Pest Megyei Hirlap, 1965. október (9. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-01 / 231. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! IX. ÉVFOLYAM, 231. SZÄM ASIA AO FILLÉR 1965. OKTOBER 1, PÉNTEK Ütemterv szerint Gépátmportmtás a szántásra Segítség a szmszéd&s járásektmk Helyszíni segítség a lemaradóknak Gromiko-Resk találkozó Az ENSZ-közgyűfés folytatta az általános politikai vitát Megkezdte munkáját több bizottság is N EW-y OÍ R. K Az ENSZ-közgyűlés szerda délutáni ülésén felszólalt Hilgard Muller, a Dél-afri­nfrikai és ázsiai országok többsége, valamint a szocia­lista országok képviselői ki­vonultak az ülésteremből, hogy ily módon tiltakozza­nak a Dél-afrikai Köztársa­ság fajüldöző politikája el­Egyesült Államok, Nagy-Bri- tamnia, Franciaország, vala­mint a latin-amerikai orszá­gok többségének képviselői. Andrej Gromiko szovjet külgyminiszter szerdán este a Waldorf-Astoria szállóiban Az őszi munkák kezdete előtt intézkedési tervet ké­szítettek a budai járásban. Előre meghatározták, hogy milyen munkából mennyit végeznek el hetenként. Az ütemterv végrehajtását min­den csütörtökön ellenőrzik. Tegnap a járás vezetői ar­ról adtak számot, hogy jól halad a mezőgazdasági mun­ka betartják a maguk ál­Ülés« tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. A Központi Népi Ellenőrzést Bizottság elnöke jelentést tett a fa­anyaggal folytatott gazdál­kodás ellenőrzésének tapasz­talatairól. A kormány a je­lentést megvitatta, elfogadta és a fakitermelés, feldolgozás, felhasználás, a fával való ta­karékosság. valamint a fa­helyettesítő anyagok terme­lésének anyagi ösztönzésére határozatot hozott. Az Országos Idegenforgal­mi Hivatal előterjesztése alapján a kormány határo­zatot hozott az idegenforga­lom további fejlesztésének irányelveiről, s felhívta az illetékes minisztereket, hogy tegvék meg a megvalósítá­sukhoz szükséges intézkedé­seket. A kormány tudomásul vet­te az egészségügyi miniszter­nek az orvosképzés helyzeté­ről — c földművelésügyi mi­niszternek a mezőgazdasági munkák menetéről, majd a közlekedés- és postaügyi mi­niszternek az őszi csúcsfor­galom szállítási kérdéseiről szóló tájékoztatóját. A Minisztertanács ezután napi ügyeket tárgyalt. A magyar párt- és kormány- küldöttség Mongóliában Látogatás a Mongol-Magyar Barátság Tsz-ben niszterelnök, D. Molomdzslamc, a Népi Forradalmi Párt KB Politikai Bizottságának tagja, első miniszterelnök-helyettes és több más vezető személyi­ség. Makrákon Beferéian Radhakrishnan, India köz- társasági elnöke, csütörtökön délután hivatalos látogatásra Belgrádba érkezett. Az indiai elnök Joszip Broz Titónak, Jugoszlávia elnökének meghí­vására négy napot tölt Jugo­szláviában. tál megszabott határidőket. A budai járásban 9300 holdon kerül földbe az idei őszön a vetőmag. A vetőszántás 6825 holdon befejeződött s a szántás ütemét tekintve idejében elő­készítik a talajt az ősziek alá. A vetőszántás mellett nagy gondot fordítanak a ta­vasziak alá való szántásra is. A 15 és félezer holdas tervből 6000 holdat teljesí­tettek. Bár a silózás, a betaka­rítás, valamint a talajfelü­leti munka sok erőgépet igénybe vesznek, az elmúlt héten, az egyéb munkák­ról több gépet irányítottak (Folytatás a 2. oldalon) Gromiko és Rusk találkozása New-Yorkban, a Waldorf Astoriában (Rádiótelefotó) kai Köztársaság külügymi­nisztere. Beszéde alatt az Mély részvéttel búcsúztatták Rónai Sándort len. Hírügynökségi jelenté­sek szerint a 117 tagú világszervezet tagországainak közel há­romnegyede bojkottálta az ülést a fajüldöző kor­mány képviselőjének be­széde alatt. Körülbelül 30 küldöttség ma­radt csak a helyén, köztük az Dean Rusk amerikai külügy­miniszter vendége volt. A mintegy három órán át fartő megbeszélésen amerikai rész­ről ott volt még Foy Kohler, az Egyesült Államok moszk­vai nagykövete, Arthur Gold­berg, az Egyesült Államok ENSZ-fődelegátusa. Szovjet (Folytatás a 2. oldalon) Csütörtökön délután a Ke­repesi temetőben kegyeletes gyászünnepségen búcsúztat­ták Rónai Sándort, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának es a Népköztársaság Elnöki Taná­csának tagját. A munkásmozgalom nagy halottainak emlékművénél fel­állított ravatalnál sok százan gyűltek össze a végső tisztes­ségadásra. A családtagokon, hozzátartozókon kívül részt vett a gyászszertartáson és a ravatalnál díszőrséget állt Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső, Somo­gyi Miklós és Szirmai Ist­ván az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Ajtót Mik­lós, Brutyó János, Cseterki Lajos, llku Pál és Nyers Rezső a Politikai Bizottság póttagjai. Korom Mihály és Szurdi István az MSZMP Központi Bizottságának titká­rai és Kisházi Ödön a Nép- köztársaság Elnöki Tanáasá- •iaii helyette», elnöke. Felcsendültek a munkás- gy ászinduló hangjai, majd Gáspár Sándor mondott be­széde. Ezt követően Reszegi Fe­renc, az Építő-. Fa- és Építő­anyagipari Dolgozók Szak- szervezetének elnöke. Mráz Ferenc, a Borsod megyei Pártbizottság tagja, a Szak- szervezetek Megyei Taná­csának elnöke és N. R. Se­lch, a Szovjetunió budapes­ti nagykövetségének követ­tanácsosa, ideiglenes ügyvivő búcsúzott az elhunyttól. A búcsúbeszédek elhang­zása után a gyászszertartás az Internacion&lé hangjaival fejeződött be. A nagyfeszültség országúján: 250 millió kilowattóra nyereség Nem varás# ~or! Év elején, amikor a Központi Bizottság december 10-1 határozatának végrehajtása« megkezdődött üze­meinkben, igen sokan vélekedtek úgy, hogy a külön­böző munkaügyi rendelkezések — a Munka Törvény- könyve módosítása nyomán — egycsapásra megoldják a korábbi gondok legsúlyosabbjait. Az eltelt kilenc hó­nap bebizonyította, hogy mint általában, a végletes vé­lekedés most sem állta meg a helyét. Igaz, a módosí­tás segített a gondok megoldásában, vagy legalábbis enyhített azokon, de ugyanakkor az is beigazolódott, hogy nincsenek varázsszerek, sokrétű és alapos mun­kára van szükség ahhoz, hogy meggátoljuk a nagyará­nyú munkaerőmozgást, szilárdítsuk a munkafegyel­met, biztonságossá tegyük a termelés legfontosabb alapját, a munkaerőhelyzetet. A megnövekedett termelési feladatok megköve­telték, hogy a Váci Kötöttárugyár konfekcióüzemének létszámát jelentősen — ötven fővel — fejlesszék. A felvett ötven asszony, lány közül azonban igen kevesen maradtak ott. Vállalva a kilépés minden törvényes következményét, nem törődve azzal, hogy az üzem hetekig — míg tanította őket — jelentős összeget ál­dozott rájuk, kikérték munkakönyvüket. Indokaik kö­zött igen könnyű választó vonalat húzni, mi a jogos, mi a nem. És az indokok többsége — jogtalan volt... Az MGM diósdi gyárában az év első felében szintén nem csökkent a kívánt mértékben a kilépők száma, s közöttük is az önkényes kilépőké. Vajon az említett esetekben az üzemekben volt a hiba? Példáink csak esetlegesek más üzemeknél is hasonló a helyzet, azaz nem arról van szó, hogy Vácott, vagy Diósdon nem tették meg mindazt, amit kellett, hanem arról, hogy csak a rendelkezésekre ráhagyatkozva nem lehet el­érni a munkaügyi kérdések megoldását. Az érem másik oldala: igen sok olyan munkavál­laló van, aki soha — semmivel nem elégedett. Ö va­lami másra gondolt mint amit az üzemben talált. Igen sokan — főként a nők — keresnek könnyű munkát, de vajon a kötöttárúgyári konfekcióüzemben végzendő munka miért lenne nehéz? Mégis otthagyták. A ki­lépők között változatlanul sok a fiatal. Elsősorban ők azok, akik igen könnyen kérik ki a munkakönyvét, nem számolva azzal, hogy jelentős kedvezményektől esnek el, s az valóban nem okoz számukra fejtörést, hogy új helyet találjanak, mert hiszen majd minde­nütt örömmel fogadják a jelentkezőket. A baj ott van, hogy rövidesen az új munkahelyről is továbbáll­nak ... És itt kell visszatérni arra, hogy önmagában a Munka Törvénykönyve rendelkezései nem jelentenek varázsszert,i e rendelkezésekre támaszkodva, még igen sok mást is meg kell tenni. Elsősorban már a felvételnél: inkább kevesebb embert felvenni, de job­ban megválogatva. Még mindig jobban jár a gyár, ha kevesebb, de vándorbotot nem fogó emberrel foglalko­zik, mintha többel, de olyanokkal, akik néhány hétig ta­nulgatnak — alig termelnek, de a pénzt felveszik — s utána továbbállnak. Sokat segíthet az is, ha az új embereket rögtön pártfogásába veszi egy-egy összefor­rott kollektíva — szocialista brigád — vagy legalább­is egy-egy idős, tapasztalt dolgozó. A hasonló, s látszólag kis jelentőségű tennivaló­kat nem lehet mellőzni: ezt meg kell érteni üzemeink­ben, s e felismerés alapján változtatni, finomítani a gyakorlatom. M. O. EGY VONALAT... Fotó: Kotroczó ,, Biztató halálfejek $ sí 2 hónapos nagykorúak ^Budapest egyhavi S villamossága íj A Magyar Távirati Iro- > da jelentése erről tájékoz­g tat: „Az ötéves terv elkép­$ zeléseinek megfelelően az idén 11 milliárd kilowatt­ra nő a hazai energiater­melés ... Olcsóbban, keve­sebb munkatárs közremű- ködösével jutottunk a jí gyorsabb kivitelezésig s az § áram előállításáig.” S j! A nagyfeszültség jelenlété­ig ről, vezetéséről jellegzetes hírt adó halálfejek biztató íj gyorsasággal gyarapodnak. § Mit tartanak minderről a Ou- $ namenti Hőerőmű vezető § szakemberei. | CSENTERICS SÁNDOR ;í igazgató: íj ^ — Százhalombattát szép i Í! rész illeti. Egy kilowatt áram- j 3 termelő kapacitás életrehívá- j sához 6500—7000 forintot köl­tenek másutt — nálunk 4800- j it. A gyakorlati életben, a vil- .mosság megjelenésében, a J (Folytatás a 2. oldalon) ULÁNBÁTOR: Márkus Gyula, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: A magyar párt- és kor­mányküldöttség Kádár János- nák, az MSZMP KB első tit­kárának vezetésével csütörtö­kön, mongollal tartózkodásá­nak negyedik napján, gépko­csin áz Ulánbátortól mintegy 90 kilométerre fekvő Erden faluba látogatott és megtekin­tette a Mongol—Magyar Ba­rátság Termelőszövetkezetet. A magyar küldöttséget vidé­ki útjára elkísérte J. Ceden- bal, a Mongol Népi Forradal­mi Párt KB első titkára, mi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom