Pest Megyei Hirlap, 1965. augusztus (9. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

A.Za'M «mp PLSl MíGYH BIZOTTSÁGA 'FS A-MF G y E I TANÁCS LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM ÁRA 80 FB3JUFR 1985. AUGUSZTUS 1, VASÁRNAP SEKOO TOÜRÉ MEGKOSZORÚZTA A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKMŰVÉT PEST MEGYEI VILÄ8 PROLETÁRJAI* EGYESÜLJETEK i A guinea! párt- és kormány- küldöttség, amely Sekou Tou- rénak, a Guineái Demokrata Párt főtitkárának, a Guineái Köztársaság elnökének vezeté­sével hazánkban tartózkodik, szombaton délelőtt a Hősök te­rén megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. A koszorúzásnál jelen volt Kisházi Ödön, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Mód Pé­ter, a külügyminiszter első he­lyettese, Csémi Károly vezér­őrnagy, honvédelmi miniszter- helyettes, a Magyar Néphad­sereg vezérkari főnöke, Kömi- ves István, a Fővárosi Tanács végrehajtó bizottságának el­nökhelyettese. A koszorúzás után a Parla­mentben folytatódott a ma­gyar és guineai küldöttség tár­gyalása. NEW YORK Ciprusi vita Kedden magyar idő szerint 20 órakor Törökország kérésé­re összeül a Biztonsági Tanács és megvitatja a ciprusi hely­zetet. Törökország amiatt emelt panaszt, hogy Cipruson a parlament módosította a vá­lasztójogi rendszert, és a vá­lasztások időpontját egy évvel elhalasztotta. Hol van az a nyár? HUMORFESZTIVAL Megbukott-e a görög kormány, vagy nem? Konstantin király fogadta Papandreut A görög parlament pénteki ülése után azonnal összeült az Athanassziadesz-Novasz kormány minisztertanácsa. Háromórás izgatott tárgyalás után a kormány közleményt adott.ki, amelyben megrója Manolisz Bakladzisz megbí­zott házelnököt, mert a kép­viselők távolmaradása után hivatalosan megbukottnak nyilvánította a kormányt. A Novaszék álláspontja az —, hogy „a kormány -megjelent a ház előtt, a ház sztrájkba lépett, tehát a kormány a he­lyén marad”. Nyugati hírügynökségek szerint a parlamentet hétfőre ismét összehívják, de ez is csak abból derül ki, hogy az ülésszakot nem napolták el, hanem, csupán egyetlen ülést függesztettek fel. Mivel szombat mindig parlamenti szünnap, a kö­vetkező ülést hétfőn tart­ják meg. A király péntek este vá­ratlanul magához kérette Sztavrosz Kosztopulosz had­ügy- és korábbi külügymi­nisztert Ebből némely meg­figyelők arra következtetnek, hogy esetleg ő lenne a követ­kező miniszterelnök-jelölt A pénteki tömegtüntetések közben nem fordult elő ösz- sze csapás. A fegyelmezett tö­meg a késő esti órákban rendben szétoszlott. Szom­bat reggel Konstantin király fogadta Papandreut. Athanassziadesz-Novasz mi­niszterelnök felkért két al­kotmányjogi szakértőt, nyil­vánítson szakvéleményt ar­ról, vajon a képviselők töme­ges távolmaradását lehet-e bizalmatlansági szavazatként felfogni, másszával: megbu­kott-e a kormány vagy sem. Időközben a legellentmon- dóbb hírek terjedtek el Athénban. Némelyek tudni vélték. hogy a király feloszlatta a parlamentet. Ez „vagy új választások ki­írását, vagy inkább a dik­tatúra bevezetését” jelenti. Ezt a hírt azonban a nap folyamán a király politikai tanácsadója megcáfolta. A kormány bejelentette, hogy „tisztogatás” indult meg a központi hírszerző hivatal soraiban. Legalább 170 tiszt­viselő veszíti el állását azok közül, akiket a Papandreu- kormány nevezett ki. Tizenkét európai országból, továbbá az Egyesült Államok­ból, Tunéziából és Izraelből érkezett mintegy 300 küldött részvételével tartották meg Veronában a nemzetközi őszi­barack-értekezletet, amelyen a világ őszibarack-termelésének és fogyasztásának problémáit vitatták meg. Az értekezleten elhangzott, bogy jelenleg az Amerikai Egyesült Államok a világ leg­nagyobb őszibarack-termelője, s évenként 1,6—1,8 millió ton­nát terme’l. A második helyen Olaszország áll, amely az el­múlt esztendőben 1,3 millió tonnát termelt, szemben a tíz évvel ezelőtti 400 00 tonnával. A világ friss őszibarack­exportjának 80 százaléka még­is Olaszországból származik, mert az Egyesült Államok ter­melésének'- 50 százalékát fel-» ! dolgozott vagy tartósított for- j mában értékesítik. BEJRUT Figyelmeztetés Libanon figyelmeztetést ka-1 pott a három nyugati nagy- i hatalomtól, hogy izraeli tá- ! madásnak teszi ki magát, j ha folytatja a Jordán mellék- ! folyóján épülő vizkivételi mű 1 IIP ezer holdon wmBBKammmmaBmmmmmmimummmBmsim \ learatva „Pót© Pól-i szemlélet ss lassú talajmunka Utolsó helyen: a nogykótai járás Körülbelül 30 ezer holdról vágták le a gabonatermést az elmúlt héten megyénk terme­lőszövetkezetei — s ezzel az eddig learatott terület 110 ezer holdra növekedett A korábbi időszakhoz képest 3 százalékkal javult a ké­zi és a gépi munka ará­nya, a gépek előnyére, összességé­ben véve, amint az operatív bizottság tegnapi ülésén, Ku­sza Béla, megyei fóagronómus megállapította, a csapadékos időjárást figyelembe véve, ki­elégítő az aratás üteme. Ko­rántsem mondható ez el — még mindig! —, az úgyneve­zett járulékos tennivalókról. Noha a'szalmalehúzás vala­melyest az utóbbi napokban már gyorsult, a kazlazásnak a 32—33 százalékánál tartanak, sőt, a talajmunkákból egy hét alatt 21 százaléknyit végeztek el, — a lehetőségek, de a terv szerint is, jjóval előbb kellene már tartani. A budai járás példája bizo­nyítja, hogy ahol gondot for­dítanak az ésszerű munka- szervezésre, ott ezek a tenni­valók is nyomban követik az aratást. Buda környékén ugyanis a járulékos munkák 86 százalékát végezték el ed­dig, a ceglédi járásban 43, a dabasi járásban pedig 53 szá­zalékot. A legtöbb gondot a megyei operatív bizottságnak, de a mezőgazdaság megyei irányító szerveinek is pilla­natnyilag a nagykátai járás okozza. Ebben a járásban ugyanis sem az aratás, sem pedig a járulékos munkák nem haladnak elfogadható len­dülettel. Afféle „Pató Pál-i szemlélet1’ uralkodott el sok helyütt a kö­zös gazdaságok vezetőin, akik a „ráérünk arra még" elvet vallják. Pedig szántó traktor (Folytatás a 2. oldalon.) munkálatait. A három nyu­gati nagykövet azt tanácsolta, hogy Libanon szüntesse be ezeket a munkálatokat. A kormány azt válaszol­ta, hogy a nemzetközi jog lehetővé teszi a szóbanforgó munkákat és Libanonnak kor" látlan joga, hogy saját terü­letén folyóvizeit öntözésre használja fel. A MEN értesü­lése szerint Libanon sürgő­sen kapcsolatba lépett az *arab kormányokkal. LONDON Tűz a Temze torkolatánál A Vacuum Oil kőolajválla- latnak a Temze torkolatánál tíz éve épült korszerű kőolaj­finomítója . kigyulladt. A tűz megfékezésén a londoni tűz­oltóság 15 őrsége fáradozik. LONDON Megbukott a „Segítség!“ Londonban bemutatták a Beatles-együttes második film­jét, a „Segítség!” című komé­diát. A kritika szerint meg Sem közelíti első filmjüket, az „Egy nehéz nap után”-1, amelynek óriási sikere volt. Mit válaszol a meteorológia DÉLEN: kék az ég — NÁLUNK; esőkabát Már nemcsak a sláger kér­dezi, de a nyarat kutató s már-már egy kicsit gyászolók milliós tábora. Hová lett? — ezt kérdezzük a meteorológus­tól. — Sok biztatót nem mondha­tunk: • az elkövetkező 36 órá­ban, nem változik a most ta­pasztalható helyzet. — A hőmérséklet? — Alig emelkedik 20 fok fölé. Általában esős, borús napokkal számolhatunk. Ám nincs kizárva, hogy a vasár­nap délelőtt, vagy délután va­lamelyest kegyesebb lesz hoz­zánk. — Kutatják az okát? — Kérem az egyetemen öt évig tanulják kutatni, akkor is csak sejtenek valamit. így hát telefonon nehéz lenne ér­tékálló választ adni. Talán elég lesz a hivatalos is: Észak- Európából hűvös levegő áram­lik Európa közepére. — Remény? — Csak vigasszal szolgál­hatok, amennyiben közlöm, hogy melegebb időt jelenleg csak kontinensünk délkeleti­déli részén élveznek az embe­rek. A strandolok csak Görög­országban, Dél-OIaszországban s a Fekete-tenger vidékén lát­ják a kék eget. Ismét felvirrad hát a fedett uszqdák napja (már ahol van), s így jobb ha a kedves olvasó hét végi hajókázásra, hegyjá­rásra, esőkabátos sétára szán­SIMMELWEIS EMLÉKÉRE Augusztus 13-án, Semmelweis Ignác halálának 100. év­fordulóján nyilik meg szülőháza, a restaurált Sem- melwcis-ház Bu­dapesten az Apród utcában. A nagy tudós hamvait is szülőházában he­lyezték el. Sírem­lékét ünnepélye­sen avatják. Az épület helyiségei­ben orvos- és gyógyszerésztör­téneti múzeumot rendeztek be. Képünkön a Semmelweis-ház bejárata. Háttér­ben a síremlék, Borsos Miklós ja el magát. Ha tévedtünk — tiszta szerencse! 8. gy.) Az olaszországi Bordigherá- ban, megkezdődött a humor nemzetközi fesztiválja. A jú­lius 27-én megnyílt fesztiválon a világ minden tájáról érke­zett karikaturisták vesznek részt és versengenek a díja­kért. Augusztus 21-én vasárnap svamba tan A Minisztertanács általá­nos érvényű határozata ér­telmében a vasárnapi pihe- nőnapott minden olyan eset­ben át kell helyezni, amikora vasárnapot egy nap választ­ja el egy másik munkaszüne­ti naptól. Eszerint az idei alkotmány ünnepét követő vasárnapi pihenőnapot is szombatra hozzák előre, tehát augusztus 20-a és 21-e kettős munka­szüneti nap. Augusztus 19-én, csütörtökön a szombati mun­karend szerint kell dolgoz­ni, augusztus 22-e, vasárnap pedig rendes munkanap. Votier fogolytenyészet — Gödöllőn Idén ötszáz, jövőre húszezer „mesterséges“ fogolycsibe Érdekes és a jelek szerint igen hasznos kísérleteket kezd­tek a gödöllői állami erdőgaz­daság arborétumában: 44 pár fogollyal volier tenyészetet lé­tesítettek, hogy a mestersége­A a sen keltetett, fölnevelt, vadcsi- bi­békkel gyarapítsák majd az b ország több vidékén erősen sj megfogyatkozott fogolyállo- rr mányt. ic A négyféle variáció szerint e összeállított r: ^ negyvennégy kísérleti fo- n ^ golypár idei tojástermclc- z< 5 se máris meghaladta a nyolcszázat. rr | A Franciaországból importált rr 5 keltetögépben a fogolytojások 3: § 90 százaléka kelt ki, ami 10— sí § 12 százalékkal jobb a francia- a § országi fogolytojás-keltetés e' | v legjobb eredményeinél. A ki- s; kelt vadcsibéket speciális táp­pal etetik, kotlósok, illetve infralámpás műanyák alatt 8 nevelődnek. A műanyák alatt S egy-két százalékkal jobb a fel­ig nevelődési arány. | Eddig több mint félezer fo- S golycsibét szedtek ki a kelte- s tógép rekeszeiből. § Valószínűnek látszik, hogy 8 a felnevelődő csibékbe' 8 300—400 párt alakíthatnak a jövő tavasszal, ^ s ezzel megteremthetik a í mesterséges fogolytenyésztés 8 alapjait. Ekkora tenyészállo- mány után ugyanis a jövő év- i § ben legalább húsz-huszonkét- ^ ezer tojás várható, illetve meg- ^ közelítően húszezer „mestersé- 8 ges” fogolycsibét nevelhetnek 5 fel. I Kossuth-dí jas „Anyaság” című szobrászművész szobra. Verona ŐSZIBARACK-ÉRTEKEZLET

Next

/
Oldalképek
Tartalom