Pest Megyei Hirlap, 1965. december (9. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

M»r VI EC VEI </ú'Hap 1965. DECEMBER 1, SZERDA AFRIKA VÉDELMÉRE Húszezer főre emelkedett a ghanai népi milícia taglétszáma A toborzás első napján több ezer ember jelentkezett Ghá­nában az ország új fegyveres testületébe, a népi milíciába. Mint ismeretes, Nkrumah elnök javaslatára a ghanai parlament törvényt fogadott el Afrika védelméről. Ennek a törvénynek értelmében hozzák létre Ghánában a népi milíci­át. Amennyiben az afrikai egységszervezet úgy hatá­roz, hogy fegyveres segítséget nyújt Zimbabwe népének, az áruló lan Smit á-rendszer megdöntéséhez, a ghanai népi milícia egységei készek részt venni ilyen akcióban. A toborzás első napján több mint négyezer ember, köztük ezer kiszolgált katona jelentkezett Ghánában a népi milíciába, az ország új önkén­tes fegyveres erejébe. Ezzel — beleszámítva a munkabrigádok korábban je­lentkezett 17 000 tagját — egyetlen nap leforgása alatt húszezer főre emelkedett a ghanai milícia taglétszáma. Rio de Janeiro As utolsó wnunkuülés Hétfőn, a késő esti órákban befejeződött az AÁSZ külügy­ACCRA Öüzbüntetés: 75 esztendő Összesen hetvenöt évi fegy- ház- és kényszermunka-büij- tetésre ítélte egy accrai bíró­ság Lutz Herold nyugatnémet újságírót A héttagú esküdt­szék bűnösnek találta a Spie­gel munkatársát abban, hogy bár tudomása volt egy kormányellenes ösz­szeesküvésről, nem jelentette ezt a ghanai hatóságoknak, a bíróság a feljelentés elmulasztá­sa miatt 40 évi szabadságvesztéssel súj­totta. További 10 évi fegyház­büntetést szabtak ki összees­küvés, 25 évet pedig valuta- kiajánlás miatt WASHINGTON McNamara repülőtéri nyilatkozata McNamara hadügyminiszter kedden visszaérkezett Wa­shingtonba saigoni szemleútjá­ról. Repülőtéri nyilatkozatában csupán ar­ra szorítkozott, hogy kijelentse: újaibb csapat- erősítésekre és a VDK katonai célpontjai bombázásának ki- terjesztésére van szükség Viet­namban. A hadügyminiszter azt mon­dotta, hogy az Egyesült Államok .kez­di nem elveszteni” a vietnami háborút, de arra készítette, fel a közvéleményt, hogy hosszú harcokra van ki­látás. miniszteri értekezletének utol­só munkaülése. Az ülés egyhangú döntést hozott arról, hogy az AASZ legközelebbi konferenciáját Buenos Airesben rendezik meg 1966 júliusában. A tanács­kozás másik igen fontos aktu­sa az volt, amikor egyhangú­lag megszavazták a „Rio de Janeiró-i gazdasági és szociá­lis nyilatkozatot”. A nyilatkozat 30 pontban foglalja össze az AÁSZ tagál­lamainak gazdasági együttmű­ködési programját. LJUBLJANA Vasúti szerencsétlenség A Ljubljanából Celje felé tartó személyvonat Zidani Mosztnál belerohant a Mari­borból jövő teherszerelvény- be. A Zidani Moszt pályaud­varának bejáratánál történt közlekedési balesetnek nyolc halálos áldozata van. Aranycsempészek Bombay közelében az in­diai rendőrség egy csem­pészbandát leplezett le. A banda tagjai aranyrudakat csempésztek az országba — valószínűleg a Közép-Ke lét­ről —, amelynek belföldi értéke megközelíti az egy­millió dollárt. te, bogy Kína megváltoztatta álláspontját a szikkiimi határ­ral kapcsolatban. Kína korábban elismerte India illetékességét Sziklám védelmében, most viszont kü­lönbséget tesz a Szikkim és Tibet, illetve India és Tibet közötti határvonal tekinteté­ben — mondotta Szingh. PEKING Chauvelt Csou En-lajnál Csou En-laj miniszterelnök kedden fogadta Jean Chau­velt, aki a francia ipari kiál­lítást nyitotta meg Pekingben. A beszélgetés fő tárgya a viet­nami kérdés volt Színes premier ELTEMETTÉK Erzsébet belga anyakirálynőt Kedden Brüsszelben kirá­lyi pompával temették el Erzsébet belga anyakirály­nőt. A 89 éves korában el­hunyt királynőt a királyi család tagjain kívül számos neves bel- és külföldi sze­mély és több ezer főnyi tö­meg kísérte utolsó útjára. A francia rádió és televí­zió párizsi székházában az előző napi■ kísérleti adás után kedden került sor a Moszkva és Párizs közötti színes televízióadás első pá­rizsi bemutatására. A moszkvai stúdióból sugár­zott műsort — mint már je­lentettük — a Molnyija—1 szovjet távközlési szputnyik közvetítette a Plemeur-Bo- dou-i francia óriásantenná­hoz. Peyrefitte francia tájékoz­tatásügyi miniszter mintegy háromszáz külföldi diploma­tát és újságírót hívott meg a bemutatóra, amelyen részt vett Zorin párizsi szovjet nagykövet is. A Pszurcev szovjet posta­ügyi miniszter megnyitó be­szédét követő műsor kereté­ben moszkvai divatbemuta­tót, valamint szovjet és francia filmet közvetítettek. A színes képek minősége kifogástalan volt, a lenin- grádi Ermitázs festményeit ugyanolyan színhűséggel ad­ta vissza a tv-készülék, mint a virágos kertekről készült francia film színeit. A Mol- nyija—1 kifogástalanul mű­ködött, a közvetítés zavar­mentes volt. A jelenlevő nyugati szakemberek elis­merték, hogy a Secam-eljá- rás élethűbb, mint más szí­nes televíziórendszerek. Peyrefitte tájékoztatásügyi miniszter műsort befejező beszédében kiemelte, ez volt az első eset, hogy a világ­űrön keresztül mesterséges hold útján színes televízió­műsort közvetítettek. PÁRIZS Százezer dolláros Rembrandt Rembrandt fára festett ön­arcképe 100 000 dollárért cse­rélt gazdát egy párizsi árveré­sen. IVotty York Leszerelési világértekezlet Az ENSZ-közgyűlés hétfő esti plenáris ülésén 112 szava­zattal, ellenszavazat nélkül, Megtalálták Érden Oszlyapenko kapitány sírját (Folytatás az 1. oldalról) örökítette meg Érd felszaba­dult lakosságának kegyelete, de Osztyapenko kapitánynak külön síremléke ma sincs, mert sokáig nem tudták meg­állapítani, hogy melyik sír az övé. Máthé Dezső, az Érdi Köz­ségi Tanács vb-elnake széles körű nyomozást kezdeménye­zett, hogy felkutathassa a sírt. Segítőtársat talált Ga- raguly Ferencben, a községi tanács korábbi elnökében. Megállapították, hogy a fe­hér zászlós autó három halá­losan megsebesült utasát az érdi Szapáry kastélyban be­rendezett szovjet hadikór­házba szállították, ahol mind­hárman hamarosan belehal­tak sérüléseikbe. A három áldozatot először a kastély kertjében temették el közös sírban, innen szállították ké­sőbb át a hősi temetőbe, ahol szintén közös sírba kerültek. A szovjet katonai parancsnok­ság egy érdi kisiparosnál meg is rendelte síremléküket, mely el is készült, de a há­borús zűrzavarban felállítá­sára már nem került sor. Az események számos ta­núját is megtalálták a köz­ségben és segítségükkel most két­ségbevonhatatlan bizo­nyossággal sikerült ag- noszkálni a hármas sirt is. Érd község tanácsának vég­rehajtó bizottsága elhatározta, hogy méltó emléket állít a legyilkolt parlamenterek sír­jára. egy tartózkodás mellett (Fran­ciaország), elfogadták az első­számú politikai bizottságnak azt a határozatát, hogy legké­sőbb 1967-ig tartsanak lesze­relési értekezletet az összes államok részvételével, bele­értve a Kínai Népköztársasá­got is. Nem vett részt a szavazás­ban a csangkajsekista klikk megbízottja. =f i«§4vrák,á # ’tkehd**t$L 3 oicsoroi TA kormányzói szék Az | (20) A templom ajtajától az es- kűemelvényig vezető utat nemzetiszínű szőnyeg jelzi és a menet már elérte az emelvény alját, amikor a mély csöndet egetrázó éljen­zés veri föl. Fején Szent Ist­ván koronájával, vállán Szent István palástjával föltűnt a templom ajtajában a király. Jobb kezében a jogart vitte, baljában az ország almáját. Halvány, rokonszenves arcán mélységes meghatottság tük­röződik, mindenki tudja, hogy az ifjú uralkodó érzi a törté­nelmi pillanat jelentőségét. Folytonosan zúgott az él­jenzés és a lelkesedés akkor érte el a tetőfokát, amikor az ifjú király deli alakja meg­jelent az esküemelvényen. A jogart átadta az országbíró helyettesének, az ország-almát a horvát bánnak és átvette az eskükeresztet a királyi főpo- hámokmestertől. A kereszt­tel kezében lépett föl a külön dobogóra, amelyet a püspök az apostoli kereszttel, a főlo- vászmester helyettese az or­szág kardjával, a hercegprí­más és a kalocsai érsek, a ná­dor helyettese és az ország- gyűlés két házának elnökei vettek félkörben körül. A zúgó éljenzés elcsendesül és megszűnik a harangzúgás, amely útján kisérte eddig a koronás királyt. Mélységesen megkapó a kép. Az ifjú ki­rály skarlátpiros, aranytól duzzadó ruhában, a szent ko­ronával a fején, az ezereszten­dős Szent István-palásttal a vállán, baljában az ezüst ke­reszttel. jobbját esküre emel­ve; olyan fannkölt látvány, mely örökké felejthetetlen fog maradni. A hercegprímás olvassa az eskü szövegét és a király a pillanat mélységes jelentősé­gétől eltelve, áhítatosan, de tiszta és csengő hangon mond­ja utána az eskü szavait. Ar­cán visszatükröződik az át- szellemülés, hangjában ben­ne van egész lelke, amely összeölelkezik mélyen meg­hatott alattvalóinak leikével. És most a nép felelt a kirá­lyi esküre. Az ágyúk böm­bölő üdvlövései, a díszszázad sortüzének dörrenése, a ha­rangok zúgása, szinte elvész a lelkesedésnek abban a tomboló megnyilvánulásában, amely most következett. Az ország főméltóságai, a tör­vényhozás és a nép mámoro­sán ismételte egyre hangosab­ban: — Éljen a király! Pontban déli tizenkét óra van. A király mindkét karját kitárva, mintha magához'akar- ná ölelni az egész nemzetet, áll az esküemelvényen. Arcán öröm és boldogság sugárzik. Ekkor fölzúg a Himnusz. A kivonult katonazenekar kezdi s a mélyen megilletődött soka­ság ajkáról fölzúg a nemzeti imádság: — Isten áldd meg a ma­gyart! Horthy a tömeggel együtt énekli a magyar Himnuszt. Egészen a királyi várig kiséri az új uralkodót. Ki hinné ek­kor, hogy öt esztendő sem te­lik bele, s a hűséges császári és királyi sorhajókapitány, a Novara parancsnoka, altenger- nagyként és kormányzóként megütközik csapataival a ki­rálypárti katonasággal? És va­jon gondol-e Horthy rá, hogy azokban a szobákban, ahová a királyi pár, a koronázási ün­nepségeket kipihenendő, moßt visszavonul, ő lakik majd né­hány hónap híján huszonöt esztendeig? A Novarát közben gondosan kijavították. S 1917. májusá­ban azt a feladatot kapta, hogy törje fel az anntantnak a cattaroi öblöt, Cap Santa Maria di Leuca és Fano, meg Korfu szigete között, az úgyne­vezett „üvegnyaknál”, az ot- rantói szorosnál eldugaszoló zárját. A német tengeralattjá­rók a negyedik háborús esz­tendő elején megkezdték a to­tális, korlátlan háborút. Ez ajándék a jó T OI. T ő T O L L márkás kivitelben, fém- és arany heggyel kaphatók. 30 Ft-on felül garancia! Szörp, egymillió palackkal (Folytatás az 1. oldalról) zik, hogy a szamóca az izki- rály, vagy még inkább az íz- királykisasszony. Egy esztendő terméke egymillió kilogramm szőrp. Hordókban, demizsonban, üvegben indul útnak a nagy­marosi üzemből, ahol külön­ben az esztendő szeptember végén zárul és az új év októ­ber első napján kezdődik. A MAGYAR HAJÓ- ÉS DARUGYÁR VÁCI GYÁREGYSÉGE felvételre keres tervező és szerkesztői gyakorlattal rendelkező mérnököt vagy technikust. Jelentkezés: a munkaerőgazdálkodáson. Vác, Derecske! dűlő. ..MILLIÓS TÁBORA VAN A I BIZTOSÍTÁSI ÉS ÖNSEGÉLYZŐ CSOPORTNAI LEPJEN BE ÖN II!. azt jelentette, hogy nemcsak S az ellenség hadihajóit támad- ; ták meg, hanem elsüllyesztet- $ ték kereskedelmi és utasszállí- í tó hajóit is. A Cattaroi-öb- 5 löt támaszpontként használó 5 német tengeralattjárókat 5 azonban az „üvegnyaknál” za- $ varta az antant „dugója”. Az $ angol—francia torpedónaszá- ^ dók és rombolók igen sűrűn ^ végezték őrjárataikat, s alig- ^ hogy a vízben felbukkant egy- 5 egy német búvárhajó perisz-S kópja, a rombolók elárasztót- 5 ták vízibombáikkal. Ezenkívül $ egész flottányi halászgőzöst $ gyűjtöttek össze és ezek hosszú ^ hálókat vontattak, amelyek ^ 20—40 méternyire merültek a& tengerbe, tehát olyan mélyre, amennyire az akkori búvárha- S jók alámerülhettek. A hálókra § még bombákat és riasztóbe- ^ rendezéseket is szereltek. Horthynak jutott a feladat, ^ hogy három gyorscirkálóval a ^ Novarával, a Helgolanddal és a Saidával rajta üssön az el-fc lenséges záróvonalon. A raj- § taütés sikerült. Elsüllyesztet- ^ tek 12 halászgőzöst, másik ki- ^ lencet pedig súlyosan megron- ^ gáltak. Amikor azonban a há- ^ rom cirkáló és a romboló cső- ^ port hazafelé vette útját, ko-S moly ellenséges egységekkel S találkoztak. Horthy nem tér- § hetett ki az ütközet elől. A ^ harc során a Novarát súlyos ^ találatok érték és maga a ^ sorhajókapitány is megsebe- ^ sült. A helyszínre érkezett Bu- ^ dapest és Szt. Georg segítségé- ^ vei azonban sikerült a hajót ^ visszavezetni a kikötőbe. És mivel Horthy sebesülten sem § vonult vissza kabinjába, ha- ^ nem hordágyon fekve is a pa- ^ rancsnoki hídon maradt, meg- ^ született az „otrantói hősről” ^ szóló történet. § S (Folytatjuk) * Szingh indiai külügyminisz­ter a parlamentben kijelentet­ÍTJ-Dclhi KÍNA MEGVÁLTOZTATTA ÁLLÁSPONTJÁT

Next

/
Oldalképek
Tartalom