Pest Megyei Hirlap, 1965. július 9. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

2 "i-f€ívlap I960. JÜLirS 1. CSÜTÖRTÖK Sikertelenül végződött a kombinált hadművelet Több mint 30 dél-vietnami lap nem jelenhet meg július elsejétől Kétezer amerikai, nyolc­száz dél-vietnami és a ké­sőbb hozzájuk csatlakozott nyolcszáz ausztráliai katona tovább folytatta a vietnami háború eddigi legnagyobb méretű akciójának beharan­gozott kombinált haművele- tét a Saigontól mintegy 50 kilométerrel északkeletre kez­dődő úgynevezett ,,D” öve­zetben, ahol korábbi jelen­tések szerint a szabadsághar­cosok nagyobb erőit vonták össze. Az őserdős-mocsaras tere­pen az átfésiiléssel meg­bízott egységek igen las­san haladtak előre, meg, az egyik a katonák ré­szére „A front” címmel, a másik polgári lakosság szá­mára „Hátország” címmel. Politikai megfigyelők a vietnami háború új, az ame­rikai beavatkozást tovább nö- ! velő szakaszának kezdetét lát­ják abban, hogy az amerikai csapatok közvetlen támadóak­ciókat kezdeményeztek a sza­badságharcosok ellen Viet­namban. Bár a nagy erővel indított akció a jelentések szerint nem vezetett eredményre, a katonai szemleírók egy része leszögezi: a hadművelet ará­nyai az USA szerepének „drá­mai növekedésére” mutatnak. harci érintkezésbe csupán ritkán kerültek a Vietcong utóvédjeivel. Az AFP saigoni jelentése szerint szerda reggel óta a közép-vietnami fennsíkon he­ves harcok dúlnak. A szabadságharcosok Phu Bon tartományban bekerí­tettek egy dél-vietnami egységet és meg nem erő­sített hírek szerint hatal­mukba kerítették a Sai­gontól 320 kilométerrel északkeletbe fekvő Xhuan Mon városkát. A bekerített kormánycsapa- tok felmentésére dél-vietnami ejtőernyősöket vetettek be. A dél-vietnami parancsnokság a rendelkezésére álló valameny- nyi vadászbombázót bevetet­te Thoun Mon körzetében. Egy amerikai szóvivő sze­rint befejezettnek tekinthető a Saigontól észak-északkeletre levő „D” zóna ellen hétfőn megindított amerikai—dél­vietnami—ausztráliai kombi­nált hadművelet. Nyugati tu­dósítók egyöntetűen megálla­pítják. hogy a sok hűhóval beharangozott akció úgyszól­ván sem mii eredményt sem hozott. A Vietcong-erők még a támadás megindulása előtt a dzsungel mélyére húzódtak vissza. Legújabb jelentések szerint az átfésülő műveletben részt vett csapatok visz- szafordultak és úton van­nak a Bien Hoa-i támasz­pontra. Saigonban hivatalosain be­jelentették. hogy július 1-től egy hónapi időtartamra min­den — több mint harminc — dél-vietnami lap megjelenését szüneteltetik és csupán két hivatalos közlöny jelenik Aláírták a szovjet—jugoszláv közös közleményt Barátsági gyűlés a Kremlben A Kremlben, a Kongresszu­si Palotában szerdán szovjet —jugoszláv barátsági gyűlést tartottak. Az elnökségben Ti­to jugoszláv elnökkel együtt helyet foglaltak az SZKP és a szovjet állam vezetői. A gyűlésen Mikojan, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke mondott beszédet. Kijelentette: „A Szovjetunió és Jugoszlávia kapcsolatai szakadatlanul erő­södnek és mindaz kiküszöbö­lődik, ami valaha árnyékot ve­tett e kapcsolatokra”. Ezután Tito elnök mondott beszédet. Kijelentette: „Ko­moly válságok fenyegetik a békét és a biztonságot az egész világon”. „Sajnos — mondotta a ju­goszláv elnök — akadnak olyanok is, akik azt bizony­gatják, hogy nincs okvetlenül szükség a békére és az együtt­élésre, ezek megvalósíthatat­lan dolgok és kárt okoznak a szocializmus fejlődése és a leigázott népek forradalmi harca ügyének. Mélységes meggyőződésünk, hogy hibás és rendkívül veszélyes elmé­letek ezek, mivel a tapasztalat bizonyítja, hogy a reakciós erőknek kedvez a nemzetközi helyzet minden éleződése”. Tito hangsúlyozta, hogy az együttélés elvei „kifejezik ko­runk követeléseit és a ma em­berének haladó törekvéseit”. Tito szerint az utóbbi évek­ben a jugoszláv—szovjet kap­csolatok „állandóan erősöd­nek az általános érdekeknek megfelelően és mindkét fél megelégedésére”. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége a szov­jet kormány és az SZKP Köz­ponti Bizottsága szerdán a nagy Kreml-palotában foga­dást adott Joszip Broz Tito jugoszláv elnök tiszteletére. Szerdán a Kremlben Leo- nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, Anasztasz Mikojan. a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke és Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság elnöke, a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének főtitkára aláírta a szovjet— jugoszláv közös nyilatkozatot. Willy Brandt elutazott Olaszországból Willy Brandt, a nyugatné­met Szociáldemokrata Párt elnöke, nyugat-berlini pol­gármester elutazott Olaszor­szágból. Elutazása előtt tar­tott sajtóértekezletén beje­lentette, hogy Saragat olasz köztársasági elnök a közeljö­vőben sorra kerülő nyugat­németországi útja alkalmá­val ellátogat Nyugat-Berlin- be is. DUMFRIES Négyes ikrek A skóciai Dumfriesben ked­den éjjel négyes ikrek szü­lettek. A két fiút és a két kislányt azonnal inkubáto­rokba tették. Orvosi véle­mény szerint az anya — aki­nek az ikreken kívül még hat gyermeke van — kitűnő egészségi állapotban van. Egy kisfiú és egy kislány ti­zenkét órával a születés után meghalt. KÖZLEMÉNY a KGST Végrehajtó Bizottságának leningrádi ülésszakáról A Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsának Végrehajtó Bi­zottsága 1965. június 25-től 29-ig Leningrádban tartotta 18. ülés­szakát. Az ülésszakon Apró Antal ma­gyar megbízott, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnökhelyettese elnökölt. A Végrehajtó Bizottság meg- hallgata a Végrehajtó Bizottság irodájának tájékoztatóját, amely összegezte a KGST tagországok előzetes elgondolásait népgazda­ságuk és gazdasági kapcsola­taik fejlesztésére vonatkozólag az 19GS—1970 közötti időszakban; meghallgatta továbbá az iroda összefoglalóját a KGST tagorszá­gok között lefolyt kétoldalú konzultációk eredményéről. A Végrehajtó Bizottság megállapí­totta, hogy létrejöttek a szüksé­ges feltételek az említett idő­szakra szóló hosszúlejáratú ke­reskedelmi és más gazdasági egyezmények megkötéséhez. A Végrehajtó Bizottság megvi­tatta a KGST deviza és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottságának tájékoztatóját a gazdasági együttműködés nem­zetközi bankjának 1964-ben vég­zett tevékenységéről. A bank a KGST tagországok között átszá­mítási rubelben történő sokolda­lú elszámolások központjává vált és 1964-ben körülbelül 23 mil­liárd átszámítási rubel értékű külkereskedelmi elszámolást es egyéb fizetést tett lehetővé. A Végrehajtó Bizottság java­solta, hogy a KGST tagorszá­goknak a bank tanácsában he­lyet foglaló képviselői az első év tapasztalatai alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket a bank tevékenységének fejlesz­tésére és további javítására. Az ülésszakon tájékoztató hangzott el arról, hogyan hajt­sák végre a KGST 15. üléssza­kának határozatait, amelyek a KGST tagországokban 1970-ig építendő tengeri szállítóflotta hajótípusaira vonatkoztak. Az ülésszakon jóváhagyták » KGST tagországokban 1970-ig el­készítendő fő tengeri szállító- hajótipusok listáját. A Végrehajtó Bizottság ülés­szakán megvizsgálták a gazdasá­gi együttműködés folyó kérdé­seit is, s ezekkel kapcsolatban megfelelő javaslatokat és hatá­rozatokat fogadtak el. Az ülésszak a testvéri baratsag és a teljes kölcsönös megértés légkörében folyt le. Folytatódtak a tanácskozások Kairóban Sajtóértekezletet tartott a szomáli miniszterelnök Ali Bhutto pakisztáni kül­ügyminiszter kedden este megérkezett Kairóba. Mint már jelentettük, Bhutto meg­érkezésére várva halasztották el a „kis csúcs" újabb tanács­kozását szerdára. A kairói sajtó első oldalon közli a „kis csúcs" híreit és kommentálja annak jelentő­ségét. Az Al Ahram Süband- rio indonéz külügyminiszter nyilatkozata alapján közli a szerdai tanácskozás három fő kérdését: az afroázsiai szolidaritás az imperialista és kolo- nialista erőkkel szemben; az afro-ázsiai. államok gazdasági fejlődése; az afroázsiai csúcsértekezlet előkészítő bizottságának Nyugodt nap Algírban Ferhat Abbasz követelődzik Algírban a keddi nap nyu­galomban telt el, este sem volt semmiféle tüntetés. A kulcs- fontosságú helyekre kiren­delt rendőrséget is vissza­vonták röviddel éjfél előtt. Hivatalos közlés szerint utasítást adtak ki ar­ról, hogy a rádióamatő­rök azonnal szüntessék be adásaikat. Buteflika algériai külügy­miniszter magához kérette az Algériában működő nagykö­veteket, hogy közölje velük „Algéria nem engedi meg, hogy bárki is beavatkozzék belügyeibe”. A külügymi­Az első francia hidrogénbomba A napokban világot látott hírügynökségi közlemények­ből értesülhettünk, hogy Fran­ciaország a közeljövőben szán­dékozik felrobbantani első kísérleti hidrogénbombáját. A robbantás helyeként a lakat­lan Mururoa atoll-korallszi- get körzetét jelölték meg. Mururoa a Csendes-óceán déli részén, Francia-Poliné- ziában Tuamotu-szigetcsoport- hoz tartozik. Tahiti szigetétől délkeletre mintegy 1200 kilo­méterre fekszik. Az algériai Szaharában vég­rehajtott atomrobbantások után kibontakozott általá­nos tiltakozás miatt kény­szerült Franciaország a rob­bantási kísérletek színhelyé­nek megváltoztatására. 1963 nyarán a francia par­lament által elfogadott pót­költségvetésben 12 millió frankot irányoztak elő egy kikötő építésére Tahiti- szige­tén és 39 millió frankot két új repülőtér építésére Francia-Polinéziában a Tár­saság-szigetekhez tartozó két atollon. Ez a látszólag békés terv már akkor nyilvánva­lóvá tette, hogy a megépülő kikötő és repülőtér a kí­sérleti robbantásra odaérke­ző hadihajók és repülőgé­pek fogadására készül. Az új francia robbantási terep FRANCIA F> O LINÉZIA . ^ • • * * JOa Nyugati hossmág 140° ""-Hm JMURUROA laniti # ^ ' ti Tuhb • ■ . FANC tauí ■\V óén A ®Íjv síé/esseg A- •. ■■■%/ 20» A V» ■T Pitcairn­kiépítését két éven keresz­tül mintegy 3000 fő — zöm­mel idegenlégiós műszaki csapat — végezte. Néhány nappal ezelőtt Fran­ciaország hivatalosan is be jelentette, hogy Mururoa-tói északra fekvő Hao, továbbá Fangataufa atollok területét a légiforgalom elől lezárja. niszter által összehívott nagy­követek listája nem került nyilvánosságra, diplomáciai körökből annyit meg lehetett tudni, hogy a francia és az amerikai nagykövet nem volt jelen a figyelmeztetés közlé­sekor. Lambotte, a L’Humanité al­gíri tudósítója — akiről ked­den azt a hírt terjesztették, hogy nyomtalanul eltűnt Al­gériában — Raymond Pra- dines-nel, a lap másik mun­katársával együtt Toulouse- ba érkezett. Az algériai forradalmi ta­nács, amelynek összetételét még nem hozták nyilvános­ságra, 15 tagból áll, s ezek között 11 katona, a négy ci­vil pedig a következő négy miniszter: Buteflika, Me­deghri, Belkaszem és Bumaza — írja tájékozott forrásra hivatkozva az AFP. Hozzá­teszi, lehetséges, hogy közre­működésre kérik fel Ferhat Abbaszt, az algériai ideigle­nes kormány volt elnökét és Rabah Bitatot, Ben Bella el­ső kormányának volt minisz­terelnök-helyettesét. Ferhat Abbasz azonban — folytatja a francia hír­ügynökség — politikai feltételeket szabott közre­működéséhez. amelyek a következők: többpártrend­szer és a választások meg­tartása. Az új kormány nehéz hely­zetben van, mert a burzsoá­zia vezetőinek együttműkö­dését, mint amilyen Ferhat Abbasz, csak az egypártrend- szerről való lemondással biz­tosíthatja, de ha kitart mel­lette, ezzel egyes baloldali erőknek, elsősorban az Algé­riai Szakszervezeti Szövet­ségnek a jelentőségét csök­kentheti. határozata az értekezlet elhalasztásáról. Az Al Akhbar megállapít­ja, hogy az eddigi tanácsko­zások Nasszer, Sukarno, Csou En-laj között éppúgy, mint Sasztri indiai miniszterelnök: és Ajub Khan pakisztáni el­nök kairói megbeszélései je­lentős eredményekkel jártak, amelyek erősíteni fogják az afroázsiai nemzetek jövőbe­ni kapcsolatait. Husszein Hasszán szomáli miniszterelnök kedden másfél órás tanácskozást folytatott Ali Szabrival, az EAK mi­niszterelnökével. A szomáli miniszterelnök'' sajtóértekezle­ten számolt be az EAK veze- személyiségeivel és Csou En-laj kínai miniszterelnök­kel Kairóban folytatott meg­beszéléseiről. E tárgyalásokon — mon­dotta — felismerte, hogy az, ami Algériában tör­tént, belügy és nem vala­mely külföldi beavatkozás eredménye. Országa továbbra is azt óhajt­ja, hogy az afroázsiai csúcs­értekezlet az új időpontban összeüljön és sikeres munkát végezzen. Csou En-laj kínai miniszter­tő elnök kedd este Sukaeirit, a Palesztinái felszab a dí tás i szer­vezet elnökét fogadta. A meg­beszélésen az afroázsiai csúcsértekezlet elhalasztásá­nak körülményéi, az afro- ázsiai vezetőiknek az imperia­lizmus elleni harcban betöl­tött szerepe került szóba. NEW YORK „Űrhajós" sztrájk Cape Kennedyben negyedik napja folyik a fontos raké­taberendezéseket kezelő szak­emberek sztrájkja. Az utób­bi másfél év alatt hét íz­ben volt sztrájk Cape Ken­nedyben, de ilyen sokáig még egyszer sem tartott. A szakemberek sztrájkja miatt félbeszakadt az űrhajóterve­zési munka. Harisnyarekord A harisnyafogyasztás vi­lágrekordját az NDK női tartják. Tavaly átlagfogyasz­tásuk 21 pár volt. A máso­dik helyen az amerikai nők álltak, 17 párral. Lapzártakor érkezett néz elnök, továbbá Ajub Khan pakisztáni elnök „kis csúcsér­tekezlete”. I Uj-Delhiben szerdán aláír­ták a hivatalos okmányt a Kutsch térségében csütörtö­kön hajnalban életbe lépő pa­kisztáni—indiai tűzszünetről. I A megállapodás értelmében a felek helyreállítják a kutchi síkságon ez év január elsején fennállt status quot, az emlí­tett területről kivonják fegy­veres egységeiket és tárgyalá­sokat kezdenek a demarkációs vonal rögzítéséről. Abban az esetben, ha a tárgyalások so­rán nem sikerül egyezségre jutni, a döntést pártatlan bí­róságra bízzák. Időközben nyilvánosságra került az is, hogy a kutchi el­lenségeskedés megszüntetésén kívül a két ország vezetői ab­ban is megállapodtak, hogy az országhatár teljes hosszában — hátrább rendelik fegyveres alakulataikat. így tehát a fegyverszüneti egyezmény Kasmírra is vonatkozik. ★ Vang Kuo-csuan kínai és John Cabot amerikai nagykö­vet Varsóban szerdán megtar­totta a 128. nagyköveti talál­kozót. A két diplomata leg­utóbb április 22-én találko­zott. A szerdai megbeszélésre is a Mysliwiecki-palotában került sor; a nagyköveteken kívül egy-egy tolmács és két- két szakértő volt jelen. A kö­vetkező találkozót szeptember i 15-re tűzték ki. ★ ! i Kairóban szerdán az afro- i ázsiai értekezlet támogatására felhívó közös közleménnyel befejeződött Nasszer egyipto­mi elnök, Csou En-laj kínai i miniszterelnök, Sukarno indo- i Több mint száz ember meg­sebesült szerdán, amikor a nyugat-berlini állatkert felé tartó földalatti egyik állomá­sán két kocsi összeütközött. „Atommérleg" A világ legtökéletesebb fi­zikai elemzőkészüléke a Co- lumbia Egyetem bányászati karán megszerkesztett spekt- rodiftraktométer, amelynek segítségével meg lehet mérni az atomok egymástól való távolságát és meg lehet szá­molni az atomoluit az isme­retlen anyagokban. Második: Japán Japánban jelenleg 19,5 mil­lió rádió-előfizető és 16,1 millió televízió-előfizető van. Ezzel Japán az Egyesült Ál­lamok mögött a második he­lyen áll a világstatisztikában. KÜLÖNBSÉG Cannes francia fürdőhely a ! Földközi-tenger egész partvi- j dékén olyan város hírében áll, ahol rekordszámban történik autólopás. 1964-ben a rendőr­ségnél 490 esetben teltek fel­jelentést autólopásért, isme­retlen tettes ellen. Érdekes, hogy ugyanebben az időszak­ban 552 lopott kocsit találtak...

Next

/
Oldalképek
Tartalom