Pest Megyei Hirlap, 1966. augusztus (10. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

«IT HECrBI hírlap 1966. AUGUSZTUS S.. KEDD Még több szakma vár tanulókat (Folytatás az 1. oldalról.) nak. Szövőtanulónak fiúkat is felvesznek. A tanulmányi idő egy év, vizsga után 1200— 1600 forint havi jövedelemre számíthatnak. A másik válla­lat, a Könnyűipari Alkatrész- ellátó VI. újpesti gyára gépla­katos tanulókat vesz fel. Ezek­ből nyomdaipari gépszereiő- és javító szakmunkások lesz­nek. Mintegy 6—700 fiatal 4 •—6 órás munkára helyezked­het el, több megyei üzemben, gazdaságban. Végeredmény­ben az általános iskolát vég­zettek mind elhelyezked­hetnek. — Es az idén érettségizet­tek? — Ez már más kérdés, kü­lönösen a gimnáziumot vég­zettek elhelyezése ütközik ne­hézségekbe. A megye gimná­ziumaiból idén 1417 fiatal ke­rült ki és körülbelül ugyan­ennyi Pest megyei végzett más gimnáziumokban. Közü­lük többen jelentkeztek szak­munkás tanulónak, néhány száz főiskolákba, egyetemre kerül, zömük azonban nem tanul tovább, hanem állást keres, mégpedig adminisztra­tív munkakört. Hasonlóan ne­héz a helyzet a közgazdasági technikumokban érettségi­zetteknél, különösen a lányok­nál. Legtöbbjük számára könnyebb fizikai munkát tudunk biztosítani. — Az ipari és a mezőgazda- sági technikumok?... — Velük nincs semmi gond. Az ipari technikumok érettsé­gizettjei egytől egyig munká­ba állhatnak. A mezőgazda- ságiak szintén, legfeljebb né­melyikük éppen nem az álta­la tanult termelési ágba ke­rül. — És végül valamit a me­zőgazdasági szakmunkás ta­nulókról. — A falusi gyerekek között idén nagyobb az érdeklődés a mezőgazdasági szakmák iránt, mint tavaly. A tanulószer­ződtetések még folynak, de már eddig is 360-an, a vártnál százzal többen vannak. A tájékoztatásból minden­esetre az tűnik ki, hogy Pest megyében ez idén sincs sem a továbbtanulást, sem az el­helyezkedést illetően különö­sebb nehézség. PLENTYWOOD Lövöldözés a tárgyalóteremben Az amerikai Plentywood kisvárosban szombaton bíró­sági tárgyalást tartottak, amelynek vádlottja a 33 éves Duane Falk, az ítélethirdetés után pisztolyt húzott elő a zsebéből, ráiőtt a város pol­gármesterére, a bíróra és a szolgálatos rendőrre. Fáiknak, akit egyébként tes­ti sértés vádjával idéztek bí­si­róság elé, a polgármestert került megölnie, a bírót és a rendőrt azonban csak megse­besítette. A rendőrnek volt annyi ereje, hogy viszonozza a tüzet. A lövöldöző Fáik maga is holtan rogyott össze. A bíró állapota nem életve­szélyes, de a rendőré válsá­gos. CSAK RÖVIDEN... LONDON MEGSZŰNT a gyarmatügyi minisztérium Július 31, vasárnap éjféltől kezdve megszűnt a brit gyar­matügyi minisztérium műkö­dése. Munkáját a „függő te­rületek osztálya” néven a nemzetközösségi ügyek mi­nisztériumának hatáskörébe olvasztották be. A KONGÖI KISANGANI­BAN, ahol a közelmúltban kormányellenes zendülés rob­bant ki, az élet lassan vissza­tér a rendes kerékvágásba. ISMERETLEN TETTESEK betörtek egy egzotikus külön­legességeket gyűjtő párizsi orvos lakására, s többek kö­zött elemeitek 60 afrikai dár­dát, valamint sok nyílvesszőt; a károsult kétségbeesve for­dult a hatóságokhoz, mert a fegyverek mérgezettek voltak. I FRANCISKO SIMO spanyol halász 5 millió dollárt köve­tel az USA-tól annak fejében, hogy segített megtalálni a palomaresi hidrogénbombát PÁRIZSBA szállították a Csendes-óceáni szigetről Paul Vergest, a réunioni kommunis­ta párt főtitkárát, akit a rend­őrség július 28-án tartóztatott le. SAIGONBAN Ky tábornok hétfőn megnyitotta a kétnapos „választási szemináriumot”, amely a szeptember 11-re ki­tűzött választások előkészíté­sére szolgál. AZ AMERIKAI REPÜLŐ- GÉPSZERELŐK szakszerve­zetének 35 ezer tagja folytatja a sztrájkot, elvetve vezetősé­gének megállapodását az öt legnagyobb amerikai légifor­galmi társaság képviselőivel. ) FRANCIAORSZÁGBAN 50 160 KILOMÉTERES SZÉL- halálos áldozata van a vasár- VIHAR tombolt vasárnap | napi országúti csúcsforgalom- Déinyugat-Walesban. nak. Ármódosítások Lengyelországban Július 31-ével Lengyelor­szágban megváltozott néhány iparcikk és élelmiszer ára. Különböző mértékben emel­ték a dohányáruk és néhány halfajta kereskedelmi árát. Ugyanakkor a jövőben egy kiló olvasztott zsír a korábbi 38 zloty helyett 33 zlotyba ke­rül. Leszállították néhány te­levízió- és hűtőszekrény-típus árát. | DÉL-AFRIKÁBAN összeüt­j között két személyvonat, hat | személy meghalt; a földü- I hödött tömeg megölte az egyik j mozdonyvezetőt, j AZ ÜJ INDONÉZ KOR- ) MÁNY elnöksége hétfőn Su- j harto tábornok elnökletével : megtartotta első ülését. BAZZAZ iraki miniszterel­nök a Szovjetunióban hétfőn országjáró útja során Lenin* grádból Bakuba érkezett. Lapzártakor érkezett •* Vérfürdő Austinban Puskás őrült garázdálkodott hétfőn a texasi Austinban. Az állami egyetem felhőkar­coló magasságú tornyán tüze­lőállást foglalt el, és távcsö­ves messzehordő puskával va­lóságos golyózáport zúdított a járókelőkre. Az egyébként is sűrűn lakott negyed valóságos csatatérré változott. 22 embert szállítottak be a mentők go­lyói! tötte sebekkel. Az áldoza­tok közül öten belehaltak sé­rüléseikbe. A lotté-íárgjnyereméiiyck gTorslistája I A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tegnap rendezte a július hóra esedékes tárgynyeremény- sorsolást, amelyben a 30. játék­hét szelvényei vettek részt. A nyertes számok és nyereményeik gyorslistája a következő: A gyorslistában az alábbi rövidíté­seket használtuk: Vásárlási utalvány: ut., rádió: r., fényképezőgép: fgép, hűtőgép: htgép, írógép: ígép, háztartási kisgépek: házi. g., perzsaszőnyeg: psz., motor- kerékpár: mkp., ki mit választ: kmv., lakástextil: ltextil. méteráru: máru, zenegépek: zgép, porszívó; pszó,, bú- torutaívány: but., varrógép: vg., kül­földi utazás: külf. ut., óra- és ezüst­áru-utalvány: óeut., ruházati cikkek: rck., éléskamra-utalvánj*: éut., óra: ó. 010 832 Ut.f 013 102 htgép., 021 055 éut.. 045 296 Ut. 047 389 házt. g., 071 526 éut., 074 741 házt. g.. 079 216 fgép., 080 350 r, 089 055 tv, 109 337 ó, 121 638 ut, 151 040 bútor, lakbér, ut. 157 466 porszívóg. és padlókefélőg, 158 616 ut, 159 629 ó. 176 445 fgép, 189 006 mkp, 189 875 házt. g. 192 883 hűtőg. 196 731 ó, 213 061 ut, 214 365 ígép, 215 627 utalv, 224 097 evőeszközk, 249 422 óraduó, 253 084 Ut. 2C8 256 Ut. 275 934 tv. 286 011 Zgép, 288 381 óeut. 294 381 éut, 300 726 küif. Utazás, 303 449 éut. 308 890 kmv, 312 487 óeut. 313 154 házt. g, 317 756 hűtőgép. 331 647 ut, 335 300 mét. áru, 346 G00 mét. áru, 349 511 éut. 364 303 ut, 367 035 hűtőgép, 371 983 éut, 374 986 mkp. 375 339 ut, 387 402 ut, 397 001 ut, 401 069 rck, 401 083 ltextil, 404 151 bú- 404 239 mkp, 408 156 máru, ut, 410 240 bútor, lakbér, ut, mkp. 422 232 zgép, 422 376 but, tv, 426 175 ígép, 426 655 ltextil, htgép. 430 352 ltextil. 445 742 r, but, 451 721 ut, 459 650 máru, óeut. 472 313 házt. g, 476 722 477 304 kmv, 478 666 bútor- lak­út, 478 790 ó. 481 164 htgép. 488 512 torut, 409 225 417 738 424 376 429 205 446 950 460 227 but, bér. but, 500 531 htgép, 501 091 kmv, 508 963 psz. 509 175 ígép 510 033 htgép, 514 316 htgép, 517 048 Ut, 517 690 Ut. 528 208 ut., 535 254 r, 538 282 rck, 558 068 kmv, 558 071 kmv, 558 073 kmv 561 119 but, 587 501 ltextil, 600 316 mkp. 600 535 éut, 600 961 tv, .624 739 Ut, 625 061 Ut, 651 659 ut, 655 915 mkp, 664 297 pianinó. 668 601 r, 676 362 ó, 680 154 kmv, 687 055 Ut, 688 888 házt. g, 688 906 rck, 690 445 htgép, 711 603 éut 722 413 tv, 723 232 IV gép, 731 240 Ut, 741 516 psz, 751 524 Ut, 757 722 tv, 770 681 ut, 773 982 tv, 782 111 éut. 787 419 mkp. 801 825 zgép. 803 142 tv, 805 901 zgép. 810 089 házt. g, 821 587 mkp, 822 824 r, 826 488 mkp, 827 468 házt. g. 831 144 r, 831 160 kínáló gam. 845 261 bútor-lakbér, ut, 852 645 Zgépi 859 835 fgép. 860 130 Ut, 879 225 óeut, 883 975 éut, 916 005 kmv, 933 777 máru. 933 858 házt. g, 936 149 ó. 936 936 tv, 939 562 óeut, 947 943 éut, 953 240 Ut, 954 660 ltextil, 958 148 házt. g, 962 865 éut, 964 873 Ut, 966 875 mkp, 980 578 rck, 997 156 ut. 1 003 766 ó, 1 009 712 éut. 1 010 820 óraduó, 1 021 309 rck 1 030 555 bútor- lakbér ut, 1 033 174 ut, 1 038 019 kmv, 1 043 493 ó. 1 047 078 htgép, 1 049 589 fgép, 1 057 361 htgép, 1 062 074 ó, 1 073 677 Ut. 1 074 727 Ut, 1 083 114 éut, 1 089 613 Ut, 1 091 765 ut, 1 092 296 óra- duó, 1 119 208 r, 1 124 744 kmv, 1 133 491 ígép, 1 146 581 ut, 1 151 436 ut, 1 152 000 külf. ut, 1 152 043 szelencekészlet. 1 152 286 éut, 1 183 375 házt. g. 1 100 858 házt. g, 1 194 306 r, 1 198 008 tv, 1 198 867 külf Ut, 1 220 464 külf. Ut. 1 225 027 házt. g, 1 232 847 ó, 1 241 568 ut, 1 243 502 házt. g, 1 246 997 ó, 1 256 885 ut. 1 272 279 htg. 1 275 055 éut, 1 286 958 Ut, 1 288 513 ut, 1 502 311 Ut. 1 502 523 ó. 1 506 085 külf ut. 1 509 817 but. 1 512 640 ltextil, 1 534 019 magnó, 1 536 660 ó, 1 542 913 külf. ut, 1 543 410 mkp. 1 543 988 bútor- lakbér. ut 1 550 767 tv. 1 551 166 zgép és tv. 1 560 212 máru, 1 562 795 máru, 1 566 383 rck. 1 583 097 éut, 1 585 251 ut, 1 593 045 but. 1 600 914 házt. g, 1 603 743 kmv, 1 629 674 tv 1 630 79G perzsasz, 1 632 493 Ut, 1 633 664 tv, 1 635 081 htg, 1 635 534 éut, 1 640 379 éut, 1 641 001 mkp, 1647 081 bútor-lakbér, utalv. 1 660 800 ltextil, 1 686 515 Ut, 1 689 327 ut, 1 690 701 máru, 1 693 868 utalvány, 1 696 045 tv, 1 698 463 Zgép, 1 700 771 ígép. 1 710 702 zgép, 1 711 633 but, l 724 989 házt g, 1 732 234 ltextil, 1 739 556 éut, i 741 952 tv, 1 745 700 pia­ninó. 1 746 471 ó, 1 746 767 éut, 1 755 328 r, 1 761 982 házt. g, 1 764 731 házt. g, 1 775 002 rck, 1 776 427 zeneszekrény és tv, 1 780 495 bútor-lakbér, ut, 1 783 154 Ut, l 784 495 ut, 1 792 210 htg, 1 794 934 máru, 1 797 507 éut, 1 799 657 zenegép. 1 801 869 kmv, 1 814 040 Ut, 1 314 456 óeut, 1 819 416 tv, 1 820 855 hígép, 1 828 896 Ut, 1 831 006 but. 1 831 280 Ut, 1 832 348 tv, 1 834 056 názt. g, 1 863 469 Ut. 1 835 0C0 ut, 1 867 591 tv. 1 869 053 mkp, 1 872 291 házt. g. 1 873 508 ó, 1 383 999 ó, 1 898 958 psz, 1 904 792 éut. 1917 122 htgép. 1 923-566 Zgép, 1 92*713 tv, l 934 203 Ut, 1 937 390 ut, 1 939 623 kmv, 1 945 879 tv, 1 949 399 ut. 1 983 276 éut, 1 985 990 külf. ut. 2 026 878 bútor-lak'oer.-ut., 2 032 569 htg., 2 042 225 Ut., 2 043 989 htg., 2 053 808 varróg., 2 063 350 lemezjátszó, 2 063 412 éléskamra-ut., 2 072 032 óraduó, 2 085 181 tv., 2 094 807 zgép, 2 105 889 hűtőgép. 2 107 346 bútor-lakber.-ut., 2 130 482 ut., 2 140 416 ut.. 2 143 889 éléskamra-utal., 2 145 015 éléskamra-ut., 2 145 019 ruhá­zati cikkek, 2 149 111 házt. g.. 2 151129 lemezjátszó, 2 151 234 fényképezőgép, 2 172 777 ut., 2 173 502 ruházati cikkek. 2 174 101 házt. g., 2 174 975 zeneszekrény és tv., 2 177 329 ruh. Cikkek. ^2 188 638 r, 2 213 345 fényképezőg., 2 216 444 lak- tex, 2 231 396 házt. g., 2 233 959 házt. g., 2 238 897 éléskamra ut, 2 242 994 mosóg, 2 266 116 ki mit vál, 2 272 899 hűtőgép, 2 279 638 házt. g, 2 289 916 külf. utazás. 2 290 765 tv. 2 310 287 íróg. 2 332 863 mosógép. 2 342 416 lak-tex. 2 346 255 ut, 2 348 535 ki mit vál, 2 358 439 óra- és ezüstáru-ut, 2 3G9 171 tv, 2 370 318 ki mit vál. 2 371 090 ágynemű. 2 378 493 motork, 2 383 074 éléskamra-ut, 2 392 517 ut, 2 395 413 éléskamra-ut, 2 397 446 ut, 2 401 336 Ut. 2 402 614 ékszdob, 2 405 199 méteráru, 2 418 016 méteráru, 2 426 204 r, 2 428 789 ruházati cikkek, 2 430 330 motork, 2 434 129 motork, 2 434 28.1 htg, 2 439 795 óra- és ezüstóru-ut, 2 447 297 fényképezőg, 2 450 033 ki mit választ, 2 458 650 tv, 2 468 934 Ut, 2 483 158 fkg, 2 484 086 zenegépek, 2 505 249 utalvány, 2 512 909 tv, 2 521 555 fényképezőgép, 2 527 103 lak-tex, 2 544 050 óraduó, 2 551 539 hgép, 2 553 L17 r, 2 558 003 mo­tork, 2 564 285 hgép, 2 577 134 rádió. 2 577 677 ígép, 2 594 530 hgép, 2 600 897 Ut, 2 609 276 óra, 2 611 815 ígép 2 617 479 mkp, 2 617 519 óra- és ezüstáru-utalv, 2 624 567 külf. ut, 2 640 571 bútor, 2 648 036 óra, 2 650 765 Ut, 2 654 421 htg, 2 661 547 ut. 2 688 204 tv, 2 698 806 Ut, 2 700 932 htg, 2 703 704 óra- és ezüstáru­ul, 2 711 569 óra, 2 729 219 óra, 2 729 328 tv, 2 737 334 htg, 2 738 772 htg, 2 739 928 ut, 2 742 864 htg, 2 754 957 motorkerékp. 2 756 446 éléskamra-ut, 2 774 821 htg, 2 789 532 r, Z 812 233 Ut, 2 822 080 tv, 2 832 103 htg, 2 836 219 ut. 2 837 088 bú- tor-lakber-ut, 2 840 903 mkp, 2 344 260 tv, 850 877 külf. utazás, 2 855 578 ut, 2 856 763 tv, 2 857 115 Ut, 2 864 397 mkp, 2 869 319 htg, 2 872 657 Ut, 2 872 916 ígép, 2 873 652 ki mit vál, 2 880 390 utalv, 2 884 482 ki mit vál, 2 888 872 mosógép. 2 900 231 ruh. cikkek, 2 905 639 rádió, 2 906 238 fkp, 2 907 386 ki mit választ, 2 907 491 r, 2 913 746 zgép, 2 922 673 Ut, 2 925 995 óra- és ezüstáru-ut, 2 966 956 Ut, 2 975 944 tv, 2 979 690 htg, 2 980 207 Ut, 2 983 237 házt. g, 2 989 802 motorkp, 2 999 617 r. 3 000 569 r. 3 009 930 mkp, 3 011 312 mosóg, 3 028 044 ékszerdoboz, 3 031 251 lak-tex, 3 031 569 tv, 3 037 919 rádió, 3 038 942 ut, 3 060 619 Ut, 3 061 991 házt. g, 3 084 502 bútor, 3 087 253 r, 3 104 215 házt. g, 3 108 649 házt. g, 3 115 855 óra, 3 116 391 tv, 3 119 160 tv. 3 123 723 rádió. 3 130 987 méteráru, 3 159 345 utalvány, 3 161 542 evőeszk, 3 164 494 ut, 3 165 109 éléskamra-ut, 3 166 329 éléskamra-ut, 3 168 541 r.3 175 332 ut, 3 183 315 televízió. 3 184 617 r, 3 188 654 óra, 3 194 954 bút.- Ut. 3 236 682 zgép, 3 240 067 r, 3 243 222 élésk. ut. 3 255 061 bút. ut. 3 257 094 htg. 3 265 828 bút. Ut, 3 266 030 tv. 3 270 836 htg. 3 276 323 éksz. dob. 3 282 896 kmv. 3 292 489 külf. utazás, 3 303 190 utalv, 3 326 264 tv, 3 329 564 r. 3 329 955 mkp, 3 331 229 htg, 3 336 991 ut, 3 338 606 ígép, 3 339 621 külf. utazás, 3 341 958 élésk.- Ut, 3 359 557 óra, 3 361 256 Ut, 3 3Ö2 826 htg, 3 381 655 élésk. ut, 3 385 819 hűtőg. 3 398 988 külf. utazás, 3 417 724 hűtőg, 3 423 820 tv, 3 434 945 óra- és ezüstáru- ut, 3 445 635 r. 3 448 785 Zgép, 3 454 123 Ut, 3 456 091 ígép. 3 460 105 tv, 3 462 776 ljátszó, 3 463 607 mgép, 3 480 691 b. ut, 3 433 039 mosógép plusz centrifuga 3 486 069 tv. 3 495 447 lak-tex, 3 501 Ö47 é. ut, 3 505 587 Ut, 3 506 928 tv, 3 516 7G3 tv. 3 518 504 ígép, 3 522 789 tv, 3 528 484 r. 3 530 587 kmv, 3 531 945 máru, 3 532 798 ut, 3 535 123 bútor-lakbér ut, 3 559 156 máru, 3 571 301 kmv. 3 574 166 televízió, 3 577 677 külf. Ut, 3 585 986 tv, 3 591 183 Ut, 3 594 913 Ut, 3 597 538 bút. 3 600 673 ut. 3 600 893 ltextil. 3 601 254 htgép, 3 605 378 éut, 3 609 508 éut, 3 S10 203 kmv, 3 617 296 >4tor-lakber. utalvány, 3 622 840 Ígép, 3 629 019 ut, 3 629 441 ut, 3 632 927 htgép.. 3659 078 kmv, 3 669 225 tv, 3 683 081 éut, 3 685 955 éut. 3 695 846 házt. g. 3 700 824 r, 3 704 624 htgép, 3 716 687 Ut, 3 720 667 Ut, 3 721 577 Ut, 3 722 456 éut, 3 723 187 htgép, 3 741 237 bút-lakber. ut. 3 741 461 ígép. 3 753 225 lemezjátszó, 3 758 683 r. 3 760 232 házt. g, 3 767 667 Ut. 3 777 668 kmv. 3 777 634 házt. g, 3 780 722 kerékp, 3 799 533 ht­gép, 3 801 989 r, 3 804 870 rck. 3 807 444 ó. 3 816 151 ut, 3 817 599 ut, 3 817 834 ht­gép. 3 818 032 kmv, 3 820 173 ut. 3 820 795 házt. g. 3 827 081 házt. gép. 3 827*369 külf. Ut, 3 829 478 tv, 3 832 147 Bpest, XI., Mohai út 85/b. sz. alatt felépülő társasház a földszint. 2. sz. alatti kettő­szobás (egyik kis méretű), konyhás, előszobás öröklakás, 3 837 903 kmv, 3 843 477 ut, 3 848 u56 zeneszekrény és tv, 3 860 022 bút, 3 860 762 bútor-lakbér. Ut, 3 861 814 ó. 3 862 949 kmv. 3 866 373 htgép, 3 870 971 r, 3 873 309 kmv, 3 884 139 Ut. 3 890 327 kmv. 3 906 234 óra- és ezüstáru ut, 3 9G9 375 éut. 3 912 146 házt. g. 3 914 036 tv, 3 918 495 éléskam- ra-ut, 3 910 457 ut, 3 923 243 házt. gép, 3 929 247 ígép. 3 929 340 külf. Utazás, 3 937 264 htgép, 3 947 538 máru, 3 950 427 Ut. 3 955 G87 ó. 3 960 924 htgép, 3 966 621 Ut, 3 975 732 mosóg, 3 982 754 ut, 3 984 541 házt. g, 3 984 666 ígép, 3 985 843 rck, 3 996 522 éut, 3 998 643 magnó. 4 000 588 r, 4 001 651 Trabant Limou­sine személygépkocsira ut, 4 003 298 Ut, 4 004 770 r. 4 006 437 rek, 4 015 109 r, 4 017 951 Ut. 4 032 840 r, 4 034 839 kmv, 4 035 091 but, 4 038 065 rádió és lemj, 4 040 798 tv, 4 041 181 but, 4 044 300 óra­duó, 4 045 802 Ut. 4 055 529 Ut, 4 071 726 tv, 4 077 646 kerékpár, 4 078 646 ut, 4 079 007 bútor-lakbér. ut, 4 081 946 zgép. 4 092 211 Trabant Combi 601-es típusú személygépkocsira utalvány, 4 096 531 éut, 4 104 681 Ut, 4 112 932 Ut, 4 113 011 mkp, 4 117 599 máru, 4 123 266 Ut. 4 124 788 házt. g, 4 125 107 hűtőgép, 4 129 880 mkp 4 135 954 htgép, 4 147 653 mosóg, 4 149 807 Zgép. 4 154 854 mkp, 4 157 265 Ut, 4 171 485 mosóg, 4 176 461 óéut, 4 178 082 ltextil. 4 180 099 htgép. 4 196 346 ltextil, 4 202 831 rck. 4 204 994 éut, 4 214 526 mosóg, 4 219 414 ltextil, 4 222 513 tv, 4 223 312 Ut, 4 226 431 éut, 4 228 407 mkp. 4 231 370 Ut, 4 232 258 tv. 5 310 967 Ut, 5 317 443 tv. 5 320 306 Ut, 5 326 475 tv, 5 328 931 óra. 5 329 939 le­mezj, 5 345 077 mkp. 5 354 210 Ut, 5 365 161 Ut. 5 365 179 éut, 5 365 399 Ut, 5 365 446 fgép. 5 369 378 Óra, 5 377 748 éut, 5 380 397 házt- g, 5 380 541 fgép, 5 331 976 pszó, 5 396 151 Ut, 5 402 838 éut. 5 403 797 éut. 5 406 749 bútor-lakbér, ut, 5 417 995 szőnyeg. 5 418 205 házt. gép, 6 421 794 tv, 5 424 167 külf. Ut. 5 426 153 htgép, 5 428 089 ltextil. 5 428 606 htgép, 5 432 985 Ut. ö 438 024 but, 5 438 626 ut. 5 441 865 ltextil. 5 443 941 kmv: 5 444 G62 óéut, 5 454 651 Ut. 5 458 842 éut, 5 470 833 éut. 5 471 548 óéut, 5 476 971 Ut. 5 477 267 htgép. 5 483 471 máru. 5 502 296 ut, 5 514 367 bútor-lakbér, ut. 5 518 158 ut, 5 530 227 r% 5 531 728 lemezj, 5 535 393 názt. g. 5 543 973 ut, 5 551 315 tv, 5 552 847 ut, 5 564 085 r, 5 566 OOí zgép, 5 567 414 bútor-lakbér ut. 5 567 467 külf. ut, 5 597 291 rck. 5 602 080 zgép, 5 605 633 r, 5 616 173 tv. 5 624 404 rck, 5 661 802 szőnyeg, 5 684 368 but, 5 685 606 Ut, 5 589 6*0 éut. 5 697 043 r, 5 698 625 but. 5 702 417 mkp. 5 711 366 ó. 5 711 622 éut, 5 719 638 óra. 5 737 355 tv. 5 738 395 külf. Ut. 5 739 200 tv. 5 743 491 ígép, 5 752 271 ágynemű. 5 763 245 bútor-lak­bér. Ut. 5 768 574 Ut, 5 768 835 htgép. 5 769 474 házt. g, 5 779 052 ut, 5 781 801 máru, 5 791 448 házt. g, 5 793 783 Ut, 5 805 823 kínálógarn, 5 805 857 htgép, -5 309 422 éut, 5 810 343 Budapest, XI., Mohai út 85/b. sz. alatt felépülő tár­sasházban az I. e. 3. sz. alatti három­szobás (kettő kisméretű) étkezőkony- hás, erkélyes öröklakás, 5 811 274 házt. g, 5 818 168 ígép, 5 824 819 but, 5 835 296 Ut. 5 839 431 Ut. 5 860 324 ut. 5 866 018 külf. Ut., 5 866 677 ltextil. 5 872 435 éut, 5 873 984 r. 5 880 335 házt. g, 5 881 095 mkp. 6 016 457 pianinó, 6 023 336 htgép, 6 051 561 htgép. 6 056 043 fgép, 6 057 694 tv, 6 058 478 Ut, 6 059 959 ut. 6 062 527 óéut, 6 071 093 óéut, 6 077 137 mosógép és centrifuga, 6 083 031 tv, 6 093 085 r, € 099 905 r, 6 114 192 tisztaság gépsor, 6 120 207 Ut 6 120 560 Ut, 6 129 898 házt. g, G 141 416 h gép, 6 141 909 Ut, 6 141940 mkp, 6 144 487 kmv, 6 150 505 éut, 6 153 004 htgép. 6 153 998 ut, 6 154 926 ut, 6 156 837 házt. g. 6 177 639 r, 6 178 631 mkp. 6 180 374 éut, G 190 999 Ut. 6 191 661 mkp, 6 201 336 ígép, 6 211 334 tv, 6 222 314 Ut, 6 231 018 htgép, 6 248 781 tv, 6 251 356 ígép 6 270 496 ut, 6 275 370 óéut. 6 277 166 zgép, 6 279 844 r, 6 281 004 Ut. 6 293 816 rck, 6 302 163 rck. 6 346 971 óeut, 6 377 8,7 Bp., XI., Mohai út S5/b. sz. a. felépülő társasházban az I. cm. 4. sz. a. háromszobás (kettő kisméretű), étkezökonyhás, erkélyes öröklakás, 6 380 469 éut, 6 387 778 házt. g, 6 391 464 r, 6 332 915 kmv. 6 395 828 éut. 6 398 654 ígép. 6 402 226 búior-’.ak- ber. ut, 6 430 080 mosógép, 6 438 022 Ut, 6 442 939 kuf. Ut, 6 448 821 rck, 6 454 287 Ut, 6 474 107 tv, 6 607 046 tv, 6 607 320 r. 6 613 361 ut 6 618 781 mok­kakészlet, 6 623 074 máru, 6 G24 263 Ut. 6 628 792 Ut. 6 G31 519 lit, 6 641 220 h<gép. 6 653 067 tv, 6 659 500 Ut. 6 668 295 házt. g 6 670 410 házt. g. 6 679 875 házt. g, 6 682 655 kmv. 6 689 720 tv, 6 696 419 htgép 6 ' 00 388 evőeszk. 6 728 846 r. 6 740 700 r. 6 744 296 htgép, 6 74G 856 éut, 6 755 335 ékszerdoboz. 6 755 683 házt. g. 6 764 233 but. 6 764 246 Ut. 6 766 342 ut, 6 787 444 htgép, 6 789 813 mkp. 6 790 182 htgép, 6 796 114 r, 6 806 947 ígép G 811 712 házt. g. 6 813 450 házt. g, 6 832 599 máru, fi 835 232 házt. g. 6 846 631 Ut, 6 84 6 775 kmv. 6 855 024 bútor-lakbér ut, fi 856 506 htgép, 6 860 342 éut. C 362 037 ut, 6 866 794 házt g 6 867 698 mkp. 6 869 522 htgép, 6 873 322 éut, 6 879 899 0. 6 884 488 ltextil, 6 890 425 Ut. 6 892 077 htgép, 6 893 370 éut. 6 910 357 éut. 6 910 680 por­szívó és padlókefélő, 6 920 390 éut, 6 931 251 kmv, 6 934 854 tv, 6 945 627 but 6 949 234 ut. 6 955 027 r, 6 965 510 Ut, 6 988 264 éut, 6 995 256 rck, 6 995 298 ó, 6 999 932 máru. 7 018 723 tv, 7 028 411 ut, 7 038 055 tv, 7 040 513 zgép, 7 052 560 ígép, 7 060 777 máru, 7 068 630 házt. g, 7 071 602 tv, 7 078 314 ut, 7 080 920 Ut, 7 309 885 éut, 7 322 278 tv. 7 325 883 házt. g, 7 325 997 máru, 7 327 330 éut, 7 352 553 írógép, 7 364 272 óeut, 7 369 309 zgép, 7 372 203 fgép. 7 381 907 but, 7 389 150 ut, 7 389 704 ó. 7 406 275 htgép, 7 409 383 htgép. 7 416 284 kmv, 7 429 172 házt. g. 7 438 610 éut. 7 439 012 ó, 7 444 273 Ut. 7 444 779 ut, 7 447 421 ltextil, 7 450 345 házt. gép. 7 469 323 kmv, 7 470 324 tv. 7 483 983 ut, 7 488 546 ó. 7 512 797 htgép, 7 526 574 htgép. 7 531 573 ut, 7 532 250 motorkp, 7 560 841 tv. 7 571 368 htgép. 7 577 167 Ut. 7 586 350 rck, 7 592 152 psz. 7 594 413 rck, 7 596 690 éut, 7 597 637 Ut. 7 610 023 kmv, 7 615 160 htgép, 7 621 683 ágynemű, 7 625 114 éut, 7 636 459 Ut. 7 636 606 ut, 7 636 823 éut. 7 637 822 vg, 7 661 518 éut, 7 669 374 éut, 7 681 369 kmv, 7 690 742 ki mit Vál. 7 692 538 Ut, 7 698 341 ut. 7 706 288 éut, 7 707 874 kerékp, 7 725 810 ut, 7 730 480 tv. 7 743 070 éut. 7 747 021 éut, 7 752 267 Ut, 7 762 329 Ut. 7 765 327 htg, 7 773 503 Ut, 7 774 627 TRABANT LI­MOUSINE személygépkocsira utalv., 7 784 115 r, 7 785 389 kmv. 7 786 144 lját­szó, 7 791 760 házt. g. 7 804 783 írógép. 7 806 581 házt. g, 7 808 141 bút. 7 816 503 fényképezőg, 7 819 999 htgép, 7 332 781 r, 7 837 135 fényképezőg, 7 841 104 tv, 7 844 103 b. ut, 7 852 009 máru, 7 858 849 ki mit vál., 7 871 009 ut, 7 874 861 utalv, 7 875 546 zgép. 8 004 123 óraduó, 8 005 800 porszívó- és padlókefélőgép. 8 020 480 htg, 8 021 465 htg. 8 024 015 házt. g, 8 028 849 Ut, 8 042 266 Vg, 8 059 363 Ut. 8 071 495 Ut. 8 074 776 ltextil. 8 076 897 ut. 8 078 290 ltextil. 8 035 520 ltextil. 8 087 724 kmv, 8 087 725 krnv, 8 099 414 éut, 8 101 764 ígép, 8 109 427 házt g, 8 112 112 házt. g, 8 113 159 zgép, 8 114 903 óduó, 8 131 875 ut, 8 132 003 ut, 8 132 147 htg, 8 136 012 házt. g, 8 145 189 ut, 8 146 606 fgép, 8 147 804 éut, 8 147 821 óeut. 8 1 49 942 éut, 8 152 218 tv, 8 153 407 óeut; 8 155 847 pianínó, 8 160 235 házt. g, 8 160 808 kmv, 8 162 561 külf. társut. 2. szem. részére, 8 167 072 kmv, 8 176 571 Zgép, 8 179 133 ut, 8 181 946 éut, 8 185 737 mosógép, 8 192 165 lakástextil. 8 204 103 házt. gép. 8 205 492 zgép, 8 211 773 kmv. 8 211 973 máru, 8 227 753 htgép. 8 241 598 htgép, 8 248 603 külf. társasut. 2. szem. részé­re. 8 262 172 házt. g. 8 269 964 tv. 8 275 855 házt. g. 8 287 230 lemezjátszó, 8 292 229 Út, 8 293 589 Ut, 8 2.98 706 kmv, 8 308 722 kmv, 8 330 89C ut 8 334 963 Zgép, 8 360 788 ut, 8 386 321 ut, 8 336 651 kerékpár, 8 394 989 htgép. 8 402 464 kmv, 8 420 365 éut, 8 435 22» éut, 8 435 230 Ut, 8 439 735 ut, 8 441 659 mosógép. 8 446 261 ut, 8 416 734 mosógép, 8 459 244 házt. géo, 8 464 780 máru, 2 464 905 máru, 8 466 119 tv, 8 466 290 hűtőgép. 8 466 532 fgép, 8 477 637 ut. 8 486 359 kmv, 8 487 308 r, 8 500 601 óeut. 8 503 857 fgép, 8 507 334 óra. 8 513 895 r, 8 515 559 Ut. 8 535 123 külf. társasut. 2. szem. részére. 8 537 748 tv, 8 538 409 u8 538 685 ut, 8 540 133 Ut, 8 541 063 éut, 8 544 052 éeut. 8 548 020 rck. 8 549 378 r. 8 551 617 r, 8 554 05) ígép, 8 705 465 r. 8 711 739 bútor és lakbér, tárgyak. 8 718 082 ut. 8 723 621 r. 8 73C 727 r, 8 7 33 336 bútor és lakbér, tárgyak, 8 73.9 337 ut, 8 741 872 8 747 937 ágynemű. 8 763 632 r. 8 770 302 8 776 124 Ut, 8 776 906 éut, 8 794 670 házt. g 8 807 447 mkp, kmv, 8 827 148 psz, 8 743 298 tv, 8 733 256 ígép, Ut, 8 773 843 Ut, házt. g. 8 786 825 8 797 351 házt. g, 8 815 390 éut. 8 819 649 Óeut. 8 828 128 éUt, 829 903 óra, 8 84 5 236 htg. 8 845 309 but, 8 848 285 but, 8 858 196 rck, 8 872 883 zgép, 8 875 57i külf. társasut. 2. szem. részére, 8 886 317 tv, 8 893 191 r. 3 899 357 mkp. 8 908 459 kmv, b 916 669 éut, 8 957 200 Ut. 8 919 004 ut, 8 930 423 r. 8 937 495 éut, 8 945 686 Ut. 8 946 450 Ut, 8 D49 135 éu-. 3 951 125 ltextil, 8 954 762 ígép. 8 958 381 ltextil, 8 964 920 kmv, 8 969 040 but. 8 977 792 fgép, 8 982 065 ut, 8 983 118 Ut. 8 991 611 ígép. 8 893 916 por­szívó- és padlókefélőgép. 8 996 864 but. 9 004 265 Zgép. 9 007 146 but. 9 009 531 óraduó. 9 010 290 bút, 9 015 065 fgép, 9 023 377 r, 9 046 469 Ut. 9 051 821 tv, 9 052 648 kerékpár. 9 057 284 mkp, 9 060 305 Ltextil. 9 062 083 ltextil, 9 063 153 ó, 9 067 087 fgép, 9 072 987 ut, 9 07 5 298 házt. g, 9 089 572 kmv, 9 090 718 bútor-lakbér, ut 9 103 614 rck, 9 104 623 ó, 9 104 624 6, 9 104 669 Ut, 9 113 666 házt. g, 9 120 051 ígép, 9 123 002 zgép, 9 124 177 magnó, 9 125 759 tv, 9 129 031 ó, 9 131 750 htgép 9 132 361 mkp, 9 132 854 bútor-lakbér, ut, 9 138 247 htgép, 9 138 385 rck, 9 151 338 kerék­pár, 9 155 573 bút 9 157 511 vg. 9 159 323 éut, 9 163 235 ltextil, 9 164 564 Ut 9 174 469 ó, 9 302 117 ó, 9 307 768 Ut, 9 310 263 r, 9 319 690 but, 9 326 311 ut, 9 329 258 r, 9 332 851 htgép 9 340 245 bútor-lakbér, ut, 9 344 889 zenegép, 9 347 758 but, 9 355 853 kínálógarn, 9 362 440 éut, 9 362 G23 bútor-lakbér, ut, 9 368 046 házt. g, 9 371 021 éut, 9 384 438 külf. Ut. 9 386 167 Ut, 9 395 499 rck, 9 398 442 éut, 9 414 113 Ut, 9 441 261 Ut. 9 443 214 éut 9 448 620 éut. 9 449 309 bút, 9 450 130 külf. ut. 9 452 965 Ut, 9 457 733 Ut, 9 463 601 Ut. 9 475 513 tv, 9 476 690 r. 9 525 307 házt g 9 527 290 htgép. 9 527 954 kmv. *» 531 023 házt. g, 9 536 033 házt. g. 9 536 313 Ut, 9 536 882 külf. Ut, 9 546 759 ó. 9 548 103 tv. 9 548 595 r. 9 556 722 házt. g. és rck, 9 563 980 kmv. 9 568 477 ut. 9 582 061 bú­tor-lakbér. ut. 9 582 081 tv, 9 585 747 Ut 9 590 302 ut, 9 590 595 házt. g, 9 608 565 but. 9 625 025 máru. 9 633 267 htgép. 8 640 928 máru. 9 641 451 bút, 9 644 312 porszívóg. és padlókéig, 9 645 412 Ut, 9 680 322 Ut. 9 681 723 külf. ut 9 682 840 éut. 9 696 913 méteráru, 9 702 049 tv, 9 712 431 Ut. 9 712 454 tv. 9 713 842 ó. 9 716 824 külf ut. 9 728 734 éut, 9 729 444 r, 9 733 953 ígép. 9 734 675 éut 9 748 583 óéut, 9 751 654 óéut, 9 757 650 házt g. 14 227 090 htgép. A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, az esetleges számhibá­kért felelősséget nem vállalunk. A nyertes fogadónak a nyertes szelvény fogadási szelvényrés/ét augusztus 20-ig kell eljuttatnia a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság lebonyolítási osztályára (Budapest. V., Nádor ut­ca 15.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom