Pest Megyei Hirlap, 1965. szeptember (9. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

1‘i.at IIKC.Vtl 'tJÚrlap 1965. SZEPTEMBER 1. SZERDA koronatanácsra ? »rög jobboldal választásioktól v reakciós intézkedések veszélye irály a < oldása t ko­í azonban még xavonnám minősítik az im­már hét hete tartó válság rendezésének lehetőségét. A király nehéz döntés előtt áll: felkérje-e Cirimo- kosz és Athanasszia.desz Novasz bukott miniszterelnököket a tanácsülésén való részvétel­re, és meghívja-e a baloldali EDA képviselőit? Papandreu, a törvénytelenül eltávolított kormányfő hétfőn este egy­értelműen kijelentette, hogy a koronatanácsban ne szá­mítsanak megjelenésére. A görög fővárosból érke­ző távirati jelentések sze­rint korántsem hárult el a helyzet alkotmányellenes rendezésének veszélye. A szélsőjobboldali ERE (Nem­zeti Radikális Unió) veze­tői most mindent egy lap­ra tettek fel, azon fáradoz­nak, hogy semmiképpen se engedjék a közeljövőben a parlamenti választások meg­tartását, mivel a népakarat kinyilvánítá­sa egyet jelentene politi­kai pozícióik jelentős meggyengülésével. „A legutóbbi események azonban. — Cirimokosz csú­fos bukása és a demokrati­kus jogok védelmében fel­lépő tömegek akciója — egy­értelműen megmutatta, hogy nagymértékben korlátozódott a Papandreu volt miniszter- elnököt puccsszerűen eltávo­lító elemek cselekvési sza­badsága” — állapítja meg Bragin, a Pravda tudósítója, A nyugatiak veszélyes diplomáciai játéka Nyugat-Németország legfőbb célja: atomfegyverhez jutni Az USA és Anglia terve elfogadhatatlan GENF Műszaki tanácskozás az űrutazásról Cape Kennedy Gordon Cooper és Charles Conrad, a Gemini—5 utasai délutáni a Cape Kennedy ra­kétakísérleti telepen műsza­ki tájékoztatást adtak űruta­zásukról. Tapasztalataikat magnetofonszalagra rögzítet­ték. A tudományos tanácsko­zás még 9 napig tart. Dr. Berry, az űrhajósok or­vosa elmondta, hogy Cooper és Conrad rövid idő alatt visszanyert valamit az űr­utazás során elszenvedett te­temes testsúlycsökkenésből. Pulzusszámuk és vérnyomá­suk ismét normális. A Gemini—5 űrhajót ked­den reggel szállítják Cape Kennedybe, ahol a tudósok és műszaki szakértők alapos vizsgálatnak vetik alá. Földrengés Japánban Minit a japán meteorológiai intézet jelenti, kedden a kora reggeli órákban földrengés rázta meg Hokkaido sziget keleti térségeit. A földrengés központja 117 mérföldre volt Sapporotól, a sziget fővárosá­tól keletre. A károkról még nem érkeztek jelentések. Megfékezték a kolerajárványt Iránban Teherán Az iráni egészségügyi mi­nisztérium szerint megfé­kezték a kolerajárványt, amely Irán négy keleti tar­tományában több mint há­romszáz ember halálát okoz­ta. Katasztrófát okozott a gleccser A mentők is veszélybe kerültek Saas Fee A dél-svájci Zermatt köze­lében hétfőn délután glecs- cseromlás történt A jég-, hó és sziklatömeg a Saas-folyón épülő vízi­erőmű felvonulási épüle­teire, munkásszállásokra, valamint az étkezdére zú­dult és több mint 100 em­bert eltemetett. A mentőosztagok eddig egyelőre öt holttestet tudtak a felszínre hozni. A legújabb jelentések szerint 96 munkás és mérnök a szerencsétlenség idején eltűnt, s minden bi­zonnyal életét vesztette. A katasztrófa színhelyén kedden reggel megszólaltak a szirénák, mert az Ailalin-gleccser a haj­nali órákban ismét moz­gásba lendült és a mentő­ket is közvetlen életve­széllyel fenyegette. Rövid időn belül elszállítot­ták a helyszínről a mentés­ben résztvevő ezer katonát, rendőrt, tűzoltót, alpesi veze­tőt. A hatóságok ideiglenesen beszüntették a mentési mun­kálatokat. A tizenhéthatalmi leszerelé­si értekezlet keddi ülésén Ca- rapkin szovjet küldött szólalt fel. A konferencia szovjet társelnöke elutasította az amerikai javaslatot. Mint ismeretes, Foster két héttel ezelőtt beterjesztett ja­vaslatának lényege, hogy a nukleáris hatalmak kötelezik magukat, hogy nem adnak atomfegyvereket a nem nuk­leáris hatalmaknak, míg a nem nukleáris hatalmak meg­ígérik, hogy nem szereznek meg fegyvereket. Carapkin kijelentette, hogy egy ilyen javaslat, amely nem akadályozza meg, hogy Nyugat-Németország az MLF, vagy más hasonló egyezmény keretében atomfegyverhez jusson, nem elfogadható. Kijelentette, az Egyesült Ál­lamok és Anglia akadályoz­za a leszerelési tárgyalások előrehaladását az ésszerű szovjet javaslatok automati­kus elutasításával és olyan javaslatok előterjesztésével, amelyekről már eleve tudják, hogy a Szovjetunió számára elfogadhatatlanok. Az ilyen javaslatok között említette a legutóbi amerikai tervezetet is. Felszólalása során foglalko­zott a nyugatnémet álláspont­tal. Kijelentette: A bonni kor­mány ellenzi a kelet—nyugati leszerelési tárgyalásokat, majd rámutatott: Nyugat-Németország még egyetlen leszerelési javas­latot sem terjesztett elő. Nyugat-Németország minden­áron atomfegyverekhez akar jutni, s az angol és amerikai javaslat, amely látszólag az atomfegyverek terjedésének megakadályozását tűzte ki cé­lul, hátsó kaput nyit a nyu­gatnémet törekvéseknek — je­lentette ki. Nyugat-Németország nem­csak tekintélyokokból akar atomfegyverekhez jutni, revansista milita­rista céljai vannak, s ez a legnagyobb mértékben veszélyezteti a világ biz­tonságát. A szovjet küldött hangsú­lyozta, hogy Nyugat-Német­ország atomfegyverekkel akarja területi igényeit kielé­gíteni és az európai status quót megváltoztatni. Carapkin ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy - az NSZK által kirobban­tott esetleges fegyveres összetűzések atom-világ­háborúba torkollhatnak. „Éppen ezért a világ békéjé­nek és biztonságának fenn­tartásában a legfontosabb té­nyező Közép-Európa stabili­tásának biztosítása — hangsú­lyozta a szovjet diplomata. idegesség a Beszerelési tárgyalások miatt Bonn A „biztonsági probléma kezd egyre nagyobb szerepet játszani a bonni politikában’’ — hangsúlyozza hétfőn a nyu­gatnémet sajtó. A „biztonsági probléma” alatt természetesen azok az aggályok értendők, amelyeket Bonn a genfi kon­ferencia esetleges fejlemé­nyei miatt táplál. Bonn a „biztonsági probléma” ürügyét arra használja fel, hogy han­gulatot keltsen az önálló atomfegyverkezés mellett. ADENAUER NEM VÁLTOZIK Adenauer volt nyugatné­met kancellár az NSZK-ban folyó választási kampány al­kalmából éles hangon bírál­ta a nyugati szövetségeseket. Na gy-Bri tan n iának azt ve­tette szemére, hogy kivonja az NSZK területéről a nuk­leáris fegyverekkel felsze­relt csapatait, pedig azt megelőzően Nyugat-Német­ország megígérte, hogy száz­millió font sterlinggel hozzá­járul az ott állomásozó bri csapatok fenntartásához. JOHNSON SZEMÉLYES NYOMÁSÁRA elhalasztották az amerikai acélsztrájkot WASHINGTON Az amerikai fémipari sztrájkot, amelynek kedden éjfélkor kellett volna meg­kezdődnie, nyolc nappal elha­lasztották. Erről Johnson el­nök számolt be a rádió és televíziós beszédében. Kö­zölte, hogy a szakszervezetek és a vállalkozók képviselői megállapodtak a válság el­hárítását célzó tárgyalások további nyolcnapos folytatá­sában. Újabb szőnyegbambázások Dél-Vietnamban (Folytatás az 1. oldalról) elnöke hétfőn a Vietnami Ha­zafias Front Központi Bi­zottságához intézett üzenetben üdvözölte az észak-viet­nami fegyveres erőket ab­ból az alkalomból, hogy elpusztították az 500. be­hatoló amerikai gépet is. (20) — Kuss — felelt a biztos higgadtan. — Úgy tudom, ilyenkor helyszínrajzot is illik készíte­ni... Úgy értem pontosan le­írni, hogy történt az eset — mondta továbbra is esdeklő hangon a szemüveges. — Nyughasson már ... Mi­nek pofázik mások dolgába? — Már megbocsásson de... — Kuss, ha mondom ... — Ez nem eljárás mégsem... — Most már aztán elég! Van pofája a rendszert szid­ni?! — Azt hiszem rosszul hal­lotta, amit mondtam, ha meg­engedi — szólt a szerény em­ber és zsebéből egy vékony kis könyvet húzott elő. A rendőr először bambán bá­mult maga elé, majd hapták- ba vágta magát, szalutált és dadogott. — Nem tudtam, hogy poli­tikai nyomozó tisztnek tetszik lenni. Elnézést őrnagy elvtárs, ezer bocsánat. — Legyen szíves és írjon pontos jelentést az esetről. — Máris készítem a hely­színrajzot! És felírta még az útjelző póznákat is. Nincs azonban mindig kéz­nél egy ilyen őrnagy és az autósoknak így csak ritkán le­hét igaza. Ha maszek, akkor még rosszabb. Ez úgy van, mint Amerikában a színes bő­rűekkel. A félvér sem ember, a néger pedig még kevésbé. Mindezzel csak azt akartam mondani: áltatás, hogy az autó veszélyes üzem. Kérdem: mennyivel veszély­telenebb például az orvosi hi­vatás? Talán nem hallottak olyan eseteket, hogy a kissé mélázó sebész, a beteg gyom­rában felejtett egy ollót, vagy egy gumikesztyűt? Százszám­ra tudnék ilyen balfogásokat felsorolni. Kinek jutna mégis eszébe megleheltetni a műtét előtt az orvosokat, hogy nem ittak-e pálinkát vagy bort az előző nyolc órában? Senkinek. Miért leheltetik akkor a gép­kocsivezetőket? Talán az ke­vésbé veszélyes, ha az orvos részeg? Ilyen esetben nem kellene elvenni tőle is leg­alább egy betétlapot? S egyál­talán, miért nem rendszeresí­tik más foglalkozási ágak­nál is a betétlapokat? A múltkor kísérletezett egy vegyész és végül felrobban­totta az egész laboratóriumot. Mégsem jutott senkinek eszé­be elszedni a jogosítványát, mint barátomét, aki pedig csak néhány kiló poshadt pa­radicsomot tolt a kirakatból a pult mögé. Megállapították, hogy a vegyész egy tizedet té­vedett a számításaiban, s fel­szólították, hogy legközelebb gondosabban számoljon. Más­nap egy kőművesbrigád szo­cialista felajánlást tett, hogy rohammunkával felépíti a la­boratóriumot, s ezzel el volt intézve az ügy. Nyilvánvaló tehát, hogy e furcsa megkülönböztetés egye­dül csak a gépkocsivezetőket sújtja, és hangsúlyozom: mélyen igazságtalanul. Jól meggondolva a dolgot, más foglalkozási ágakban még na­gyobb szükség lenne ily szi­gorra. Elsősorban olyan fog­lalkozásokra gondolok, ame­lyeknek sok emberre van ha­tásuk. Vegyünk például egy gyárigazgatót, — ő is vezető, akár a sofőr. Csinálhat ő is olyan karambolt, amelyet az­tán egy egész minisztérium sem tud kinyögni, évekig. Úgy lenne igazságos tehát, ha az igazgató is köteles lenne be­tétlapot hordani magával, s egy-egy csin után leadni az il­letékeseknek. Ha elfogy mind a három betétlapja, akkor be­vonják a jogosítványát, és nem vezethet többé. Szóval úgy jár, mint sok gépkocsive­zető. Még fontosabb ezt a rendszert a politikai életben is bevezetni. Ki tagadja, hogy egy rossz politikus nagyobb kárt okozhat, mint egy ámok- futó teherautósofőr. Ha nem fékez, vagy kanyarodik idő­ben, olyan bukfenc lehet belő­le, hogy ehhez képest egy or­szágúti baleset, kedélyes is­merkedési délutánnak tűnhet. Ezt azonban nem is kell ma­gyaráznom, tudja mindenki. Ezért is csodálkozom, hogy mindeddig nem orvosolták a sofőrök gondjait. Mert bár­mennyire más egyesek véle­ménye: emberek ők is, s az al­kotmány egyenlőséget biztosít a számukra is. Tévedés ne essék, én nem a KRESZ, a betétlap és a szigór ellen vagyok. Sőt! Elismerem, hogy akkor lesz igazán jó vi­lág, ha minden vezetőtől, le­gyen az autós, vagy igazgató, egyforma keményen megköve­telik a szabályok betartását. Szóval csak azt akartam mon­dani: ne kivételezzünk. S most kérdezhetik: miért lettem mégis sofőr? Egyrészt, mert élni kell. Enni kell. Mert nem vagyok egy Gandhi. Ki sem bírnám negyven napig ét- len-szomjan. Őszintén szólva nem is akartam ezt kipróbál­ni. Másrészt ennek a munká­nak azért megvannak a maga szépségei. Amíg az ember sza­badlábon van, addig utazhat, országot láthat, s ez nem rossz időtöltés, S a nők! Imádják az ‘autósokat. Olyan varázsuk van a gépkocsivezetőknek, mint hajdan a legsnájdigabb huszártiszteknek. Egy sánta, púpos sofőrismerősöm har­minc napig feküdt a Szövet­ség utcai poliklinikán, mert egy balatoni körutazás során súlyos kéjmérgezést kapott. Lehet, hogy a benzinszag te­szi, de tény, hogy ahol egy autó pöfög, esőstől jönnek a riadtam fel. Nekihajtottam 5 egy vályogfalú parasztháznak. $ Éppen a szoba közepén kötőt- $ tem ki. $ öreg gatyás paraszt ugrott^ ki az ágyból és éktelenül üvöl- 5 tözött: ^ (Folytatjuk) \ nők. Állítom, hogy egy Chev-j rolettel nálunk háremet lehet-! ne alapítani. Tehát akadt néhány okom,; hogy a sofőrség mellett kössek j ki. A 21-es számú AKuV-j nél alkalmaztak, kantam egy! hosszú orrú, nyolctonnás h at- j ra-Diesel teherautót. Olyan ez,: mint egy tank. Hegyeket leheti elhúzni vele. Emlékszem, volt! úgy, hogy kétszáz kilométert megtettem már és nagyon el-; álmosodtam. Amugyis estele­dett. Az országút hirtelen ka­nyarodott és én egyenesen mentem tovább. Szerencsére nem volt mély az árok. Szóval negyven kilométeres sebesség­gel robogtam a nyílt mezőn. Óriási recsegésre, ropogásra Nguyen Cao Ky dél-vietna­mi miniszterelnök keddi nyi­latkozatában drákói intézke­déseket helyezett kilátásba ar­ra az esetre, ha a diáktünte­tések folytatódnak. Mint is­meretes, az elmúlt napokban szá­mos dél-vietnami város­ban részint kormányelle­nes, részint a katonai be­> hívások ellen tiltakozó j tüntetések zajlottak le. ! Minthogy igen sok tüntető cso- i port elsősorban Nguyen Van ! Thieu államfő távozását kö- j vetelte, saigoni megfigyelők j azt várták, hogy Ky minisz- 1 terelnök, akinek az államfö- 1 vei számos nézeteltérése van, ! „elnéző” lesz a tüntetőkkel J szemben, vagy legalábbis a ! maga céljaira fordítja a tilta- ! kozó mozgalmat. A kormány- J fő azonban megvédte Nguyen $ Van Thieu-t, kijelentve, hogy ! 5 a politikai döntésekért a $ dél-vietnami vezetőség közösen felel, s 5 s mindennemű „rágalmazó- 5 kampányt” erőteljes rendsza- 5 bályokkal torol meg. s 5 Cabot Lodge amerikai nagy- $ követ kedden bejelentette, I hogy $ Edward G. Lansdale „ge- $ rillaháború-szakértőt” ne- ^ vezték ki annak a bizott- $ ságnak az élére, amely el- $ lenőrzi majd a dél-vietna- ^ mi „pacifikálási program” i végrehajtását. S 5 A nyugalmazott repülőtiszt — ^ Cabot Lodge tanácsadója — a $ dél-vietnami kormány mel- ^ lett működő egyik amerikai ^ összekötő bizottság élére áll. J Saigonban kedden közölték. ^ hogy Dél-Vietnamban szolgá- ^ ló amerikai, továbbá más kül- V földi katonai személyek illet- $ ményét ezután különleges ka- $ tonai pénznemben folyósítják, $ hogy megakadályozzák a dol- I lár kiáramlását Dél-Vietnam- 5 bői. A tehetős dél-vietnamiak ! ugyanis a feketepiacon felár­> ral megvásárolták az ameri- ! kai katonák dollárkészleteit, s ; az amerikai dollárt külföldi j bankokban helyezték el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom