Pest Megyei Hirlap, 1965. december (9. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

) Tito it uss tritt bn íútngnt Bécsiben kedden hivatalosan bejelentették, hogy Tito ju­goszláv elnök elfogadta Jonas osztrák köztársasági elnök meghívását és később megál­lapítandó időpontban hivata­los látogatást tesz Ausztriá­ban. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Nyugaf-Berlin Százezer * kitöltött igénylőlap A Német Demokratikus Köztársaság Nyugat-Berlin- ben felállított 16 Passder- schein-irodájában hétfőn és kedden zavartalanul folyt az NDK fővárosában érvényes karácsonyi és újévi , látoga­tási engedélyek igénylése. A két nap alatt megközelítőleg már 100 000 nyugat-berlini lakos állította ki igénylő­lapját. ÍTÉLETIDŐ AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM ARA 50 FILLÉR 1965. DECEMBER 1, SZERDA Akciók: kiképzőtáborok ellen its amerikaiak kiürítették as la Itruntj-rőIf/t/et B—52-es amerikai óriás­bombázók kedden reggel há­rom hullámban támadtak Saigontól 55—70 kilométer­rel északra célpontokat a nagy kiterjedésű Michelin gumiültetvény körzetében. Saigonban bejelentették, hogy az amerikai csapatok ki­ürítették az la Drang- völgyet és a Plei Me-i kü­lönleges kiképzőtábor és a kambodzsai határ közötti egész területet. Az amerikaiakkal együtt el­vonultak a dél-vietnami kor­mánycsapatok is. E területen október 16-a óta súlyos har­cok folytak. Fagy, hó, sár - nem fog ki rajtuk Megtört a novemberi tél második nagy támadása is, mezőgazdaságunk munkásai viszont — ahol még erre szük­ség van — továbbra is kemé­nyen állják a sarat Szó szerint így van, hiszen a fagy ismét fölengedett, s ezekben a na­pokban megint a sár nehezíti a munkát. Kusza Béla megyei mező­gazdász szerint as elmúlt héten is jelesre vizsgáztak a rendkívüli körülmények kö­zött dolgozó terménybetakarí­tó traktorosok, s mindazok, Vége felé jár a betakarítás Amíg lehet szántanak A megyei főmezőgazdász tájékoztatója akik részt vettek a mezei mun­kában. Viharkafoátban, hó- csdzmában mínusz 5—6 fokos hidegben 2000 holdról törték le a kukoricát, de még ekkora terület vár letakarításra. így ahol és amilyen módon csak lehet, igyekeznek a még kint­levő terményt menteni. A ku­koricaszárról szólva: legcélszerűbb Orkán szár­Szegény gyerekek? A szegény gyerekeket — elvitték a rendőrök. Le­galábbis ezt mondják a szomszédok, a környék. Már­mint, hogy „szegények”. Vannak persze okvetetlenke- dő, semmivel nem elégedett emberek, akik azt mond­ják: már régen kellett volna. Mármint, hogy elvigyék őket... E „szegény” gyerekek úgyanis puszta szórako­zásból félholtra vertek egy embert. Egy ismeretlent. Egy családapát. Aki ment az utcán, s akibe belekötöt­tek. Nyolcán. Mert a sakál mindig falkában jár. Üvöl- teni is úgy szeret. Támadni is úgy mer. Micsoda pár­huzam? Bocsánatot kérek: e szegény gyerekek, s álta­lában a hozzájuk hasonló szegény gyerekek ügyében nekem különvéleményem van! Amikor azt hallom, hogy ön és ön, meg én is, meg a KISZ is, meg a tár­sadalom is — szóval senki nem tett semmit, csak ezek a szegény gyerekek tettek valamit — garázdálkodást, betörést, lopást — akkor ideges leszek. Tudom, hogy nem szép tőlem —, de ezektől a szegény gyerekektől szép, hogy betörnek, randalíroznak, fütyülnek a tör­vényekre? Cegléden Nagy György tizenkilencéves „szegény gyerek” volt a galerivezér. Szórakozásuk áldozata jó' ideig nyomja a kórházi ágyat... Szentendrén kilenc tagú galerit fogtak el: szokvány ügy. Betörés víkend házakba, természetesen két lány is közöttük, lopások, „bulizás” — szóval minden, ahogy ez már ilyen úri társaságban illik. Igaz, elismerem, a szülőknek fel kel­lett volna, hogy tűnjön: drága csemetéik két hete nem jelentkeztek. Még a zsebpénzért sem. Nem tűnt fel nekik. Gondolták — gondolom — tanulmányi kirándu­láson vannak. Amiben nem sokat tévedtek. De vajon ezeknek a — már megint vastagabban fog a toll — suhancoknak és taknyos fruskáknak pont ilyen „tanul­mányokat” kellett választaniuk, amikor ezer és ezer hasonló korú társuk egészen mást választ? No persze, a környezet: a szülők, a társadalom, a meg nem értés, szegényeknek nem minden hullt az ölükbe, volt, amiért kicsi kacsóikat is ki kellett nyújtaniuk. Csak azt nem tudom, az ilyen magatartásnak mi köze a szo­cialista társadalomhoz? És miért feleljen azért az ál­landóan, s szerintem legtöbbször alaptalanul aposztro­fált társadalom, hogy vannak, akik újra és újra e 11 ö- k i k a tisztességest, a becsületest, az emberit, s a testi­lelki piszkot vállalják? A félreértés elkerülése végett tudom: az ember ne­velhető; a fiatalok formálhatók; a szocialista társada­lomnak igen sokrétűek a feladatai a galerik száma nem jelentős stb. stb. Mindezt tudom. Ámde nem minden ember — fiatal — formálható, nevelhető egyformán! A szocialista társadalom sokrétű feladatai között az is benn van, hogy büntessen! Mégpedig ne „szegény gye­rekekkel” meg a KISZ emlegetésével, hanem börtön­nel. És ha kell, akkor komoly börtönbüntetéssel. Ami elvenné a Nagy György féle fickók szájaízét a garáz­dálkodástól. Ami legalább annyi emberi tisztességet vésne beléjük, hogy van, amit nem lehet! Én ugyanis szívesen nevelem őket, s csak annyit kérek, ha öten— nyolcán > nekem jönnek, s puszta szórakozásból felpo­foznak az utcán, ne én legyek érte a felelős... Mészáros Ottó tépővei letakarítani a táb­lákat — ha a talajviszonyok megen­gedik. Pest megyében is nagy terü­leten vár még elvégzésre az őszi mélyszántás. Ezit a mun­kát — a lánctalpas és a DT- traktorok — a legzordon abb napokban is szorgalmazták, sok helyütt éjjel-nappal dol­goztak a gépek. Hogy minél kisebb terület maradjon szárí­tatlanul, a lánctalpasok mel­lett a MTZ típusú erőgépek is bekapcsolódhatnak még a munkába a homokosabb része­ken. Napjaink szeszélyes időjá­rása továbbra is nehéz helyzet elé állítja a mező- gazdasági üzemeket. Egyik napról a másikra 8—10 fokos hőmérsékletingadozás is előfordul s ez bizony nem tesz jót a prizmákban vagy raktá­rakban levő különféle termé­nyeknek. A megyei főmező­gazdász ezúton is felhívja a szakemberek figyelmét: sűrűb­ben ellenőrizzék, nem szen­ved-e kárt a télire tárolt ter­mény. Termelőszövetkezeteinkben már hozzákezdtek a zárszám­adási előkészületekhez. Hétfőn utazott el Királyrétre a termelőszövetkezeti főköny­velők harmadik csoportja, hogy megismerkedjék a zárszám­adásokkal kapcsolatos idei s A dél-vietnami szabadság­harcosok több kisebb akciót hajtottak végre kedden: Sai­gontól 120 kilométerrel nyu­gatra támadást intéztek egy különleges kiképzőtábor el­len. Ugyancsak partizán tá­madás ért egy másik kikép­zőtábort, a Saigontól 160 ki­lométerrel északnyugatra le­vő Cai Cai mellett. Kedden hajnalban Saigontól mindössze 16 kilométerrel dél-keletre is akciót hajtottak végre a partizánok: rajtaütöttek egy kiképzőtábo­ron. A saigoni amerikai katonai parancsnokság közlése sze­rint dél-vietnami partizá­nok hétfőn Saigontól 144 kilométerrel délnyugatra, Cantho körzetében szabadonengedték a kor­mánycsapatok 24 katoná­ját, akik korábban fogságba es­tek. A partizánok felvilágo­sító iratokat, polgári öltözé­ket és pénzt adtak a szaba­don bocsátottaknak. Európában 48 órája tom­bol az ítéletidő, százötven kilométeres sebességű szelek süvöltenek, északon és a he­gyeken hóvihar dühöng, a tengereken napok óta több méteres hullámok ostromol­ják a hajókat, másutt özön­vízszerű esőzések okoznak zavart. Angliában az ország északkeleti részét és Skóciát megbénította a hóesés, délen napok óta zu­hog az eső. A sziget part­jainál köröskörül vihar dü­höng. Az ítéletidő súlyos baleseteket is okozott: egy autóbusz és egy teherautó összeütközése során ötvenöt személy sérült meg. Belgium és Hollandia partjainál orkán tombol. A halászhajók a kikötőkben vesztegelnek és a rotterdami rossz lezár­repülőteret hétfőn a látási viszonyok miatt ták. Svédországban északon megállás nélkül hull a hó, délen szünet nélkül esik. A Balti-tengeren vi­har dúl. A svéd meteoro­lógusok 1861-ig lapoztak visz- sza a naptárban, még az ideihez hasonló hideg no­vemberről találtak feljegyzé­seket. Csehszlovákiában, az Érchegység vidékén hó­vihar bénítja meg az éle­tet. Franciaországban 150 kilométeres sebességű szélrohamokat mértek: a dü­höngő elemek lesodorják a cserepeket a városi házte­tőkről — hétfőn ezért ha­tan meg is sérültek a fran­cia fővárosban. Szörp, egymillió palackkal T . n „ a. biszke. Ha nem is teljes a fel­I ele a pince-byoz a ribiszke, sorolás, a java itt található. .» Milyen volt a termés? hódít a som - ízkirálynő a szamóca Gyors egymásutánban bo­káig járunk hóban, latyakban, sárban, s felkészülünk az újabb fagyhullámra. A nagy­marosi kockaház falai között változatlanul a nyárvégi, őszi napok emlékét ízlelhetik a lá­togatók. Az itteni szörpüzem gazdag szüretek értékét, ízes nedűjét palackozza. Az erdők, s a gyümölcseiket leszedő emberek megtöltötték a pincéket. Van miből elkészíteni a sokféle szörpöt. A lista meglehetősen hosszú. Szerepel rajta a szamóca, a málna, az erdei vegyes, a sze­der, a somszörp s a fekete ri­Az Erdészeti Termékeket Feldolgozó Vállalat egyik ve­zető szakembere, Felcser Ge­deon azt mondja: „soha ne legyen rosszabb”. Van mit töl­tögetni a külföldi partnerek kívánsága szerint, mert alig hihető, hány felé utazik az emberi ízléssel kacérkodó kü­lönböző aroma és illat. A své­dek és finnek, egyszóval a hideg északiak, a sza­mócát és málnát részesí­tik előnyben, hasonlóképp a kanadaiak. Ausztráliába erdei gyümölcs kíséri az előzőeket, míg az an­golok elsősorban a fekete ri­biszkét favorizálják. Az exportlista is elég hosz- szú, abban azonban csaknem minden nemzet fia megegye­(Folytatás a 2. oldalon) Méltó emléket állítanak a hős parlamenternek Megtalálták Érden ösztyapenko kapitány sírját A balatoni országúton ma­gas terméskőtalapzaton áll Osztyapenko kapitány bronz­szobra. A hős lelkű szovjet tiszt 1944. december végén parlamenterként akarta el­juttatni a körülzárt fasiszta hadak parancsnokságához a feltartóztathatatlanul előnyo­muló szovjet hadsereg pa­rancsnokságának embersé­ges ajánlatát: szüntessék be az oktalan ellenállást, adják át a magyar fővárost, ne provokálják ki az ostromot. A szovjet parlamenter előre bejelentett autója, hatalmas fehér zászlóval, a nyílt or­szágúton szinte lépésben közeledett a fasiszták vonala felé. Három utasa volt: Osz­tyapenko kapitány, a se­gédtisztje és a sofőr. A náci banditák — megcsú­folva a hadviselés évezredek óta tiszteletben tartott alap­törvényeit — orvul tűz alá vették a parlamenter gépko­csiját, és meggyilkolták mind­három utasát. A szovjet hősök emlékét nem sokkal a háború befeje­zése után méltó emlékművel (Folytatás a 2. oldalon) MOSZKVA STEWART-GROMIKO -Ml KO J AN TÁRGYALÁSOK A szovjet külügyminisztéri­um tanácstermében kedden megkezdődték a hivatalos tár­gyalások Andrej Gromiko szovjet és Michael Stewart brit külügyminiszter között. Michael Stewart angol kül­ügyminiszter kedden a Kreml­ben látogatást tett Anasztasz Mikojannál, a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének elnökénél is. A két államférfi megbeszé­lést tartott. ~'SSSSffSSSS/SSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSS///SSS/SfSSSSSfSSSSSSSSSSSSfSSfSSSSSSSSSSSSSSffSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSS//SSSSSSSSSSSSSSSSSS/-SSSS// tennivalókkal. (S. p.) Nílus vize a sinai sivatagban LONDON „Zenés" érdemrend $ & Erzsébet angol királynő a ^ Brit Birodalom Érdemrendjét § adományozta Yehudi Menu- ^ hin hegedűművésznek. Menu- ^ hin, aki New Yorkban szüle- ^ tett, de jelenleg Angliában él, | az érdemrendet az angol zenei élet fejlesztéséért kifejtett te- ^ vékenységéért kapta. s Sikerült az első öntözési ki- 5; sérlet a Sinai-félsziget siva- ^ tagjában. A Nilus vizét ha- ^ talmas öntözőcsöveken ve- ^ zették keresztül a Szuezi-csa- \ tornán és 40 ezer feddánt ^ árasztottak el vele. $ — \i anqol kiiliiqyminiszter a Szovjetunióban Andrej Gromiko, szovjet kül­ügyminiszter — jobbról — üd­vözli Michael Stewart brit külügyminisztert — balról — aki négynapos hivatalos látogatásra november 29-én a szovjet fővárosba érkezett. (Telefoto)

Next

/
Oldalképek
Tartalom