Pest Megyei Hirlap, 1966. április (10. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

rssT HECYIÍI wMMap 1966. APRILÍS 1., P3NTEK Tanácskozik az SZKP kongresszusa (Folytatás az 1. oldalról.) Elítéljük az imperialistákat! — A kongresszus bonyolult nemzetközi helyzetben végzi munkáját. Történelmileg az imperializmus hanyatlik, a szocialista világrendszer ere­je, a népek szabadságharca, a világ kommunista pártjai­nak és haladó mozgalmai­nak befolyása növekszik. Ugyanakkor a nemzetközi helyzet éleződik, mert a vesztüket érző impe­rialisták fokozzák ag­resszióikat, különösképpen az USA-im- perializmus, amely durva tá­madások sorozatát követte és követi el a dél-vietnami nép és a Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen. — Ebben a helyzetben éber­ségre, az imperialistaellenes erők összefogására, Vietnam, * más megtámadott népek hatékony megsegítésére van szükség. — Mindezt figyelembe vé­ve, a Magyar Népköztársa­ság — két- és többoldalú megállapodások alapján — állandóan szilárdítja egysé­gét és együttműködését min­denekelőtt a Szovjetunióval, a szocialista országokkal. Tá­mogatjuk a szocializmus és a béke szempontjából oly nagy fontosságú nemzetközi szervezetek — a Varsói Szerződés szervezete és a Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsa — hatékony­ságának növelését — Elítéljük a Vietnam népe elleni amerikai agressziót, kö­veteljük annak beszüntetését, segítjük az agresszió ellen harcoló vietnami testvérein­ket, s az imperialisták ellen harcoló más népeket. Azt tartjuk, hogy az imperialistákra kudarc vár, a világháború meg­akadályozható, mert a ha­talmas Szovjetunió, a szo­cialista országok, a sza­badságukért harcoló né­pek, a világ haladó moz­galmainak együttes ereje legyőzhetetlen. — Az imperializmus ellen harcoló forradalmi erőket tá­mogatva, a szocialista és a kapitalista országok állami kapcsolatai vonatkozásában fontosnak tartjuk és változat­lanul követjük a békés egy­más mellett élés politikáját, a szuverénitás tiszteletben tar­tása, a belügyekbe való be nem avatkozás, a kölcsönös előny elveinek érvényesítése alapján. A szakadtáról; tevékenysége akadályozza az egységtörekvéseket mus útján, a végső győze­lem felé. Szovjetellenes kommunizmus nincs Kedves elvtársak! Ezekben a napokban a vi­lág közvéleménye, barát és ellenség egyaránt, Moszkva, a Kreml felé tekint, a Szov­jetunió Kommunista Pártja kongresszusára figyel. Az igaz ügyért harcolók, az elnyo­mottak és megtámadottak, a békéért aggódók reménnyel és támaszt várva tekintenek a kongresszusra, s ez természe­tes. Érthető az is, hogy a kommunizmus ellenségei gyű­lölködve néznek a Szovjet­unióra. Viszont különös, hogy manapság olyanok is akad­nak, akik „igazi” marxista— leninistának nevezik magu­kat, ugyanakkor szovjetelle­nes hangulatkeltéssel pró­bálkoznak. A magyar kom­munisták azt vallják, hogy az internacionalizmus próbakö­ve volt mindig és ma is az, a Szovjetunióhoz való elvi, elvtársi viszony. Szovjetellenes kommuniz­mus nem volt, nincs, és nem is lesz sohasem. — Ezekre gondol küldött­ségünk, amikor kijelenti, hogy a magyar kommunisták teljes mértékben és fenntar­tás nélkül szolidárisak szov­jet elvtársaikkal. Meghall­gattuk a központi bizottság beszámolóját, amelyet Brezs- nyev elvtárs adott elő. Kül­döttségünk egyetért az abban kifejtett fő politikai irányvo­nallal és törekvésekkel. Si­kert kívánunk testvérpártunk­nak, a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának, a szovjet nép­nek, a kongresszus határoza­tainak végrehajtásához, az ötéves terv megvalósításához. Éljen a Szovjetunió, a szov­jet nép és lenini kommunista pártja! Éljen és legyen mindig erő­sebb a magyar—szovjet ba­rátság! Éljen a proletár internacio­nalizmus, a kommunista és munkáspártok egysége! Élje» a kommunizmus és a béke! Kádár János felszólalását több ízben szakította meg a küldöttek tapsa. A beszéd vé­gén a résztvevők viharos tapssal fejezték ki tetszésü­ket. Ezután Ivan Kapitonov, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára előterjesztette a mandátumvizsgáló bizottság jelentését, amelyet a kongres­szus küldöttei egyhangúlag jó­váhagytak. Közölte: azSZKP- nak jelenleg 11 673 676 tagja, és 797 403 tagjelöltje van. A kongresszusi küldöttek tehát majdnem 12,5 mididó kommu­nistát képviselnek. A kong­resszus részvevői a Szovjet­unió 59 nemzetiségét és nép­csoportját képviselik. A délutáni ülésen Vlagyimir Mackevics mezőgazdasági mi­niszter volt az első felszólaló. Hangsúlyozta, hogy a szocia­lista mezőgazdaság előnyö­sebb minden más típusú me­zőgazdaságnál. Ezután Luigi Longo, az. Olasz Kommunista Párt főtitkára szólalt fel. — Az SZKP XXIII. kong­resszusa — jelentette ki — nagymértékben elősegíti majd a harcot a bókéért és a szo­cializmus további haladásáért hazánkban és világszerte. — Az Ölasz Kommunista Párt Togliatti vezetésével ki­dolgozott egy olyan politikát, amely lehetővé teszi számá­ra, hogy Olaszország viszo­nyai közölt megteremtse a munkásosztály, a parasztok és a középrétegek szövetségét és ilyenformán megnyerje a szo­cializmus számára a nép je­lentős többségét. Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára fel­szólalásában hangsúlyozta; a szovjet nép mindenki másnál többet tett a szocialista világ- rendszer gazdasági és katonai hatalmának erősítésére, a vi­lágon végbemenő forradalmi folyamat fejlesztése érdeké­ben. Ezután Armando Hart, a Kubai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának titkára, majd Dolores Ibárruri, a Spa­nyol Kommunista Párt elnöke köszöntötte a tanácskozást, és ezzel be is fejeződött a csü­törtöki ülés. Megbénult a francia légi forgalom Satrájk a légi köslekedésben, na építőiparban és a postákon Párizs Az Air France repülőtársa­ság lemondta csütörtöki és pénteki járatait. Előző nap már nagy za­varokat okozott a légi köz­lekedésben a párizsi repü­lőtéri alkalmazottak sztrájkja. Csütörtökön hajnalban azon­ban a repülőszemélyzet lépett 48 órás sztrájkba és ez meg­bénította a forgalmat. Nem dolgoztak csütörtö­kön az építkezéseken sem. A három szakszervezeti köz­pont sztrájkfelhívását több mint egymillió építőmunkás követte. A postai alkalmazottak háromnapos sztrájkba lép­tek. Szolgálatonként felváltva 24— 24 óráig szüntetik be a mun­kát. ESrikai csúcsértekezlet Nairobi Hailé Szelasszié, Etiópia császára csütörtök délelőtt Nairobiba érkezett, hogy részt vegyen a Kenyában megkez­dődő csúcsértekezleten, ame­lyen 11 keleti és közép-afrikai ország vesz részt". Szélsőjobboldali tüntetés Indonéziában Csütörtökön Djakartában, a fővárosban nyolcezer főnyi tömeg (a szélsőjobboldali Ka­Lapzártakor érkezett: Befejeződtek az angol választások Az AFP jelentése szerint csütörtökön este magyar idő szerint 21 órakor befeje­ződtek az angol választások. Az eredmények még nem is­meretesek lapunk zártakor. Vasn i asszi ráj k az Egyesült Államokban Szerdán éjfélkor az Egye­sült Államok nyolc legna­gyobb vasútvonalán nyolc­ezer mozdonyvezető és fűtő sztrájkot kezdett. A sztrájk megindulása után az Egye­sült Államok 38 államában leálltak a személyszállító- és tehervonatok. I mi' egyetemi diákszervezet tagjai) vonult végig az utcá­kon és tüntetett az új kormány ellen. A tüntetők ugyanakkor fejét követelték Subandrio volt mi­niszterelnök-helyettesnek és külügyminiszternek. A Kami-szervezet egyik ve­zetője kijelentette, hogy „nem tartják tökéletesnek az új kormányt” és Suharto tábornoknak újabb változtatásokat kellene esz­közölnie a kormányban. nekem nincs kedvem vicce­lődni. — Hát akkor én elmondom. Pethes Sándor és Dénes György, az elválaszthatatlan művészpár ül a kávéházban. Azt mondja a kis Pethes a Dénes Gyurinak: „Gratulálok, Gyurikám, hallom megkaptad a légvédelmi nagydíjat”. „Lég­védelmi nagydíjat? Miért?” — csodálkozik Dénes. „Hallod — mondja a kis Pethes — az jár neked. Te vagy a legsötétebb alak az egész városban.” „Lesülne az arcomról a bőr“ 1941. június 26. csütörtök, János és Pál napja. A nap kel 4 óra 4 perckor, nyugszik 20 óra 1 perckor. 7 óra 30 perc. — Jó reggelt doktor úr. Mél- tóztassék helyet foglalni. — Jó reggelt, János. Hozza a reggelimet. Hozzon hozzá két szelet friss kenyeret Ha már friss zsemle, vagy kalács nincs. — Friss kenyér sincs doktor úr. — Dehát, adom a váltóje­gyet. — Akkor sincs. Nem méltóz- tatott még olvasni az újságok­ban? Itt vannak a lapok. És mit hozzak reggelire? Az ügyvéd bosszús: — Azt kérdezze meg a la­poktól. Hozza, ami van ... Az újságban ott a rendelet: „A kormány rendeletet adott ki, hogy kenyeret elkészítésé­től számított 24 órán belül for­galomba hozni, bérsütésre át­vett kenyértésztát a sütést kö­vető 24 óra eltelte előtt kiszol­gáltatni tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik a fegyveres erők kenyerére, a klinikák, kórházak, szanatóriumok, bün­tetőintézetek, javítóintézetek háziüzemeiben készített ke­nyérre.” 8 óra. Kristóffy — rossz éjszakája volt, altatóval is alig aludt valamit — benyit az ügyeletes szobájába. — Még mindig nem jött vá­lasz Budapestről? Az ügyeletes diplomata meg­rázza a fejét. — Nem, ha jött volna, fel­költöttem volna nagyméltósá­godat, ahogy utasítani méltóz­tatott. — Egyáltalán van összeköt­tetési lehetőség Budapesttel? — Ankarán keresztül, ahogy a táviratot mi leadtuk, feltét­lenül kapcsolatba tudnak lép­ni velünk. Kristóffy szótlanul fordult ki az ügyeletes szobájából. 9 óra. A Markó utcai büntetőtör­vényszéken a Schandl tanács az óbudai nyilas szervezet 12 tagjának bűnügyét tárgyalja. A nyilasok tudták, hogy a III. Tavasz utca 23 számú házban lévő cukrászda tulajdonosa, Floh Sámuel nyilasellenes. Ezért megállapodtak abban, hogy az üzletet „kírámolják”, majd eltűnnek. Wolff Géza, Zsagott Pál és Karácsonyi László ehhez az akcióhoz em­bereket toboroztak össze a nyilasházban, s május 7-ém, körülbelül negyvenen benyo­multak a cukrászdába. A vádlottak tagadnak a bí­róság előtt, visszavonják a rendőrségen tett beismerő val­lomásukat. Csupán Zsagott Pál ismeri be, hogy részt vett a cselekményben. A bíróság ítéletében Végső Károlyt és Zsagott Pált egy­évi börtönre, Rab Gábort, Mittelmayer Józsefet és if­jabb Mázán Jánost 10—10 hónapi börtönre, Germán Jó­zsefet és Umstadt Ferencet 2 hónapi, illetve egyhónapi fogházra, özv. Kopemai La- josnét bűnpártolás miatt 40 pengő pénzbüntetésre ítélte. A többi vádlottat bizonyíté­kok hiányában felmentik. A nyilasok fellebbeznek, szabadlábon távoznak. 9 óra 30 perc. A pestvidéki törvényszék Boglucz tanácsa az árdrágító visszaéléssel vádolt Szeledy Gyula fűszerkereskedőt, mert a rizs kilogrammját 1,24 pengő helyett 1,60 pengőért árusította, jogerősen 50 napi fogházra átváltoztatható 1000 pengő pénzbüntetésre ítélt 10 óra. A Markó utcai törvényszék alagsorában árvereznek. Azo­kat a bűnjeleket árverezik el, amelyeket büntetőügyek alkalmával lefoglaltak és amelyek gazdái nem jelent­keztek. A legérdekesebb árverési tárgy az a hatalmas és ele­gáns autó, amely annak ide­jén a Meseautó című film­ben szerepelt. A „Meseautó” korántsem dicsekedhetett olyan sikeres pályafutással, mint a főszereplésével ké­szült film. Elzüllött, egy va­lutaügybe bonyolódott, s így bűnjel lett, a bíróság elko­bozta. Az árverésen 1350 pengőt adnak érte. 10 óra 30 perc. Brammer Pál elhagyja a börtönt Az ismert belvá­rosi szövetnagykereskedőt már hónapokkal előbb az uzsorabíróság három és fél évi börtönre ítélte árdrágí­tás miatt A Kúria később megsemmisítette az ítéletet, új ítélethozatalra utasította a törvényszéket, de Brammer fogva maradt Védőjének vég­re sikerült elérnie, hogy óvadék ellenében szabadláb­ra helyezzék védencét. Az óvadék összege: 200 000 pen­gő. 11 óra. Peyer Károly, a Szociál­demokrata Párt elnöke fi­gyelmeztetést küld a párt- szervezeteknek: az agent provokátorok elleni védeke­zésre szólítja fel a' pártta­gokat Peyer szótárában ez a kifejezés kommunistákat, baloldali szociáldemokratá­kat jelent, akik nem támo­gatják a szovjetellenes há­borút 12 óra. Ernst Weizsäcker, a német küiugyminiszienum államtit­kára Sztójayt fogadja, asi egy memorandumot ad át a bácskai szerbek kitelepítése tárgyában. Weizsäcker báró félreteszi a memorandumot, az most igazan nem sürgős. — Kedves követ úr — mondja Sztójaynak — olyas­mit mondhatok önnek, ami bizonyára érdekli kormá­nyát. A finn követ éppen most volt nálam, és beje­lentette, hogy a finn kor­mány a mai naptól kezdve el­lenséges viszonyban áll a szovjettel. Ezzel a finnek­nek a beavatkozás melletti állásfoglalása de jure is ki­fejezésre jutott... Sztójay azt várja, hogy most Weizsäcker — a bi­rodalmi kormány nevében — végre kimondja t a varázs­szót, s felszólítja Magyar- országot a katonai részvé­telre. De nem. — Ami Bárdossy minisz­terelnök és külügyminiszter úrnak Erdmannsdorffal foly­tatott beszélgetését illeti... A magyar követ meg van lepve: nem tud semmit a Bárdossy—Erdmannsdorff be­szélgetésről. Igaz, futárpos­ta vár, s Budapest jelezte, hogy azzal nagy fontosságú utasítás érkezik, de a vonat, amely a futárt hozza, késik. Sztójay azzal távozik: re­méli, hogy Ribbentrop kül­ügyminiszter mielőbb választ ad azokra a problémákra, me­lyeket Bárdossy Erdmanns­dorff előtt vázolt, s amelye­ket ő maga részletesen nem ismer, de a futár megérkezé­se után minden bizonnyal is­mer majd (Folytatjuk.) — A nemzetközi helyzetet bonyolítja, a szocializmus elő­rehaladását fékezi, az impe­rializmusnak kezére játszik az, hogy jelenleg a szocialista or­szágok, a nemzetközi kommunis­ta mozgalom egységtörek­véseit szakadárok akadá­lyozzák. A Magyar Szocialista Mun­káspárt a marxizmus—leni- nizmus elvei alapján küzd az álbaloldali kalandorság, a na­cionalizmus. a szovjetellenes- ség, a revizionizmus és min­den más káros irányzat ellen, és bizton hiszi, hogy az egy­ség gondolata győzedelmes­kedni fog. — A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja között teljes az elvi és politikai egy­ség, örülünk annak, hogy ezt itt, az SZKP XXIII. kong­resszusán alkalmunk van is­mét kijelenteni. Megragadva az alkalmat, hogy a teremben minden kontinensről jelen vannak a kommunista világ­mozgalom képviselői, a ma­gyar kommunisták nevében elvtársi tisztelettel köszöntjük őket. Mi abban a meggyőző­désben vívtuk harcunkat ed­dig és folytatjuk a jövőben is. hogy nemzetközi mozgalmunk fő stratégiai irányvonala, amelyet a testvérpártok 1957- és 1960-as moszkvai értekez­lete dolgozott ki, helyesnek bizonyult az eddigiekben is, és a világ forradalmi erőinek hatékony fegyvere marad ez­után is. Kifejezzük azt a meg-| győződésünket, hogy ha állha­tatosan harcolunk internacio­nalista egységünkért, az ered-' ményes lesz, és ezzel szolgáljuk legjobban a szocializmus, a nemzeti függetlenség és béke erői­nek ügyét. Népi hatalmunk erős j — Kedves elvtársak! I — A Szovjetunió interna-! cionalista segítséget nyújtott! a magyar népnek, amikori megszabadította a hitleri fa- i sisztáktól és háborújuktól.; amikor segített az ellenforra-; dalmi felkelés leverésében, j amikor segít a békés építő-! munkában. A szovjet nép ál- j tál nyújtott segítség nem volt; hiábavaló. Mert igaz. megöl- i dandó feladat van nálunk is; — és nem kevés —, a legfon- j tosabb azonban az, hogy a magyar népi hatalom i szilárd, a gazdasági és j kulturális munkában előre j haladunk, a szocialista j társadalom teljes felépíté- i sében dolgozunk sikerrel, i — A Magyar Népköztársa-; ság belpolitikája a népi ha-\ talom védelmét és erősítését, j a szocialista demokrácia fej-! lesztését szolgálja. Változat­lanul törekszünk a szocializ­must a nemzet céljaként el­fogadni kész, minden haladó erő tömörítésére. — A Szovjetuniót és a Ma­gyar Népköztársaságot ma az eszmék és a célok közösségén alapuló mély barátság, együtt­működés, jó szövetségi viszony fűzi össze. Ezek a kapcsolatok nem függnek az időjárástól, nem szezonjellegűek, hanem szilárdak, maradandóak, tör­ténelmiek. Pártjaink, orszá­gaink, a szovjet és a magyar nép együtt halad a jövőben is Marx—Engels—Lenin útján, a szocializmus, a kommuniz­^ Pintér István: |14 nap | (10) ^ 20 óra. ^ — Rádió Budapest I. Híre­$ két mondunk ... Az Országos ^ Törvénytár közli az 1941 évi $ VIII. törvénycikket, amely a j Budapesten 1940. június 16~án J keit magyar—német kiadatási j szerződés becikkelyezéséről J szól. A törvény végrehajtásá- j ról az igazságügyminiszter j rendeletet adott ki, amelynek ^értelmében a magyar—német $ kiadatási szerződés és a hoz- $ rátartozó rárójegyzőkönyv $ 1941. június 25-én lép hatály- $ ba ... 5 20 óra 30 perc. ; — Jött valami érdekes, | fiúk? 5 — Semmi különös, főszer­J készítő úr. Az MTI kiadta a ! miniszterelnök nyilatkozatát, í A miniszterelnökség sajtó- ; osztályáról ideszóltak, hogy 5 okvetlenül közöljük... | — Mikor nyilatkozott? S — A vasárnapi Berliner $ Börsenzeitung közölte... ; — Akkor még az orosz há­^ ború előtti... Van benne va- J lami érdekes? ; — Nincs, a szokásos frázi­J sok. A délkeleti népek sors- 5 közössége, meg ilyesmi... * 21 óra. j — Anyú, tedd fel a légó- S papírokat... j — Teszem már, teszem. Az j ördög vigye el, éppen ebben ja kánikulában. Megfulladunk i csukott ablakok mellett Mit ! gondolsz, apu, sokáig tart? ; — Nem tudom. Próbáljuk ; humorosan felfogni a dolgot, j Hallottad a legújabb légoltal- j mi viccet? s — Én a péknél állok sorba, Dominikai szolidaritási hét Havanna A trikontinentális szolidari­tási szervezet végrehajtó tit­kársága szerdán közleményt adott ki, amely az április 24- től 30-ig terjedő hetet a domi­nikai néppel való szolidaritás hetének nyilvánította.

Next

/
Oldalképek
Tartalom