Pest Megyei Hirlap, 1966. augusztus (10. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

Ülést tartott az MSZMP Pest megyei Bizottsága Augusztus elsején 9 órakor a Kossuth Könyvkiadó Vál­lalat tanácstermében ülést tartott az MSZMP Pest megyei Bizottsága. 1 Az ülésen a megyei pártbizottság tagjain kívül részt vet­tek » megyei pártbizottság póttagjai, a megyei pártbizottság revíziós bizottságának és fegyelmi bizottságának tagjai, vala­mint a járási pártbizottságok első titkárai, a városi pártbi­zottságok és a nagyüzemi pártbizottságok titkárai. Meghívták az ülésre a megyei pártbizottság apparátusá­nak politikai munkatársait is. A jelenlevők első napirendként az MSZMP Központi Bi­zottságának július 28-án tartott üléséről szóló beszámolót .hallgatták meg, melyet Cservenka Ferencné, az MSZMP KB 'tagja, a megyei pártbizottság első titkára mondott el. A beszámolót a jelenlevők egyhangúlag tudomásul vették. Ezután a megyei pártbizottság 1966. második féléves munkatervét terjesztette elő Szakali József, a megyei párt- bizottság titkára. A megyei pártbizottság tagjai az előterjesz­tett munkatervet egyhangúlag jóváhagyták. Végezetül, a részvevők személyi ügyeket tárgyaltak, és azt az előterjesztés alapján jóváhagyták. MEGNYÍLT AZ ESZPERANTÓ VILÁGKONGRESSZUS PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP REST MEGYEI BIZOTTSÁGA ís A MEGYEI TANÁCS LAPJA X. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM ARA SO FILLER 1966. AUGUSZTUS 2., KEDD Matulonuhtvétel Lúgosban Jakubu Gowon alezredes, a nigériai hadsereg magas ran­gú tisztje, aki a hadsereg lá­zadó egységeinek nevében tárgyalt a katonai kormány képviselőivel, hétfőn a nigé­riai rádióban bejelentette, hogy átvette a hatalmat az országban. Hangoztatta, hogy hatalomra jutása a legfelső Vasárnap reggel Budapes­ten 4000-nél több eszperan- tista vonult fel a nemzet­közi vásárok ligetébe, ahoi az impozáns Petőfi csarnok­ban került sor az 51. eszpe­rantó-világkongresszus hiva­talos megnyitására. 1949-től, a Világifjúsági Találkozó óta nem jött egy eseményre egy­szerre ilyen népes külföldi vendégsereg fővárosunkba. Magyar nemzetiszínű zász­lókkal, a kongresszuson kép­viselt 40 ország lobogójával, s zöld csillagos eszperantó zászlók sokaságával díszítet­ték fel az ünnepi fórumot. Az elnöki emelvény előtt el­helyezték a nyelvalkotó Za- menhof orvosprofesszor fa­ragott emlékoszlopon nyugvó bronzportréját. A csarnok fő falára került a világtalál­kozó Tokióból érkezett, óriási — 54 négyzetméteres zászla­ja, a népek barátságának öt­ágú csillaggal ékesített szim­bóluma. Bevezetőül a MÁV Szimfo­nikusok Zenekara Erkel Ünnepi nyitányát adta elő. Dr. Ivó Lapenna professzor­nak, az Egyetemes Eszpe­rantó Szövetség (UEA) el­nökének megnyitó szavaival kezdődött az ünnepség, majd Kisházi Ödön, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke, a világ- kongresszus fővédnöke emel­kedett szólásra. Több felszólalás után a A kongresszus résztvevői megjelenteket dr. Ivó Lapen­na tájékoztatta az eszperan­tó mozgalom munkájáról, eredményeiről és a modern kor műnyelvének térhódí­tásáról. A megnyitó ünnep­ség az eszperantó himnusz hangjaival ért véget. Este három színielőadás kö­zött választhattak a kong­resszus résztvevői; a Rózsa Ferenc Művelődési Házban lengyelországi, a Fővárosi Operettszínházban bulgáriai, a Madách Színházban pedig nemzetközi társulat lépett fel eszperantó nyelvű produkció­val. Még több szakma vár tanulókat A megyei tanács munkaügyi osztályának tájékoztatója A fiatalok továbbtanulásá­nak és elhelyezkedésének kér­dése ezekben a hetekben jut dűlőre országszerte. Néhol bi­zony nem kevés nehézség árán. Pest megyében is gon­dot okoz, de a főváros közel­sége következtében más me­gyéknél szerencsésebb a hely- zet. ^ — A nyolcadik általánost i idén végzett 12 900 növendék § közül középiskolákba, vagy ^ ipari, illetve mezőgazdasági ^ szakmunkásképzésre 6325 je- ^ lentkezett — közli dr. Takács ^ Éva, a megyei tanács munka- j! ügyi osztályának előadója. — ^ A megye területén levő kö- ^ népiskolákba felvettek 2544 ^ tanulót, nem jutott azonban | hely mintegy 650 gyereknek. $ Ezek egy része még nem dön-$ tött, többen ipari tanulónak^ mentek, egyesek fővárosi is- ^ kólákban próbálkoznak, mi- § Után a budapesti gimnáziu- ^ mokban van még néhány ^ hely. Mintegy 1400 Pest me- ^ gyei fiút és leányt fővárosi ^ középiskolák vettek fel. Közel i 4500 ipari tanuló is Budapes- 5 ten tanul. A megyén belüli S iparitanuló-képzésre jelent- § kezettek közül mintegy hat-§ százat utasítottak vissza. § Mindent összevéve, ezerre ^ sem tehető azok száma, akik ^ bár tovább szeretnének ta- ^ nulni, egyelőre még nem tud- ^ ják, mi lesz velük. — Helyzetük reménytelen? | — Távolról sem. A megyén ^ belül is k van még felvételi lehe­tőség a forgácsoló, laka­tos, fényező, öntő és he­gesztő szakmákban, vala­mint az építőiparban. Budapesten pedig még egyéb szakmában is. Éppen ma járt nálam két fővárosi vállalat, Pest megyei tanulókat szer­ződtetnének. Az egyik, a Pa­mutnyomó Ipari Vállalat 15— 17 éves környékbeli lányokat vár szövő-, vagy fonótanuló­(Folytatás a 2. oldalon.) katonai tanács többségének hozzájárulásával történt. Megerősítette, hogy Ironsi tábornok nigériai államfőt a lázadók elfog­ták és hollétéről nem tud­nak. Gowon utasítást adott a fegyveres erők tagjainak, hogy maradjanak laktanyáik­ban, mert „nem szabad ter­rorizálni a lakosságot”. Hang­súlyozta, hogy folytatni fogja elődje nemzetközi és egyéb vonatkozású politikáját, tisz­teletben fogják tartani az elő­ző kormány által kötött ösz- szes nemzetközi megállapodá­sokat, és az általa vállalt pénzügyi kötelezettségeket. „Külpolitikánk változatlan marad, és minden külső be­avatkozást agressziós cseleke­detnek tekintünk” — mon­dotta. Gowon alezredes hausza törzsbeli, mint a hadseregnek azok a tagjai, akik múlt hét pénteken fellázadtak Ironsi kormánya ellen. Hétfőn reggel még lövöl­dözés folyt Lagos térségé­ben, s hír szerint a lázadók egy híd két oldalán foglalták el állásaikat. Ez a híd köti ösz- sze Lagost a szárazfölddel. MA Összeül a szovjet parlament Ma délelőtt a Kremlben összeül a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának újonnan megválasztott 1517 képviselő­je, hogy fontos bel- és külpo­litikai döntéseket hozzon. Tíz órakor kezdődik a Legfelsőbb Tanács Szövetségi Tanácsá­nak, majd délben a nemzeti­ségi tanácsnak az ülésszaka. Ezen az ülésszakon a szovjet kormány benyújtja lemondá­sát, majd megtörténik az új minisztertanács kijelölése. A két ház együttes ülésén meg­választják a Legfelsőbb Ta­nács elnökségét, majd az el­nökség megválasztja saját el­nökét. KADAR JANOS megkezdte rendes évi szabadságát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára megkezdte rendes évi szabadságát, melynek egy ré­szét a Csehszlovák Szociális', i Köztársaságban tölti. DECEMBER ELSEJÉTŐL új rendszer a mezőgazdasági gépjavításban Tanácskozás Aszódon Több esztendő statisztiká­ja bizonyítja, hogy a mező- gazdasági gépek üzemelteté­si kiadásaiból 35—10 szá­zalékot a javítási költségek emésztenek fel. Növeli ezt az összeget a géptípusok sok­félesége — hiszen jelenleg összesen mintegy 20—25, egy-egy üzemben pedig általában 8—10, különböző típusú, illet­ve változatú traktor van. Egy-egy gépjavító állomás eddig többféle típusú erő­gépet is javított, ami gyak­ran bonyolulttá, nehézkessé tette a munkát. Ha az egyik típus lefutott, új szalagra kellett átállni a szerelőknek, s nem tudták teljes mérték­ben kihasználni a speciális célgépeket sem. December 1-től kezdve megváltozik az eddigi gépjavítási rendszer; a fejlődő igényekhez iga­zodva minden egyes gépjavító állomás más­más típus javítását végzi. Erről tárgyaltak tegnap a Pest megyei gépjavító állo­mások igazgatói és vezető szakemberei az Aszódi Gép­javító Állomáson. A me­zőgazdasági gépek javításá­nak új rendszerét Schuszter József, a megyei igazgató­ság üzemvezetési osztályá­nak vezetője ismertette. Év végétől kezdve eszerint pél­dául a Zetor traktorcsalád­ba tartozó K—25-ös és a 3011- es erőgépeket a Monori Gép­javító Állomáson, az MTZ Pénzzel megfizethetetlen ÜLLŐN A KOSSUTH TERMELŐSZÖVETKEZET BIRTOKÁN MEGKEZDTÉK A LU­CERNA HARMADIK KASZÄLÄSÄT. NÉGY, TRAKTORRA SZERELT FŰKASZA VÁG­JA A TERMÉST, TERÍTI A RENDET, HOGY MINÉL HAMARABB SZABADULJON A TARLÓ. (Foto: Gábor) A közelmúltban szocia­lista szerződést kötött az Egyesült Villamosgépgyár ceglédi és kettes gyáregy­sége: szürkevasöntvények, kefetartók szállításáról, egyedi kérések teljesítésé­ről, illetve — a kettes gyáregység kötelezettsége­ként — kapocsdeszkák, ke­fék időbeni és kellő minő­ségű biztosításáról van szó, látszatra csupa olyan do­log szerepel a szerződés­ben, mely bőven belefér a termelési keretekbe. És mégis, az Ilyen és ehhez hasonló kapcsolatok akár két hasonló, akár egé­szen más jellegű üzem, de akár üzemek között is: megfizethetetlenek. Ezt semmiféle anyagi ösztön­zéssel, prémiummal önma­gában biztosítani nem le­het: kell még valami hoz­zá. fis ez a „valami” — a tulajdonosi szemlélet érvé­nyesülése, az önkéntes többletvállalás, az öntudat kormányozta megértés a mások gondjai iránt — nem mellékes, hanem dön­tő tényező a termelésben. Rosszul ítéli meg az új gazdaságirányítási rend­szert az, aki azt hiszi, e tényezők szerepe a reform megvalósítása után jelen­téktelenné zsugorodik. Sőt: semmivel sem lesz kisebb jelentőségük, hanem éppeii arról van szó, hogy a ter­melés úgynevezett tudati tényezőit a korábbiaknál sokkal inkább erősítjük a termelés anyagi tényezői­vel. Az új mechanizmus tág teret nyit a különböző közgazdasági ösztönzőknek, de ugyanakkor — mert a kettő elválaszthatatlan — megkívánja az üzemi de­mokrácia erősödését, széle­sebb alapokra helyezését, a szocialista emberi kapcso­latok megteremtődését a műhelyek, gyárak falain belül, s a gyárak egymás- közötti kapcsolatában is. Hagyományosak s tiszte­letet érdemlő eredménye­ket felmutató kapcsolatok ezek: az ifjúsági szervezet védnöksége, s az annak ke­retében létrejött szocialista szerződések egész rendsze­re biztosította, hogy a ha­táridőnél jóval előbb át­adják a váci ceinentművet, s bőven kamatoznak az ilyen kapcsolatok jelenleg is, például a százhalombat­tai óriások, a hőerőmű és az olajfinomító épííési-sze- relési feladatainak megol­dásánál. Természetesen ezek a legjelentősebb pél­dák: másutt apró tettekkel, de hasonló szellemben épí­tik a mindenki számára közös utat. Ilyen apró tett a ceglédi gyáregységben aláirt szerződés, s azt iga­zolja, hogy mindenütt van mód az eredmények, a ter­melés biztonságának növe­lésére. Az anyagi ösztönzés rendkívül fontos, de: nem minden! Csak egyik vagy másik tényező — a tudati, illetve anvagi — előtérbe tolása aránytalanságokat szül. A kettő együttesen: feltétele eredményeink gyorsé! *' gyarapí' á ~ ínak. M. O. és az UTOS traktorokat Aszódon és Kiskunlacházán, az U—28-as és az UE—28-as erőgépeket Váchartyánon, míg az Sz—100-as lánctal­pas traktorokat Cegléden javítják. Ezenkívül az egyéb típusokat is „szétosztották” a gépjavító állomások között. Az új rendszer egyszerűbbé és folyamatosabbá teszi az erő- és munkagépek javítását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom