Pest Megyei Hirlap, 1965. június (9. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

1965. JÜNIÜS 1, KEDD ‘^tirlap 3 Munkakeresők - és munkakerülők Egy délelőtt a munkaközvetítőben í Budapest, VI. kerület, Hu- ( nvadi tér 11. £ Kopár, barátságtalan váró- £ szoba, padlóján széttaposott ^ csikkek tanúsítják, hogy itt ^ a „Dohányozni tilos" felirat £ mit sem ér. Belül korláttal £ kettéosztott hivatali helyi- íség: a korláton túl halk sza- f vú, türelmes tisztviselőnők, $ a korláton innen az ügy- $ felek áradata. Bizakodók és ^ idegesek, derűsek és indu- JÍ latosak, szerények és han- 4 goskodók, őszinték és hazu- f gok, józanok és részegek: } munkát keresők — és mun- ^ kakerülők. ^ Munkakerülők — a fővá- ^ rosi tanács munkaközvetítő g irodájában? | Bármily paradoxon, még- f is ez a helyzet. KÖZÖS ERŐVEL Fotó: Wormser I ejsss&rsssssssrsssssssssssssssssssssrssrsssrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrsssssssssssfsssssrssssssssssssssssssssssssssss. Ötödikén kezdődik a dömping Burgonyát, spárgát, borsót és piszkét küld a fővárosba a szentlőrinckátai Új Világ Termelőszövetkezet Kevés terme! öszövetkezetben van még külön zöldség- és gyü­mölcs ér tőkésítő szakember, pedig ezek a termékek csak akkor hoznak igazán hasznot, ha a jó termés elhelyezésé­ről, eladásáról is idejében gondoskodnak. Kokat Márton a szentlőrinc­kátai Üj Világ Termelőszö­vetkezet elnöke viszont ilyen szakemberként mutatta be Balogh Mártont. Neki „csak." az a dolga, hogy mind a tsz, mind pedig a tagok családi, illetve háztáji zöldség- gyü­mölcstermékeit értékesítse. — Leszre majd bőven érté­kesíteni való? — kérdezzük. — Azt hiszem, hogy erre még a legpesszimistább em­ber sem panaszkodhatna. Most szedik a spárgát A rossz időjárás miatt nem vál­totta be teljesen a hozzáfűzött reményeket, de a húsz holdról azért mintegy 100 ezer forintot ad. Ez azonban csak a kezdet, mert rövidesen, úgy június ötödiké körül, megkezdődik a dömping, aztán őszig nem is lesz megállás. Aztán az elnök, meg a piac­kutató azt indítványozza, hogy személyesen győződjünk meg a kilátásokról. A krump­liföldön, — egy szál gaz nem sok. de még annyit sem talá­lunk- Sem burgonyabogár, sem lárva, de annál inkább gumó. Már diónagyságúra nőtt a szépe, és egy hét múlva értékesít­hető. Százötven holdra. illetőleg hatvan vagonra szerződtek a MÉK-kel. Azt remélik, hogy forintos sikerül elérni a hat kilónkénti átlagárat. A szorgalmas munka ered­ménye fogad a piszkénél is, amelyből nyolc holdról várják a termést. A szerződéses elő­irányzat szerint 100 mázsát kellene átadniok az állami vállalatnak, de a termés két­szerese lesz ennek. Ilyen jó, holdanként 25 mázsa piszke termés valóban ritkaság, és el­ismerést érdemelnek, akik el dicsekedhetnek ezzel. A leg- Ez a d< alább hat forintos kilónkénti ! a tsz-b< árat érnek el, akkor holdan- ! szerre t. sok a szemesedé fej, félő: ho­gyan győzik majd a szedést? Ám ez a bőség gondja és ha már megtermett, le is szedik, j hiszen több mint 10 forintot j várnak kilónként. A szerződés szerint 20 mázsát remélnek ! egy holdról, de maga a szé- ! pen diszlő tábla ennél jóval ! többet Ígér. , I t\ Júniu ként 15 000 forintot hoz ez az igénytelen évelő növény. A legnagyobb gondot minden bizonnyal a bor­sószedés okozza majd a tsz-ben, hiszen ötven hold zöldborsó hüvelyezését kell elseje után megkezdeni. A még virágzó és üdezöld szárakon már olyan kell be t el. hogj lítóeszk s ég ben termést lesz baj kor el« tik” szí ső idei gok. íme egy eset. i— Hol lakik? — Tápiógyörgyén. — A lakóhelyén nincs le­hetősége az elhelyezkedésre? — Falun — egy asztalos­nak?! — T. Antal sértődötten legyint. A munkakönyvében tizenöt munkahely bélyegzése virít. Mellette: önkényesen kilé­pett, felmondás a vállalat ré­széről, önkényesen kilépett, és így tovább, összesen hu­szonnégy éves. — Miért mondta, hogy a j lakóhelyén nincs munkale- I hetősége egy asztalosnak? Hi- ' szén ötvennyolcban néhány napig a Tápiógyörgyei Ve­gyesipari Ktsz-ben dolgo­zott! Miért hagyta ott? — Alacsony volt az órabé­rem. — Első munkahelyén meny­nyit akart?! S azt hiszi, ilyen nunkakönyvvel többre szá- níthat? Miért mondtak fel nnyiiszor magának — tuda­kolom. — Igazolatlan hiányzásért. — Persze, az ital... Mennyi dót tölt vonaton, ha Pestre ár? — öt órát naponta. — Nagykátán nem próbált nunkát keresni? Vagy má- utt a járásban? — Nincs ott szükség aszta- osra. — Érdeklődött utána? — N... nem. Én viszont érdeklődtem, s Yásárvái JS ■ i.zárás (Folytatás az 1. oldalról.) dás már megszületett, 500 tonna gyapotot szállítunk. Budapesti impresszióm: sze­retem a várost és az embe­reket — mert azok nagyon barátságosak — sokkal inkább mint Brüsszelben ... SVÁJCI CÉG, a Rüti meg­bízottja, Friedrich L. Wilhelm erről tájékoztat: — Szövőgépeket készít vál­lalatunk, négy berendezésünk működik a Kőbányai Textil­művekben. Ezenkívül több új berendezést, selyem- és frot- tirszövő gépet hagyunk itt a 99± Nagykórösöt* ős Xsútnbokon Kárt szenvedett a saláta — Statisztika a jégverésről Bár eléggé hűvös az idő, mégis az ország több részé­ből, közel ötven községből jelentettek eddig jégverést. Megyénkben Nagykőrö­sön, Csemő környékén és Zsámbokon hullott elő­ször az idén jég és tetemes kárt okozott a sa­látában. ügy látszik igazuk lesz azoknak, akik azt állít­ják, a jégverés kiszámítha­tatlan. Az utolsó tíz év adatai is tanúsítják, hogy évenként átlagosan a lakott helységeink határának 38 szá­zalékát éri jégkár. 1963-ban még ennél is magasabbra emelkedett a statisztika 42 szá­zalékra növekedett a jégvert helységek száma. Tavaly rekor­dot javított a jégverés: 44 szá­zalékkal. Kora tavasztól késő őszig, több mint 400 ezer hold termése sínylette meg a jeget hullató zivatarokat. összesen 111 „jeges ' na­pot” jegyeztek fel, s olyan területeken is hul­lott jég, amelyeket évtizedek óta elkerült ez a súlyos káro­kat okozó elemi csapás. Jel­lemző, hogy a múlt év jú­nius 22-én — egyetlen na­pon — 330 község határa károsodott. Az Állami Bizto­sító a háztáji biztosítás alap­ján 19 ezer, egyéni gazdasá­goknak 5231, termelőszövet­kezeteknek pedig 3726 eset­ben fizetett jégkártérítést. Megyénkben tavaly az Állami Biztosító megyei igazgatósága 50 millió forint kártérítést fi­zetett jégverés címén. vásár után. Ezeket térítés nél­kül, kipróbálásra hagyjuk itt. Bizonyosak vagyunk abban, hogy beválik és visszatérő üzleti partnerek leszünk. KÖNNYŰIPARI PAVILON: A budakalászi központú Len­fonó- és Szövőipari Vállalat öt termékét tüntették ki. Nyo­mott ruhaanyag, függöny, fes­tett bútorhuzat, szövött len­abrosz és ruhaanyag szerepel a listán. A Váci Kötöttáru- gyár Rózsa és Tünde nevű tréningruhája szerzett kitün­tetést. Cinzano, autóbuszbárkocsi. MARIO OBERTO egy sze­mély ben gépkocsivezető, bár­ember és propagandista: — Több mint négyszázezer kilométert jártunk be ezzel a kocsival. Dél-Amerika, USA, Európa. Százötvenezer üveg tartalmát mérjük ki évente, efölött a pult fölött, termé­szetesen ingyen, reklámként... Szeretnénk több italt eladni Magyarországnak, s remél­hető, hogy kölcsönös szállí­tással — részben csere ala­pon — növelhetjük a meny­nyiséget. Különben, mint ma­gánember a bort szeretem a legjobban. S az egri bika­vér egészen csodálatos! KAPUZÁRÁS. Minden részt­vevő — még jól megkötött üzletek tudatában is — na­gyot sóhajt. > Aztán néhány percnyi pihenés, s megkez­dődik a rakodás. Kígyóinak a fények, s az éjszakai nap­pali világításban — bont­ják a vásárt. T. Gy. a következőket tudtam meg: asztalosok számára három lehetőség kínálkozik T. An­tal szőkébb pátriájában, a nagykátai járásban. Épület- asztalosi munkakör a Nagy­kátai Építőipari Ktsz-nél, szakmában való foglalkoz­tatás a Tápiószelei Faipari Ktsz-nél és magánkisipar a lakóhelyén. Ez utóbbi T. Antal esetében tárgytalan, hi­szen a kisipari tevékenység­hez erkölcsi bizonyítvány szükséges, ő pedig nemré­giben ült ötven napot sza­bálysértésért. A másik két lehetőség azonban mindenki számára nyitva áll — aki igazán dolgozni akar. Erről T. Antal is meggyőződhet — hétfői és csütörtöki napokon — Matkovics Györgynél, a járási tanács ipari főelőadójá­nál... Sovány, elnyűtt asszony a következő ügyfél: H. Jánosné, Tápiósápról. Harminchét éves, de tízzel többnek látszik. Kilencszáz forintot keresett az utolsó munkahelyén, s most olyat keres, ahol többet kaphatna. — T ápiósápon nem tudna elhelyezkedni? — teszem fel a sablonos kérdést. A válasz is sablonos: — Nincs ott semmiféle munka. •— A termelőszövetkezetben sem? — Nem bírom én a kapá­lást, a nehéz munkát. Ahogy a fizikumát elnézem, ezt még elhiszem. Csak egyet nem értek: legutóbbi munka­helyén, a Közért Vállalat bölcsődéjében konyhalány volt. Teli piaci kosarakat, szatyrokat hordott fel a har­madik emeletre, súlyos edé­nyeket kondérokat- cipelt. Az talán könnyebb munka volt? Színtelen hangon folytatja: — De még ha bírnám is, hová mennék Sápon dolgozni? — Két lehetőség között vá­laszthat — adja meg a felele­tet másnap Zima Károlyné, a községi tanács vb titkára: — Kérhet vállalt területet a tsz-ben, vagy dolgozhat a Ka­tái Állami Gazdaság tápiósá­pi üzemegységében. Olyannyi­ra szükség van a munkaerőre a gazdaság szőlészetében, hogy nyaranta még iskolás gyermekeket is foglal koztat- hak.(!) Aki akar, télen is dol­gozhat. Az átlag kereset 900— 1000 forint havonta; aki bele­jön, ezren felül is kereshet. A kérdésre — hová mennék Sápon dolgozni? — a választ ez úton tolmácsolom H. Já­nosáénak. .. K. Endre Monorról indult el a munkaközvetítőbe, csak útközben egy kis „sziverősí- tőf’ vett magához. Mindössze hat esztendeje dolgozik, de már 11 munkahelye volt. önkényes kilépései miatt munkaruha, üdülés, nyereség- részesedés, segély, jutalom nem illeti meg, szabadságot Legsürgősebb [ennivaló: a lucerna-betakarítás (Folytatás az 1. oldalról.) kaszálásnál az új szénaszá­rítók is működhessenek. Megjegyezte a megyei fő- agronómus, hogy a lucerna­tarló növényvédelmi mun­káiról sem szabad megfe­ledkezni. A lucernabetakarítás mel­lett egyre sürgetőbben jelent­kezik a növényápolás. Felhőszakadás Somogybán Május utolsó vasárnapján a kora délutáni órákban nagy zivatar vonult el Iharosbe- rény, Miháld, Inke és Dar­vaspuszta határa felett. Fél órán át hullottak a nagy, sű­rű esőcseppek és közben ne­gyed óráig tartó felhőszaka- méter vasta.S leS borította a víztócsák keletkeztek a szán­tóföldeken. Egyes helyeken a gabonát valósággal lehenge­relte a víz. Darvaspusztán borsónagyságú jég is hullott, s negyed óra alatt öt eenti­dás is volt. Pillanatok alatt gött a víz az utcákon, I földet A jég károkat oko- hömpöly- { z°tt a gyümölcsösökben és a nagy i kikelt növényzetben. Az esős idő miatt sokfelé ro­hamosam gyomosodnak a föl­dek, a késlekedés pedig to­vább gyorsítja a gaz növeke­dését. Különösen a cukor- répaegyelés halad vontatot­tan, de szervezett munkát igényel a napraforgó, a bur­gonya és a kukorica kapálása is. / Végezetül arra emlékezte­tett a megyei főagronómus: közelednek a nyári betakarí­tási munkák, köztük az egyik legfontosabb tennivaló az aratás. A meteorológiai táv­jelzések továbbra is esős időt jósolnak, a június is eléggé csapa­dékosnak ígérkezik. Nyilvánvaló, hogy az össze­torlódó nyári munkák rend­kívül nagy rugalmasságot, gondos munkaszervezést kí­vánnak. Már most fel kell készülniük a mezőgazdasági üzemeknek, minden eshető­ségre. —sp— csak hat hónapi folyamatos munka után kaphat egyszó­val, viseli a módosított Mun­ka Törvénykönyve fegyelme­zetlen vándormadarakat sújtó rendflkezéseinek összes kö­vetkezményeit. — Elmenne a Darugyárba betanított lakatosnak? — kér­di a tisztviselőnő. — A Váci úton van. — Olyan messze nem me­gyek! — A vonata a Nyugatiba érkezik. Ott felszáll az ötven- ötös villamosra és... — Nem megyek a Nyugati­ba! En Kőbányán szoktam le- szálini. A Bethlen Gábor ut­cába akarok menni, villany- szerelőnek. — Szakképzettség nélkül?! — Tudok én mindent, job­ban, mint egy művezető. He­geszteni, Ohm-törvényét, min­dent tudok, csak most nagyon részeg vagyok... A Bethlen Gábor utcába akarok menni! — Kérem. . — Sturm San­dámé még mindig győzi ud­variassággal. Én már hallgatni sem bírom. És K. Endre megkapja a közvetítőlapját, s kóvályogva, de diadalmasan távozik. Egv hétre megint van munkája. Illetve alibije — a notórius munkakerülés vádja ellen... A 18 eves J. Anna nyolc munkahelyet próbált végig néhány év alatt. Reggel 4 óra­kor indul Káváról, s öt órára a fővárosban van. Vajon mennyit alszik? — Otthon, a Haladás Tsz- ben nem dolgozhatna? Hiszen az édesapja tsz-tag. — Nincs ott munka a fia­taloknak. Kertészet nincs, a baromfiak mellett idősebb asszonyok dolgoznak. Nem is látni fiatalt a szövetkezetben. Előleget csak negyedévenként fizetnek, s abból, amit apám kap, nem tudnánk megélni. Édesanyáin beteges, most is kórházba visszük. Sajnos, J. Anna szavait a főkönyvelőnő is megerősíti: — A készpénzkereseti le­hetőségek nálunk csakugyan gyengék. A növénytermesz­tésben részesművelés folyik, munkaegységet csak az állat- tenyésztésben és a fogato- soknál alkalmazunk. Mivel a munkaegység-felhasználás mi­nimális — s egyre csupán nyolc forint esik —, ezért előleget csak negyedévenként folyósítunk. Meg is értem, ha ez a helyzet nem vonzza a fiatalokat. Mi is tervezzük a készpénzfizetés vagy az ál­lami gazdaságok normájának bevezetését, de erre csak a tá­volabbi jövőben kerülhet sor. Pedig nagy szükségünk lenne a fiatalok munkaerejére! Semmi kétség, J. Annát valóban a körülmények kény­szerítik a fárasztó hajnali utazásra. De a gyakori mun­kahely-változtatást ez sem indokolja! Délutánba hajlik az idő, a forgalom megritkul. Már csak néhányan várakoznak a korlátnál, köztük O. József kerepesi lakos. Második mun­kakönyvében tizenhét munkahellyel „büszkélkedhet/' A munkaközvetítőben törzs­vendég. — Már megint itt van? Ott­hagyta a maszekot? — Lepra hely az, kérem: sok munka, kevés dohány. Nem nekem való. Persze, ő éppen fordítva szeretné: kevés munkát, sok „dohányt". Szakképzettség nélkül, néhány elemivel. Hosz- szan válogat a felkínált le­hetőségek között, végre egyet kiválaszt. Ha minden jól megy, néhány hétre megint lesz betevője otthon a két gyereknek... ☆ Az utolsó hullám is elvo­nul, mára véget ért. Holnap és azután kezdődik minden elölről. Jönnek a munkát ke­resők és a munkakerülők, önhibájukon kívül, családi okokból állást változtatók és felelőtlen vándormadarak. Társadalmi rendünk min­denkinek biztosítja a mun­kához való jogot és lehetősé­get. Csak — sajnos, ezzel ma még sokan visszaélnek! Nyíri Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom