Pest Megyei Hirlap, 1965. július 9. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

1985. JtLIÜS 1, CSÜTÖRTÖK ,ZKrJCírlap ;* Elutazott az Alekszandrov-egyiittes A szovjet hadsereg Vörös Zászló renddel kitüntetett | Alekszandrov ének-, zene- és táncegyüttese befejezte ma- j gyaroi-szági vendégszereplé­sét. A világhírű szovjet kato­naművészek — akiknek nagy sikerű előadásait több mint 22 ezren tekintették meg ha­zánkban — szerdán reggel el­utaztak Budapestről. A védelem közkatonái „Sarkantyú három, itt Sar­kantyú egy, itt Sarkantyú egy. Jelentkezzen, hogy hall, vétel.” „Sarkantyú egy, itt Sarkan­tyú három, jelentkezem, adá­sát jól hallom, vétel.” Az ügyeletes rádiós meg­igazítja a mikrofont, s diktál­ni kezdi a táwnondatot. Vala­hol, a Szentendrei-szigeten, Dobosiak a szigeten Tizenhét nap szolgálat Túl a nehezén Pest megyei kombájnosok Mohácsi-szigeten »\\\VV\\\\\\\\\\\\\V\\\\\V\\\\\\\\\\\^^^^ 4 VASARADAT „ ... Az izzás mesés fénye hirtelen betöltötte a csarno­kot, ott vibrált az emberek arcán, s bíbor színűvé tette olajos, kormos ruháj kát..." ( safíQias előtt \ Ia^l a vgái áradat Ok irányítják a gépek mun­káját, és szervezik azt az „íratlan” versenyt is, amely felhívás, szerződés nélkül is már kialakulóban van Bara­nya és a Pest megyei kom­bájnosok között. Gáldonyi Aratösi-cséplési ügyeleti szolgálat a MEGEV. AGROKER és az AUTÓKER vállalatoknál (Tudósítónktól.) A Baranya megyei Tanács segítséget kért a Pest megyei gépállomásoktól, hogy az ár­víztől már kilencvenedik nap­ja veszélyeztetett Mohácsi-szi­geten a gabonát minél gyor­sabban és kevés veszteséggel betakaríthassák. Hétfőn indult útnak tíz vadonatúj Sz—K— 4-es szovjet kombájn teljes személyzettel Mohácsi-sziget­re. Tíz teherautó szállította előre a vágószerkezeteket. Ezenkívül két üzemanyagos teherkocsi is a kombájnokkal ment. Az egyik Homorúdon, a másik Dunafalva térségében biztosítja a kombájnok zavar­talan munkáját. A tíz kombájnnal, kocsik­kal a megye legkiválóbb kombájnvezetői indultak Mohácsi-szigetre. Már vágja az őszi árpát Gu­lyás Péter és Sz. Tóth Antal Pest megyei kombájnos tár­saival. összesen 1443 hold őszi árpa vár betakarításra a szi­get termelőszövetkezeteinél és erre öt napot tűzött ki a me­gyei tanács. A gabonát a le­hető legtisztább állapotban szállítják el a kombájnoktól a termelőszövetkezetek magtá­rainak magasabb emeleteire, vagy a mohácsi gabonatár­házba. A Pest megyei kombájno- sokkal Mohácsi-szigeten tartózko­dik Tőzsér Béla, a Szent- mártonkátai Gépállomás igazgatója és Bodai József, a megyei igazgatóság mér­nöke. A gabonabetakarításban részve­vő mezőgazdasági gépek zavarta­lan munkájához szükséges pótal­katrészek folyamatos kiadására a Ni FOK V. az AGROKER és az ACTOKER vállalatok június 20-toI augusztus 20-ig ügyeleti szolgála­tot tartanak. A MEGEv és az AGROKER vál­lalatoknál munkanapokon délelőtt 7-től délután 19 óráig, vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 7—13 óráig, az AUTOKER vállalatoknál mun­kanapokon délelőtt 7-től délután IS óráig, vasárnap és ünnepnapo­kon pedig délelőtt 7-től délután 11 óráig tart az ügyeleti szolgalat. A szolgálat helye: MEGEV Gép- alkatrész telep, Budapest, XV. ke­rület Cservenka M. utca 103—105, továbbá a X. kerület Albertirsai út 26. alatti műszaki- és gumiáru- telep. Az AGROKER vállalatok megyei telephelyei az egész or­szágban ügyeletet tartanak, az AUTOKER vállalatok pedig Bé­késcsabán, Debrecenben, Győrött, Keszthelyen, Miskolcon, Nagyka­nizsán, Pécsett, Szegeden, Szek- szárdon, Székesfehérvárott, Szol­nokon, Szombahelyen és Tatabá- I nyán. A szolgáltatásokat csupán a nyári betakarításban részvevő gé­pek pótalkatrészellátása ügyében vehetik igénybe. A 1H.\A\ LASSÚ APADAS (Folytatás az 1. oldalról) tott mozgalom ...újabb ered­ményeket hozott. Pest me­gye öt önkéntes ifjúsági tá­borának lakói vasárnapi túl­munkát vállalnak az árvíz- károsultakért. A péteri ma­jorban levő tábor húsz fia­talja felajánlotta, hogy a táborozás után két hé­tig a károk helyreállitá- sán dolgozik. A Pest megyei Kőbánya és Ütépítő Vállalat dolgozói egynapi keresetüket ajánlot­ták fel. A Pest megyei Közegész­ségügyi és Járványügyi Bi­zottság szerdai rendes ülé­sén dr. Petrilla Aladár az árvízzel kapcsolatos egészség- ügyi feladatokról számolt be. Az áradás által közvetlenül érintett házakat — amint az apadás lehetővé teszi — fo­kozatosan műszaki-egészségügyi ve­gyesbizottság vizsgálja fe­lül, mielőtt a beköltözést meg­kezdenék. Vácott, Szentendrén és ahol vízvezeték van, az ivóvíz­ellátás kellő fertőtlenítés után zavartalan, a kutak fer­tőtlenítésére viszont .estik az apadás után kerülhet sor. A szúnyogirtás elé sok ne­hézség tornyosul a Szentend­rei-szigeten. Az átázott, süp­pedő talajon egyelőre meg­közelíthetetlen tócsákhoz ir­tószer nem juttatható el. A legközelebbi napokban elle­nük csak egyéni védekezésre nyílik mód. Erre az Anatox szúnyog­riasztó kenőcs használható. Új orvosi lakást kap Albertirsa Albertirsán évek óta húzó­dik a IV. számú orvosi körzeti lakás létesítése. A községi ta­nács idén egy megfelelő két­szobás kertes házat talált a Somogyi Béla utcában, ame­lyet tulajdonosa hajlandó el­adni. A megyei tanács végre­hajtó bizottsága legutóbbi ülé­sén engedélyezte az épület megvásárlását. S az izzás formákba szelídül. 11 ______ Fényképezte a Váci Könnyűipari Öntödében Gábor Viktor A PEROAOSZPORA ELLEA Akik megmutatják hogyan kell Tapasatnlntcsere na újlengyeli Amnyhalúsa Tsa-bcn. Növényvédelmi bemutatóra keresve sem találhatott vol­na alkalmasabb időt június 29-nél- a Dabasi Járási Tanács mezőgazdasági osztálya. Az előző napi langyos eső után izzasztó hőség támadt s a meleg levegő megrekedt a gyümölcsfák között. Ez a párás „trópusi” klí­ma a gombabetegségek paradicsoma. Ha ezen a napon nem vet­nek latba minden anyagot, eszközt és erőt, elveszíthetik az egész évi gyümölcstermést sőt még később is megsínylik a fák. Az újlengyeli Aranykalász Tsz azonban éppen arról hí­res, hogy kellő szakértelem­mel, szeretettel telepíti, vé­di gyümölcsöseit. Mindezt a bemutató rész­vevői a dabasi járás termelő­szövetkezeteinek, termelőszö­vetkezeti csoportjainak ker­tészeti szakemberei mondot­ták, a tanulmányi séta után. Az elnökök, mezőgazdászok, brigádvezetők, szakmunkások népes csoportja lelkesen mél­tatta a látottakat és nem fu­karkodott a dicsérő jelzőkkel. „Ilyet nem mindig látni!” lehet — „Ez akármelyik kiváló álla­mi gazdaságnak is becsületére válna!” — mondották. Valóban akárki megnézheti a tsz hatvan holdas törpeal­mását, a nyolcvan holdas kaj­szibarackost, a húsz hold besz­tercei szilvát, meg a tizenöt­tizenöt holdas cseresznyést és meggyest. Valamennyi új és közös ültetvény akárcsak a 200 hold szőlő, amelyet még kimondani is gyönyör. Hát még ha bejárja az ember élénk zöld szélestávú sorait. Mindenki láthatta a gépi ta­lajmunkát és az ugyancsak gé­pi növényápolást. Egy ilyen alacsony típusú mező- gazdasági társulás is képes er­re? — kérdezték egymástól a bemutató részvevői. A gyümölcsösökben csak a fakoronák alját művelik kéz­zel. A terület 80 százalékát műveli gép. Nem is lehetne másképp bol­dogulni a 400 hold gyümöl­csössel és szőlővel. Talán egy avatott ember Huszár Károly az Ültetvény- terv Vállalat vezetőjének vé­leménye ülik ide befejezésül: „A kedvezőtlen időjárás elle­nére az itt elért eredmények igazán elismerésre méltóak!” Nagymiklós István egy másik rádiós feszült fi­gyelemmel jegyez. Napi húsz óra ... ? A szentendrei járási kapi- $ tányságon vágj unk. Másfél ^ hónappal ezelőtt innen rajzot- ^ tak szét fürge terepjárókon a í; rend őrei a riasztó hírre: árad ^ a Duna! Legtöbbjük azóta is ^ ott van. ahová a kötelesség — 4 és a járása operatív bizottság 4 előrelátása — állította. 4 — Bocsánat: milyen nap | van. ma? ? Dr. Rácz Ferenc őrnagy, a j í kapitányság vezetője kicsit j ^ restellkedő mosollyal várja a 3 választ. Mentegetőzik: mos- •j tanában úgy összefolynak, el- J mosódnak a napok. j — Ne csodálkozzon: napi ^ húsz órát van talpon hetek í óta, és ... 4 — Főhadnagy elvtárs, meg- 4 állapodtunk, hogy nem árul- \ kódunk! — inti titoktartásra í tréfásan a parancsnok Józsa \ Lászlót, helyettesét, akit a \ veszély időszakára a megyei J kapitányságtól küldtek segít- í ségü! a járásba. í Dossziét tesz elém, amely- 4 ben a rádíótávmondatok ma­il solatait őrzik. Még most, a 4 veszély csökkentével is szívet 4 szorító érzés olvasni őket. Egy- í egy segélykiáltás valamennyi. i ,,A KPM jelenti: Dunabog- I dány és Tahitótíalu között az ? útszakasz veszélyessé vált, | száz fő erősítést kérünk. Is- j métlem .. , .Szigetmonostor községben elakadtak a dózerek. Kivon­tatásukhoz sürgős segítséget kérünk, vétel ...” „Dunabogdány községi ta­nácsa üzeni a járási tanács- j nak: sürgősein kérünk ötven j mazsa tojótápot a baromfi ál- j íómány számára:”'' — Gondolom, a távmonda- toktoól is kitűnik, hogy volt 1 időszak, amikor a vízzel kő- ! rülzárt községek egyetlen j kapcsolatát a külvilággal a mi rádióhálózatunk jelentette. Rádiósaink tizennégy órát ad- nak-vesznek naponta, váltás nélkül, június nyoicadika óta. A többiek —akik a kiürítést irányították — járőröznek, őr- zik az elhagyott lakóházakat j — egyetlen lopás, bűncselek- j meny sem történt mostanáig! j — vigyáznak a rendre, a he­gyi községek kivételével min- | denütt elrendelt szesztüalom betartására, s a lakosság éle- j téré. Józsa főhadnagy csendesen 1 hozzáteszi: — Bár a lakosság is jobban ! vigyázna saját életére. Sajnos, j Pomázon már megtörtént a tragédia: Laskó Mihály, a Pe­tőfi Tsz 32 éves tagja fürödni ment az árterületre, s vízbe­fulladt. Lehúzta az iszap. Ma. amikor arra jártunk, láttuk az : édesapját. Ott ül, a víz part- * ján. s várja, mikor veti fel fia ; holttestét a víz ■.. írják meg, \ kérem, feltétlenül: arra kér- ■ í jük a lakosságot, ne menjenek j fürödni, sem a Dunába, sem az árterületre. Fertőzés- és í életveszélyes! 4 Az ..obsitos“ sem pihen 4 — Őrnagy elvtárs, kérek 4 engedélyt jelenteni. Az ajtó- 4 ban civilruhás, idős férfi áll: ^ Kató György nyugalmazott ^ rendőrtiszt. | — A gumicsizmák fertőtle­^ nítéséhez klórra van szük- s ség. A készletünk elfogyott, 4 kérek engedélyt pénzért vá- j sárolni. i Kató elvtárs két héttel ez- | előtt önként jelentkezett szol- J gálatra a kapitányságon. Az ^ első napokban csónakkal in- £ dúlt el hazulról, de min- 4 dennap megjelent. Telefon- 4 ügyeletet lát el, távmonda- ^ tokkal szaladgál, egészség- ^ ügyi intézkedéseket továb- ^ bit, mikor mire van szük- $ ség ... % Baros János őrvezető bú- 4 csúzni jött: tizenhét napi í szolgálat után most váltot- | ták le, mehet haza, Gödöl- \ lőre. Tizenhat napig a leg- ^ veszélyesebb helyeken telje- '■ sített szolgálatot. — Nem félt? — Őszintén szólva, eleinte volt egy kis víziszonyom. De amikor az öregeket, gyereke­ket mentettük, elmúlt: nem volt időm magammal foglal­kozni ... Józsa László főhadnaggyal elindultunk a Szentendrei­szigetre. Több mint két hete már, hogy a Duna két ága összezárult a sziget körül. Azóta kompon szállítják a friss élelmiszert a víz fog­ságába esett községekbe. Dunabogdány alatt bronz- barnára sült katonák dol­goznak a tűző napon: má­sodik rakodót építenek, hogy minél több, kövekkel teli uszályt indíthassanak útba naponta, a mohácsiak megse­gítésére. Első állomásunk Kisoroszi A Duna a partmenti házak kertjét mossa. Magasra emelt deszkapallókon szállunk part­ra. A palló végénél kéttagú rendőrjárőr fogad bennünket. Rendkívüli esemény nem tör­tént, a községi tanács estére tanácsülést hívott össze. Saj­nos, az elöntött ezer hold még mindig víz alatt áll. A lakosság fegyelmezetten vi­selkedik, ahol lehet, szedik az epret. Benn. a tanácsházám Zólyo- my István rendőrőrmester, ügyeletes rádiós jelentkezik. Az aszódi járási kapitány­ságról küldték segíteni. Jú­nius 11-e óta tart szolgála­tot — váltás nélkül! — Kis­orosziban. Kicsit fáradt, kü­lönösebb probléma nincs . . . Szigetmonostor. A rádió­nál Fehér József őrvezető. Lábasról küldték, június 8- án. Csúnya napok voltak! Mi újság? Minden rendben van, csak az nem, hogy va- j csorára lekváros tésztával1 etetik az ember fiát. Szem­héja vörös az álmatlanság­tól, bőrét sűrűn pettyezik a szúnyogcsípések, de ez sem­miség. csak az a lekvá­ros tészta ne lett volna ... A főhadnagy — miközben ! gyakorlott kézzel frissen töl- ! tött akkumulátort szerel a j rádiókészülékbe, hátraszól: — Vasárnap meglátogatja a I menyasszonya, biztosan hoz j valami hazait. Beesteledét t. A szigeten te­herautók, dömperek zúgnak, ■ reflektorok pásztázzák a sö-1 tétet. Huja Ferenc gépkocsi- j vezető — ugyancsak dabasi ] — vakmerő biztonsággal ke- j rülgeti Gaz-kocsijával a ká­tyúkat, gödröket. (Életében 1 sem járt a Szentendrei-szi- j geten — az árvíz óta úgy I ismeri, mint a tenyérét.) Nap- ! közben beszédes volt, most elszótlanodott. Bizonyára kis- j fiára gondol: május 21-én született... Nyíri Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom