Pest Megyei Hirlap, 1965. szeptember (9. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-29 / 229. szám

J altert I 1965. SZEPTEMBER 29, SZERDA Újjászületik a Palotakert Többször tervezték s mi hírt is adtunk róla, hogy végre új­jászületik Gödöllőn a Palota­kert, másnéven az Alsópark. A terv azonban csak terv ma­radt ... A szabadtéri színpad építé­séhez ugyan hozzáfogtak, ám a pénz elfogyott, s a munka félbemaradt. A színpad rom­lásnak indult, kikezdte egy­részt az idő vasfoga, másrészt felelőtlen emberek rongálták, rombolták. A parkban egyre nőtt, növe­kedett a sivár terület. Előfor­dult az is, hogy tanácsi jóvá­hagyással vágtak ki évszáza­dos, világhírű fákat Most azonban végre össze­fogott a község lakossága, hogy megmentsék az őspar­kot a további pusztulástól. Jö­vőre a községi tanács 100 ezer forintot fordít parkosításra, kerítésépítésre. A munkálatok során már most figyelembe veszik a Pa­lotakert fejlesztési tervét, ki­jelölik a járási művelődési „kombinát" és egyéb létesít­mények helyét. Cs. J. Vízügy és kő... Egy bánya gazdát cserél Dunabogdány kőbánya vi­déke ma gazidát cserél. A Pest megyei Tanács átadja a Közép-duna völgyi Vízügyi Igazgatóságnak. Van-e hasz­na a cselének? Már nem fizetődik ki az útburkolásra való kő fejté­se. Az úgynevezett forgács- követ viszont az uszályokkal rendelkező vízügyiek a part- építésnél kiválóan hasznosít­hatják. A kitermelés és szál­lítás annyival is olcsóbb, mert a bánya másik, koráb­ban átadott részlegét meg­felelő rakodóberendezések­kel szerelték fel. A vízügyiek az árvízt követő nagyarányú építési programban nagy­szerűen egyesíthetik erőiket és sok építőanyaghoz jut­nak. Hatvanezerrel olcsóbban Építtetők és építők — 52 háromszoba összkomfort, sorsolással Hogyan épül a budakalászi új lakótelep? hogy például a cementet ne kiskereskedelmi áron adják ehhez az építkezéshez, ha­nem annyiért, amennyiért az építő vállalatoknak, hi­szen mázsánként 50 forint a különbség. Nem lehetett el­intézni. A munka így is gyorsan halad, a házak így is szépek, erő­sek és — ami bizony, nem nagy jövedelmű dolgozókról lévén szó, sokat számít — 60 ezer forinttal olcsóbbak lesznek. Majd elfelejtettem: itt mindenki érdekelt abban, hogy mindegyik ház és la­kás egyformán jó legyen. Ugyanis az avatás előtt, sorshúzással döntik majd el, melyik család hová, melyik lakásba költözhet. A szép és hasznos példa Budakalászon újabb követők­re talált: a másik építőkö­zösség tagjai már ássák 36 lakás alapjait, a harmadik pedig most van alakuló­ban, harmincketten lesznek benne. Hetest Ferenc Pál Foto: Gábor TÖKÖLI TERVEK A Tököli Községi Tanács ülésén hasznos vita és szám­talan javaslat elhangzása után elfogadták a jövő évi község­fejlesztési tervet. Eszerint járdaépítésre 81 ezer, nyárigát-felújításra 15 ezer, a művelődési házra 60 ezer, a sportöltöző felújítására 10 ezer forintot fordítanak. Ösztöndíjra 12 ezer forintot biztosít a tanács. Az új köztemető kialakítá­sára jövőre nem kerülhet sor. De megfelelő összeget tartalé­kolnak 1966-ban a községfej­lesztési alapból a község új köztemetőjére. Az utak salakozását a ter­vek szerint társadalmi mun­kában végzik. Terv szerint ennek értéke 10 ezer forint lesz. Munkapad mellől a traktorra •«SETXJSSP.rtál: Smtá ünmi munká ban, televízióban, hogy az Szándék: a segítés, de jól jön a pénz is üzemi munkásság figyelem- _ , , . mei kíséri a szövetkezeti pa- Termelőszövetkezetek is kaphatnak rasztság erőfeszítéseit. Nos, üzemi dolgozókat aki egy rövid délelőttöt el töltött, hétfőn, kedden és szerdán a Gépállomások Pest megyei Igazgatóságának, kö­zelebbről, Volk Károly sze­mélyzeti vezető irodájában, annak nagyon is kézzel fogható­vá válik, ez a „figyelem­mel kísérés”. Sorra érkeznek — ki a Cse­pel Vas- és Fémművekből, ki az Ikarus-ból, de más üzemből is — a jelentkezők. Mindannyian azzal lépnek be: szeretnék kimenni vala­melyik gépállomásra. Mind olyan fiatalemberek, akik va­laha traktoron ültek. Leg­többjük gépállomáson dolgo­zott, néhányan termelőszövet­kezetben. Az pedig nagyon fontos szempont, hogy értse­nek a traktorhoz, mert most a munka dandárjában, nincs idő arra, hogy kint a földeken „ismerkedjenek” a géppel. Bezzeg József, az Ikarus- gyár dolgozója. A motoros üzemből. Amikor szakmája iránt érdeklődik a személyze­ti vezető egy szuszra sorolja: — Autógén- és villanyhe- gesztő, lakatos, traktoros. Amelyiket akarja. Hamar kiderül, hogy „régi” ismerős ő. Tavaly a Nagykő­rösi Gépállomáson dolgozott, mint kihelyezett traktoros. Nem a legjobb vélemény­nyel van azonban a nagy­kő rösiekr öl. A legrosszabb gépeket adták nekik, sokat kellett emiatt állniuk, pedig ők dolgozni mentek. A rossz körülmények ellenére is a legtovább ki­tartott. — Ha lehetne, most más­hova mennék — mondja. — Van választás, de na­gyon szeretnénk, ha a Vá- rhosmikolai Gépállomást vá­lasztaná. Ott van legnagyobb szükség traktorosra. — Rendben van! Pirisi András, a Csepel Vas- és Fémművek dolgozó­ja. ö is „régi” ember. Négy évvel ezelőtt Abonyban dol­gozott, két éve pedig Aszó­don. Élénken érdeklődik a feltételek iránt: — Milyenek a munkalehe­tőségek? Mennyi munka van? Mennyi ideig lehet kint maradni? És a gépek? A választ a legérdekeltebb- től, a leendő brigádvezetőjé­től kapja meg. Miskó János, a Vámosmikolai Gépállomás traktoros brigádvezetője ugyanis azt kérte igazgatójá­tól, hadd jöjjön ő is fel. Szeretné a legjobbakat kiválogatni a jelentkezők közül. Az egyezség hamar létre­jön. Pirisi Andrásnak csak egy kikötése van: — Barátom is velem jöhes­sen. öt éve dolgozom vele egy gépen. Gérics Istvánnal együtt teg­nap tíz órakor jelentkezett a gépállomáson. Az üzemi pártbizottságok jó munkát végeztek. Olyan embereket küldtek, akik az üzemben is jól dolgoznak és csak öregbítik a gyár jó hírnevét. Arra a kérdésre, hogy miért jelentkeztek, szin­te mindannyian azt válaszol­ják: — Szeretnénk segíteni. Néhányan azonban hozzá teszik: — Nem jön rosszul az a kis többletkereset sem. Délig 37-en jelentkeztek, s mindannyian megkap­ták a kellő felvilágosí­tást és az utasítást. Holnap kezdik a munkát, s november végéig, mint trak­torosok dolgoznak. — A gépállomások és gép­javító állomások száztíz trak­torost kértek. Ez azt jelenti, hogy a közeli napokban leg­alább ennyi géppel több dol­gozik kettős műszakban. A termelőszövetkezetek huszon­egy üzemi traktorost kértek. Hozzájuk is irányítunk dol­gozókat. de azt kérjük, hogy legalább olyan munkafeltételeket és ellátást biztosítsanak számukra mint a gép­állomások és a gépjavító állomások — mondja Voik elvtárs. Több ezer holdra tehető az a terület, amelyet az üze­mekből kihelyezett munká­sok szántanak fel, vetnek el a közeli hetekben. Köszönet érte. Mihók Sándor lezője az új budakalászi la­kótelepnek? Mert bizony di­cséretet érdemelne. Vállalatot nem találtunk, egyszerűen azért, mert nincs. A házak, az egész telep, saját erőből és állami hitelből, a tulajdonosok közös összefogá­sával épül. Hogyan lehetséges ez? A két helybeli textilüzem, s néhány más vállalat dolgozói csoportos építő közösséget ala­kítottak, háromtagú intéző bi­zottságot választottak. Ezután fölkérték műszaki ellenőrnek a tervezőt, Szenczi Károly építészmérnököt, alkalmazták építésvezetőnek Valentin An­tal kőművesmestert. Fölvettek mellé 10—16 szakmunkást és elkészítették pontos időbeosz­tással a munkarendet, amely szerint a közösség minden tagja köteles az épí­tésben részt venni. Idei sza­badságát, szombat-vasárnap­jait a nagy többség itt töl­tötte és tölti. A néhány el- maradozót megrendszabályoz- ták. Tehát itt az építtetők egy­ben építők is. Mindezeket az intéző bi­zottság elnöke, Vörös Károly, és egyik tagja, Kovács Ferenc mondják el. A legtöbbet Kur- dics Sándorról, a közösség anyagbeszerzőjéről beszélnek, ö a lenfonóban textiltechni­kus, de úgy ért az építkezés­hez, mintha az is szakmája lenne. Neki köszönhető, hogy anyaghiány miatt nem volt késedelem, mindent megtalált és megvásárolt időben. Felku­tatta az olcsó építőanyagot, bontásból származó téglát, betont. Egy példa: a tetőszer­kezethez Zalában vásároltak vagontételekben kitűnő fage­rendákat. Velünk van az építkezők két lelkes segítője. Zsigmondi István, az OTP megyei igazgatóhelyettese, és Bódis Józseíné, a szentend­rei takarékfiók vezetője. Ok kérdezik meg tőlem: — Mit gondol, mennyibe kerül itt egy lakás? Nem is sejtem, csak any- nyit tudok, hogy állami vállalatnak ilyen háromszo­bás lakás önköltsége körül­belül 180 ezerre rúg. — Ezekre 113 500 forintot irányoztak elő, mire elké­szülnek, egy lakás nem ke­rül többe 120 ezernél. Ebből 25 ezret készpénz­ben adott egy-egy tag, az OTP 80 ezer forint hosszú- lejáratú hitelt nyújtott, ha­vi törlesztése 350—400 lesz majd. Igaz, a vállalatok — elsősorban a lenfonó —, de a posztógyár, az óbudai ha­jógyár, az elektromos mű­vek, s a belkereskedelmi szállítási vállalat is sokat segítenek dolgozóiknak, s ez csökkenti a költségeket, ön­költségért biztosítják a szál­lításokat, vizet adnak, a gyá­ri műhelyekben munkaidőn kívül elvégezhetik az aszta­los- és lakatosmunkákat. Ez a segítőkészség azon­ban nem mindenütt tapasz­talható. Különböző fórumok­hoz fordultak és kérték, i j | Könyvet minden házba j Tizenhatmillió forint értékű könyv talált gazdára \ ! tavaly két hónap alatt az ország falvaiban és városaiban ; | az őszi megyei könyvhetek idején. A megyében több mint ; ; kétmillió forint értékben vásároltak könyveket ez idő ; i alatt. ! Két szám, amely önmagában is beszédes és kifejező. \ : Különösen azoknak az, akik jól ismerték a magyar falat j : két évtizeddel ezelőtt, amikor nagy általánosságban l : csupán a biblia és a kalendárium képezte a falvak „szel- j i lemi kincsét”. A változás kézzel fogható. Kétmillió fo- j | rint értékű könyv az legalább százezer köteti Nem ; • könyvtárak tulajdonában, egyszerű parasztemberek ke- \ | zében. S mindez két hónap leforgása alatt! Az egész esz- \ ■ tend<5 tükrében közel tizenötmillió forint értékű köny- \ í vet adtak el megyénkben a földművesszövetkezetekl Mindez bizonyít! A parasztemberek is felnőttek arra j : a szintre, amikor már igénylik a könyvet, mint látókörük ! ; 8zélesítöjét, tudásuk gyarapítóját, szabad óráiknak ked- ! ; véne gondűzőjét. j Október elsejével ötödik alkalommal kerülnek meg- ! ; rendezésre az őszi megyei könyvhetek. A megyei meg- \ : nyitóra ez alkalommal Vácszentlászlón kerül sor. Ezt \ ■ követően december közepéig egy-egy vasárnapot a könyv \ I ünnepévé kívánnak avatni minden faluban. Az egészna- \ • pos rendezvénysorozat keretében ifjúsági könyvankétot, > | házról házra árusítást, szellemi vetélkedőt, irodalmi es- ! ! tét, könyvbált rendeznek. Az őszi megyei könyvhetek célja világos: a könyv \ i és az olvasók találkozásának elősegítése, a könyv iránti l i igény felébresztése, ébrentartása és a falusi olvasótábor ; i növelése. Különösen a mai magyar irodalom, elsősorban | j a szocialista mondanivalójú művek és a mezőgazdasági \ I szakirodalom népszerűsítése a legfontosabb feladat. Eb- \ \ bői következik, hogy az őszi megyei könyvhetek meg- > ! rendezése nem lehet csupán a földmüvesszövetkezet \ 1 feladata. Az akció csak ott érheti el célját, ahol a föld- \ \ művesszövetkezetek munkáját széles körű társadalmi \ \ összefogás segíti. A népművelők és pedagógusok, a tár- ! : sadalmi és tömegszervezetek egyaránt sokat tehetnek ! | annak érdekében, hogy az akció nemes célkitűzése: \ | könyvet minden házba! Valósággá váljon. Tavaly nyolcvanöt író—olvasó találkozót rendeztek \ \ a megyében ez idő alatt. Az idén hasonló lesz ezeknek a • | rendezvényeknek a száma. A különbség csupán abban < ! mutatkozik majd meg, hogy elsősorban olyan községek- \ \ ben, tanyaközpontokban, termelőszövetkezetekben és ál- ! ! lanti gazdaságokban kerül sor író—olvasó találkozókra, \ ! ahol ilyen még nem volt. Minden rendezvényt könyv- \ S árusítással, könyvkiállítássat kötnek össze, de újra meg- i j rendezik a házról házra árusítást csakúgy, mint a be- i i csületkosarak vándoroltatását. A elkövetkező két és fél hónap alatt előtérbe kerül i i a könyv falvaihkban. Az elmúlt esztendők bizonysága \ 1 szerint megyénk lakossága megkedvelte a könyv népsze- j S rűsítésének és terjesztésének ezt az akcióját. Várják és j J igénylik a jó könyveket, s mi csupán annyit kívánunk j J ehhez hozzátenni: legyen elégséges és gazdag a válasz- \ i ték minden faluban. I :/SSSf/SSWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJWS*SSSSSSSSSS**SS*rSSSSSS//SSSSS/SJSS//SSSS/. Budakalászon a lenfonó- és szövőgyár mögötti területen, a főútvonal mellett, épülnek a képen látható szép emeletes házak. A szabályos utcácská­kat alkotó épületsorokat ta­vasszal kezdték építeni, s idén év végéig 52 lakással el is ké­szülnek. Igaz, hogy az előké­szület; a telekvásárlással kap­csolatos huzavona, két évig tartott. Ez azonban nem az építőkön múlott, ők igazán re­kord idő alatt húzták fel a falakat Méghozzá nem akár­hogyan; a munka hibátlan. öröm volt végigjárni néhá­nyat; a készülő tágas, három­szobás, összkomfortos, nagy pince- és padlástérrel terve­zett, kétszintes, erkélyes laká­sok (a földszinten előszoba, nagy szoba, konyha, mellék- helyiségek, az emeleten két lakó- és egy fürdőszoba), va­lóban kényelmes otthonul szolgálnak majd, az ide köl­töző családoknak. Kíváncsiak voltunk, vajon melyik építővállalat a kivite­— Merre vezetnek? — Az egyik egészen a Du­nához; a Pokol-csárda révle­járatát készíttetjük el a Pest megyei Kőbánya és Útépítő Vállalattal az idén. — A nagymarosi vonal? — Rövidesen elkészülünk a településig. — S a túlsó part hegyvidé­kén? Bállá Mihály, a Budapesti Közúti Igazgatóság vezetője elmondja, hogy most készül­nek a dobogókői út nagysza­bású korrekciójához. Az idén csak földmunkát végeznek, jövőre hat méter széles asz- faltúton gördülhetnek a ko­csik. — A közeljövő témáiból? — örömmel újságolom, hogy a Lajos-forráshoz veze­tő utat jövőre korszerűsítjük. Az erős nagy emelkedőket ki­iktatjuk, illetve mérsékeljük és érdes aszfaltburkolattal látjuk el. A Pest megyei Kőbánya és Útépítő Vállalat főmérnöke: — A Pokol-csárdától a Du- na-partig hat méterre bővít­jük az utat. A m.i dolgunk lesz a kompkikötő, illetve révlejáró elkészítése is. A je­ges ár fellazította, megbontot­ta a köveket Októberben lesz itt az ideje, amikor a legala­csonyabb a víz. — A többi? — Szigetmonostor aszfalt- burkolatú szép centrumot kap. Jövőre tovább folytatjuk horányi üdülő felé. Hasonló missziónk adódott Szobon, a tanács előtt igen széles úttes­tet készítettünk. ÜJ UTAKON... Aszfaltburkolat Szigetmonostoron — Egyirányú átmenöforgalom Cegléden — A várható legfrissebb esemény? — Ma Törteién egy 600 mé­teres aszfaltozott vonalat adunk át, amely egy baleset- veszélyes, erős kanyart vág le. Cegléden jövőre befejeződő munkálatokkal új forgalmi rend feltételeit teremtjük meg: kirekesztjük a város- központon átvonuló, sok ve­széllyel járó forgalmat. Há­romkilométeres új vonallal jövőre egyirányú közlekedés kerüli meg a települést, észa­kon, illetve délen. t- gy. ^ASSASSSXSSSSr/ySSSSfSSSSYSSSSSSSSSSSSSSS I Piros mackó f $ 2 ^ Arról a piros, pasztellkék és í rózsaszínű, egy-négyéves '/ S csöppségeknek való, kötött £ s mackóról van szó, amelyet^ § évekig sem látni, sem kapni ^ ^ nem lehetett, az üzletekben. A í színes gyapjúholmikat hiába y s keresték a kismamák, helyet- í N tűk kénytelenek voltak, ki- /. S ősiknek, egyáltalán nem illő, £ § sötétkék, barna vagy egyéb £ \> komor • színű garnitúrákat vá- £ súrolni. Ugyanez volt a hely- í szét a kisfiú-öltönyökkel is\y S ezeket mindössze háromféle, / S de főleg sötétkék, színben / ^ árusították. ' ^ Most, hogy az idei „leges- • ^ legutolsó” kedvezményes vá- £ sárt meghirdette a kereskede- £ S lem, az évek óta nem létező- £ S nek hitt gyermekruhák szín- Y S pompás változatokban garma- y S dával jelentek meg a kiraka- £ § tokban, 40—50 százalékkal ala- £ ^ csonyabb áron. ^ Az öröm után — hogy végre' ^ vásárolhatnak, méghozzá 100 forinttal olcsóbban piros mac-, S kót — a kismamák azért el- í S gondolkoztak: vajon miért/ S hevertek ezek a nagyon is ke- ' § lendő cikkek eddig a raktá-;. rakban? ^ f. P) J ^SSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

Next

/
Oldalképek
Tartalom