Pest Megyei Hirlap, 1965. december (9. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-17 / 297. szám

Hét atlétaválogatott - Aranyérmes labdarúgók, ezüstös kosarasok - Lemaradás a tagdíjfizetésben, növekedett a rendezvénybevétel XÁHSXÁMAIÍÁS A VÁCI HUNA-PAUTÓJA Miiként valósították meg a tavaszi közgyűlés célkitűzé­seit? Hogyan vált be a fúzió? — Ez volt a megye egyik leg­nagyobb egyesülete, a Váci SE zárszámadásának vezérfo­nala. Vogel Gyula, a sportkör elnökhelyettese elmondotta: A hosszú ideig elhanya­golt atlétika felvirágzá­sát igazolja, hogy két sportoló érte el az I. osztályú, nyolc a II., hat a IIL osztályú és ifjúsági szin­tet. 28 versenyen 18 helye­zést szereztek a váciak, so­rukban két utánpótlás, és öt magyar ifjúsági válogatott. A VSE öt atlétáját — Pajor, Pataki, Zala, Tóth, Kovács Erzsébet — hívták meg a ta­tai edzőtáborba, és ez Bodnár Ferenc edző, Huszák János szakosztályvezető és felesége jó munkáját is dicséri. Az „ismeretlen” kosárlab­da is tért hódított. A DCM-től átvett csapat 14 győzelemmel és 2 vereséggel, csupán rosszabb kosáraránya miatt szorult a GEAC mögé a megyei bajnokságban. A me­gyei ifjúsági elsőséget elhó­dítva, a váci fiúk részt vettek az országos seregszemle terü­leti döntőjén. A labdarúgást a VSE me­gyei elsősége — és ezzel visszajutása az NB IH-ba — fémjelzi. Négy csapat képviseli a sport­kör színeit. Az aranyérmeken kívül bronzot szerzett a me­gyei, valamint a járási baj­nokságban szerepelt ificsapat. Az „egy” január 17-én kez­di meg a felkészülést a maga­sabb osztályra. Csupán Bán­falvi Sándor távozott el a já­tékosok közül, Komlóra. Ugyanakkor több sportolóval erősödik a gárda. Leszerelt katonákkal, valamint a tervek szerint az alsógödi Kriska Jánossal. A régi helytelen „játékosimport” helyett váci, illetve környékbeli labdarúgókra akarnak tá­maszkodni. Az eltávozott edző, Teleki Gyula utóda még nincs meg, az egyik jelölt Várhidi, az 50 cm nyomtávú csillesínhez görgős fordítókorongot átveszünk: Vác és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet. Vác, Beloiannisz utca 3. Újpesti Dózsa volt Labdarú­gója. A tavaszi összejövetelen a természetjárás fejlesztését is műsorba iktatták. A turis­tákat a Finomfonó segítsé­gével toborozzák. Amikor a DCM-re és a Könnyűipari Öntödére építve létrehozták a Váci Sportegyesületet, az az aggály jelentkezett, nem sorvad-e el a két üzem tö­megsportja. Az aggályosko­dás alaptalannak bizonyult. A DCM nyerte a város alapfokú labdarúgó-baj­nokságát, amelyen az öntöde is részt vett. A Kilián testnevelési moz­galommal azonban most sem foglalkoznak megfelelően, és nagy a lemaradás a tagto­borzásban, a tagdíjbeszedés­ben is. A tervezett 6 ezer forintos tag- díjbevétel helyett csupán 1094 forint folyt be a kasszába — csak az aktív sportolók fizettek rendszere­sen —, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 165 ezer fo­rintos összbevételi előirány­zatból 11 ezer forinttal el­maradtak. Ugyanakkor ör­vendetes, hogy a vártnál na­gyobb lett a rendezvény­bevétel, s mivel a kiadá­sok a tervezettnél alacso­nyabbak voltak, 14 200 fo­rintot takarítottak meg. A tagdíjfizetéssel kapcso­latban többen felvetették, hogy a sportkör nem törő­dik megfelelően ezzel; egyszerűen nem volt ki­nek fizetni. A javaslat szerint a két vál­lalatnál, a sporttelepen, a klubhelyiségben tagdíjfelelő­sek működjenek, akik a fo­rintok beszedése mellett új jelentkezők bevonásával is foglalkozzanak. A klubélet rendszeresítését szolgálják a havonta sorrakerülő szurkoló­ankétok. Objektív nehézségek is gá­tolják a VSE, s ezzel az egész város sportjának fejlődését. A rendelkezésre álló egy sporttelep nem elégíti ki az igényeket. Balesetveszélyt rejt például, hogy az atléták és labda­rúgók egyszerre edzenek. A futópálya az ugró- és a do­bóhelyek állapota nem meg­felelő. Kevés a tornaterem a városban. Nagy segítséget jelent majd a most épülő városi sporttelep. Krausz György, a PTS el­nökhelyettese, jogosan vetet­te föl: a 12 hozzászóló többsége, csak a labdarúgásról be­szélt. ELŐNYÖS HASZNOS Libára, kacsára, pulykára KÖSSÖN SZERZŐDÉST a földművesszövetkezettel. Liba után darabonként 15 kg, pulyka után darabonként 5 kg takarmányjuttatás előleg. FIGYELEM! FIGYELEM! A Magyar Kábel Művek értesíti T. ügyfeleit, hogy 1965. december 27-től 1966. január 10-ig ÉVVÉGI LELTÁR miatt a földkábel-kiadás és az üres kábeldob visszavétele szünetel! MAGYAR KABEL MŰVEK Bp. XI., Budafoki u. 60. Ugyanakkor a beszámoló nem foglalkozott eléggé a sporto­lók nevelésével, a játékosok, versenyzők munkához, tanu­láshoz való viszonyával. Nem jelölte ki új szakosztály meg­alakítását. így például a he­lyi sportiskola hiába nevel ki tornászokat, az iskolából kikerülve nincs aki foglal­kozzon vele. Mint hallottuk, a VSE tomaszakosztályának megalakítását az edzőhiány gátolja. Krausz György nagy taps kíséretében osz­totta ki a megyebajnok­ságot nyert labdarúgók aranyérmeit. Ezzel az aktussal járult a Duna-parti csónakházban a sikeres összejövetel, amely megmutatta: a fúzió ered­ményes volt, a tavaszi cél­kitűzéseket általában jól va­lósította meg a város rep­rezentánsa, a Váci SE. Reitter László A Táborfalvi KSK és a Nagytarcsai Honvéd a bajnok Két járás labdarúgó-végeredménye Dabas 1. T. KSK 18 13 2 3 59:20 28 2. T. HSE 18 10 5 3 38:22 25 3. Bugyi V. 18 10 3 5 43:31 23 4. Kakucs* 18 8 6 4 30:30 20 5. A.-némedi 18 9 — 9 42:31 18 6. Inárcs 18 7 4 7 25:28 18 7. Gyál 18 8 1 9 25:37 17 8. Gyón 18 6 3 9 33:41 15 9. Sári KSK 18 3 3 12 19:44 9 Ócsa n törölve • Két büntetőpont levonva. Gődőllő 1. N.-tarosa 20 17 — 3 63:16 34 2. Mogyoród 20 15 1 3 69:18 31 3. GEAC n 20 14 2 3 56:18 30 4. Dány 20 12 3 5 49:29 27 5. Csömör 20 11 — 9 27:48 22 6. Zsámbék 20 8 — 12 35:20 16 7. Vácszentl. 20 7 1 12 27:43 15 8. G. Vasas II 20 7 1 12 25:46 15 9. Isaszeg H 20 5 1 14 14:27 11 10. G. Spart. 20 4 1 15 14:28 9 11. Szada 20 2 — 18 12:57 4 Valkó visszalépett Megjegyzés: a Mogyoród—GEAC n mérkőzést nem játszották le. A szövetség döntése: egyik csapat sem kap pontot. BEK: Internazionale—Ferencváros, KEK: Bp. Honvéd—Eiverpool-találkozó A Vásárvárosok Kupájában a spanyol Espanol és a portugál Sporting Lisszabon csapata között csak a harmadik mérkőzésen dőlt el a továbbjutás kérdése. Az el­ső találkozón Lisszabonban a Sporting győzött 2:1 arányban, majd két héttel később az Espa­nol nyert Barcelonában 4:3-ra. A harmadik mérkőzésen — Barcelo­nában 2:1 (2:1) arányban győzött a spanyol csapat, s így bejutott a legjobb 16 közé — ahol a nyolc­ba Jutásért a Steagul Rosu lesz az ellenfele. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Suha Andor Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, vm. Blaha Lujza tér 3 Egész nap hívható központi telefon: 343—100. 142—220 Géplrószoba (hívható 20 óráig): 140—447 — Belpolitikai és sport­rovat: 140—449 — Ipari rovat: 141—462 — Művelődési rovat: 141—258. Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest Index: 25 064 Terjeszti a Maeyar Posta Előfizethető a helyi posta- hivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dij 1 hőnapra 12 forint. ^ uegieai tionvea ^ Nagykőrösi Építők i Inárcs ^ Váci Kötött MA TEMETIK FEKETE PÁLT Fekete Pált, a kedden tragi­kus hirtelenséggel elhunyt sportújságírót, a Népsport munkatársát ma délelőtt 10.30 órakor temetik a rákoskeresz­túri új köztemetőben. Csütörtökön a déli órákban tartották meg Zürichben a bajnokcsapatok Európa Kupá­ja és a Kupagyőztesek Európa Kupája torna következő for­dulójának — a négybe jutá­sért folyó — sorsolását. Eszerint a Ferencvárosnak az Internazionale—Bukaresti Dinamó győztesével kell mér­kőznie. Ez volt a helyzet dél­után 3 óráig, amikor is meg­jött a két csapat közötti visz- szavágó mérkőzésnek az ered­ménye Milánóból. Az Inter­Angolnatenyésztés Az írországi folyók torkolat­vidékéről 1961 óta — előbb kísérleti jelleggel, a múlt év­ben és az idén pedig már nagy mennyiségben — impor­táltak angolnaivadékot a ma­gyar halászati szakemberek. Az Országos Halászati Fel­ügyelőségen összegezték az angolnatelepítési akció eddi­gi eredményeit. Elmondották, hogy ezt az igen értékes, de furcsa termé­szetű halfajt igazán megho­nosítani nem tudjuk, mivel a szaporodásához nincsenek meg a megfelelő feltételek. Ugyanis csak az amerikai partok közelében ívik, s az apró angolnák milliárdjai onnan rajzanak szét, át az óceánon, s föl a folyókon, pa­takokon. Nálunk zárt vizek­ben: tavakban és a folyók holt ágaiban tartják, ahonnan a hétéves korban ivaréretté váló angolnák nem szökhetnének vissza a távoli ívóhelyekre, mert zsilipekkel elzárják a patakok, illetve levezetőcsa­tornák torkolatát. Ekkor érkezik el egyébként a nagybani halászatukra al­kalmas időszak is, amikor a zsilipeknél gyülekező kifej­lett angolnákat már nem­csak varsával vagy horoggal, de hálóval is könnyen kifog­hatják. A legkorábbi telepí­tések eredményei már kezde­nek mutatkozni: a Balaton­ból kifogtak már 80—100 cen­timéter hossszú szép példá­nyokat is. Szélesebb körű AZONNALI BELÉPÉSRE FELVESZÜNK csúcsesztergályos, szerkezeti lakatos, hegesztő, kovács szakmunkásokat, valamint vidéki munkára gép- és szerkezeti lakatost, tv- és lánghegesztőt, mázolót és szegecselő szakmunkásokat. Jelentkezni lehet: Országos Bányagépgyártó Vállalat, IV, Baross utco 91—95. sz. Keveréktakarmány = több tojás = nagyobb bevétel, ha tojásértékesítési szerződést köt a földművesszövetkezettel! Kitűnő minőségű keveréktakarmány kapható cseretakarmány ellenében. fogyasztásra azonban valószí­nűleg csak 1967-ben kerül­nek majd, amikor megindul a rendszeres lehalászás. Az idei telepítés volt ed­dig a legjelentősebb. Tavasz óta összesen 2,5 millió, hurka­pálcika vastagságú és 6—8 centiméter hosszú, úgyneve­zett pigmentált ivadékot, to­vábbá kereken 300 ezer nö­vendékangolnát hoztak be. Ebből több mint 1.5 millió pigmentált ivadék és 233 ezer növendék jutott a Balatonba. A közelmúltban érkezett — ez évben utolsó — több mint félmilliós angolnaszállítmány­ból a Fertő-tóba, a Kőrösök és a Tisza holtágaiba, a tatai Cseke-tóba, a Miskolc -vidéki kavicsbánya-tavakba, a dél­egyházi tavakba, valamint a Szelidi-tóba jutott nagyobb mennyiség. nazionale 2:0-ra győzött, — a 89. percben lőtte továbbjutást jelentő második gólját —, te­hát a 3:2-es összgólaránnyal továbbjutó kétszeres Világkupa győztes lesz a budapesti zöld­fehérek ellenfele. A Kupa­győztesek Európa Kupájában a Bp. Honvéd a Liverpoollal játszik. Bajnokcsapatok Európa Ku­pája: Manchester United— Benfica, Sparta Prága—Parti­zán, Anderlecht—Real Madrid, Internazionale—Ferencváros (spanyol és nyugatnémet já­tékvezető bíráskodik). Kupagyőztesek Európa Ku­pája: West Ham United— Magdeburg, Bp. Honvéd—Li­verpool (osztrák, svájci), Cel­tic—Dinamo Kijev, Atletico Madrid—Borussia Dortmund. A sorsoláson részt vevő Barcs Sándor elmondotta, döntés született arról, hogy a mérkőzéseket szigorúan be kell fejezni március 16-ig, mi­vel a világbajnokság miatt a két torna döntőit ezúttal ko­rábban rendezik meg, az elő­döntőket is korábbra kellett ezért tenni. Ezt április 21-ig kell lebonyolítani, tehát ezek­re a mérkőzésekre is alig egy- hónapnyi terminus jut. Időponti megállapodásokra nem kerülhetett sor, mivel a Liverpoolnak nem volt képvi­selete Zürichben, Barcs Sán­dor ugyan tárgyalt az Inter­nazionale vezetőivel, de ered­ményre nem jutott. Az olasz klub mihamarabb szeretne játszani, s legkésőbbi termi­nusai február 23, március 2. A vízilabda bajnokcsapata Európa Kupájában Magyarország a D-csoportba került: Magyaror­szág, Románia, Bulgária, Len­gyelország, Csehszlovákia, Török­ország. Kisgyermekes háztar­tásba bennlakó alkal­mazottat keresek Bu­dapestre. Jelentkezni: Nagykőrös, V. kér., Baj csy-Zsilinszky u. 17. Keresek üzemeltethető pékséget, felszerelés­sel előnyben. Csikós Sándor, Jászberény, Balaton utca 5. _______ P ríma minőségű idei, második, harmadik kopasztású libatoll el­adó. Tápiómenti Mgtsz Tápiószele Nagykőrös, vm kér. Esed! u. 7. sz. alatti fél ház haszonélvezet­tel eladó. Érdeklődni: lehet: a 34. sz. alatt, 15 óra után. Eladó egy db 125 kern­es D. Csepel, egy db 150 kem-es Zetka. mindkettő jó állapot­ban levő. Érdeklődni: Nagykőrös, IV. járás, Bokros-dűlő 46. Eladó ingatlanok a váci kirendeltség területén: Csörög: 1 szoba, konyha, ve­randa, nyári konyha, mellékhelyiségek. Be­költözhető. Ára; 50 ezer forint. Felsőgöd: 180 n-öl kerítetlen üres telek, Dunához öt perc. Ára: 18 ezer forint. Dunakeszi: 1 szoba, konyha, élés­kamra, nyári konyha, pince, víz, villany van. Beköltözhető. Ara: 45 ezer forint. 200 n-öl telek, egy szoba, konyhával. Be­költözhető Ára: 70 ezer forint. 1 szoba, konyha, 150 n-öl telekkel. Ára: 48 ezer forint. 258 n-öl üres telelt. Ára: 25 ezer forint. 150 n-öl telek. Ara: 15 ezer forint. Érdeklődni lehet: PLK, Vác, Széchenyi u. 9. sz. alatt. Gumiskocsi eladó, Cegléd, IV. kér., Haj­nal utca 5. szám, ugyanott nagyobb mennyiségű trágya el­adó. ___________________ F ehér hízott sertés el­adó, Nagykőrös, At­tila u. 14. Mély gyermekkocsi eladó. Nagykőrös, n. kér., Fűzfa u. 6. Jól hízott sertés eladó, Nagykőrös, Baross Gábor u. 12.__________ T ársaság hiányában, csendes, békés otthont kereső legényember. 32—40 évig házias, telt­karcsú nővel házasság céljából megismer­kedne. Válaszokat: „Mező kultúra” jel­igére kérem a cegléd: hirdetőbe. Postafiók CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Felvételre keresünk helyettesítésre 10—12 havi szerződéssel: egy fő közgazdasági tech­nikumi érettségivel, vagy számviteli gya­korlattal rendelkezőt, egy fő gyors- és gép­írásban jártas dolgo­zót. Talajjavító Válla­lat Gépjavító Üzeme. Cegléd, X. kér., Pesti út 76. szám. Eladó kettő darab 150 —160 kilós fiatal fehér hízott sertés. Mátyás kir. utca 10. szám. Szép utca 46. szám alatt kettő darab hízó eladó. Hajdis János­nál^ _________________ K is gyermek mellé gyermekszerető, már nem iskolaköteles vagy magányos asz- szonyt keresnek bent­lakással Drahotáék, Széchenyi út 16. sz. Hízók eladók. II. kér. Mező utca 15. alatt. Eladó három darab 150 kg-os hízó öreg­szőlőben, Pálócziéknál Boldizsár-féle tanya. 200 kg-on felüli szőke mangalica hízók el­adók. Kazinczy utca 28. szám alatt._______ B erva és Panni motor jó állapotban eladó. Dankó, Törteli u. 1. Hízott sertés eladó. Csengeriszél 8. szám alatt, Osváték. Eladó Puskaporos ut­ca 1. számú ház. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni: Garasné kozmetikus, Puskapo­ros utcai gyógyszer­tári udvar.___________ H áromszobás, azonnal beköltözhető ház, 400 n-öl telekkel eladó. Thököly út 26. szám. Érdeklődni délután 3 után._________________ K ét darab 150 kilo­grammos hízó eladó Körösi út 70._________ F él ház eladó. Hattyú utca 13/b_____________ E ladó húsdaráló, kol- básziöltő gép sertés­pörkölő, benzinlámpa IX, Déli út 6. szám. 800 n-öl szőlő tanyá­val, Örkényi úton 4 kilométerre a város­hoz, eladó. özv. Raf- fay Gyuláné, IX., Dé­li út 14. szám. _____ C saládtalan magányos nő üres szobát keres, Szép utca 16.________ V asvári utca 20. szá­mú ház azonnal be­költözhetően 1 sürgősen eladó.____________ Két jól hízott sertés eladó Dankóéknál. Törteli u. 1. Zöldhalmi megállónál 800 n-öl szőlő, a ká­polna mögött 840 n-öl pusztaföld eladó. Ér­tekezni lehet: Nagy Sándor utca 10. szám Ugyanott Alpinist tás_ karádió, fényképező­gép eladó. 1801 kg-os hízott sertés eladó. Malom utca 26 alatt. ________ B útorozott szoba ki­adó Malom utca 22 alatt. _____________ Jó állapotban levő te­lepes rádió eladó. Dé­li u 45 Eladó házrész, azon­nal beköltözhető, X. kér., Kőrisfa utca 13 szám. Kedvező fizetés­sel ____________________ A Ceglédi Szeszipari Vállalat könnyű mun­kára női munkaerőkei keres felvételre Ke- reset 900—1200 forint összkomfortos, há­romszobás autóga­rázzsal ház, beköltöz­hetően eladó.. Kisfa­ludy utca 17. szám. Érdeklődni lehet: Má­ria utca 8. szám alatt. Pozsár Béláné________ Hízó eladó IV. kér. Bástya utca 9 alatt. Azonnal beköltözhet ő ház sürgősen eladó Madár utca 8. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom