Pest Megyei Hírlap, 1966. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-01 / 1. szám

fILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! _ ^ ^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PEST Jf MEGYEI V Kfiman AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA É $ A M E G Y E I T A N Á C S L A P J A r'/fs/-sssssfSss/sssssssssssssssss7ssss/ssss*Tr///s/s/ss/ss/ss////ss/sss/sss/ssssssssssJ!í I I | | i Boldog új esztendőt | | * I kívánunk mindéit 1 $ § s 5 s kedves olvasónknak! X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ám no fii.i.ér 1966. JANUÁR 1., SZOMBAT | | '>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSffSfSSSSSSSfSSSSS/SSSSSSS/SSSSfSSS/S/SSSS//SSSSSSSSSfSSM Kádár János elrtárs ágért nyilatkozata az időszerű kill- és beB politikai kérdésekről» a népgazdaság* helyzetéről, az újj ár- és bér- intézkedésekről, az idei feladatokról Az új év alkalmából a Nép- szabadság szerkesztősége és a Magyar Távirati Iroda néhány kül- és belpolitikai vonatkozá­sú kérdést intézett Kádár Já­nos elvtárshoz, a . Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárához. Alább közöljük a kérdéseket és Kádár elvtárs válaszait. KÉRDÉS: A vietnami agresszió kiterjesztése, a Dominika bel- ttgyeibc való beavatkozás, a reakciós, jobboldali erők táma­dása Indonéziában, a nyugatné­met militaristák nyilt igénybe­jelentése az atomfegyverekre és más nemzetközi események azt a benyomást keltik, mintha az imperialisták az utóbbi időben magukhoz ragadták volna a kezdeményezést. Mi erről az ön véleménye? VÁLASZ: Az imperializmus a nemzetközi politikában sem tud felmutatni semmiféle, a jövőbe mutató elgondolást. Ilyen terveink csak nekünk vannak, akik a szocializmus, a társadalmi haladás elveit vall­juk és a tartás béke megte­remtéséért küzdünk. De aki­nek nincs átfogó terve a jövőt illetően, az a kezdeményező szerepét sem ragadhatja magá­hoz. Az imperialista világrend- szer válságban van: szorongat­ja a szocialista világrendszer országainak növekvő ereje, nyomást gyakorolnak rá a gyarmati örökség minden for­mája ellen küzdő népek és sa­ját dolgozóinak osztályharca, nehezítik helyzetét a vezető kapitalista országok egymás közötti, egyre éleződő ellenté­tei is. Csak arról lehet beszélni, hogy egyes imperialista hatal­mak s különösen az amerikai imperialisták a múlt évben fo­kozták a népek ellen irányuló, békebontó támadásaikat. A választások idején hangozta­tott békeszólamókkal szemben az új elnök kormánya katonai behívókkal szerencséltette az Egyesült Államok polgárait. A nemzetközi jogot, a nemzetek önállóságát, az országok szu­verenitását lábbal tiporva, csa­patokat szállítottak partra Do­minikában, fokozták a .külön­leges” háborút Dél-Vietnam- ban, bombatámadások soroza­tát intézik a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság ellen, s újabban katonai támadással fenyegetik Laosz és Kambod­zsa területét és népét. Ázsiában nemcsak háborút folytatnak, hanem felszítják az ellentéteket a gyarmati iga alól felszabadult országok között és országokon belül, ellenforra­dalmi akciókat szerveznek; bátorítják a népellenes erőket, védelmezik a kolonialista rendszer maradványait Afri­kában is; La tin-Amerikában terrort alkalmaznak a haladó mozgalmak ellen. Európában pedig azoknak a nyugatnémet militaristáknak a kezébe akar­nak atomfegyvert adni, akik a történelem által régóta végle­gesített határok revíziójára törnek. De az is tény — s ezt az amerikai imperialisták is jól tudják —, hogy e „furkósbot”- politikával szemben magában az Egyesült Államokban is nö­vekszik az elégedetlenség és a tiltakozás, s még NATO-beli szövetségeseiket sem tudták egységes akcióra bírni. S ami még fontosabb, a megtámadot­takat nem tudták megfélemlí­teni, még kevésbé lei gázni, mind növekvő ellenállással ta­lálkoznak, győzelem számukra nem látható, s mindjobban le­lepleződnek a világ közvéle­ménye előtt. így értem azt, hogy az im­perialisták nem ragadták ke­zükbe a kezdeményezést. Ag­resszív cselekedeteik sokkal inkább a szorongatott kalan­dor hazárd lépéseire emlékez­tetnek. KÉRDÉS: Milyen lehetőséget lát a békés egymás mellett élés el­vének érvényesítésére a jelenle­gi nemzetközi helyzetben? VÁLASZ: A békés egymás mellett élés elve számunkra nem propagandaszólam, nem taktika, hanem egész korunkra érvényes lenini elv, amelynek érvényesítéséért minden kö­rülmények között, a mostani nemzetközi helyzetben is le­het és kell küzdeni. Mi abból indulunk ki, hogy a szocialista építőmunkához, bé­kére van szükség, a kommu­nisták történelmi küldeté­se, hogy az emberiség ér­dekében küzdjenek egy újabb világháború megakadályozásá­ért, azért is, mert a szocializ­mus eszméjének világméretű győzelméhez nincs szükség há­borúra. Az emberiség szerencséjére a világháború immár nem végzetszerűen elkerülhetet­len. A Szovjetunió, a 14 szo­cialista ország, a gyarmati iga alól felszabadult népek s a kapitalista országok haladó mozgalmai, ha egyesítik ere­jüket, képesek meggátolni az imperializmust egy új világ­háború kirobbantásában. A békés egymás mellett élés elvének érvényesítése megkö­veteli az imperialista támadá­sok megfékezését. Ennek meg­felelően mi teljes mértékben szolidárisak vagyunk az ame­rikai agresszor ellen küzdő vietnami testvéreinkkel, és minden, az imperialisták ál­tal megtámadott néppel, s tő­lünk telhetőén támogatjuk őket. Ugyanakkor hívei va­gyunk a vitás nemzetközi kér­dések politikai, tárgyalások útján való megoldásának. Normális viszonyra, a kapcso­latok bővítésére törekszünk a kapitalista világgal is, ideért­ve a hozzánk közelebb eső európai országokat s a távoli Amerikai Egyesült Államokat is. A mostani helyzetben félre­értések is adódnak a békés egymás mellett élés értelme­zésében. Mi tudjuk, s a kapi­talista országok kormányai­nak is meg kell tanulniuk, hogy a béke oszthatatlan, s képtelenség azt feltételezni, hogy miközben bombáznak egy szocialista országot, más szocialista országokkal fej­leszthetik politikai kapcsola­taikat. KÉRDÉS: Milyen lehetőségek nyílnak ebben a helyzetben a Magyar Népköztársaság nemzet­közi tevékenysége számára, ho­gyan hasznosíthatjuk ezeket a lehetőségeket? VÁLASZ: A Magyar Nép- köztársaság nemzetközi tekin­télye 1965-ben is erősödött. Ezzel együtt külpolitikai tevé­kenységének lehetőségei is to­vább növekedtek. A nemzeti önbecsülést fel nem adva is jól tudjuk, hogy nekünk, mint kis or­szágnak, nincs döntő befolyá­sunk a világpolitika alakulá­sára. Mégis, hála népünk poli­tikai és az építésben elért si­kereinek, szocialista társadal­mi rendszerünknek, szavunk súlya növekszik a nemzetközi életben, s ezt mi mindenkor a szocializmus, a haladás, a bé­ke javára fordítjuk. A múlt évben bővítettük kapcsolatainkat és együttmű­ködésünket a Szovjetunióval, az európai szocialista orszá­gokkal, távol-keleti szocialis­ta országokkal, elsősorban a Vietnami Demokratikus Köz­társasággal. Bővültek kapcso­lataink az európai kapitalista országokkal, közöttük jelen­tősebb politikai lépéseket realizáltunk Ausztriával, Franciaországgal és Angliá­val is- Tovább fejlődtek kap­csolataink Ázsia, Afrika1 or­szágaival, Laitin-Amerikával. Növekedett szerepünk a kü­lönböző nemzetközi szerve­zetekben, közöttük az Egye­sült Nemzetek Szervezeté­ben, ahol kormányunk állás­pontját képviselő külügymi­niszterünk ismert fellépésé­vel széles körű elismerést ví­vott ki, és a legutóbbi ülés­szakon a mi képviselőnk töl­tötte be az I. számú politikai bizottság elnöki tisztét. Az 1966-os esztendőben is szándékunkban áll és köte­lességünk is, hogy hasonló szellemben tovább folytassuk és szélesítsük a Magyar Nép- köztársaság külpolitikai te­vékenységét. KÉRDÉS: Hogyan látja Kádár elvtára a szocialista országok együttműködésének eredményeit és távlatait, a nemzetközi kom­munista mozgalom egységének problémáit, s ezek hatását a jelenlegi nemzetközi helyzetre? VÁLASZ: Mint ismeretes, az utóbbi években a nemzetközi kommunista mozgalmon be­lül és a szocialista országok együttműködésében is új problémák merültek fel. Mi­vel e kérdések rendkívül fon­tosak, mi nagy figyelmet for­dítunk rájuk. Jómagam 1965- ben részt vettem a Varsói Szerződés Politikai Tanács­kozó Testületének varsái ülésén, jártam a Szovjetunió­ban, Jugoszláviában, Mon­góliában, s több, itthon foly­tatott nemzetközi tanácsko­záson is sok személyes ta­pasztalatot szereztem. Az igazsághoz híven meg kell mondani, hogy a vita to­vább folytatódott, az összes szocialista ország és az ösz- szes kommunista párt egy­ségét nem sikerült megte­remteni. Mégis kijelenthet­jük, hogy a múlt évben fej­lődött, erősödött a szocialista országok, a . nemzetközi kom­munista mozgalom,- a hala­dó erők kapcsolata és együtt­működése. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egységtö- rekvések erősödtek, az egy­ségbontó szakadárók pedig mindinkább magukra ma­radnak. Ez most a helyzet. A szo­cialista országok együttműkö­dése mind a Varsói Szer­ződésnek, mind a Kölcsönös Gazdasági Segítség Taná­csának a keretében és azon kívül is fejlődött. Viszonyunk a Szovjetunióval és a szocia­lista országok többségével za­vartalan, internacionalista és testvéri. Javulnak kap­csolataink olyan szocialista országokkal is, amelyekkel egyes kérdésekben fennálló nézeteltéréseink korábbról ismertek. A szocialista országok egy­ségének, együttműködésének nemzetközi politikai jelentő­sége felbecsülhetetlen, hi­szen ez az egység szocia­lista vívmányaink, a népek szabadságharcának és a vi­lágbeliének legfőbb védel­mezője a nemzetközi impe­rializmus agresszív erőivel szemben. Ugyanígy, ha egy­ségünk nem teljes, az im­perialisták ezt mindenkor kihasználhatják, mint ahogy ma ki is használják saját céljaik érdekében, és nem­csak propagandájukban. A jelenkor viszonyai kö­zött, amikor már három vi­lágrészben léteznek szocia­lista államok, amelyek más­más gazdasági alapról in­dultak és ma a fejlettség különböző fokán állnak; amikor a kommunista test­vérpártok egy része kormá­nyoz, más része legális tö­megpártként dolgozik a ka­pitalizmus viszonyai között, megint más része illegali­tásban, kegyetlen üldözteté­sek közepette harcol, termé­szetszerű, hogy egyes kérdé­sek megítélésében különbö­ző vélemények alakulnak ki és nézeteltérések is keletkez­hetnek. Ezeket azonban elv- társiasan, a marxista—le­ninista elvek alapján lehet és kell tisztázni. Ellene va­gyunk minden olyan vitá­nak, amelyben sértő jel­zőkkel, címkékkel és frázi­sokkal dobálóznak. A legfontosabbnak azonban azt tartjuk, hogy minden vi­tás kérdést és minden vitát az internacionalizmus szelle­mében feltétlenül alá kell rendelni az imperializmus­sal, az osztályellenséggel szembeni akcióegység érde­keinek. Különösen áll ez napjainkban a vietnami kér­désre. Igaz, a szocialista or­szágok mindegyike biztosí­totta szolidaritásáról a har­coló vietnami testvéreinket, és ténylegesen segíti is őket. Ez jó, . de még jobb volna, ha mindezt nagyobb egység­ben és még összehangol- tabbán tennénk,, Mi ennek érdekében léptiinfefel eddig is, s ezt fogjuk szorgalmazni í a jövőben is. A jövőt illetően pedig arra kell " göfUloíminlcT * 1iögj’ál nemzetközi kommunista moz­galom történelme folyamán mór sok nehézséget leküz­dött, belső harcaiból min­dig megerősödve került ki, s hogy minden bizonnyal most is így lesz. mindinkább eggyé válik. A haladás élén nagyszerű mun­kásosztályunk jár, amely tör­ténelmi hivatását, vezető sze­repét méltóképpen betölti. Csak elismeréssel szólhatunk a falusi dolgozók nehéz kö­rülmények között végzett munkájáról is, a parasztembe­rekről, akik tovább szilárdít­ják és fejlesztik szövetkeze­teiket Az értelmiség a szocia­lista alkotómunkában mind­jobban összeforr a munkás­osztállyal és ,á parasztsággal. Hasznosan teljesíti félad.atáfJ*y kisiparosok ék, kiskereskedők* && ,zqipe..is.. . * ... ,...... . -v.. A társadalmi tevékenység minden területén előrehala­dunk. Ennek köszönhető, hogy szocialista termelési viszo­nyaink tovább erősödtek, köz­oktatásunk fejlődött, kulturá­lis életünk gazdagodott. KÉRDÉS: Mindent egybevetve, hogyan ítéli meg Kádár elvtárs a nemzetközi helyzet. általános kilátásait? VÁLASZ: Az elmondottak­ból is kiviláglik talán, hogy 1966-tól a szocializmus és a haladás erőinek és egységének növekedését, az imperialista agresszió visszaszorítását, egy­szóval a béke erőinek újabb győzelmeit várom. A vezető tőkésállamok kor­mányainak fel kell hagyniuk a nemzetközi jognak és a né­pek akaratának semmibevéte­lével, a kihívó agressziókkal, mert különben nem kerülhetik el azt, amit három-négy évvel ezelőtt egyszer már megértek, amikor, ahogy ők maguk ne­vezték, meg kellett kezdeniük hidegháborús politikájuk „fáj­dalmas újraértékelését”. Ez nem jóslat kíván lenni, és nem is magától fog végbe­menni. De biztosan bekövetke­zik, ha a haladás erői — s kö­zöttük szocializmust építő ma­gyar népünk — állhatatosan kitartanak eddig követett el­veink, céljaink, a békepolitika mellett, s annak szellemében összefogva cselekszenek, dol­goznak, harcolnak. KÉRDÉS: Belső fejlődésünkről is lenne néhány kérdésünk. Vé­leménye szerint általában mi határozta meg és mi jellemezte a múlt esztendőben a társada­lom helyzetét hazánkban? VÁLASZ: Nem volt könnyű évünk. Száj- és körömfájás volt, árvizek voltak, és egyéb természeti csapások pusztítat­tak. Nagy erőfeszítést kívánt a Duna kiöntésének megakadá­lyozása, és jelentős anyagi esz­közöket vett igénybe a károk pótlása. A különböző megpró­báltatások közepette társadal­munk erői megmozdultak, a helytállás, az áldozatkészség sok lelkesítő példáját láttuk. A nemzeti egység mérhető va­lósággá vált. KÉRDÉS: 1965 a második ötéves terv utolsó éve volt. Hogyan ér­tékelhetők eredményeink, és melyek 1966-ban főbb népga^da- *r, „ sági feladataink? ' ' ■ 4 VÁLASZ: Még nincsenek, , meg a végleges számok az 1965-ös gazdasági évről és a második ötéves .terv teljesíté- , séről; ezért csak előzetes ada- •* tok alapján szólhatok e kér­désekről. A második ötéves terv je­lentős fejlődést irányzott elő, megvalósításával népünk nagy eredményeket ért el. Az ipari termelés a tervezett mérték­ben, mintegy 48 százalékkal, a mezőgazdasági termelés 12 —14 százalékkal — a terve­zettnél kisebb mértékben — növekedett. A növekedéssel lépést tartott a közlekedés és a szállítás is, amely sok ne­hézséget leküzdve teljesítette feladatait. Ugyanezen időszak alatt a kiskereskedelmi forga­lom, a tervet meghaladó mér­tékben, 29 százalékkal növe­kedett. A reálbér 9 százalék­kal — az előirányzottnál ki­sebb mértékben —, az egy fő­re jutó reáljövedelem mintegy 20 százalékkal — a tervezett­nél nagyobb mértékben — nőtt. A jövedelmezőség, bár nagyon egyenetlenül és a ter­vezettnél kisebb mértékben, a gazdaság minden ágában ja­vult. Az 1965-ös népgazdasági terv, ha kisebb eltérésekkel is, egészében teljesül. A múlt év­ben különösen javult a lét­számgazdálkodás és a termelé­kenység. Az ipari termelés egész évi növekedésének mint­egy 80 százalékát nem új lét­számmal, hanem a termelé­kenység növekedésével értük el. Javult az exporttevékeny­ség is, a fizetési mérleggel kapcsolatos céljainkat is elér­tük. Ismét bebizonyosodott, ami egész társadalmi haladásunk­ra jellemző, hogy a szocializ­mus eszméi mind mélyebben hatják át a népet, hogy a nemzet és a szocializmus Az ötéves terv értékelésénél figyelembe kell venni, hogy teljesítése közben népünk olyan különleges feladatokat (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom