Pest Megyei Hirlap, 1965. augusztus (9. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

MEGYEI zAírtap 1965. AUGUSZTUS 1, VASÁRNAP SZCZECIN BATOR Szczecinben ünnepélyesen búcsúztatták az óceánontúli természetbúvárútra induló lengyel „Bátor” vitorlásjach­tot. A hajó, 15 hónapos útján megkerüli a dél-amerikai kon­tinenst A „legénység” óceáno- gráfiai és geológiai kutatáso­kat végez majd. TEHERAN Vesztegzár Az iráni kormány veszteg­zár alá helyezte az ország északkeleti részének három tartományát, ahol járványsze- rűen fordulnak elő a kolerá­hoz hasonló megbetegedések, j amelyek eddig 80 esetben végződtek halállal. A bejelen­tés szerint megkezdték a vé­dőoltásokat. Héttőn AMERIKAI KATONAI TANÁCSKOZÁS KEZDŐDIK HONOLULUBAN A nyugati hírügynökségek szombat reggeli jelentésükben közük, hogy a dél-vietnami hazafiak folytatják harci tevé­kenységüket, s támadásaikat főként Saigon közvetlen kö­zelében hajtják végre. Két nagyobb partizánkötelék a dél-vietnami fővárostól hat, illetve tíz kilométernyire őr­tornyokat támadott meg és veszteségeket okozott a kor­mánycsapatoknak. Néhány kilométernyire északkeletre Saigontól, Bien Hódnál ausztráliai katonák vívtak több órás tűzharcot a hazafiakkal. Az ország északi részén, a fővárostól 575 kilométer­nyire a partizánok felrob­bantottak egy 600 méter hosszú hidat és ily módon teljesen elvágták a Cau Lauhoz vezető fontos főútvonalat. Dél-vietnami ka­tonatisztek közölték, hogy leg­alább két hét szükséges a híd helyreállításához. A forgal­mat addig a Thu Bon folyón — a híd hiányában — kom­pokkal próbálják lebonyolí­tani. Saigontól 100 kilométernyi­re északra amerikai vadász­bombázók intézték támadást a dél-vietnami hazafiak egyik feltételezett központja ellen. Szombaton reggel dél-viet­nami repülőgépek ismét beha­toltak a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság légiterébe és a demilitarizált övezettől 220 kilométernyire északra terror­bombázásokat hajtottak végre. A Johnson elnök által meg­Vendégeink : Guinea Az 1965. július 30-án Sekou Toure vezetésével hazánkba érke­zett párt- és kormányküldöttséggé) egy olyan afrikai állam képviselőit látjuk vendégül, amely mind po­litikailag, mind gazdaságilag kö­vetkezetesen független alapokon áll. 1958. szeptember 28-án zajlott le . az a történelmi népszavazás, 110 ezer holdon learatva | amely 68 év után megnyitotta Guinea függetlenségének kapuit. Guinea kilépett a Francia Nemzet­közösségből, s egy sor jelentős re- | formmal elindult függetlenségének világszerte nagy érdeklődést ki­váltó útján. A 245 857 négyzetkilométeren el­terülő ország földrajzilag négy zó­nára osztható. A part menti rész (Alsó-Guinea) tengeröblökben és folyókban gazdag terület, Közép- Guinea járhatatlan, szakadékos hegyvidék. Felső-Guinea tágas fennsík, míg Libéria és Elefánt­csontpart mentén a ma még ki­használatlan, erdős övezet húzó­dik. Lakóinak száma 3 360 000, fő­városa: Conakry. Az ország fő ipari nyersanyaga a vas és bauxit. Előfordulásuk rendkívül gyakori és szinte „nyer­sen” szórják a szállítóeszközbe a magas vasérc és bauxittartalmú kőzetet. Feldolgozásuk külföldön történik, miután csak Fria város­ban működik jelentősebb timföld- feldolgozó üzem. A gazdasági élet másik jelentős alapját a gyémánt­termelés és nemesfémbányászat képezi. Közel 40 000 gyémántásó kutatja primitív eszközökkel a nyers drágakövet, melynek jelen­tős része ma még szintén a kül­földi felvásárlókhoz kerül. Guinea vezetői népük elé a gyarmatosítás maradványainak felszámolásán keresztül az ország gazdaságának megerősítését és a kulturális színvonal emelését tűz­ték feladatul. A Magyar Népköz- társaság ehhez adott eddig és ad ma is Guineának baráti segítséget. hirdetett fokozott katonai in­tézkedések megvitatása vé­gett magasrangú amerikai ka­tonatisztek rövidesen ta­nácskozásra ölnek össze Honoluluban. Westmoreland tábornok, a dél­vietnami amerikai csapatok parancsnoka szombaton Sai­gonból Honoluluba repült. Hongkongban csatlakozott hozzá Taylor, a lemondott nagykövet is, aki három napot tölt Hawaii-ban, majd haza­utazik Washingtonba. A hono­lului megbeszélésen Sharp tengernagy, a csendes-óceáni amerikai csapatok parancsno­ka fog elnökölni. Úgy hírlik, hogy a tanácskozás hétfőtől péntekig tart. Szombaton délelőtt az ame­rikai légierő ismét bombázta Hanoitól 120 kilométerre a Thanh Hoa-i villamoserőmű­vet. Amerikai hivatalos közlés szerint szombaton este két újabb támadást intéztek a VDK területe ellen. Saigonban szombaton este bomba robbant az ausztráliai katonák laktanyájával szem­ben. REPÜLŐ-STATISZTIKA A statisztikák újólag megerő­sítik: a közhiedelemmel ellentét­ben a repülés rendkívül bizton­ságos közlekedési forma. A nemzetközi polgári repülés­ügyi szervezetnek a Neues Zürcher Zeitungban közölt ada­tai szerint a világ légitársaságai (a szocialista országokon kívül) az utóbbi másfél évtizedben évi 20—32 szerencsétlenséget jelentet­tek. Tavaly például 21-et. A tra­gédiáknál elpusztult utasok szá­ma 365 és 847 között mozgott. Figyelembe véve, bogy a gépek száma, befogadóképessége, a lé­gi utasforgalom rohamosan nö­vekszik, a mérleg a szakemberek szerint kedvező képet mutat, kü­lönösen, ha az országúti baleseti statisztika riasztó adataival ha­sonlítják össze. Az elmúlt évben százmillió — úgynevezett — utaskilométerre 0,38 halálos baleset Jutott, vagy másképpen kifejezve, elméletben 47, évi, megszakítás nélküli re­pülés után számíthat rá az utas, hogy balesetnél életét veszti. A statisztika szerint az elmúlt öt év baleseteinek zöme a robbanó­motoros gépekre esett, legcseké­lyebb a balesetek aránya a su­gárhajtású gépeknél. ROMA 52 millió 639 ezer Olaszországnak május vé­gén 52 639 000 lakosa vol*t, je­lenti az oLasz állami központi statisztikai hivatal. INDEPENDENCE Mediccure-iörveny A Missouri-állambeli Inde­pendence városában Johnson amerikai elnök pénteken alá­írta az idős amerikai állam­polgárok társadalombiztosítá­sáról szóló, úgynevezett Medi- care-törvényjavaslatot. A törvény csökkenti a 65 éven felüli amerikaiak orvosi ellátásának költségeit, az in­tézkedés 18 millió személyt érint. Johnson az aláírás al­kalmából megjegyezte: „Nem csupán a törvényjavaslat elfo­gadása csodálatos, hanem az is, hogy ennyi évig tartott”. BRÜSSZEL Megoldódott a belga politikai válság Bizalmat kapott az új kormány Egész éjszaka tartó politikai vita után a belga alsóház szombaton reggel 131 szavazat­tal 65 ellenében bizalmat sza­vazott Pierre Harmel keresz­tényszocialista és szocialista koalíciós kormányának. Harmel kormányának meg­alakulásával a háború utáni Belgium leghosszabb politikai válsága oldódott meg, amely akkor robbant ki, amikor a ke­resztényszocialisták és szocia­listák korábbi koalíciója a má­jusi általános választásokon nem kapta meg a kétharma­dos többséget, s így nem tudta végrehajtani a vallon és a flamand népcsoportok autonó­miájának megadását célzó al­kotmányreformot. Casanova mégsem volt Casanova ? Giovanni Gia­como Casanova halála után 200 évvel most egé­szen más színben jelenik meg az utókor előtt. Kide­rült, valójában nem is volt kalan­dor és lelkiisme­retlen nőcsábász. Hírnevét megha­misították, mégpe­dig a következő körülmények kö­zött: Casanova a Waldsein gróf dux-i kastélyában irta emlékiratait. Könyvtárosa volt a kastélynak és ott is halt meg. Jean Lafargue, Casanova első pá­rizsi kiadója át­alakította az em­lékiratokat, úgy hogy megfeleljen ez az akkori elő­kelő francia társa­dalom ízlésének. Számos pikáns részletet csempé­szett a szövegbe. Mondadori olasz kiadó most újból kiadja Casanova emlékiratait a be­toldások nélkül. SZÖUL Halálos ítéletek A dél-koreai törvényszék Pák Csőn Hi elnök elleni ál­lamcsíny előkészítésének vád­jával halálra ítélt két ezre­dest CSOKOLÁDÉ­STATISZTIKA A világon 1954-ben 800 ezer tonna csokoládét fogyasztot­tak. Ez a mennyiség Í961-ben 1 024 000 tonnára emelkedett, az idén pedig a becslések sze­rint 1 400 000 tonna lesz. (Folytatás as 1. oldalról.) van elegendő, csak igénybe kellene venni. Más — a talajmunkákban elmaradó járásra is jellemző, ; ■hogy nem használják ki aj rendelkezésre álló gépeket. J •Ezzel magyarázható, hogy a J nyári mélyszántás is vontatót- ! tan halad. J A megyei operatív bizottsági! elnöke, dr. Pénzes János, a ! legsürgősebb teendőket az! alábbiakban összegezte: Továbbra is teljes erőt ! igényel az aratás. Most már a szobi járásban is : -beérett a búza, s itt még igen j nagy terület learatása vár; egy-egy kombájnra. A más já- ; fásokban felszabaduló gépek! egy részét a szobi járás közös! gazdaságaiba irányítják. A ! gépátcsoportosítást az opera- ! tív bizottság, illetőleg a me- ! gyei aratási ügyelet menet-: közben a szükség szerint bo- i nyolítja. Nyomatékosan hangsúlyoz- | ta dr. Pénzes János, hogy a talajmunkák meggyorsí- ! tása határozott intézkedé- i seket igényel. A megyei operatív bizottság j az elkövetkezendő napokban ! a munkákkal hátrább tartó! járásokban, főképpen a nagy- j kátai járásban vizsgálja meg,: } . . ■ ■' ■ ■ - ■ --------------- — ■ - ■ ■■■■ ! * Spá rgarendszer Az amerikai Lockhaven: börtönben hat rab igen ötle-; tes módszerrel szökött meg, i hogy éjjelente folytathassa i „mesterségét”, majd hajnal- i tájt visszatérjen a cellájába. ; Egy bonyolult spárgarend-1 szer alkalmazásával meg tud-1 ták akadályozni, hogy a cél- \ lájk automata zárja este lám­paoltás után teljesen bezárul­jon. Ilyenformán ki tudtak szökni és egyenest a börtön­ből jövet, kifosztották a kö­zeli üzleteket. A reggeli névsorolvasásnál valamennyien hiánytalanul jelentkeztek. Csupán a zárak időszakos ellenőrzésével jöt­tek rá a mesterkedésekre. hogyan tucmax a közös gazda­ságok az elmaradást minél hamarabb pótolni. s. p. A Bomba (26-) Hogyan és hová? „Az atomfegyver lehetővé teszi az emberekkel való takarékosságot.” (Eisenhower) A háború véget ért. A népek békét akartak, megkezdték a háború ütötte szörnyű sebek begyógyítását. A világ re­ménykedett: mindaz, ami volt, nem ismétlődhet, s bár mind­jobban felismerte, hogy Hiro­sima után más lett a világ, de azt is tudta, a történelem­ben a végső szót mindenkor a népeknek kell kimondani. A katonák lassan hazatértek. Er­re várt az 509. csoport is. Hiá­ba. _l^áívcicia vetet G roves tábornok vigyázott arra, nehogy munka nélkül maradjon. Beadványai, terve­zetei már ott feküdtek a leg­illetékesebbek íróasztalán, s pillanatnyi kétsége sem volt afelől, mi lesz a sorsuk. Ezt már régen eldöntötték azok, akiket reggelente luxuskocsi­jaik a Wall-Streetre röpíte­nek: az atombombában rejlő üzlethez képest minden más business eltörpül, az acélban, olajban, gumiban, bármiben rejlő haszon semmi ahhoz mérten, ami az atomban rej­lik. Groves várt, tudta, nem so­káig kell várnia. Míg a döntésre várt, kirán­dulást szervezett: cinikus lo­gika ötlete volt, menjenek el az 509-esek „jutalomkirándu­lásra”, nézzék meg a két vá­rost, Hirosimát és Nagaszakit. A csoport nem túl nagy lelke­sedéssel fogadta a hírt, igaz, míg hozzájuk eljutott, már csak Nagaszakiról volt szó. Itt ugyanis a bomba a vártnál jó­val kisebb hatást fejtett ki, s a hadügyminisztérium lé­lektani szakértői úgy vélték, ennyi is — elég lesz. Az 509. csoport tagjai szeptemberben végignézték az egyik várost, amelyet — ők tettek rommá. Többségüknek ez az egy város is elég volt.. . Másfajta vendégek is elin­dultak a két meggyötört vá­rosba. Farrel tábornok veze­tésével 1150 tagú vizsgáló „csoport” — ez volt a hivata­los amerikai neve! — érkezett szeptember elején Japánba, hogy a legaprólékosabban fel­mérje a bombák hatását, ered­ményét! A csoport jelentését sohasem tették közzé, az még ma is szigorú államtitkot ké­pez. A benne foglaltakról azonban néhány részlet mégis kiszivárgott. Lehetetlen hűen visszaadni azt, amit százezrek pusztulása, épületek tízezrei­nek rombadőlése, egész város­negyedek elhamvadása jelent. A számok szárazak, mégis so- katmondóak. A Hirosimában bekövetkezett pusztulásról ér­zékletes képet ad az alábbi, a jelentésből származó idézet: „A Hirosimában élő 330 orvos­ból 260 nem tudott többé a se­besülteken segíteni. A 2400 ápolónő és elsősegélynyújtásra kiképzett személy közül több, mint 1800 egyetlen pillanat alatt halt meg. A 45 kórházból 42 elpusztult, de a megmara- dottak sem voltak olyan hely­zetben, hogy újabb betegeket vegyenek fel. így volt ez min­denütt ...” A vizsgálatot végző csoport­tal ott voltak a titkos szolgá­lat tisztjei is. Nyilvántartásba vettek mindenkit, aki a bomba robbanási körzetében tartóz­kodott. Lefoglaltak minden anyagot, írást, fényképet, amely a bomba robbanásáról, illetve az azt követő esemé­nyekről készült. Százával hall­gatták ki a szemtanúkat, hal­dokló embereket faggattak a kórházi ágyon, orvosokat fe­nyegettek meg, ne merjék köz­zétenni tapasztalataikat. Far­rel tábornok futárjaival új és új iratcsomagokat, fényképe­ket küldött Grovesnak. Farrel szeptember 12-én Tokióban sajtóértekezletet tartott. Kér­déseket nem lehetett felten­ni... Monoton hangon néhány adatot sorolt fel, amelyek azó­ta is hivatalos amerikai ada­toknak számítanak, s amelyek százhatvanezer halottról nem veszijek tudomást, majd több­ször is hangsúlyozta: a bizott­ság semmiféle bizonyítékát nem találta annak, hogy a bombák robbanásakor radio­aktivitás keletkezett volna. Farrel tábornok seregnyi bi­zonyíték birtokában volt — ennek ellenére állított ily&t! Szeptember 10-én a nagaszaki fogolytáborban huszonnégy holland katona halt meg — sugárfertőzésben! A japán or­vosok százával mutatták meg a csoport tagjainak a sugár- fertőzést kapott, haldokló em­bereket. Farrel minderről nem nyilatkozott! És hogy lehetet­lenné tegyék az igazság kide­rítését, a sajtóértekezleten el­hangzottakon kívül a legszigo­rúbb hírzárlatot rendelték el az erre vonatkozó anyagokra, a japán orvosoknak pedig megtiltották (!) az életben ma­radottak kezelését! Amerikai felügyelet alá helyezték a be­tegeket, elkoboztak minden addigi vizsgálati anyagot, olyan alaposak voltak, hogy még a halottakból készített anatómiai preparátumokat is elszállították az Egyesült Álla­mokba. A gyilkos a tetthelyen igyekezett minél kevesebb nyomot hogyni... Szeptember végén Groves megkapta tervezeteire a jóvá­hagyást. Elégedetten szemlél­te a vaskos iratcsomót, amely­nek tetején ez állt: Operation Crossroad, azaz Kálvária Mű­velet. A Kálvária Művelet a további atomkísérletekre vo­natkozó terveket, illetve intéz­kedéseket foglalta össze. A cí­met joggal vehetnénk jelké­pesnek is: ám ezt a kálváriát sajnos nem a tábornokok, ha­nem — a világ járta végig! • eberiil a történelembe bát élesítő tengerészkapitány, aki most már Parsons ellen­tengernagy volt! A néhány hónap alatt szédületes karriert befutó tiszt — Grovesszal egyetértésben — új parancs­nokot nevezett ki az 509. cso­port élére. Tibbets ezredes, a nemzeti hős kénytelen volt megelégedni az Enola Gay parancsnokságával, s tudomá­sul venni, hogy beosztottja lett Blanchard ezredesnek, aki már az első eligazításkor, be­mutatkozásakor tisztázta: egyetlen dolgot tűr meg az egységnél, a feltétlen és azon­nali parancsteljesítést, Négy hónapon keresztül folytatták a már untig ismert gyakorlóre­püléseket. Blanchard nem adott napnyi pihenőt sem, minden eszközzel bizonyítani akarta: nem véletlenül bízta rá Parsons a dicsőséges fiúk vezetését! A tervben foglaltak alapján az eddigieknél is bővebben ömlött a pénz, Groves a szó szoros értelmében korlátlan lehetőségekkel rendelkezett. Az 509. csoportot szabadsá­golták — bizonytalan időre. A szabadság azonban mind­össze — három hétig tartott. A laboratóriumokban, s az atom­gyárakban olyan jól ment a munka, hogy a csoport is meg­kezdhette az előkészületeket. 1946 januárjában elhagyják Tiniant, új állomáshelyük: Roswell Airfielden, Űj-Mexi- kó. Alig ötven kilométerre vannak attól a helytől — ek­kor már nemzeti emlékhellyé nyilvánították! — ahol felrob­bant az első atombomba. A csoportot eredetileg a régi gyakorló repülőtérre, Wando- werbe akarták irányítani, de kiderült, hogy ott már kísér­leteznek — a németektől zsák­mányolt V—1 és V—2 raké­tákkal ... Az Operation Oossroadot katonai-műszaki részről ál­talunk már ismert személy irányította: a hirosimai bom­1946 májusának végén ismét költözködött a csoport. A Kwajalainen-szigetre, a Mar- shall-szigetcsoport egyikére repültek, s innét feiszállva folytatták gyakorlataikat. Köl­tözködtek azonban mások is — szintén parancsra... A Bi kini-szigetcsoportocskat 167 bennszülött lakójával szedet­ték össze szegényes cókmók- ját, s parancsolták fel őket egy amerikai cirkáló fedélze téré, amely elfüvarozta a meg szokott és szeretett helyről ; síró és keserű embereke több száz kilométerrel távé labbra. Bikini — célpont let Az 509. csoport gépeinek cél pontja. Az újabb atomrobbar tások célpontja, az a hel- ahol nemsokára ismét égne emelkedett a gombafelhő .. Bikini azóta beker ít a törté nelembe. A háború megszál­lottjai szívesen alkalmazzák i „bikinizálás” kifejezést, min' vágyálmaik megvalósítóját, e népek szemében viszont Bik: ni jelképpé, intő, íigyelmezte' jelképpé nőtt. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom