Pest Megyei Hirlap, 1965. július 9. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

Ma hajnalban megindul a forgalom a Lenin körút belváros felöli oldalán Nagyon nehéz körülmé­nyek között dolgoztak a Lenin körút Marx tér, November 7 tér közötti szakaszán a köz­művek szerelői és az útépí­tők. Májusban, különösen pedig júniusban a munkások zö­mét több ízben elszólította a munkálatoktól az ár elleni védelem. Napokig szinte senkit sem lehetett találni a külön­ben kiemeltnek minősí­tett építkezésen. Az utóbbi egy-két héten azonban a dolgozók igyekez­tek pótolni az elmaradást, s így a Lenin körút Marx tér, November 7 tér közötti szakaszának belváros felé eső oldala szerda éjjel elkészül és rr»a hajnali 4 órakor megindulhat rajta a forga­lom. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜUETEKL AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1965. JŰLIUS 1. CSÜTÖRTÖK $ .......... ..............................................- ' * Ü tést tartott az Elnöki Tanács Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke letette a hivatali esküt Az Elnöki Tanács szerdán délelőtt ülést tartott. A Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkás­Londonba érkezett Péter János külügyminiszter Péter János külügyminisz­ter Michael Stewart brit kül­ügyminiszter meghívására szerdán reggel háromnapos hivatalos látogatásra London­ba utazott. Péter János külügyminiszter elutazása előtt a következő­ket mondotta a sajtó képvi­selőinek: — Várakozással tekintek a londoni látogatásra és az otta­ni megbeszélésekre. Azzal a reménnyel utazom, hogy a véleménycsere sokféle tekin­tetben hasznos lehet a jelen­legi nemzetközi helyzet vonat­kozásában. Keresni fogom és tanulmányozni akarom az angol külpolitikának azokat az elemeit, ame­lyeket egy olyan ország, mint a Magyar Népköz- társaság komolyan figye­lembe vehet a jelenlegi nemzetközi helyzet ve­szélyes gócainak enyhí­tésére és az európai kérdések megol­dására irányuló törekvéseiben. Bár a két ország kapcsolatai mindenféle tekintetben állan­dóan fejlődnek, bizonyos va­gyok benne: kölcsönösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy milyen területeken lehet kap­csolatainkat — a két ország és a nemzetközi helyzet javá­ra — tovább fejleszteni. Péter János magyar külügy­miniszter, mint a brit kor­mány vendége megérkezett Londonba. Ez az első magyar kül­ügyminiszteri látogatás Angliában 1919 óta. Péter János szerdán találko­zik Wilson miniszterelnökkel a Dawning Street 10-ben, majd részt vesz azon az est- ebéden, amelyet Stewart kül­ügyminiszter ad tiszteletére a Lancester-palotában. A magyar külügyminiszter csütörtökön és pénteken meg­beszéléseket folytat majd a külügyminisztériumban. MOSZKVA Lenin emlékmű­pályázat A Szovjetunió Művélődés- ügyi Minisztériuma — össz­hangban a kormány határo­zatával — meghívásos pá­lyázatot hirdetett egy, a Kremlijén felállítandó Lenin- emlékműre. párt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége együt­tes javaslata alapján Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkárát, érde­meinek elismerésével, a Mi­nisztertanács elnökének tiszt­sége alól felmentette; dr. Münnich Ferencet saját kéré­sére, egészségi állapota miatt, érdemeinek elismerésével, ál­lamminiszteri tisztsége alól felmentette és nyugállomány­ba helyezte; Pap Jánost, más irányú fontos pártmegbizatása miatt, érdemeinek elismerésé­vel, a Minisztertanács elnök- helyettesi tisztsége alól fel­mentette; Kállai Gyulát a Mi­nisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette és a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány elnökévé megválasztotta. Szerdán délben Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elnöke előtt Kállai Gyu­la, a Minisztertanács elnöke letette a hivatali esküt. Az es­kütételen jelen volt Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­(Pásztor rajza) Jól fiz az őszi árpa Nyáregyháza „rajtolt" Úriban, Gyomron tegnaptól Üllőn, Vecsésen mától ARATNAK (MUNKATÁRSUNK TE- LEFONJELENTESE A MONQRI JÁRÁSBÓL) Szinte óráról őrára vál­tozik ' most a határ; szemlá­tomást meggyorsult a kalá­A DUNÁN Lassú apadás Hazaköltöztek a pócsmegyeriek - Hol járhatók az utak? Újabb felajánlások — Zavartalan az ivóvízellátás A Duna hazai szakaszán kedd reggeltől szerda regge­lig, illetőleg szerda délig ál­talában hárem-nyolc centi­méterrel apadt a víz. Vácnál a keddi 624-gyel szemben 621 centiméterre csökkent, Bu­dapesten 746-ról 744-re. Ez a vízszínt egy méterrel ki­sebb az idei 845 centis zöld­ár rekordnál és 69 centivel alacsonyabb az 1954-es maximumnál. A déli szakasz még min­dig a legveszélyeztetettebb. Mohácsnál, ahol nyolccen­tis apadással kilenc és fél métert mutat a mérce, még mindig az 1954-es maximum fölött áll — 28 centivel — a vízszint. Kedd délben megkezdő­dött a pócsmegyeri hon­foglalás. Szerda estére egész Pócsme- gyer visszaköltözött, illetőleg csak négy-öt család nem tér- j hét vissza lakásába, a külterü- I létén és Horánynál. XXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXWV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXX'^ Szigetmonostoron a Duna- parton lakók közül öt csa­lád nem térhetett vissza. Ta- hitótfaluban — a folyó mind­két oldalán — még húsz-hu- szonkét ház lakóinak kell az apadásra várnia. Szent­endrén a 11 kilakoltatott csa­lád közül ketten tegnap visz- szaköltöztek. Vácott — a 16 kitelepített családból 8 már ismét otthon lakik. A Szentendre és Viseg- rád közötti út a Visegrádi Vár Étteremig használ­ható. A teherforgalmat még nem engedélyezték. Az út Viseg- rád és Dömös közötti szaka­szán az utolsó felméréseket végzik az útügyi szakembe­rek. A Szentendrei-szigeten rövidesen megindulhat a for­galom Tahitótfalu és Kis­oroszi között. Az árvízkárosultakért indí- (Folytatás a 3. oldalon) Diplomaosztás a Lumumba Egyetemen Moszkva: A Kreml kong­resszusi termében megtar­tott ünnepségen adták át a diplomát a Lumumba Egyetem első végzős hall­gatóinak. Képünkön: Sz. Rumjancev, az egyetem rektora beszél. Mellette Koszigin szovjet minisz­terelnök. (Telefoto) szosok érése. A búcsúzkodó június mintha csak pótolni akarná a hónap elejt adóssá­gát, egyre melegebben áraszt­ja aranyló napsugarait. — Nálunk is megkezdődött az aratás — újságolják a Mo­non Járási Tanácson — vág­ják már a déli részeken az őszi árpát. Dolgozik a kombájn is Nyáregyháza volt az első, még a múlt hét végén „kós­tolt” két rendrearatogép a Béke Tsz őszi árpa táblájá­ba. Azóta — amennyire a ta­lajviszonyok, az időjárás és az érés engedi — javában fo­lyik a munka. Egy kombájn is rámerészkedett a táblára és 14 hold árpát vágott le. A ter­méskilátások eléggé biztatóak, 18—20 mázsa árpát aratnak le egy-egy holdról. „Bevetésre" készen, a táblák szélén Váratlanul jött a múlt heti kánikula, a járásiakat azon­ban nem tudta megzavar­ni. Valamennyi termelőszö­vetkezetben ott állnak már a kombájnok a táblák szélén, várják az ars tás elkezdését. A gombai Üj Élet Termelő- szövetkezetben kedd délután kezdték a rendrevágást, ugyanígy a pilisi Oj Élet Termelőszövetkezet is hozzá­fogott az aratáshoz. Gyom­ron tegnap délután a „ké­szenléti” kombájn kezdett egy 50 holdas tábla betaka- > rításához. Az úri Béke Tsz- ,! ben két rendrearató szintén ^ tegnap állt az őszi árpába. í Veosésen a Zöld Mező Tsz­ben és Üllőn a Kossuth Tsz- ben ma kezdik az aratást Segítenek az ipari munkások Üllőn a termelőszövetkeze­tiek mellett az ipari mun­kások is bekapcsolódnak s gabonabetakarításba. Évek óta jól bevált módszer már, hogy a bejáró dolgozók kö­zül 20—25 fő az aratás ide­jén veszi ki a szabadságát, s közülük alakul a kombájno­kat kiszolgáló, a szalmalehú­zó és a szállítóbrigád. Így nemcsak az üzemi munkások járnak jól, hisz ez idő alatt, tisztes mellékkeresethez jut­nak, hanem a termelőszövet­kezet több tagot tud foglal­koztatni a növényápolásban. Követik az üllői példát az eoseriek is, ahol a Törekvő Tsz 22 üzemi munkást fog­lalkoztat. (s, p.) Befejeződött a Vöröskereszt megyei titkárainak kétnapos értekezlete A Vöröskereszt megyei tit­kárai Rostás Istvánnak, a Magyar Vöröskereszt főtitká­rának elnöklésével kétnapos értekezletet tartottak. A ta­nácskozáson megvitatták az alkoholizmus elleni társadal­mi bizottságok munkáját, az egészségügyi felvilágosítás, az ifjúsági vöröskeresztes mun­ka, a véradó és a tisztasá­gi mozgalom időszerű kér­déseit, beszámoltak az ár­vízvédelemmel kapcsolatiján végzett vöröskeresztes mun­káról és megbeszélték a nyá­ri mezőgazdasági munkák­hoz kapcsolódó egészségügyi feladatokat. Huszonegy szakmai tanfolyam - 163 hallgatóval > Tegnap délelőtt Boross ' Gyuláné elnökletével vezető- \ ségi ülést tartott a Pest me- gyei KISZÖV. Az ülésen az első negyedéves mérlegbeszá- ^ móló tapasztalatait elemezték. í Ezután a szakmai tanfolya- ^ mokról hangzott el beszámo- á ló, megállapítva; a megyei ktsz-ekből százhatvanhármán vettek részt, összesen huszon­egyféle szakmai tanfolya­mon. A további cél: a fiata­labbak közül több embert be­vonni az állami, a techniku­mi egyetemi oktatásba. Végül a munkásvédelem helyzetéről hangzott el beszámoló. ságának első titkára, Biszku Béla, a Központi Bizottság titkára, Vass Istvánná, az or­szággyűlés elnöke, Fehér La­jos és Fock Jenő, a Miniszter- tanács elnökhelyettesei, dr. Erdei Ferenc, a Hazafias Nép- 1 front Országos Tanácsának főtitkára, valamint Kiss Ká­roly, az Elnöki Tanács titkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom