Pest Megyei Hirlap, 1965. október (9. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-01 / 231. szám

rtai HEGYEI z/líHtip 1965. OKTÓBER 1, PÉNTEK Az S2 1% iJLt ttsdga plénumának határozata: Ilf'S - * ük r 19 w is 29-re összehívják . pártkongresszust /A O Az SZK” . sága pdénu a XXII, összehívása 1. Hívjá össze az £ XXIII. ke­március 21-re. 2. Hagviái i napirendet: a) az SZKP zottságának lentése. Előadó: Leonyid Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára; ) az SZKP Központi Revi- Bizottságának beszá- i jelentése, előadó: N. Mu ijeva, a Revíziós Bi- ág elnöke; az 1966—70-es ötéves azdaságfejlesztési terv resszusi irányelvei, elő- Alekszej Koszigin, a . ;ztertanács elnöke; d> a párt központi szervei­re választása. 3. lagyják jóvá a következő k-. p seleti szabályokat: min- 1500 párttagot egy szava­zati joggal rendelkező küldött és minden 2500 tagjelöltet egy tanácskozási joggal rendelke­ző küldött képviseljen. 4. A párt alapszabálya ér­telmében a XXIII. pártkong­resszus küldötteit titkos sza­vazással válasszák meg a te­rületi és határterületi párt­konferenciákon, valamint a szövetségi kommunista pártok kongresszusain. Az ukrán, a belorusz, az üzbég és a kazah kommunista párt kongresszusi küldötteit területi pártkonfe­renciákon válasszák meg. v A 4. napirendi pont a to­vábbiakban meghatározza a küldöttválasztás rendjét a fegyveres erőknél, valamint a külföldön szolgálatot teljesítő szovjet katonai egységeknél. ISMÉT MŰKÖDIK A TAAL VULKÁN r Újabb falvakból kezdték meg a kitelepítést Víziló a talált tárgyak osztályán A Pennsylvania állambeli Indiana város rendőrsége egy éhező vízilovat mentett ki a városi talált tárgyak osztályá­ról; a szegény vasitagbőrűt egy vándorcirkusz felejtette egy furgonban * ..talált tárgy” súlya három ionba vol a­tó megjelent, hogy átvegye ' • m A Fülöp-szigeti Taal-vulkán, melynek keddi kitörése eddig még felmérhetetlen pusztu­lást, károkat okozott, csü­törtökön délelőtt ismét mű­ködni kezdett. A megújult vulkáni tevé­kenység nagy riadalmat kel­tett. A hatóságok újabb fal­vakból kezdték meg a ki­telepítést, miközben a keddi katasztrófa áldozatai után még mindig folyik a kutatás. Bár előzőleg azt közölték, hogy a halálos áldozatok száma eléri a kétezret is, most már a rendőrség sze­rint az eltűnteknek minősí- i tettek közül legtöbben elő­tt I kerültek, i a végleges veszteséglis­tán rv szerint ^3- < ugyanis t 8l munkát, következő idő- ÖZiÓAk/ixtl pedig az _ .1 rosszabb időre számíthatnak. A járás vezetői, mérlegelve az őszi szántás ütemét, tel­jesítik a megye vezetőinek azt a kérését, hogy öt erő­gépet küldjenek át a szom­szédos járásoknak. A járás szövetkezeti gaz­daságai egyébként a vetéssel is jól halad­nak. Őszi takarmánykeverékből tel­jesítették a tervet. Mire e sorok megjelennek, az őszi árpát és a rozsot is elve­tik. Búzából eddig 850 hol­dat vetettek el, ami a terv­nek nem egészen tíz szá­zaléka. Nagy előnyt jelent azonban a szövetkezeteknek, hogy mintegy 3000 holdat vetésre előkészítettek. A ve­tés meggyorsítása érdekében vasárnap is dolgoznak a gé­pek. A szántás-vetés további, még gyorsabb előrehaladá­sára számítanak a jövő hét elején — joggal. A silózás­nál jelenleg ugyanis 57 erő­gépet foglalkoztatnak, s ez a munka két-három nap alatt befejeződik. De lendü­letesen halad az egyéb ka­pások betakarítása is. A napraforgó betakarítását, kombájnok munkába állítá­sával gyorsítják. A szövetke­zeti vezetők egyébként sür­getik a cukorgyárat, hogy gyorsítsa az átvételt. Több tsz-ben ugyanis — így Zsám- békon is ez akadályozza az időben való betakarítást. A budai járás szövetke­zeti gazdaságai jól halad­nak az őszi mezőgazdasági munkákkal. Az összkép ked­vező, de egy-két szövetkezeti gaz­daság késlekedik a mun­kákkal, gy a pátyi, a piliscsabai és a pilisvörösvári tsz. A járási tanács mezőgazdasági osztá­lyának szakemberei a hely­színen nyújtanak segítséget e gazdaságoknak, hogy fel­zárkózhassanak a többi mellé. — m. s. — A nagyfeszültség országútion (Folytatás az 1. oldalról) perdöntő mégis a gyors nagy- korúsítás. — Mennyi idő után? — Másutt tél évet is elkí­sérleteznek egy-egy új gene­rátorral és berendezéseivel. Százhalombattán az eddigi menetrend; egy hónap kísér­let, egy hónap próba és — át­adás. Elismerésre méltó tett volt az első, 50 megawattos elindítása. Télidőben, egy is­meretlen szabadtéri megoldás nyitányaként. ERDEI FERENC munkaügyi osztályvezető: — örvendetes, hogy az ere­deti ötéves programmal ellen­tétben közel 1000 emberrel kevesebb látja el a szolgála­tot az országban. Mi talán a legelőkelőbb helyen állunk: a továbbított energiamennyiség­hez viszonyítva a legkevesebb embert foglalkoztatjuk. Mégis, átmenetileg a kívántnál ma­gasabb lesz a létszám. — Mi az oka? — Sajnos, még nem elég megbízhatóak . a különböző berendezések, ezért nem lehet teljesen a távműködtetésre bízni az üzemet. így a tüzelő­anyagot tároló olaj állomáson négy ember helyett még 13 teljesít szolgálatot ÚJHELYI GÉZA üzemviteli osztályvezető: — Három áramfejlesztő egységünk gyors indításával 250 millió kilowattóra nyere­ségre tettünk szert. Modern körülmények között, olcsón, annyi áramot állíthattunk elő pluszként, amennyivel Buda­pest egyhónapi elektromos fogyasztását fedezhetnénk. t. gy. 300—500 név sz» pel majd mondja a rendőrség. Négyes ikrek Négyes ikreket szült szer­dán egy portugál tanyai mun­kás 36 éves felesége és ezzel 12-re emelkedett a napi 30 es- cudót (1 dollárt) kereső há­zaspár gyermekeinek száma. Vietnami helyzetkép: Partiiántámadás . Saigon közelében Újabb amerikai gátbombázás A dél-vietnami szabadság- harcosok csütörtökön a kora hajnali órákban aknatűzzel bevezetett tá­madást intéztek a kor- mánycsapalok egy Sai­gontól mindössze 12 kilo­méterre fekvő helyőrsége ellen. Az amerikai katonai szóvivő szerint a kormányerők erősí­tést kértek, de a támadók fel­kutatására érkezett helikop­terek már nem bukkantak a közben visszahúzódott sza­badságharcosokra. B—52-es amerikai straté­giai bombázók szerdán dél­után és csütörtökön újabb támadásokat hajtottak végre feltételezett gerillaállások el­len. A támadás célpontja ez­úttal Tay Ninh tartomány térsége volt, Saigontól 95 kilométerrel északnyugatra. A vietnami néphadsereg pa­rancsnokságának összekötő bizottsága tiltakozást jelen­tett be a nemzetközi ellen­őrző bizottságnál az amerikai légierő bombázóinak a VDK egyik duzzasztógátja ellen intézett sorozatos támadása miatt. A bombázókötelékek legalább harminc, ötszáz— ezerfontos bombát szórtakéi. A Dél-Vietnamban be­vetett ausztráliai csapa­tokat teljes titokban megerősítették. Csak csütörtökön vált ismere­tessé, hogy a hét elején 350 főnyi különleges alakulat szállt partra Vung Tau ki­kötőjében. Az újonnan ér­kezett alakulatokat haladék­talanul a Bien Hoa-i légitá- I maszpontra irányították. A Dél-Vietnamban levő auszt­ráliai csapatok létszáma 1500 főre emelkedett. 16 eves a Kínai Népköztársaság A Sanghaj északi külvárosában épült modern lakótelep csaknem kétezer sanghaji dolgozónak biztosít korszerű lakást KASMÍR: Csatározások a tűzszüneti vonalon 0 3 DE LM I Az indiai hadügyminiszté­rium szóvivője szerdán azzal vádolta Pakisztánt, hogy a tűzszüneti megál­lapodás óta 42 alkalom­mal súlyosan megsértet­te a tűzszünetet. Ezekből az akciókból huszon­kettőt Pakisztán a Rajasthan- sivatag körzetében kezdemé­nyezett: az indiai csapatok azonban visszaverték a táma­dásokat, 27 pakisztáni katonát megöltek, 26-ot pedig foglyul ejtettek. A szóvivő elmondot­ta még, hogy „a pakisztáni beszivárgók” kezdenek vissza­vonulni Kasmírból, de még mindig körülbelül háromezer tevékenykedik Kasmír indiai részén. Az indiai bejelentés szerint a tűzszüneti vonalon tovább Vádak és viszontvárlak U Thant keiet-aurópai ENSZ-megligyeEőkról tárgyat Gromiko—Rusk találkozó (Folytatás az 1-es oldalról) részről a külügyminiszteren kívül megjelent Anatolij Dobrinyin, a Szovjetunió washingtoni nagykövete és Nyikolaj Fedorenko, a Szov­jetunió ENSZ-fődelegátusa. Nyugati hírügynökségi je­lentések szerint a megbeszé­lés nyugodt, ügyszerű légkör­ben folyt le. Egy amerikai szóvivő közölte, hogy különösen sok szó esett a leszerelés problémájá­ról. A két külügyminiszter elő- reláhatólag ma újra találko­zik, amikor is Dean Rusk Andrej Gromiko vendége lesz a Szovjetunió állandó ENSZ-képviseletének szék­helyén. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 20. ülésszakán csütörtökön folytatódot az általános vita, amelyben délelőtt Mali, Li­banon, Törökország és Íror­szág, délután Salvador, Albá­nia, Jamaica és Paraguay képviselője jelentkezett szó­lásra. Megkezdte már a rend­szeres munkát a közgyű­lés több bizottsága. így az ENSZ gazdasági ügyei­vel foglalkozó ötös számú bi­zottság. valamint a szociális kérdésekkel foglalkozó har­madik számú bizottság is. Hazánk ENSZ-küldöttségc mindkét bizottság munkájá­ban részt vesz. A világűr békés felhaszná­lásával foglalkozó bizottság jogi albizottságában csütör­tökön is folytatódott a rna- gyar javaslat vitája. folytatódnak a harci cselek­mények. Pakisztán viszont ismét Indiát vádolja a tűzszünet felbontásával. Karachiban egy hivatalos szóvivő szerdán este kijelen­tette, hogy indiai gyalogsági erők tüzérségi támogatással szerdán a rajasthani sivatag­ban támadásba lendültek, de a pakisztáni erők visszavetet­ték őket. Pakisztán azt is kö­zölte, hogy Sundra térségé­ben India két napon belül most egy második támadást is megkísérelt, de — hangzik a pakisztáni közlemény — a pakisztáni egységek vissza­szorították őket, nagy veszte­séget okozva az indiaiaknak. Az AP hírügynökség szem­leírója úgy vélekedik, hogy az ENSZ, amely szeptem­ber 28-án tető alá hozta az úgynevezett tűzszüne­tet, még mindig nem ren­delkezik kellő számú sem­leges megfigyelővel, hogy ezt ellenőrizni is tudja. Az AP jelenti, hogy Bruce Mcdonald kanadai vezérőr­nagy, az ENSZ indiai—pakisz­táni megfigyelő missziójának főnöke, aki jelenleg hivatalo­san Indiában tartózkodik, szerdán átlépte a „senkiföld­jét”, pakisztáni területre ment, hogy megpróbáljon vé­get vetni az összecsapások­nak. Itt említjük meg, hogy U Thant, az ENSZ főtitkára — mint ezt szerdán New York­ban egy szóvivő hivatalosan bejelentette — „egyes kelet­európai országoktól” azt tuda­kolta, hogyan vélekednek ar­ról, hogy megfigyelőket kül- denének az indiai—pakisztáni tűzszüneti vonalra. KAIRO Mohieddin megkezdte kormányalakítási tanácskozásait Zakaria Mohieddin, akit Ali Szabri kormányának le­mondása után Kasszer elnök szerda este új miniszterel­nökként kijelölt, közvetle­nül a megbízás átvétele után megkezdte kormány­alakítási tárgyalásait. A MEN közlése szerint az új kormány valószínűleg szom­baton teszi le az esküt. Ali Szabri volt miniszter­elnök, — aki kormányával együtt az új miniszterek eskütételéig az ügyeket in­tézi — az Arab Szocialista Unió főtitkári tisztségét ve­szi át. Hírmagyarázatunk Kairói politikai megfigyelők vé­leménye szerint Monieddin kor­mányalakítási megbízatása arra mutat, hogy sor kerül az egráp- tomi államapparátus tervezeti megszilárdítására. A most 46 éves Zakaria Mohied­din 1938-ban végezte a katonai akadémiát és 1948-ban a vezér­kari tisztek akadémiáját. Tagja volt a szabad tisztek bizottságá­nak, amely 1952. július 23-án meg­döntötte FaruK király rendszerei. A forradalmat követően belügy­miniszteri tisztséggel bízták meg, ezt a tárcát megtartotta Egyiptom és Szíria egyesülésekor és a kü­lönválás után is. 1962-ben nevez­ték ki alelTiökké. Jelenleg ő látja el a központi állami számvevőszék elnöki tisztét is. '^fSSSSSSSS/SSSSSSsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ Johnson I parlamenti kudarca ! < ' S A Jolin son-kormányzat szer-! S dán elszenvedte első komoly ! § parlamenti kudarcát az ameri-! ^ kai törvényhozásban: a képvi- j 1 selőház különböző manővere* ; S két alkalmazva elvetette a ! $ asliingtoni örkormányzatra ! S vonatkozó és Johnson által < ^ személyesen patronált tervet s ! % helyette egy másik javaslatot ! J fogadott el, amely nem adja; S meg azonnal az önkormányza- J S tot a túlnyomóan négerek lak- 1 S ta amerikai fővárosnak, ha- 1 § nem csupán a kérdés tanul- 5 § mányozását helyezi kilátásba. * S Az elnök korábban szemé- ! í lyesen járt közbe, s nem kis s ^ nyomást fejtett ki annak ér- 5 dekében, hogy a képviselőház § í egyáltalán napirendre tűzze 5 S ezt a kérdést, amely szerepelt í $ a johnsoni választási kampány 5 5 Ígéretei között. Az elnök ezzel § ^ a lépéssel is az amerikai né- $ > gerek irányában akart látvá- $ S uyos gesztust tenni. A képvi- 5 S selőház, amely több évre meg- > S gátólja a fővárosi önkormány- 5 $ zat megvalósulását, ezúttal § % közvetett akcióval verte visz- S ^ sza a kormányzat terveit. Er- ^ i denies megjegyezni, hogy a ^ i polgárjogi mozgalom is fontos !j ^ kérdésnek tekinti az önkor- 5 ^ mányzat létrejöttét Washing- 5 i; tonban s tüntetéseket helyezett S ^ kilátásba arra az esetre, ha a S ^ törvényhozás továbbra is el- § ^ lenállást tanúsítana. § A Fehér Ház egyelőre nem ^ $ kommentálta a képviselöháaé í; s szavazás kimenetelét, de poli- ^ 5 tikai körökben úgy látják, i ^ hogy ez csapást jelent az el- S ^ nők tekintélyére s Johnson S J egyelőre nem kíván újabb kéz- S S deményezést tenni ebben az § s irányban. W/z/zww//////z////////zvzm«mv^ Amikor tizenhat esztendő­vel ezelőtt, 1949. október else­jén a Tien An Men téren a tömeg ujjongása közepette ki­kiáltották a Kínai Népköztár­saságot, s ezzel a világ legna­gyobb népességű országa meg­kezdte a szocializmus építését. — Ázsia sok más, még gyar­mati uralom alatt levő népe, merített ebből újabb erőt, mint ahogyan a kínai forradalmá­rok, a világ minden forradal­mi harcosával együtt a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom eszméin lelkesedtek. A Kínai Népköztársaság létrejöt­tével jelentősen megváltoztak a nemzetközi erőviszonyok — a szocializmus javára. S a kí­nai nép minden sikere — az acéltermelés növelése éppen úgy, mint a különböző nem­zetiségeknek alkotott első ábé­cék, a sanghaji munkásoknak épült lakások, a tavaly a kí­nai mezőgazdaságban elért nagyszerű eredmények — ha­tással van ezeknek az erővi­szonyoknak további eltolódá­sára. Kína, amely néhány évtized­del ezelőtt még egyes impe­rialista hatalmak szabad va­dászterülete, csaknem játék­szere volt, gyors ütemben vál­tozott olyan szocialista nagy­hatalommá, amely nélkül mt már nemcsak az ázsiai, hanerr a világbékével kapcsolata' kérdéseket sem lehet megol­dani. Bár az ENSZ-ben a Ki nai Népköztársaság helyé még mindig a Csang Kaj-sek klikk bitorolja, világszerte egyre inkább tért hódít az í felismerés, hogy a népi Kíná nak, az ENSZ-ben is el kel foglalnia az őt megillető he lyet. Népköztársaságunk népe ezen az évfordulón is szívbő köszönti a nagy kínai népet további sikereket kívánva ■ szocialista építőmunkához, é ahhoz a közös harchoz, ame lyet népeink a kolonializmu< és az imperializmus ellen vív nak. S. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom