Pest Megyei Hirlap, 1965. július 9. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-24 / 173. szám

IX. ÉVFOLYAM, 173. SZÁM ÁRA .10 F1M.ÉB 1965. JÜLIUS 24, SZOMBAT Ma este Ma este a szegedi Fogadal­mi-templom előtti téren tu­catnyi fanfár hangja adja majd meg a jelt az idei sza­badtéri játékok ünnepélyes megnyitására. Mintegy 220 ezer hazai és külföldi vendé­get várnak idén a városba. Összesen 15 előadást tarta­nak, háromszor adják elő Madách: Az ember tragédiá­ját, új szereposztásban. Ádá- mot Nagy Attila, Évát Rutt­kay Éva, Lucifert Gábor Mik­lós alakítja. Képünkön Nagy Attila és Ruttkay Éva — még a pró­bák alatt — Ismerkednek új fejadatukkal. I RÁCKEVEI JÁRÁS .IEEEA TM T»1 az araiás leién Üzembiztos gépek — Szigetcsépen már egy hete learattak Rendszeres gépátcsoportosítás A ráckevei járásban is nagy a nyári munkaláz. Még Szi­getcsépen is van bőven ten­ni való, ahol pedig már jú­lius 17-én befejezték az ara­tást. A fő munka másutt egyébként még mindig a ga­bona betakarítása. Több ezer holdon lábon áll a termés. Komiéi Bálint, a járási ta­LONDON ARAAYEÄZ A londoni aranypiacon újabb heves aranyvásárlási láz tört ki, s hétfő óta unciánkint 3 centtel szöktette fel az arany árát. A folyamat szerdán este 35 dollár lé'/í centes árfolyam­mal zárult. Az Angol Bank szórványos aranyeladással igyekezett mérsékelni az irányzat hevességét. Petiteken délután einangzoti a vádbeszéd a szwvjetellenes felforgató tevékenységgel vá­dolt Gerald Brooke angol ál­lampolgár perében. Gennagyij Tyerehov ügyész vádbeszédé- ben hangoztattja. hogy Brooke súlyos bűncselekményt köve­tett el, ezért az ítéletnek is szigorúnak kell lennie. Ez az ítélet komoly figyelmeztetés lesz mindazoknak a külföldi­eknek, akik előszeretettel avat­koznak be a Szovjetunió bel- ügveibe. Tyerehov hét év szabadság­A bűvös kör Bűvös kör: lehetetlen kilépni belőle, kering, fo­rog az ember, mind türelmetlenebbül, majd már dü­höngve keresi az utat, a bűvös kör vonalát mégsem tudja áthágni. Persze, mindez csak a mesében van... Az életben nincs bűvös kör, de van szűklátókörűség, van merevség, van ésszerűtlenség — és nemegyszer mindezt bűvös körnek érzi az ember, amelyből lehe­tetlen kitörni. A főkonstruktőr mondja: szükségük lenne több száz motorháztetőre. Műanyagból készül, nem nagy, nem különösebben munkaigényes. Voltak féltucat vál­lalatnál: a névvel ellentétben a vállalat — nem vál­lalta ... Kis tétel, mondták, ha rendelne, mondjuk tízezret, akkor igen. Tízezer — tízévi mennyiség. Mi­nek? Hiába kilincseltek; termékeiket azonban várja a népgazdaság, áru helyett nem szállíthatnak magya­rázkodást az objektív akadályokról, indokokat, hogy még nem mindenütt szakítottak a merevséggel, s ezért mit tehettek, nekiálltak maguk. Elkészítették, csakhogy: nem volt gyártási tapasztalatuk, meg kell szerezni, nem volt eszközük, biztosítani kellett, nem volt rá létszám, máshonnét kellett elvonni — ezért azután a gyárnak és a népgazdaságnak hozzávetőleg az eredeti ár háromszorosába kerültek az apró mű­anyag motorháztetők! A főmérnök panaszkodik: háromezer forintos fi­zetéséért anyagbeszerzői munkát végez, filléres cik­kek után szaladgál — és ismeretsége révén jut csak hozzá! — s közben többezer forintos gyári ügyek fe- neklenek meg — nem jut rájuk idő. A párttitkár nem panaszkodik, de szavaiból kiderül, a műszaki osztály előadói helyett futkos, intézkedik, mert a műhelyve­zetők azoknak nem, de neki megteszik, amit kémek... Mindez annyira nem újság, hogy lassan maguk az érintettek is természetesnek veszik, mindez így van, s ha panaszkodnak is, de legyintve, beletörődve: ki változtathat ezen? Bűvös kör: konok elszántsággal keresik a körön kívülre vezető utat, de hányszor keresztezik azt ob­jektív és szubjektív és még ki tudja, mifajta nehéz­ségek, hányszor torkollik a jószándék, és az igyekezet tehetetlenségbe, csak azért, mert mindenki mást csi­nál, mint ami a dolga lenne, mert nem egy üzem fü­tyül a népgazdasági érdekre, számukra a gyárkapunál véget ér a világ, csak az a fontos, ami a kapun be­lül van, hiszen azért fizetik a prémiumot... Magya­rázat, takaró, kibúvó — gazdag a nyelv! — mindig van; eladhatjuk-e ezt a piacon, kiegészíthetjük e sza­vakkal a tárgyi igényeket, egyáltalán, mire megyünk az efféle, a szocializmustól teljesen idegen kóklerke­déssel, magyarázatok keresésére és nem a termelésre fordított energiákkal, mindazzal, ami ma a bűvös kört jelenti, s amelynek áttöréséről mindenki beszél, de — Jet cselekszik? Igaz: az emberek nagy többsége becsületes, igyek­vő, teljes szívvel szeretne dolgozni. Ám gondoljunk arra, hogy a vaskalapos, a csak a maga gyárát néző, a csak a maga pénzéért kapaszkodó hányszor keserí­ti meg e többség életét, munkáját! Annyira gazdagok vagyunk, hogy megengedhet­jük magunknak? M. O. vesztést kért a vádlottra az­zal, hogy a büntetés első két esztendejét börtönben kell le­töltenie. Az ügyész rámutatott, hogy a vádlott első ízben sér­tette meg a törvényt, és a bűn- cselekmény körülményeit őszintén bevallotta, azért nem tartja szükségesnek pótbünte­tések kiszabását. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT • Moszkva: A moszkvai városi bíróság ötévi szabad­ságvesztésre ítélte a 27 éves Gerald Brooke brit állampol­gárt, olyanformán, hogy az első évet börtönben tölti, a többi négyet pedig szigorított ‘javító-nevelő munkán. A Brooke-per ezzel befejező­dött. Mínusz 80,6 fok A Déli-sarkon az amerikai Amundsen—Scott-állomáson helyi csúcshideget mértek: mí­nusz S0.6 Celsius fokot. Az iga­zi rekorder azonban változat­lanul a szovjet Vosztok-állo- más az Antarktiszon: mínusz 88.2 fokkal. TOKIÓ Esőstatisztika A japán rendőrség jelenté­se szerint a csütörtökön és pénteken Japán délnyugati ré­szére zúduló hatalmas esőzé­sekben 14-en vesztették életü­ket és tizenhármán megsebe­sültek. GENF Rabszolgák Sir Douglas Glover a rab­szolgaság elleni angol társaság elnöke Genfben kijelentette, hogy emberek milliói élnek még mindig rabszolgasághoz hasonló körülmények között. Glover szerint néhány afrikai országban még mindig működ­nek rabszolgakereskedők, akik áldozataikat a Mekkába za­rándoklók közül szerzik. nács mezőgazdasági osztályá­nak főmezőgaadásza arról számol be, hogy a járásban már túl jutottak az aratás fe­lén, a gabonák 55 százalékát aratták le csütörtökön estig. Becsületére válik a Kis- kuniacházi Gépjavító Állo­másnak, hogy mind a saját, mind pedig a termelőszövet­kezeti betakarító gépek üzem­biztosak. Egy-két kisebb hi­bától eltekintve, valamennyi kombájn, rendrearató és ké­vekötő aratógép szakadatlanul vágja a rendet. Jól dolgoznak a kézi ara­tó munkacsapatok is, bár az ő munkájukat a lehe­tő legkisebbre igyekszenek csökkenteni a járásban, hogy a lehető legnagyobb kézi erőt fordíthassák az egyéb nö­vénytermesztési, illetve ker­tészeti munkákra. Emellett (Folytatás a 2. oldalon.) CARACAS PARTIZÁN­TÁMADÁSOK Venezuelai partizánok rajta­ütésszerű támadást intéztek a Mérida állambeli arapueyi rendőrparancsnokság ellen. A rendőrség vesztesége tíz halott és számos sebesült. Méridába nagyobb rendőri erőket össz­pontosítottak. Lara államban a partizánok felrobbantották a kormányerők egy tehergép­kocsiját. Tcffnaptól: SZALAGON A SZÍNES TELEFON! Péntek délelőtt jelentette a Telefongyár vidéki üzemének vezetője, Baglyas Mihály: — Ma megkezdtük az úgy­nevezett 666-os színes telefon szériagyártását. Már korábban jeleztük^ hogy elkészültek a próbapél- dán yok. Emlékeztetőül írjuk, hogy a több színben gyárt­ható, fröccsentett eljárással CAMPING Zuhog a napsugár a frissfü- vü tisztásra. Védőpajzs s idil­likus környezet is egyúttal az illatos lomb a sátrak fölött. Egy kis hangulatért, jó leve­gőért nem kell szomszédba menni. Az érdi dombok tövén, egy autógördülésnyire a műút- tól nyitott kaput az új cam­kozással néztem a magyaror­szági campingtúra elé. Féreté- ve baráti érzéseimet, a legszi­gorúbb mércével mérve sem mondhatok mást, minthogy mindenünk megvan s a szol­gáltatások színvonala kiváló! Egy kocsi indulni készül — nem nagyon sikerül. Szeren­csére közel van ide az érdi va­sasok autószervize. Vendé­geink megkapják az elsőse­gélyt és indulhatnak tovább, Balatonra. Jól választott az Idegenforgalmi Hivatal, ami­kor Érdligeten ütötte fel tábo­rát. A szomszédos strand, a kö­zeli benzinkút és javítóállamás ideálisan egészíti ki a cam- pinglehetőségeket. S ami hiányzik; a tábor vezetőinek s angolul értő főkönyvelőjének bőséges tanácsadó anyag álljon rendelkezésére pesti utakhoz, vagy távolabbi kirándulások­hoz. Ez a szolgálat ma még gyengécske, de könnyű segíte­ni rajta. Foto, szöveg: Tóth György készült telefonház, kagyló és szerelvénylap hajlékony^ könnyű, vékonyfalú. A szerke­zet egyszerű; szabályozható csengő hangerővel, spiíráli- rugós beszélőzsinórral. Kül­földön már sokhelyütt ismert» a színes műanyag telefon, s a pénteki nappal a magyart távbeszélőgyártás is felzárkó­zott erre a színvonalra. — Milyen szín fut most * szerelőszalagon? — Piros, csontszínű és fe­kete. Ezenkívül világosszür­ke, zöld és kevertzöld alap­anyag áll rendelkezésre. — Hány példány lát napvi­lágot? — Tízezret rendeltek. A javát most szereljük össze. Ezt követi egy 24 ezer dara­bos kolhoztelefon széria ugyancsak színes kivitelben. Azért sürgős, mert a Beloian­nisz Gyár távbeszélő köz­pontjaival együtt kein szállí­tani. — További újdonság? — Készül az új telefonok­hoz az eddiginél érzékenyebb hallgató és mikrofon ... Szegedről a Kábelgyár je­lenti: „A színes készülékekhez megkezdtük a színes mű­anyagzsinórok gyártását. Az első tételekhez még külföld­ről vásároltuk a különleges vezetékeket.” A külföldi szállítások után várjuk, mikor jelenik meg a mi lakásainkban is a könnyű és praktikus kivitelű színes müanyagtelefon. T. Gy. igrsssssssssssssssj'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSS/SSSSS/SSS/SSSSSSSSS ping-tábor. A vezető a délelőt­ti napon alszik onnan ébresz­tik. — Bocsánat, egy kicsit ledől­tem ... Még éjjel egykor is jönnek hazafelé, kaput kell nyitni... Van aki hajnali négykor indul tovább ... A sátrak közelében kocsik álldogálnak, mint kipányvázott csikók a legelőn. A kis Fiat a póni, a Skoda jó futású szeke­resló, az Alfa Rómeó — ide­ges versenyparipa. De most valamennyi csöndes. Az új táborban, a fürdők, zuhanyozók, nyitott főzőré­szek, modernek, gusztusosak, mindenben megütik a mércét. Az egyik vendégtől magyarul kérdezhetem, hogy érzi magát. Akcentussal beszél, de jól ért­hetően. — Miskovits András ... Rozsnyói. Igazán jól érzem mágám. — A hegyvidéki ember miért igyekszik erre a tájra? — Itt a rónán jobban süt á nap. S én szeretem á mélég. Nágyon tecik, hogy iten nágy á tisztáság. Itt Mágyárorszá- gon erre nágyobb gondot for- dítánák, mint Szlovenszko. A feleség s a gyerekek meg­erősítik a jó véleményt. A má­sik partner lengyel kereske­delmi utazó, a tenger mellett lakik s Jan Wedzinskinek hív­ják. Német szavainak ez a ma­gyar fordítása: — Nagy szeretettel és vára­A jégkorszak tudósa. A Balaton partján, Bélatelepen él a 96 esztendős dr. Bacsák György, Magyarország egyik legjelentősebb amatőr tudó­sa. Disszertációjának benyújtása és annak megvédése után a Tudományos Akadémia minősítő bizottsága a kan­didátusi fokozatot átugorva a tudományok doktora foko­zatra érdemesítette. Bacsák Györgynek, a földtörténeti ne­gyedkor és a jégkorszak nemzetközileg is egyik legjelen­tősebb tudósának elméletét az egész világon számontart- ják és tanítják. A 96 esztendős Bacsák György jó egész­ségnek örvend és fiatalos erővel dolgozik. Pihenésképpen az ecsetet veszi kezébe, és csendes magányában a balatoni tájakat örökíti meg az Idős tudós Kozmosz 76 PEST VIIÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A Szovjetunióban újabb mesterséges holdat bocsátottak földkörüli pályára, a Koz­mosz—76-ot. A szputnyik keringési ideje 92.2 perc, a Földtől mért maxi­mális távolsága 530, a minimá­lis 261 kilométer, a pálya haj­lásszöge 48.8 fok. A mesterséges hold műsze­rei normálisan működnek. MEGYEI Vádbeszéd a moszkvai Brookc-perben A szegedi szabadtéri játékok nyitánya

Next

/
Oldalképek
Tartalom