Pest Megyei Hirlap, 1966. május (10. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-01 / 102. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A .MEGY El TAN.ÁC.5 LAPJ.A X. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1966. MÁJUS 1., VASÁRNAP Ünnepnapon - ünnep előtt Nagygyűlés a Csepel Autógyárban Gáspár Sándor pírtárs bosapdo Pénteken délután — mint már hírül adtuk — Szigetha­lomra, megyénk legnagyobb üzemébe, a Csepel Autógyár­ba látogatott Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a SZOT főtitká­ra és Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei Párt­bizottság első titkára. A ven­dégek elbeszélgettek a gyár vezetőivel és dolgozóival, majd részt vettek a május 1 alkal­mából rendezett munkás­nagygyűlésen. .A nagygyűlés elnöki emelvényén — a ven­dégeken kívül — helyet fog­lalt a gyár igazgatója, Szönyi Miklós, Kónyár Ferenc, a gyári pártbizottság titkára, ott voltak a legjobb szocialis­ta brigádok vezetői és a társa­dalmi szervezetek képviselői. Turjánszky Mihály, a szak­szervezeti bizottság titkárának megnyitó szavai után Gáspár Sándor mondott ünnepi be­szédet. Amikor az egykori Duna Repülőgépgyár szétbombázott romjain 1949 tavaszán megje­lentek a szigethalmi gyárala­pítók, romeltakarítással, tég­lahordással, betonozással ün­nepelték május elsejét. Ro­hammunkájuknak, áldozatvál­lalásuknak még abban az évben „beérett” a gyümölcse, december végére elkészült az első motor, s négy hónapra rá a Csepel Autógyár kapuján kigördült az első teherautó. Azóta hatalmas gyárváros­sá terebélyesedett a szigethal­mi telep, 166 779 motort sze­reltek össze az itteni munká­sok és 70 387 teherautó hagy­ta el a gyáregységek futósza­lagját. Az elmúlt 17 esztendő alatt kiváló törzsgárda kovácsolódott össze a Cse­pel Autógyárban, s az itt dolgozók mindig együtt ünnepelték a nemzet­közi munkásszolidaritás év­fordulóját. Most, pénteken délután ugyancsak együtt hallgatták meg Gáspár Sán­dor megemlékezését, a lomb­jukat bontott fák alatt, az újjászülető természet pazar „kulisszái” között, a gyár ud­varán. A teherautókra sze­relt emelvényről a SZOT fő­titkára közvetlen -szavakkal beszélt az autógyáriaknak május elseje jelentőségéről: — Az elmúlt két évtizedben sokszor elhangzott már a kér­dés — mondatta többek kö­zött —, nekünk magyar mun­(Folytatás a 2. oldalon) Elfen május elseje!

Next

/
Oldalképek
Tartalom