Pest Megyei Hirlap, 1966. május (10. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-27 / 124. szám

MECVEI <&ürlap 1966. MÄJUS 37., PÉNTEK GuéMymma Szerdán éjfélkor hivatalo­san kikiáltották Guayana, a volt Brit-Guayana független­ségét. Georgetown szélén lovas­rendőröket vontak össze, hogy elejét vegyék az ellenzéki tö­megek fellépésének. A rend- fenntartó erőkhöz még tartalé­kosokat is behívtak a két évre kihirdetett rendkívüli állapot intézkedésének biztosítására. Ezek a rendszabályok, va­lamint a politikai nyugta­lanság árnyékolták be a 300 000 négyzetkilométe­ren elterülő dél-amerikai ország történelmi. napját. A georgetowni II. Erzsébet parkban 80 000 főnyi ujjongó tömeg szeme láttára James Jonkless, a middlesexi brit ezred tisztje lépett a zászló­rúdhoz, hogy levonja az Union Jacket, az angol lobogót Ez volt az a pillanat, amikor a trópusi éjszakában elhallgat­tak a két napja egyfolytában harsogó rezesbandák. Izgatott moraj futott végig a tömegen. Amikor az újszülött Guayana fekeíe-zöld-arany­Vásár az esőben (Folytatás az 1. oldalról) ja a sorrendben leggazdasá­gosabban elérhetőket. * Így ugyanaz a lift kétsze­res személyforgalmat bo­nyolíthat le. Vetítés munkaidőben! Ez le­het csak a keresett munka­hely! Ugyan nem valami iz­galmas filmbemutatóról szó­lunk, ám annál könnyebb ke­nyérkereseti lehetőségről; be­mutatták azt az optikai köszö­rűt, amely a csiszolókorongot, és a megmunkálandó munka­darabot ötvenszeresre nagyít­A PTM FROTTIERGYAR Bp. XIII., Fáy u. 81—83. sz. felvételre keres: szövőipari tanulót (leányt v. fiút). 15. életév betöltése, 8. állt. iskola elvégzése szükséges. Jelent­kezés 1966. július 31-ig. Munkásszállás nincs, a ta­nulók részére lakást nem tudunk biztosítani Méretes férfi szabóságba szakmunkásokat, konfekció munkára varrónőket, bedolgozónak felvesz a Dunakörnyéke Ruházati és Háziipari Szövetkezet, Vác, Széchenyi utca 24. Tel.: 424. FIGYELEM! Az 6. M. 25. sz. Állami Épitőipari Vállalat Bp. XXL, (Csepel) Kiss János alt. u. 19—21. budapesti és Pest megyei munkahe­lyekre felvesz kubikoso­kat, általános segédmunká­sokat, rakodókat, ács-áll­ványozókat, kőműves, asztalos és vasbetonszerelő szakmunkásokat, valamint betanított munkásokat. AAun- kásszállást biztosítunk. (Tanácsi igazolás szükséges) Jelentkezés a fenti címen a munkaerőgazdálkodáson ja és vetíti. Erre a felületre helyezik a rajzot. A betanított munkás dolga mindössze any- nyi, hogy hűségesen kövesse az előírt nyomvonalat. A TECHNOIMPEX, a szerszám­gépeket külföldre szállító vál­lalat, ezt és egy sor más új­donságot mutatott be tegnap a meghívott külföldi szakembe­reknek. Automata jegyváltó, sorkizá­ró írógép, borítékbontó készü­lék — ez néhány kirívó érde­kessége az Irodagép és Fi­nommechanikai Vállalat kiál­lításának. Az automata jegyváltóra az új, „kalauzmentesített” járműveknél lesz szükség. Csak az értéknek megfelelő pénzt fogadja el, s akkor a kiadás dátumát és a jegy árát ráüti a kipotyogó papírszelet­re. A sorkizáró írógép érde­kessége, hogy a gépelt oldalak minden sora egyforma hosz- szú ... Végül a csemege: kínálja magát a karotin. A ragyogó narancsos szeletek, csokoládék, desszert- és zseléfélék s a ször­pök is, mind sárgarépa alap- anyagúak. Ám ezt csak az ve­szi észre, akinek el is árulják. A karotin igen magas vitamin- tartalmú, és olcsó alapanyagot ad az édességiparnak. Reméljük, az árán is meglát­szik majd; néhány hét múlva forgalombahozzák, de már külföld is kéri az olcsó cseme­ge gyártási jogát. T. Gy. fehér-vörös színekben pompázó lobogója felszö­kött az árboc, csúcsára, megint felharsant az énekszó. A tömeg tombolva ünnepelte a történelmi pillanatot. Raké­ták világították meg az eget, eldördült az ágyúk díszsortü- ze. Részt vett az ünnepségen dr. Cheddi Jagan volt minisz­terelnök, az ellenzéki népi ha­ladó párt vezére, akit válasz­tási cselekkel, Washington hathatós közbenjárására buk­tattak ki az angol gyarmati hatóságok. Burnham minisz­terelnök és Jagan, a két ke­serű politikai rivális, a dísz­páholyban összeölelkezett KAIRO Feudális családok birtokainak zár alá vétele az EAK-ban Az éjszaka folyamán 89 feudális család minden bir­tokát zár alá vették az EAK- ban. Tizenhét kormányzóság­ban leltározták fel azoknak a családoknak javait, amelyek a földreform-törvényt ki ját­szották és a megengedettnél nagyobb földbirtokkal rendel­keztek. A nemzetgyűlésben a na­pokban közölték, hogy 92 földbirtokos család összesen 12 ezer feddán földet vont ki a földreform hatálya alól. E 92 család közül 89 nevét sorolja fel a teljes vagyonzá- rolást kimondó elnöki ren­delet. A feudális családok gyer­mekeit ezentúl nem veszik fel a katonai akadémiákra. Azokat a falusi bírókat és sejkeket, akik a törvénysértő földbirtokosok eszközéivé vál­tak, leváltják tisztségükből. Irán tiltakozott az iraki kor­mánynál, mivel harci repülő­gépei határmenti iráni falva­kat bombáztak. A testvérországok életéből Lapzártakar érkezett Az. SZKP Központi Bizott­ságának plénuma csütörtökön folytatta a vitát a magas ter­méshozamok érdekében teen­dő talajjavítási intézkedések­ről a szerdai megnyitó ülé­sen elhangzott beszámoló fe­lett. ★ Erhard kancellár csütörtö­kön délben Bonnban fogad­ta Ciora román külkereske­delmi minisztert. Nicosiában csütörtökön meg­kezdődött a Szakszervezeti Vi­lágszövetség végrehajtó bi­zottságának kétnapos ülés­szaka. ★ Angol hivatalos helyen megerősítették azokat a hí­reszteléseket, hogy Wilson mi­niszterelnök a júliusban ese­dékes nemzetközösségi csúcs- találkozó elhalasztását kérte, szeptember közepére. ★ Az amerikai vendégszerep­lésre meghívott Zsivótzky Gyula elutazott Budapestről. A magyar kalapácsvető vi­lágrekorder első tengerentúli erőpróbájára szombaton kerül sor Los Angelesben. ★ Felix Onama ugandai had­ügyminiszter csütörtökön kö­zölte, hogy Edward Mutcsza, a bugandai király megszökött s nincs a kormánycsapatok fogságában. Azerbajdzsán Olajkitermelés a Kaspi-tengeren A végleges megoldás jelentették a vandál nácizmus csúcsát, a legiszonyatosabbat az emberiség történelme so­rán. Érthető, hogy amikor Nürnbergben a táborokban történtek tárgyalására került sor, a vádlottak igyekeztek minél jobban szem elől tűn­ni; ők semmit nem tudtak. A bizonyítékokat azonban nem tagadhatták le. Amikor beter­jesztették Göring 1941. július 7-én kelt átiratát Heydrich SS Gruppenführerhez, az RSHA főnökéhez — ......a to­v ábbiakban megbízom, hogy a lehető legrövidebb időn belül terjesszen elém átfogó terve­zetet a zsidókérdés végle­ges megoldásához szükséges szervezeti, tárgyi és anyagi rendszabályokra ...” — a más­kor igencsak hangos, padot verő exmarsall alig hallha­tóan felelte a kérdésre — eí- ismeri-e hitelesnek az iratot az igent... A végleges megoldás; gáz­kamrákat, krematóriumokat jelentett. A tarkólövés helyett — mert ezt kezdettől. 1933-tól alkalmazták a nácik — a nagyüzemi emberirtást! Na­ponta ezrek és tízezrek . i. A triumvirátus A táborokban az SS, a tábo­rokba juttatásban a Gestapo és az SD vitte a főszerepet. A hóhérok triumvirátusa millió­kat gyilkolt meg: ártatlan, fegyvertelen embereket, nem­csak férfiakat, hanem asszo­nyokat, gyermekeket. A Nürn­bergben hozott ítéletből: ,.A Gestapo és a biztonsági szol­gálat (SD) önkéntes szerveze­tek voltak (ti. tagjai önként vállalták az itt dolgozást — a szerk.). Mindkettőt olyan fel­adatok végrehajtásával bízták meg, amelyek bűncselekmény­nek számítanak. Ilyen cselek­mények voltak a zsidók üldö­zése és kiirtása, a koncentrá­ciós táborokban elkövetett ke­gyetlenkedések és gyilkossá­gok, kilengések a megszállt vidékek kormányzásában, a kényszermunka terv végrehaj­tása, a hadifoglyokkal szem­ben tanúsított kegyetlen bá­násmód és sok fogoly meg­gyilkolása. A bíróság ezért bűnösöknek nyilvánítja a Gestapo és a biztonsági szol­gálat tagjait...” Milyen rémtettek fűződnek a triumvirátus ténykedéséhez? Oscar Büchler, aki csodával határos módon menekült meg a rakétagyárat jelentő, hegy gyomrában létesített Dora ne­vű koncentrációs táborból, vallomásában többek között elmondotta: „Az egyik akna mennyezetére egy futómacs­kát erősítettek fel, erre két gerendát akasztottak, mind­egyikre harminc kötelet hur­koltak, s ezeket vetették a ha­lálra ítélt foglyok nyakába. A hóhér ezután elfoglalta a da­rukezelő fülkét, megindította az emelőmotorokat, s egyszer­re húzta a magasba a hatvan embert.” És egy másik tanú- vallomás: Dachauban egy Rascher nevű „orvos” végzett „tudományos” kísérleteket a légierő számára. Anton Pa- cholegg, aki fogolyként — or­vos volt — Rascher assziszten­seként dolgozott, elmondotta: „Személyesen megfigyeltem a Kontra Mr. Kuss... Véderőminiszter helyettesi rangban, s egy minden hájjal megkent gárda élén ül Pen­tagon-béli dolgozószobájában Mr. Henry Kuss. Feladata ame­rikai fegyverek és hadianya­gok állami exportjának szerve­zése és lebonyolítása. S e poli­tikus-üzletember, akit a halál nagykereskedőjeként emleget­nek, nem akármilyen raffiné- riával dolgozik. 1952 és 1961 kö­zött 22 milliárdos üzletet kö­tött, azóta pedig 10 milliárdos tétellel szerepel az Egyesült Államok exportlistáján. „Üzleti” tevékenysége során különösen az angol hadianyag- gyárosok orra alá tört sok bor­sot. Például, amikor Ausztrália repülőgépeket akart vásárolni a londoni kormánytól, Mr. Kuss megszimatolva a jó üz­let lehetőségét, mélyen az an­gol árak alá kínált, s így sike­rült 35í) millió dollár értékű F—111-es repülőgépet eladnia Canberrának. Még nagyobb húzás volt az olasz üzlet. Bár Nagy-Britannia korszerűbb páncélkocsikat kínált megvé­telre Rómában, a chieftain tankok helyett azokat az ame­rikai-nyugatnémet páncélko­csikat sikerült „elsóznl” ame­lyeknek legyártására csak négy esztendő múlva kerül sor. A milliárdos jövedelmet je­lentő fegyverkereskedelem kárvallottak az angolok most elhatározták, hogy hasonló eszközökkel lépnek fel. A Wil- son-kabinet Mr. Kuss és gár­dája ellenében, „hadiipari fő­előadói” rangban szuperügy­nököt szerződtetett, egy Roy Brown nevű urat. aki egy elektronikus ipari manrmutvál- lalkozás főrészvényese és el­nökigazgatója, s mint ilyen, most a leszerelési miniszter beosztottjaként házal majd az angol gyárakban készült fegy­verekkel. Hiszen a hadiiparból származó búsás profit feledtet Wilson számára minden aggá­lyoskodást, amelyre pártjának neve és választási programja kötelezhetné. CSAK RÖVIDEN... Indira Gandhi, indiai mi­niszterelnök jövő év február­jában Ausztráliába látogat. Couve de Murville francia külügyminiszter hivatalos lá­togatásra Teheránba érkezett Malik indonéz külügymi­niszter egyelőre nem utazik Bangkokba, hogy találkozzék Razak malaysiai miniszterel­nök helyettessel, mivel a házi­gazda thaiföldi külügyminisz­ter csak néhány nap múlva érkezik haza Malaysiából. Végétért a balkáni országok együttműködési bizottságai képviselőinek szófiai találko­zása. Legközelebb 1967-ben, Bukarestben gyűlnek össze. kamra kémlelőnyílásán (a tá­borban több kísérleti beren­dezést működtettek, ezek kö­zé tartozott a légritkításhoz szükséges kamra is — a szerk.), midőn egy fogolynak a légrit­kítási kísérlet során megsza­kadt a tüdeje. Egyes kísérle­tek olyan nyomást idéztek elő a kísérleti alanyok fejében, hogy beleőrültek. A kísérletek egyike olyan biztosan halálos volt, hogy később a kamrát sokszor inkább közönséges ki­végzésre használták, mint kí­sérletre.” Hát ilyen volt a náci „tu­domány”! És hol van még ez Mengele kísérleteitől! A hóhé­rok triumvirátusa mindent megtett, hogy teljesítse a „végleges megoldást” ... A műsor: nyolcezer gyilkosság Maguk a tettek is iszonya­tosak voltak, mégis, a nürn­bergi tárgyalóteremben ülő­ket elsősorban az a hihetetlen cinizmus döbbentette meg, ahogyan mindezt a nácik vég­rehajtották. Egyetlen vallo­más is jól érzékelteti ezt. „1943 márciusában előkelő vendégek jelentek meg Ber­linből az első krematórium felavatásán (ti. Auschwitzban — a szerk.) A műsor fény­pontja nyolcezer krakkói zsi­dó elgázosítása és elégetése volt. A tisztekből és polgári személyekből álló vendégsereg rendkívül elégedett volt az eredménnyel és a figyelőnyí­lást, amit külön erre a célra a gázkamra ajtajára beépítet­tek, állandóan használták. A látogatók túllicitálták egymást az újonnan berendezett épület dicséretében.” Igen, ez volt a „felsőbbren­dű” ember: hóhér, aki perverz gyönyörűséggel szemlélte ál­dozatai haláltusáját, aki ab­ban licitálta túl a másikat, hogy minél szebb szavakkal dicsérje a tömeggyilkos eszkö­zöket! A nürnbergi per során je­lentős időt fordítottak a tábo­rokban történtek rekonstruá­lására: szükség volt erre azért is, mert ugyan a világ sok dolgot tudott már a háború alatt is arról, mi történik a nácik létesítette emberfaló mechanizmusban, teljes egészében mégis itt, a tárgya­lások során bontakozott ki a minden emberiességükből ki­vetkőzött szörnyek és tetteik egésze. Bármelyik táborról volt szó, mindenütt borzal­makról vallottak a tanúk. A mauthauseni tábor foglya, Lampe: „Mauthausenben álta­lában kivégeztek minden szovjet tisztet, minden politi­kai biztost, vagy a bolsevik párt tagját, s ha néhánynak sikerült életben maradnia, ez csak azért történhetett meg, mert a Gestapo és az SS nem ismerte az illető szolgálati be­osztását.” A janovi koncentrá­ciós tábor volt foglya, Matu- sevics 1946. február 14-én tett vallomást Nürnbergben. El­mondotta, hogy Gebauer tá­borparancsnok kedvelt szóra­kozása volt nők és gyermekek puszta kézzel való megfojtá­sa. Egy Wilhaus nevű SS-le- gény télen vizes hordóba ül­tetett meztelen embereket és hagyta, hogy ott fagyjanak meg. Egy Webke nevű SS-őr több ízben is fogadott, hogy egyetlen fejszecsapással ketté­hasít egy fiút. A már emlí­tett Wilhaus hivatali szobájá­nak erkélyéről célbalőtt a foglyokra, puskáját nemegy­szer átadta feleségének is, ki­lencéves kislányát pedig az­zal szórakoztatta, hogy a le­vegőbe dobált gyerekekre lőtt célba ... (Következik: A Pokol.) 5« A náci párt programja — § amelyet szintén Nürnbergben ^ fogadtak el, de annak ide- fcjén... — kimondja: „Csak a % fajhoz tartozó egyed lehet ál- ^ lampolgár. A faj tagja csak t germánvérű ember lehet, te- t kintet nélkül hitére. Ennek § következtében a faj tagja zsi- t dó nem lehet.” (4. pont.) Egy halk igen | A Harmadik Birodalom lé- ^ tezése első percétől pokollá % vált a zsidóság számára: a t pogromok, a megkülönböztető $ intézkedések, a nap mint nap t ismétlődő brutalitások, s vé- t gül a koncentrációs táborok. $ A nürnbergi vádiratot idéz- t zük: „A hírhedt módszerek t egyike az volt, hogy koncent- S rációs táborokat rendeztek be í a megszállt területek lakosai- $ nak megfélemlítésére. Ezeket t a táborokat a náci kormány- t zat először a hatalom átvétele t után állította fel Németor­szágban. Eredeti céljuk az ^ volt, hogy minden törvényes 5 eljárást mellőzve bezárják a § kormányzat ellenfeleit, vagy ta német hatóságoknak bármi- § lyen okból nem tetsző szemé- $ lyeket. A titkosrendőrség se- t gítségével azután messzeme- nőén kiterjesztették ezt a S módszert. Ezek a koncentrá- | ciós táborok idővel a szerve- í zett és szisztematikus gyilko­lás színhelyévé váltak, embe- t rek milliói pusztultak el ben- $ nük.” t íme, néhány mondatban a t „halál gyárak” fejlődés történe­tté; a koncentrációs táborok

Next

/
Oldalképek
Tartalom