-; vei állíthatjuk, hogy a múzeu-i mok tudományos feladataik! elvégzése mellett egyre inkább! népművelési intézményekké; válnak. Pest megyében a múzeumok, j emlékházak, emlékszobák és: helytörténeti gyűjtemények: száma ma már megközelíti a; harmincat. Igaz, hogy nincs; közöttük egy sem, amely ere-j detileg múzeumnak épült vol- • na, de gazdag anyaguk s azj utókor tisztelete és kegyelete; így is emlékhellyé szentelte az! egykor legváltozatosabb ren- j deltetésű épületeket. Egy esz-; tendő alatt közel százötven-: ezren ismerkedtek a kiállított! s jelentős értéket képviselő; gyűjteményekkel s tudásban,: ismeretekben gazdagabban; távoztak. A ma kezdődő mú-j zeumi hónap pedig biztosan; újabb ezrekben kelti fel az ér-! dekliül est a múlt megismerése,; a múzeumok látogatása iránt.; p. p Erdey-Grúz Tibor, dr. Földi Mihály, dr. Harrer Ferenc, Nagy Antal, Sin Lajos és Z. Nagy Ferenc. Az ülésen részt vett és a vitában felszólalt Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára. Az elnökség beható eszme­csere után kifejezésre juttat­ta helyeslését az irányelvek­ben megnyilvánuló politikai alapvető kérdéseivel kapcso­latban. Hangsúlyozta, hogy az irányelvek céljaival egyetért és azokat támogatja. Elhatá­rozta, hogy a vitában elhang­zott észrevételeket és javasla­tokat eljuttatja a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I AZ MSZMP PEST MEGYEI BÍZOTT! 5 Á G A í S fi ,",M EGYEI TA KlÁ C S l A P JA - 1 X. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM ÁRA 50 ril-B-ÉR 1966. OKTOBER 1., SZOMBAT A SZOT NAPIRENDJÉN: Az üzemi demokrácia erősítése Az anyagi ösztönzés A kongresszusi munkaverseny Pénteken reggel plenáris ülésre ült össze a Szakszerve­zetek Országos Tanácsa. Az ülést Brutyó János, a SZOT elnöke, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsá­gának póttagja nyitotta meg. A napirend első pontjaként Vándorló fóliaalagút Három hét előny a piacon Napfűtés — fagy ellen kával. A háromhetes piaci előny sok pénzre váltható át A kutatók figyelmébe ajánl­ják, hogy 70—75 centiméternél ma­gasabb borítású ágyakat ne készítsenek. Ez a méret még állja a 'szél­rohamokat. A maximális ma­gasság sem érheti el az 1 mé­tert — 10 centivel alatta ma­rad. Fontos tudnivaló, hogy a vázat borító vékony műanyag fólia általában csak egy évig használható. Később csökken a fényáteresztő képessége, s nem tölti be posztját. Az ügyes gazda mégsem dobja ki, felhasználja a tápkockás ne­veléshez, a műtrágya tárolá­sához, a csapadék elleni véde­lemhez. Az idén 800 ezer és X millió négyzetméter kö­zötti birtokon hasznosítot­ták az új berendezés segítségével a kozmosz ener­giáját. A tegnapi bemutató célja a gyors továbbterjesz­tés. t. gy. VIETNAMI JELENTES Újabb légitámadások a demilitarízált övezet ellen A dél-vietnami szabadság- harcosok péntekre virradó éj­jel tüzérségi támadást intéz­tek a kormánycsapatok egy megerősített állása ellen Dong Hatói 8 kilométernyire kelét­re. B—57-es típusú amerikai vadászbombázók csütör­tökön több célpontot tá­madtak a demilitarízált övezeten belül. Saigonban a napok óta tar­tó rendőri razziák során mint­egy 4500 fiatalembert vettek őrizetbe, mert katonai papír­jaikat nem találták rendben. Ky dél-vietnami miniszter elnök kijelentette, hogy sohasem lesz hajlandó ülni a tárgyalóasztalhoz DNFF képviselőivel, amikor az újságírók felkérték hogy nyilatkozzék Humphrey c amerikai alelnök ama javas- § latáról, amely szerint az ^ Egyesült Államok elfogadhat- ^ ná a felszabadítási frontot tárgyalópartnerként. A Pentagon magasrangú tisztjei a VDK elleni bombázások kiterjesztését követelik. A New York Times pénteki értesülése szerint a tisztek ki­jelentették: a jelenlegi bombá­zásoknak főként politikai je­lentőségük van, s ha a légierő parancsnokságán múlna, ha­ladéktalanul nagyszabású tá­madásokat indítanának az ipari üzemek, erőművek és a kikötők ellen is. a Szakszervezetek Országos Tanácsa Virizlai Gyula SZOT- titkár előterjesztése alapján megvitatta a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelveit. A dokumentummal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat, a SZOT eljuttatja a párt Köz­ponti Bizottságához. Ezután Beckl Sándor SZOT- titkár számolt be az idei nép- gazdasági terv teljesítéséről és a kongresszusi munkaverseny első félévi tapasztalatairól, va­lamint a további feladatokról. A SZOT titkára részletesen ismertette az eddigi kedvező termelési eredményeket, meg­(Folytatás a 2. oldalon) Társadalmi fejlődésünk tíz esztendeje Tudományos tanácskozás a Pártlörléneti Intézetben Társadalmi fejlődésünk leg­utóbbi tíz esztendejének tör­ténetéről kezdődött kétna tudományos ülésszak , j. teken a Párttörténeti X ■ •í- zetben, közgazdászok, tö ' - nészek és filozófusok íj'/ vételével. Ott volt a nácskozáson Szerényi Sán ■ >< az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a p főiskola igazgatója és Köpeczi Béla, az MS2 . KB kulturális osztályé vezetője. Nemes Dezső, az MS5 Politikai Bizottságának te a Párttörténeti Intézet igazgatója nyitotta meg ülésszakot, majd Vess f rik, az intézet igazga tartott bevezető referátu társadalmi fejlődésünk utóbbi tíz esztendejének ii kérdéseiről. A tanácskozás ma fejezi be. Walter Ulbricht Brioni-szigetén Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke, NSZEP Központi Bizottsí. nak első tit ára és feletttú’ pénteken délután Brioni getére érkezett. A vendég« Joszip Broz Tito köztársa: elnök, a JKSZ főtitkára felesége üdvözölte. Tanácskozik az ENSZ-közgyűlés Péter János látogatása az ENSZ főtitkáránál A Biztonsági Tanács csütör­tökön este egyhangúlag elfo­gadott nyilatkozatban kérte fel U Thant ENSZ-főtitkárt, hogy maradjon posztján újabb ötéves időszakra. „Teljes mértékben megfelel­ne a Biztonsági Tanács tagjai óhajának, ha U Thant kinyil­vánítaná szándékát, hogy újabb mandátumot vállal a világszervezet élén” — hang­zik a nyilatkozat. A főtitkár szóvivője útján tudatta, hogy elismeréssel adózik a nyilatkozatnak és a „legkomolyabb formában ta­nulmányozza azt”. Péter János külügyminisz­ter, a közgyűlésen részt vevő magyar küldöttség vezetője pénteken délelőtt megbeszé­lést folytatott Abdul Rahman Pazhwakkal, a közgyűlés 21. ülésszakának elnökével. Külügyminiszterünk délü t< felkereste hivatalában Thantot, az ENSZ főtitkár j akivel a világszervezet kérőé- seiről, nemzetközi problem ról folytatott megbeszélést. Johnson elnök az ENSZ- közgyűlés alkalmából Ameri­kában tartózkodó külügy.ni niszterek közül a közeljövő­ben találkozik a szovjet, i francia és az angol külüs. - minisztérium vezetőjével — jelentette be a Fehér Ház. BRÜSSZEL BELGIUM ÉS A NATí A belga kormány péntek délelőtti ülése után hivat, san bejelentették, hogy Bel­gium a NATO-val szem! fennálló katonai kötelezet1 ■ geinek felülvizsgálását ké . A belga kormány döntése néhány nappal azután sz 11 ír­tett meg, hogy egy magas rangú katonatisztekből és parlamenti képviselőkből Jlá vegyesbizottság egyhangú i tározatban sürgette a NA : val szemben fennálló köt zettségek korlátozását. vssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^ j DJAKARTA j S&endkívüli katonai ! készültség ^ Ma kezdődik a Subandrio-per Subandrio volt külügyminisz- ^ tér. C Mint a Reuter rámutat, Dja- !; kartában igen feszült a légkör, | a katonaságot egy hétre ^ rendkívüli készültségbe ^ helyezték. A hírügynökség — sokak vé- ^ leményét idézve — bizonyosra § veszi, hogy Subandriót ha- ^ Iáira fogják ítélni. A megfi-^ gyelők most azt találgatják, ^ hogy a per folyamán más je- ^ lentős személyiségek neve szó- ^ ba kerül-e és nem vádolják-e ^ meg bűnrészességgel Sukarno^ elnököt? í> ^ Mint az AFP jelenti, 400 § főnyi hallgatóság előtt nyitják ^ meg Djakartában Subandrio ^ volt külügyminiszter perét. ^Tizenöt külföldi újságírót is beengednek az esemény tudó- 4 sítására, közöttük az NBC és í CBS amerikai rádió-, televíziós $ társaságok képviselőit. <5 A pernek a korábbi beje- •5 lentése szerint szeptember 130-án éjfélkor kellett volna ^ megnyílnia, de a tárgyalás kezdetét egy § nappal elhalasztották. ^ Magyar idő szerint ma 14 óra- i kor jeleni!: meg a bírái előtt ^ Az emberiség egyik nagy Ráírna: a levegőből, a nap ere­détől venni az energiát. Mil- ^ iiárd és milliárd kalóriából § elcsípni néhányat s a magunk ^ külön céljaira hasznosítani. $ Gyakorlati példáját s alkal- § mazását láttuk tegnap a Ker- $ tészeti és Szőlészeti Főiskola § soroksári gazdaságában. A ^ megyei földek szövetkezeti ji birtokosai, hozzáértő szakem- 1 béréi nézték végig a bemuta- | tót. 5 Miből áll az új berende­zés? ^ Az egyik változat PVC- ^ csőből készített borda polieti­lén palásttal. Folytathatjuk a $ sort a íóliaalagúttal, a J lényeg azonban mindenütt Jesy: olyan átlátszó mű­J anyagtakarót vonni a fej- $ lődő növények fölé, hogy azt 5 ne bánthassa a korai, hideg időjárás. Ha a nappali sugár­zás, felmelegedés eléri, mond­ájuk a 8—10 fokot, a takaró $ alatt tárolt meleg elegendő ^ arra, hogy 3—4 fokos fagy ! ellen is védelmet nyújtson, j Ily módon némileg változtat- J ni lehet a klímán. Három hét- J tel előbbre hozhatjuk a ta- ! vaszt. Az új módszer kísérleti ! és első gyakorlati alkalmazá- 5 sa igazolja az elképzeléseket. | Kérdés azonban, mennyire $ gazdaságos? j A berendezés előnye, hogy ! könnyen szét- és összesze- ; relhető, illetve összeállít­ható. ; Ha vándoroltatással haszno­sítják, s egy évben három nö- j vényféle termésidejét is előbb- ! re hozzák, nemcsak kiíizető- ! dő, de jelentős hasznot hajt. $ Kezdhetik márciusban, ami- ; kor a hidegtűrő saláta és a ; karalábé, meg a retek kerül a ; hideghajtatásos ágyakba. Foly- $ láthatják áprilisban a paradi­csommal, májusban a papri­VÁROSNÉZÉSEN A hazánkban tartózkodó mongol parlamenti küldöttség Szandzsin Bata, a Nagy Népi Hurál Elnöksége elnökhe­lyettesének vezetésével megtekintette Budapest nevezetes­ségeit. A vendégeket Pólyák János, az országgyűlés alel- nöke kísérte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom