Pest Megyei Hirlap, 1966. május (10. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

2 1966. MÁJUS 1., VASÄRNAP Éljen és virágozzék szabad szocialista hazánk, a Magyar Népköztársaság! Az MSZMP Központi Bizottságának 1966. évi május elsejei jelszava Nagygyűlés a Csepel Autógyárban Gáspár Sándor ünnepi beszédét mondja leökeztek meg az önköltség- csökkentésről sem, jobb mun­kaszervezéssel, takarékosabb anyagfelhasználással dolgoz­tak. Csökkent a túlórák szá­ma is, az üzem átszervezését saját erőből oldották meg. A győztes gyáregység dolgozói pénteken délután, amikor a nagygyűlés befejeződött, a művelődési ház színháztermé­ben gyűltek össze. Turjánszky Mihály, a Csepel Autógyár szakszervezeti bizottságának titkára köszöntötte a kiváló dolgozókat, majd átadta az üzem képviselőinek az okle­velet. A legjobb eredményt elért, kiváló dolgozóknak, a szocialista brigádok tagjainak (Foto: Gábor) — a kitüntetéseken és az ok­leveleken kívül 105 ezer fo­rint pénzjutalmat adtak át Ezt követően fehér asztal mel­lett ünnepeltek, szórakoztak a járműgyár dolgozói. Részt vett a késő délutáni ünnepsé­gen Gáspár Sándor és Cser- venka Ferencné is. Május 1 alkalmából egyéb­ként a Csepel Autógyár mű­szaki vezetői és dolgozói kö­zül hatszázan kaptak kiváló dolgozó oklevelet és jelvényt 54 szocialista brigádot avat­tak, közülük 17 kapott bronz. 3 ezüst jelvényt és félmillió forint összegű pénzjutalmat (Folytatás az 1. oldalról) kásoknak mit is mond május elseje? Vannak, akik úgy ér­telmezik — újjáépítettük az országot, megteremtettük a fejlődés lehetőségér. nekünk már más tennivalónk nincs. | Pei'g május elseje 1966 tava­szán, mindenekelőtt azt mondja, nagyon sok még a tennivaló. A legeslegfontosabb, a közös ügy szolgálata, a munkás szoli­dan tás. Ezen a május elsején nem tehetjük meg, hogy ki ne fejezzük együttműködésünket nemzetközi osztálytestvéreink- kel, akik nehéz körülmények között, nagy áldozatok árán védik a szocialista világrend- szert. — Mindenekelőtt a vietna­miakra gondolunk. Az ameri­kai agresszorok által kirob­bantott háború nem tudta és nem is tudja megtörni a ha­záját védő hős népet. Vietnam az imperialista ellenes harc frontvonalában áll, az egész szocialista tábor biztonságáért, a forrada­lom ügyéért és a világ bé- , kéjéért harcol. A testvéri szocialista országok — köztük a mi népünk is — csodálattal és mély együttér­zéssel figyelik az elszánt har­cot. Egyenlőtlen ez a küzde­lem, sportnyelven szólva, ugyanis nem azonos súlycso­portba tartozik Vietnam az USÁ-val. Ennek ellenére a vietnamiak nincsenek egye­dül, érzik, tudják, hogy az egész haladó világ mellettük van, s a háború végső kimene­tele sem kétséges. Május else­jén még határozottabban hir­detjük: a vietnami véres há­ború befejezésének egyedüli útja a VDK kormánya által előterjesztett négy, és a Dél­vietnami Nemzeti Felszabadí- tási Front által megfogalma­zott öt pont teljesítése. Az igazság a mi oldalun­kon áll, a vietnami nép előbb-utóbb győzni fog! — De nemcsak Vietnam harcol. Néhány nappal ez­előtt fogadtuk a dominikai hazafiak egyik küldöttségét, akik gyógyulni jöttek ha­zánkba. Mindnyájunknak a torkában dobogott a szive ezeket az embereket látva. Kö­telességünk segíteni rajtuk és segítünk is. A magyar szak- szervezetek és a dolgozók szolidaritást vállalnak min­den olyan néppel, amely a szabadságáért, függetlenségé­ért küzd az imperialista el­nyomók ellen. Elítélünk min­den imperialista agressziót és beavatkozást, történjék az Vietnamban, Dominikában, vagy bármely más ország­ban. Őszintén kívánjuk a se­besült dominikai hazafiak­nak, hogy mihamarabb visz­szaszerezzék egészségüket, ere­jüket és visszatérhessenek hazájukba, családjukhoz. Ezeknek az embereknek most nagy erőt ad a nemzetközi munkásszoli­daritás. Ez a mi hozzájárulásunk május elseje méltó megün­nepléséhez! És bármennyire mesterkedjenek is — a vi­lág különböző részein — az imperialisták, " a szocializmus vonzereje állandóan foko­zódik. A napokban beszélgettünk arról a motorról, amit önök gyártanak — sikerrel — mondotta Gáspár elvtárs. Tizenhét év alatt sokat fej­lődött a Csepel-motor, a magyar teherautó-gyártás. Büszkén mondhatjuk, aho­gyan az önök gyártmánya sem prototípus már, a mi húsz esztendős rendszerünk sem a rajzasztalok modellje. Persze, még nem minden „szerkezete” működik úgy, ahogy kellene, ahogyan sze­retnénk. Fiatal, szocializ­must építő államunkat min­den jó tulajdonsága ellené­re úgy lehetne jellemezni: húszesztendős. A húszéve­seknek pedig — mi, szülők tudjuk legjobban — még sok­mindent szabad, ilyen kor­ban még többet megenged­het magának az ember. Ugyanakkor sokkal többet kell beszélnünk rendszerünk jellegéről, nem hallgathat­juk el fogyatékosságainkat sem. Mi a legfontosabb nap­jainkban? Mit tudnánk ten­ni annak érdekében, hogy növekedjék az életszínvonal, több fogyasztási cikk áll­jon rendelkezésünkre. Ennek érdekében csak egyet: minél többet és jobban kell dolgozni! A kritikáról meg a bírálat­ról szólva elmondotta Gáspár Sándor, nem hagyhatjuk fi­gyelem nélkül ki honnét és miért kritizál bennünket. A mi népünk dolgozói jogosan szóvá tehetik a hiányosságo­kat, de nem tűrhetjük meg az ügyeinkbe való beleszó­lást azoktól, akiknek ehhez a rendszerhez semmi közük nincs. Végezetül a további mun­kához kívánt jó egészséget és sok sikert a Csepel autógyá­riaknak május elseje alkalmá­ból. ★ Tavaly a felszabadulási ver­senyben a járműgyáriak sze­rezték meg Szigethalomon az első helyezést. Termelési ter­vüket 401,1 százalékra, az ex­porttervüket 103,6 százalékra * teljesítették. Eközben nem fe­Szomorú város Valamikor Saigont „a kelet gyöngyszemének” nevezték. Most „szomorú, szörnyű vá­ros, amely bánatot ébreszt”. A Look amerikai folyóirat szerint így fest a város az amerikai agresszorok Viet­namba történt behatolása után. Saigon nagy, komor kocsma, ahol gombamódra szaporodnak a bárok — már több mint 5000 van belőlük — és az amerikai megszállók számára létesített nyilvános házak. A városban virágzik a feketepiac, ahol amerikai árukkal kereskednek. Fokozó­dik a szinte nyílt valuta­üzérkedés. Sok házat homok­zsákokkal vettek körül. A vá­rosban ellenséges a hangulat az amerikaiakkal szemben, s a saigoniak többsége együtt­működik a partizánokkal. „Az amerikaiak Vietnamban látják, hogy az ország lakói nem a mi oldalunkon állnak” — állapítja meg keserűen a Look. A Tiberias tótól északra lö­völdözés folyt pénteken a Szíriái—izraeli határon. Izrae­li részről azt állítják, hogy a szíriaiak kezdték a tüzelést és négy izraeli telepest meg­sebesítettek. Az izraeli hadsereg főpa- r~.iCsnokságának szóvivője bejelentette, hogy izraeli különítmények az éjszaka folyamán beha­toltak Jordánia területére. Egy katonai egység Beiszán térségében lépte át a Jordán folyót és Kalaat arab falu négy házát dinamittal fel­robbantotta. Egy másik iz­raeli a'-ikul-l: a Hebron- heQytől délre Khirbet Rafaat arab faluban tíz házat rob­bantott fel. Az izraeli közlemény azt állítja, hogy CSAK RÖVIDEN... A Donyec-medence Rum- jancev aknájában metán­gázrobbanás történt, amely halálos áldozatokat is köve­telt. Szombaton Pekingben nagy­gyűlést rendeztek a Kínában tartózkodó albán párt- és kor­mányküldöttség tiszteletére. Szabadlábra helyeztek tíz algériai politikai foglyot. Franciaországban angol mintára „árnyékkormányt” alakít a közeli napokban Mit­terrand. A Luna 10. ma ismét sugá­rozni fogja az Intemacionálét. A Párizs melletti Essonne városka halastavában keresi a rendőrség Ben Barka holt­testét. Elutazott Bulgáriából Zua- jen szíriai miniszterelnök. az izraeli támadás „meg­torlás” volt amiatt, mert arab csoportok hétfőn „iz­raeli polgári célpontok" ellen szabotázsakciót haj­tottak végre. Az izraeli támadók közül 37 katona vesztette életét, illetve, sebesült meg — kö­zölte e’v jordániai katonai szóvivő. A Reuter jelentése szerint a jordániai fegyveres erők szorr' ton feltartóztattak egy izraeli gépkocsioszlopot, amely Jeruzsálem jordániai szekto­rán át egy izrac..ek által el­lenőrzött övezetbe tar‘ott. Szíriai részről is bejelen­tették, hogy a szombatra vir­radó éjjel egy izraeli pán­célkocsi és egy gyalogsági alakulat szíriai állásokra tüzet nyitott. Te! Aviv Határincidensek DJAKARTA Egyre élesednek a támadások Soka i > ellen Sukamo elnök pénteken este Djakartában a japán nagykövetség fogadásán beje­lentette, hogy Indonézia egy­millió font gyorssegélyt ka­pott Angliától. A nagykövetség fogadásán nem volt jelen Adam Malik kuiügvminiszter, aki néhány órával korábban Thaiföldre utazott. Meglepetést keltett, hogy a fogadáson megjelent Háttá volt alelnök, aki 1956-ban sza­kított Sukarnóval és a két ál­lamférfi azóta ritkán váltott szót. Nasution tábornok feltű­nő éllel támadta meg Su­karno elnök hatáskörét. Nasution, a szárazföldi had­sereg rangidőse, aki azonban a Suharto-féle katonai hata­lomátvétel után is a háttér­ben maradt, kijelentette: Su­karno elnök azzal, hogy hoz­zájárult elnöki tisztségének élethossziglan történt kiter­jesztéséhez, eltért — úgy­mond — az r945-ben lefek­tetett alkotmánytól. Ez ugyanis kimondja, hogy az el­nöki tisztség ötévi időtartam­ra terjed. Ez a nyilatkozat a szárazföl- di hadsereg angol nyelvű Iap- jában, az Armed Forces Daily Mailben jelent meg szom­baton. A lap szerint Nasution a polgárőrség tagjai előtt be­szélt, s kijelentette: nem tud­ja, vajon joga van-e Sukamo elnöknek „a forradalom nagy vezére” cím viselésére. „Tisz­táznunk kell, hogy ez cím csupán, vagy pedig intézmény* — idézi a lap Nasutiont. Szombaton Djakarta utcáin kétezer jobboldali diák tün­tetett. Az AP hírügynökség szerint most történt először, hogy a megmozdulás éle lep­lezetlenül Sukamo elnök el­len irányult. Djakartában szombaton egy másik gyűlés is volt: több tízezer munkás ünnepelte május 1 előestéjét. Sukamo ‘üzenetet intézett a gyűlés résztvevőihez, amelyben az indonéz munkásságot egységre szólította fel. U Thant Párizsban De Gaulle francia köztársa­sági elnök szombaton ebédet adott U Thant ENSZ-főtitkár tiszteletére, aki pénteken ér­kezett Párizsba, hogy vezető francia politikusokkal tanács­kozzék. Az elnöki palotából távozó­ban az ENSZ-főtitkár rövid nyilatkozatot adott. Közölte, hogy De Gaulle-lal tárgyalt a vietnami problémáról, de pillanatnyilag egyikük sem lát lehetőséget arra, hogy bár­ki is új kezdeményezést te­gyen Vietnammal kapcsolat­ban. Az ENSZ főtitkára Párizs­ból Strasbourgba utazik, ahol kedden beszédet mond az Európa Tanács tanácskozó gyűlésében. Nyugat-Berlinben folytatódott a párbeszéd... A demokratikus Berlinben, a Német Szocialista Egység­párt központi székházában tartott pénteki első találkozó után szombaton délelőtt is­mét találkoztak egymással a NSZEP Központi Bizottságá­nak és a SPD Országos El­nökségének megbízottjai. E találkozó Nyugat-Berlin­ben, a SPD helyi elnökségé­nek a Zoo pályaudvar köz­vetlen közelében levő iro­dájában zajlott le. Hosszú évek óta ez volt az első eset, hogy a Német Szo­cialista Egységpárt magas­rangú funkcionáriusai nyu­gat-berlini területre léptek. Couve de Murville sajtóértekezlete Georgi Trajkov, a bolgár nemzetgyűlés elnökségének elnöke pénteken fogadta Couve de Murville francia külügyminisztert és a kísére­tében levő hivatalos személye­ket. Pénteken délután a francia külügyminiszter Todor Zsivkov bolgár miniszterel­nök vendége volt. Couve de Murville fran­cia külügyminiszter szom baton délelőtt sajtóértekez­leten számolt be bulgáriai tartózkodásáról, Ivan Basev külügyminiszterrel folytatott tárgyalásairól, valamint a Todor Zsivkovnál és Georgi Trajkovnál tett látogatásá­ról. Bulgáriai benyomásait a francia külügyminiszter ki­tűnőnek nevezte, s mint ki­jelentette: „a teljes fejlődés állapotát élő ország”, számára „új felfedezés” volt. Lapzártakor érkezett Couve de Murville francia külügyminiszter szombaton délután bulgáriai látogatásá­nak befejezése után visszaér­kezett Párizsba. A kclet-jávai vulkánkitörésről Több mint 50 embert ölt meg egy kelet-jávai vulkánki­törés és félő, hogy a halálos áldozatok száma még ennél is napvobb lesz — jelenti az An tara hírügynökség. A vulkán, a kelet-jávai Kolud, a keddre virradó éjjel tört ki és láva öntötte el Tjangkring falut, a vulkáni tevékenység következtében keletkezett ár­víz pedig Margomuljo köz­séget és ki másik telepü­lést. Egy Blitar nevű városká­ban a —■vafolyam egy hidat mosott cl és 30 000 házat döntött romba. A katasztrófa által sújtott Margomuljóban nem tudnak száz ember sorsáról. A ve­szélyeztetett környékek la­kosságát nagy tömegekben telepítették ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom