Pest Megyei Hirlap, 1965. június (9. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

2 1965. orr MVS 1, KEDD „Feszült és veszélyes“ a helyzet Dél-Vietnamban TÁMADNAK A SZABADSÁGHARCOSOK Taylor ismét elhalasztotta utazását | Dominika: HARCOK SANTO DOMiNGÓBAK Zűrzavaros a politika, gyorsan romlik a gazdasági helyzet Az AP saigoni tudósítója \ szerint a dél-vietnami bel­politikai helyzet továbbra is „feszült és veszélyes-’. Phan Khac Suu államfő ugyan hosszas vonakodás után aláírta a kormány négy új miniszterének kinevezé­sét, de a belügyminiszter és a gazdaságügyi miniszter levál­tásának problémája még mindig nem oldódott meg. A feszült helyzetre való tekin­tettel Taylor amerikai nagykö­vet, aki még pénteken je­lentéstételre Washington­ba akart utazni, egyelő­re a dél-vietnami fővá­rosban marad. A dél-vietnami szabadság- harcosok offenzívája az or­szág északi részeiben vál­tozatlan erővel tart. Az amerikai és dél-vietnami ée- pülőgépek az időjárás meg- javulásával vasárnap beavat­koztak a Da Nangtól délre, Quang Ngai körzetében fo­lyó harcokba. A saigoni amerikai főha­diszállás a katonai hely­zetet zavarosnak ítéli. A Quang Ngai körzetében 48 órája folyó harcok során a szabadságharcosok bekerítet­ték a kormánycsapatok és az amerikaiak egy-egy zászlóal­ját, amelyek súlyos veszte­ségeket szenvedtek. Változat­lanul súlyos harcok vannak | Ba Gia környékén is. Ameri- I kai helikopterek lépi hídon | szállítanak hadianyagot a ve­szélyeztetett körzetekbe, ahon­nét ugyancsak légi úton tá­volítsák el a dél-vietnami kor­mánycsapatok és az ameri­kaiak sebesültjeit. A szabadságharcosok erős támadásokat intéznek a Saigontól északra veze­tő utánpótlási vonalak el­len is. Hétfőre az időjárás ismét el­romlott, s ez megnehezíti a dél-vietnami és az amerikai egységek utánpótlását és lé­gi támogatását. Erhard elutazott az Egyesült Államokba Bonn (MTI) Erhard nyugatnémet kancel­lár hétfőn Schröder külügy­miniszter társaságában repü­lőgépen hivatalok látogatásra Washingtonba utazott. Elutazása előtt a repülőté­ren adott sajtónyilatkozatá­ban arról biztosította hallga­tóit, hogy Nyugat-Németor- szág és az Egyesült Államok között messzemenő nézetazo­nosság nyilvánul meg kül- és belpolitikai kérdésekben. El­ismerte, hogy „belső össze- i függés áll fenn” jelenlegi 1 amerikai útja és a De Gaulle f rancia elnökkel június 11- én és 12-én folytatandó meg­beszélései között. NEM CSURBAN, CSAK CSÖPPEN New York eddigi legnagyobb vízhiánya A nyolcmilliós New York­ban az elavult vízfnűvek nem győzik a város vízellátását. A meleg, száraz idő magával hozta a város történetének ed­digi leg válságosabb vízh iá­nyát. Szigorúan megtiltották min­den szülcségtelen vízhaszná­latot. Az éttermekben, az a vendég kap vizet, aki külön kéri. A parkok háromszáznál több szokőkútja nem műkö­dik. Az uszodákat bezárták, kivéve azokat, amelyek saját víztisztító berendezéssel van­nak edlátva. Párizs (MTI) A NATO párizsi szákházá­ban. hétfőn délután Manlio Santo Domingóban éjszaka ismét több összecsapásra ke­rült sor az alkotmányos erők és az Imbert-féle junta csapa­tai között, különösen heves tűzharc zajlott le az Imberték ke­zén levő, de az alkotmá­nyos erők által bekerített nemzeti palota, Santo Do­mingo egyik legjelentő­sebb középülete körül. Az alkotmányos kormány vasárnap levelet intézett az AÁSZ washingtoni külügymi­niszteri értekezletéhez és eb­ben követeli, hogy a „lehető leghamarabb” ix>nják ki az amerikaközi erőket. Jottin Cury, a Caatna no-kormán y Brosio, a NATO főtitkáránál?: elnöksége alatt megnyílt a 15 tagállam hadügyminiszte­rednek értekezlete. külügyminisztere rámutat, hogy az AÁSZ alapokmánya tiltja a katonai beavatkozást, tekintet nélkül annak indok­lására, Cury levele bírálja Jó­sé Móra AÁSZ-főtitkár tevé­kenységét is. Az AFP hírügynökség kom­mentárban foglalkozik a do­minikai helyzettel és megálla­pítja, hogy Santo Domingó­ban a helyzet ideiglenesen stabilizálódott: az amerikaiak gyakorlatilag elfoglalták az országot, egyre aktívabb az AÁSZ beavatkozása és meg­érkeztek az ENSZ-meg figye­lők is. Katonailag tehát a helyzet nagyjából világos, politikailag azonban zűr­zavaros. a gazdasági hely­zet pedig gyorsan romlik az országban. Politikai téren az ameri­kaiak továbbra is keresik az elképzelésük szerinti ideális koalíciót, amely antikommu- nista lenne, de nem lenne — Washington szerint — sem túl jobboldali, sem túl baloldali. Megkezdődött a NATO hadügyminisztereinek tanácskozása ^\\\\\\\\\\\\\v\\v\\v\\\\\\v\\\\\\\v\\\\\\\v\\\\\\^^^^ GYORSLISTA az 1965. május 31-én megtartott lottó jutalomsorsolásról, melyen a 21. játékhét szelvényei vettek részt. 009 903 óraduó, 0X0 208 utalvány, 012 803 bútor, 013 471 modern otthon gépéi, 014 316 utalvány, 020 261 tele­vízió, 021 229 utalvány, 023 816 óraduó, 036 624 tengeri utazás, 062 039 óra, 100 856 éléskamra-utalvány, 101 449 utalvány, 107 202 televízió, 107 514 élés­kamra-utalvány, 108 844 rádió, 138 544 televízió, 155 261 rádió. 163 604 tengeri utazás, 174 064 kerékpárduó. 190 585 háztartási kisgépesítés, 190 672 háztar­tási kisgépesítés, 190 835 mosógép, 199 059 utalvány, 205 407 óra, 231 705 te­levízió, 237 551 televízió, 251 962 utal­vány. 255 904 tenger! utazás, 272 656 utalvány, 296 448 óraduó, 314 463 han­gulatsarok. 321 281 éléskamra-utalvány. 338 009 háztartási kisgépesítés, 359 427 rádió. 363 426 utalvány, 367 550 élés­kamra-utalvány, 372 372 televízió, 376 063 modern otthon gépei, 408 673 fényképezőgép, 426 327 rádió. 439 318 utalvány. 440 223 televízió. 450 829 mo­torkerékpár, 453 351 rádió, 454 645 óra és utalvány. 458 206 utalvány, 495 675 televízió, 514 690 teáskészlet, 521 264 utalvány, 523 303 utalvány. 528 100 te­levízió, 531 496 lottó kávézókészlet, 534 939 óra. 536 307 éléskamra-utalvány, 550 042 motorkerékpár, 589 795 Kénye­lem a háztartásban-gépesítés. 599 206 utalvány, 599 224 utalvány. 636 518 utal­vány, 642 079 hűtőgép. 644 268 modern otthon gépei, 659 728 rádió. 669 121 ke- rékpórduó, 670 628 rádió. 682 099 hűtő­gép. 685 090 utalvány, 686 330 televízió; 639 625 éléskamra-utalvány, 690 735 tele­vízió, 696 838 televízió. 698 850 óra. 704 273 óra. 705 256 motorkerékpár, 709 903 utal­vány. 718 230 utalvány, 719 115 utalvány, 749 846 utalvány, 752 252 utalvány, 754 322 éléskamra-utalvány, 771 476 óra és utalvány. 771 727 rádió. 772 248 élés­kamra-utalvány, 772 444 rádió. 773 023 éléskamra-utalvány, 773 841 utalvány, 776 053 utalvány. 776 316 rádió, 776 905 utalvány, 794 4 95 teáskészlet, 794 611 hűtőgép. 798 918 televízió, 809 135 tele­vízió. 824 664 utalvány. 824 786 óra, 826 406 hűtőgép. 833 532 utalvány, 836 398 rádió, 847 024 hűtőgép. 855 789 hangulatsarok. 869 159 kristály készlet, 869 536 televízió. 872 765 óra. 890 477 te­levízió. 895 154 háztartási kisgépesítés, 904 230 televízió. 906 874 motorkerék­pár, 918 872 modern otthon gépei, 922 327 óra duó. 933 205 varrógép. 935 087 utalvány. 936 075 utalvány. 946 917 utal­vány, 949 690 rádió. 953 429 fényképező­gép. 954 1 07 óra és utalvány, 956 706 éléskamra-utalvány, 962 018 rádió, 968 842 éléskamra-utalvány. 969 966 te­levízió, 975 970 óraduó. 980 388 kerék­párduó, 985 034 televízió, 989 589 tele­vízió. 1 002 861 éléskamra-utalvány. 1 004 375 bútor, 1 023 973 óra. 1 024 750 tengeri utazás, 1 028 618 rádió. 1513 714 utal- j vány, 1 518 900 televízió, 1 540 852 mo­torkerékpár, 1 542 520 bútor, 1 545 869 Moszkvics 403. tip. személygépkocsira utalvány, 1 545 941 éléskamra-utalvány, 1 553 678 óraduó, 1 561 394 televízió, • 1 568 883 televízió, 1 575 178 éléskamra­utalvány. 1 578 664 óra. 1 593 581 tele­vízió, 1 594 709 kerékpárduó. 1 597 842 moderti otthon gépei. 1 627 645 rádió, 1 638 393 utalvány. 1 639 297 utalvány, 1 642 720 fényképezőgép, l 643 056 rádió, 1 671 094 utalvány. 1 680 312 lottó kávé­zókészlet. 1 687 492 éléskamra-utal­vány. 1 700 808 rádió, 1 737 800 rádió, 1 750 655 utalvány. 1 757 934 tengeri uta­zás, 1 764 398 éléskamra-utalvány, 1 764 420 rádió. 1 771 244 rádió. 1 789 101 kerékpárduó. 1 790 991 fényképezőgép, 1 792 105 éléskamra-utalvány, l 792 610 rádió. 1 808 368 utalvány. 1 825 046 rá­dió, 1 826 556 utalvány, 1 832 204 háztar­tási kisgépesítés. 1 839 338 rádió, 1 848 593 fényképezőgép. 1 860 221 író­gép. 1 884 786 hűtőgép 1 890 469 tele­vízió. 1914 302 rádió. 1918 150 televí­zió. 1 924 810 lemezjátszó, 1 925 906 hű­tőgép. 1 928 079 modern otthon gépei, 1 937 219 szőnyeg, 1 944 442 éléskamra­utalvány, 1 945 611 televízió, 1 956 123 kristálvkészlet, l 967 507 utalvány, 1 968 704 fénvképezőgép. 1 968 997 élés­kamra-utalvány. 1 974 577 tengeri uta­zás, 1 984 696 rádió. 1 984 981 utalvány, 2 027 045 rádió. 2 029 242 éléskamra­utalvány, 2 037 332 óra és utalvány, 2 045 963 utalvány 2 051 943 televízió. 2 054 404 televízió, 2 057 411 óra és utal­vány. 2 058 099 éléskamra-utalvány, 2 070 075 utalvány. 2 082 532 lemezt át­sző. 2 084 903 éléskamra-utalvány. 2 091 535 óra. 2 093 788 utalvány, 2 099 379 rádió, 2 099 583 televízió, 2 105 023 utal­vány. 2 110 756 éléskamra-utalvány, 2 121 300 éléskamra-utalvány, 2 130 090 utalvány, 2 147 058 óraduo, 2 157 C38 utalvány, 2 161 051 televízió, 2 166 593 utalvány, 2 183 207 motorkerékpár, 2 187 600 utalvány. 2 190 028 modern ott­hon gépei, 2 1 93 628 óra, 2 193 970 mo­dern otthon gépei, 2 211 065 óraduó, 2 213 745 szőnyeg, 2 213 761 éléskamra­utalvány, 2 215 839 óra. 2 222 476 rádió, 2 227 898 televízió. 2 231 345 könyváll­vány, 2 243 274 bútor, 2 243 743 óra, 2 244 752 óra, 2 263 463 televízió, 2 270 008 kerékpárduó, 2 272 455 modern otthon gépei, 2 279 821 étkészlet. 2 300 461 utal­vány. 2 300 670 evőeszközkészlet, 2 301 404 Óraduó, 2 302 995 rádió, 2 316 337 televízió, 2 316 715 rádió, 2 329 995 óraduó, 2 336 161 televízió, 2 342 921 utalvány, 2 34,9 228 rádió, 2 352 152 utalvány, 2 358 061 televízió, 2 359 446 Moszkvics 403. tip. személy- gépkocsira utalvány, 2 363 700 utal­vány. 2 373 792 háztartási kisgépesítés, 2 375 179 televízió, 2 375 572 utalvány, 2 377 425 utalvány. 2 385 687 ágynemű­készlet. 2 392 098 hűtőgép, 2 393 409 óra­duó, 2 399 016 utalvány. 2 408 800 utal­vány. 2 409 827 fényképezőgép. 2 416 597 háztartási kisgépesítés, 2 423 012 utal­vány, 2 424 746 tengeri utazás, 2 475 448 utalvány, 2 480 669 televízió. 2 488 293 televízió, 2 492 535 rádió, 2 507 831 mo­torkerékpár, 2 512 322 rádió. 2 513 004 háztartási kisgépesítés, 2 522 340 óra, 2 525 748 utalvány, 2 544 967 modem ott­hon gépei, 2 545 981 televízió. 2 548 263 óra. 2 553 163 utalvány, 2 578 4 88 utal­vány. 2 588 394'' óra. 2 598 288 televízió, 2 598 487 televízió. 2 610 893 éléskamra­utalvány, 2 615 060 óra. 2 616 400 cam- pingfelszerelés, 2 651 087 tengeri uta­zás, 2 654 815 utalvány. 2 655 046 utal­vány. 2 677 355 óra. 2 688 785 televízió, 2 694 067 utalvány. 2 695 502 óra. 2 718 568 éléskamra-utalvány, 2 718 626 utalvány, 2 734 191 utalvány, 2 741 003 utalvány. 2 753 892 utalvány, 2 773 482 háztartási kisgépesítés, 2 773 545 televízió. 2 776 753 éléskamra-utalvány, 2 784 828 utal­vány. 2 798 606 éléskamra-utalvány. 2 801 217 rádió. 2 806 353 óra. 2 811 546 éléskamra-utalvány. 2 818 420 tengeri utazás, 2 822 712 modern otthon gépei, 2 825 206 Óra. 2 827 848 televízió. 2 843 910 háztartási kisgépesítés. 2 865195 utal­vány. 2 876 454 modem otthon gépei, 2 879 286 háztartási kisgépesítés, 2 880 707 utalvány: 2 883 485 utalvánv, 2 883 740 televízió. 2 890 845 fénvkéoe- zőgép. 2 893 043 televízió, 2 899 793 óra­duó, 2 918 994 utalvány. 2 928 1 90 élés­kamra-utalvány, 2 929 335 utalvánv, 2 936 640 óraduó. 2 959 877 éléskamra­utalvány.2 966 224 Trabant 601. tfn. sze- mélygénkocsira utalvány. 2 981 828 óra. 2 993 752 tengeri utazás, 2 998 816 óraduó. 3 001 964 lemezjátszó. 3 009 310 rádió. 3 012 314 utalvány, 3 017 417 utalvány, 3 025 538 utalvány, 3 02« 002 óra és utal­vány, 3 055 480 utalvány, 3 088 966 mo­dem otthon gépei. 3 097 573 televízió. 3 099 478 motorkerékpár, 3 104 841 utalvány, 3 105 167 televízió. 3 125 774 tengeri utazás, 3 133 281 rádió, 3 147 262 utalvány, 3 158 165 md+arke- rékpár, 3 160 273 éléskamra-utalvány, 3 163 502 utalvány. 3 169 867 éléskamra­utalvány, 3 193 515 tengeri utazás, 3 195 547 utalvány. 3 198 523 rádió. lemezjátszó, 3 212 225 írógép, utalvány, 3 236 052 hűtőgép, utalvány. 3 244 555 televízió, hűtőgép, 3 254 464 teáskészlet, utalvány, 3 272 800 televízió, utalvány, 3 276 244 fényképe- 3 277 534 utalvány. 3 283 564 hű­3 211 806 3 220 316 3 236 867 3 250 446 3 267 293 3 273 821 zőgép, tőgép, 3 297 441 motorkerékpár, 3 300 074 óra és utalvány. 3 311 517 utalvány, 3 318 812 televízió, 3 329 749 televízió. 3 335 374 óraduó. 3 355 523 modem ott­hon gépei, 3 360 032 camp Ingfel szere­lés, 3 363 467 éléskamra-utalvány, 3 386 461 lottó-kávézókészlet, 3 387 165 rádió, 3 394 823 utalvány. 3 394 848 mo­torkerékpár, 3 403 155 óra és utalvány, 3 405 975 utalvány, 3 419 842 óra, 3 425 015 televízió, 3 452 760 televízió, 3 455 979 háztartási kisgépesítés, 3 462 200 motorkerékpár, 3489 816 gár­donyi telek és víkendliázépítési utal­vány, 3 494 227 televízió, 3 503 956 utal­vány, 3 519 765 szőnyeg, 3 536 733 utal­vány. 3 543 374 rádió, 3 548 116 utal­vány, 3 569 848 modem otthon gépei, 3 572 039 utalvány, 3 575 214 televízió, 3 575 564 éléskamra-utalvány, 3 593 933 bútor, 3 609 522 utalvány, 3 615 129 óra és utalvány, 3 630 595 utalvány, 3 634 401 televízió, 3 635 021 televízió, 3 646 775 lottó-kávézókészlet, 3 648 924 televízió, 3 654 715 éléskamra-utalvány, 3 659 174 éléskamra-utalvány, 3 666 566 televízió, 3 671 460 evőeszközkészlet, 3 674 639 óraduó, 3 686 466 rádió, 3 691 863 utalvány, 3 702 720 televízió. 3 711 711 óra és utalvány. 3 739 585 háztartási kisgépesítés, 3 746 453 televízió, 3 748 521 lottó-kávézókészlet, 3 769 59« televízió. 3 788 628 tengeri utazás, 3 791 181 utal­vány, 3 805 462 szőnyeg, 3 814 583 utal­vány, 3 816 024 motorkeréVr^ A­3 318 424 televízió, 3 8 otthon gépei, 3 844. telev V 3 872 752 óra, 3 893 201 ór < bálvány, 3 905 931 óra és utalvány vány, 3 922 286 utalvánv, . vány. 3 964 294 rádió, kamra-utalvány, 3 972 89 zás. 4 001 872 motorkerékpár, tartási kisgépesítés, 4 016 üt.; , 4 019 056 televízió, 4 02. ujó 4 034 148 lemezjátszó, 4 03$ 243 :,t le vízió, 4 045 752 fényképezőgép. 049 2 56 óra és utalvány. 4 052 414 utalvány lemezjátszó, 4 060 222 tengeri ti 4 061 407 óra, 4 063 6 -; vei-. 4 063 656 motorkerékpár 0' tőgép, 4 084 594 lemezják?.« hűtőgép, 4 089 760 óra. 4 10'. 09 , vány, 4 123 223 élésknuu- 4 140 642 utalvány, 4 15 8 i 4 167 037 óra és utalván levízió, 4 189 009 háztar tés, 4 193 1 20 szőnyeg, ... 4 199 526 éléskamra-utalvány, 4 204 232 utalvány, 4 244 341 ezüst evőeszköz- készlet, 4 245 096 porszívógép, 4 253 921 rádió, 4 261 703 fényképezőgép. 4 276 793 utalvány, 4 277 005 varrógép, 4 284 292 éléskamra-utalvány. 4 295157 televí­zió, 4 298 881 utalvány. 4 317 030 tele­vízió. 4 322 252 éléskamra-utalvány, 4 327 384 ezüst evőeszközkészlet, 4 340 079 televízió, 4 347 650 utalvány, 4 349 470 utalvány, 4 352 134 éléskamra- utalvány. 4 352 853 hűtőgép, 4 370 707 porszívógép. 4 381 851 utalvány, 4 384 211 éléskamra-utalvány. 4 336 987 kerék­párduó, 4 419 795 éléskamra-utalvány, 4 423 636 hangulatsarok. 4 432 034 tele­vízió, 4 433 921 bútor, 4 441 970 tésztás- készlet, 4 446 144 háztartási kisgépesí­tés, 4 448 759 utalvány. 4 454 465 óra, 4 474 474 óra, 4 485 231 televízió, 4 490 323 könyvállvány, 4 504 725 óra, 4 628 501 televízió. 4 628 «43 óraduó. 4 646 468 utalvány, 4 649 334 utalvány. 4 659 038 modem otthon gépei. 4 663 635 tenge­ri utazás, 4 672 904 modem otthon gé­pei. 4 681 598 éléskamra-utalvány, 4 682 177 ezüst evőeszközkészlet, 4 683 946 óra, 4 689 170 utalvány, 4 694 919 televízió, 5 308 129 éléskamra-utalvány, 5 317 987 Utalvány, 5 320 907 televízió, 5 324 599 fényképezőgép. 5 334 213 óra 5 335 090 televízió, 5 357 041 rádió, 5 359 876 fény­képezőgép. 5 361 263 utalvány, 5 366 616 óra. 5 402 834 kerékpárduó. 5 444 731 te­levízió, 5 446 440 televízió, 5 449 383 bú­tor, 5 452 100 rádió, 5 452 3«7 lemezját­szó, 5 459 653 rádió, 5 463 734 televízió, 5 463 798 hűtőgép. 5 496 289 rádió, 5 498 135 hűtőgép, 5 511 580 televízió, 5 518 823 modem otthon gépei, 5 521 046 tengeri utazás, 5 321 338 modem otthon gépei, 5 523 690 fényképezőgép, 5 525 060 éléskamra-utalvány, 5 525 0ö* éléskam­ra-utalvány, 5 527 856 utalvány, 5 528 341 utalvány. 5 549 106 éléskamra-utal­vány. 5 550 336 modern otthon gépei, 5 559 936 óraduó, 5 560 112 ágynemű- készlet. 5 570 288 háztartási kisgépesí­tés. 5 599 487 fényképezőgép, 5 617 166 éléskamra-utalvány, 5 633 165 éléskam­ra-utalvány. 5 636 189 televízió. 5 637 356 óra, 5 657 454 óra, 5 677 095 óraduó, 5 677 233 fényképezőgép, 5 685 321 mo­torkerékpár, 5 690 921 óraduó. 5 716 493 modem otthon gépei, 5 717 500 háztar­tási kisgépesítés. 5 742 160 óra. 5 756 143 rádió. 5 762 291 bútor, 5 768 322 utal­vány, 5 775 156 utalvány. 5 784 076 bú­tor. 5 785 320 hűtőgép. 5 797 278 utal­vány. 5 802 757 utalvány. 5 810 094 óra­duó, 5 834 898 tengeri utazás, 5 845 739 háztartási kisgépesítés. 5 853 353 tele­vízió. 5 861 602 rádió. 5 866 551 óraduó, 5 872 805 utalvány. 5 874 1.Sí könyváll­vány, 5 891 774 televízió 5 908 576 rádió. 5 909 139 utalvány. 5 912 814 tengeri utazás, 5 913 084 televízió. 5 920 452 te­levízió, 5 924 774 óra, 5 927 918 utal­vány, 5 934 419 televízió, 5 936 193 tele­vízió, 5 938 780 fényképezőgép. 5 949 814 fényképezőgép, 5 951 639 utalvány, 5 955 991 modem otthon gépei, 5 979 165 fényképezőgép, 5 985 593 óra. 5 986 911 tengeri utazás, 5 997 936 rádió. 6 013 206 utalvány. 6 016 615 motorke­rékpár, 6 044 052 éléskamra-utalvány, 5 047 310 hűtőgép, 5 056 007 motorke­rékpár. 6 058 636 . televízió, 6 063 774 óra, 6 076 001 utalvány, 6 080 404 rá­dió, 6 080 475 televízió, 6 126 454 fény­képezőgép, 6 127 319 fényképezőgép. 6 127 791 óra, 6 13« 181 televízió. 6 149 837 utalvány, 6 151 511 porszivógép, 6 164 947 utalvány, 6 170 810 rádió, 6 172 157 mo­torkerékpár. 6 177 477 tengeri utazás, 6 185 799 utalvány, 6 187 676 hűtőgép. 6 226 038 utalvány, 6 23 1 568 utalvány, 6 248 499 utalvány, 6 261 531 utalvány, 6 284 952 televízió, 6 292 498 televíító. 6 292 649 éléskamra-utalvány, 6 298 729 éléikor—--.., talvány. 6 304 928 szőnyeg, ?eri utazás, 6 315 859 fcele- f8 motorkerékpár. 6 322 018 33 rádió, 6 339 971 óra, vány, 6 372 635 lemezjátszó, í / Vízió. 6 382 803 óra. 6 385 132 talvány, 6 385 236 utal- >25 modem otthon gépei, yképezőgép, 6 432 838 tele- 14 televízió, 6 437 823 tele- 07 televízió, 6 454 582 tele- Vü 329 rádió, 6 472 1 23 élés- „camra-vta ány, 6 486 879 könyváll- ’ >93 étkészlet, 6 495 914 hű­tőgép 509 utalvány. 6 602 625 óra, 60S- : ■ sskamra-utalvány. 6 619 847 . calváaj-. 4 623 961 szőnyeg, 6 625 627 vár.y -1 638 873 hűtőgép. 6 641 697 ra es- űvány, 6 642 673 rádió,- Ivány, 6 673 123 éléskamra­6 675 777 írógép. 6 684 658 ük zás, 6 685 202 élés kam ra­5 688 193 televízió. 6 722 319 i 761 020 utalvány, 6 771 283 bút 630 fényképezőgép, 6 778 966 : • gép. 6 793 53« óra, 6 801 766 varrógép, 6 810 002 utalvány, 6 813 232 televízió, 6 833 189 óra, 6 834 994 óra, (*' 4 763 bútor, 6 863 713 modem otthon gépei. 6 867 753 éléskamra-utalvány, 6 868 548 éléskamra-utalvány. 6 871 317 televízió. 6 872 312 televízió 6 882113 televízió, 6 887 180 óraduó, 6 888 087 te­levízió. 6 890 657 varrógép, 6 916 820 televízió, 6 936 393 óra és utalvány, 6 910 518 televízió. 6 942 473 utalvány, «943 686 rádió. 6 944 947 óra, 6 958 7R8 éléskamra-utalvány, • 6 962 051 fényké­pezőgép, 6 997 291 könyvállvány. 7 024 639 utalvány, 7 025 225 óra, 7 028 408 televízió, 7 033 377 motorkerék­pár, 7 035 384 Utalvány, 7 037 369 óra, 7 056/24l -motorkerékpár, 7 057 951 han­gulat sarok, 7 064 080 utalvány, 7 073 770 szőnyeg, 7 075 701 televízió, 7 077 308 te­levízió. 7 104 370 óra, 7 115 361 óra duó, 7 305 722 élelmiszerutalvány, 7 315 389 háztartási kisgépesítés, 7 325 441 utal­vány. 7 326 983 ágyneműkészlet, 7 339 679 utalvány. 7 348 067 rádió, 7 356 338 rádió, 7 361 877 élelmiszerutal- vany, 7 363 575 óra duó, 7 368 012 utal­vány, 7 374 744 utalvány. 7 390 891 utal­vány, 7 393 366 utalvány. 7 395 493 ten­geri utazás, 7 439 499 óra, 7 443 903 bú­tor, 7 445 292 bútor, 7 445 820 ezüst evő­eszközkészlet, 7 448 855 utalvány, 7 457 702 óra és utalvány, 7 464 630 rá­dió, 7 470 384 rádió, 7 481 741 hangulat­sarok, 7 498 846 utalvány, 7 509 879 utal­vány, 7 514 600 rádió. 7 515 730 óraduó. 7 519 557 óra, 7 525 954 rádió, 7 527 668 óra, 7 530 935 utalvány. 7 551 709 rádió, 7 593 311 utalvány, 7 596 232 óra és utal­vány, 7 609 751 eampingfelszerelés, 7 612 435 élelmiszer-utalvány, 7 612 876 televízió, 7 613 930 utalvány, 7 619 869 te­levízió. 7 620 189 utalvány, 7 628 803 rá­dió, 7 629 992 televízió, 7 631 115 utal­vány, 7 632 236 utalvány, 7 632 269 Bp., II.. Frankel Leó utca 84. sz. alatt fel­épülő társasházban az V. em. 25. sz. egyszobás, főzőfülkés, loggiás örökla­kás, 7 637 272 utalvány, 7 637 312 tele­vízió. 7 646 905 utalvány. 7 654 018 hűtő­gép. 7 655 619 lakberendezési utalvány, 7 668 412 utalvány, 7 698 271 élelmiszer­utalvány. 7 723 729 élelmiszerutalvány, 7 746 544 televízió, 7 748 863 háztartási kisgépesítés. 7 758 713 ágvneműkészlet. 7 765 411 televízió. 7 784 975 televízió, 7 801 322 rádió. 7 801 900 cam pin gf elsze­relés, 7 805 633 élelmiszerutalvány, 7 806 809 élelmiszerutalvány. 7 819 214 rádió, 7 843 665 óraduó, 7 870 925 utal­vány. 7 877 789 élelmiszerutalvány, 7 882 593 televízió. 7 893 569 óra. 7 897 996 óra. 7 901 895 hűtőgép. 7 905 589 fény­képezőgép. 7 910 224 rádió. 7 950 486 élettmisze rutai vány. 7 951 221 élelmi­szerutalvány. 7 956 945 óra és utal­vány, 7 966 450 élelmiszerutalvány, 7 972 863 televízió. 7 974 945 utalvány. 7 979 491 televízió. 7 982 289 utalvány, 7 989 989 utalvány. 7 999 854 óra. 8 007 440 utalvány, 8 008 396 fényké­pezőgép. 8 041 379 óra és utalvány, 8 043 462 rádió, 8 045 L36 éleimiszerutal- vány, 3 053 074 óra, 8 053 715 rádió, 8 055 493 elelmiszerutaaVáJiy, 8 063 736 óra és utalvány, 8 069 206 utalvány, 8 075 653 utalvány, 8 076 100 rádió, 8 105 213 szőnyeg, 8 110 983 óra, 8 124 711 televízió. 8 127 090 hangulatsarok. 8 127 850 televízió, 8 128 407 televízió, 8 130 913 utalvány, 8 133 476 utalvány, 8 149 765 élelmiszerutalvány, 8 158 274 televízió, 3 164 872 óra és utalvány, 8 169 710 óra. 8 170 225 fényképezőgép, 8 173 149 utalvány. 8 174 305 tengeri uta­zás, 8 176 597 utalvány. 8 183 293 mo­dern otthon gépéi. 8 203 070 utalvány, 8 205 567 porszivógép. 8 212 686 utal­vány, 8 232 706 fényképezőgép, 8 239 316 teáskészlet, 8 243 067 varrógép, 8 243 101 televízió, 8 249 807 élelmiszerutalvány, 8 252 043 kerekparduó. 8 253 817 ólelmi- szerutalvány. 8 259 879 háztartási kis- gepesítés. 8 260 239 háztartási kisgépe­sítés, 8 270 357 óraduó, 8 300.626 háztar­tási kisgépesítés. 8 307 398 utalvány. 8 323 261 óra és utalvány, 8 341 385 rá­dió, 8 347 319 utalvány, 8 347 739 óra és utalvány. 8 350 991 rádió. 8 354 167 rá­dió, 8 359 003 óra és utalvány. 8 365 404 élelmiszerutalvány. 8 388 369 utalvány. 8 414 484 tengeri utazás, 8 445 305 rádió, 8 473 683 utalvány. 8 476 872 tengeri uta­zás, 8 477 865 utalvány, 8 490 488 han­gulatsarok, 8 508 665 televízió, 8 519 431 étkészlet, 8 520 4T5 élelmiszerutalvány, 8 528 1 09 óraduó. 8 533 633 élelmiszer­utalvány. 8 534 257 tengeri utazás. 8 55ö 519 fényképezőgép. 8 566 079 ke­rékpárduó. 8 580 463 televízió, 8 592 587 élelmiszerutalvány. 8 592 924 óra és utalvány, 8 593 326 élelmiszerutalvány, 8 705 588 eampingfelszerelés, 8 748 140 tengeri utazás. 8 759 034 féányképezö- gép, 8 773 237 háztartási kisgépesítés, 8 781 193 televízió, 8 796 355 movorke- rékpár. 8 816 .944 rádió, 8 825 768 motor- kerékpár. 8 844 007 utalvány, 8 851 981 óra, 8 853 524 utalvány. 8 860 412 háztar­tási kisgépesítés. 8 864 797 óra és utal­vány, 8 888 442 utalvány. 8 896 191 élel­miszerutalvány, 8 907 506 utalvány, 8 919 538 utalvány. 8 919 774 óra, 8 943 670 fényképezőgép, 8 950 386 utal­vány. 8 956 143 rádió, 8 992 476 televízió. 9 000 293 utalvány. 9 002 201 modern otthon gépei, 9 012 252 óra, 9 020 203 óra, 9 023 240 háztartási kisgépesítés, 9 033 653 utalvány, 9 037 152 rádió, 9 038 181 bútor. 9 038 718 televízió, 9 045 784 rádió, 9 061 429 modem otthon gépei, 9 061 602 élelmiszerutalvány, 9 066 455 Utalvány. 9 072 221 rádió. 9 076 679 televízió, 9 090 325 órád dó, 9 101 283 motorkerékpár, 9 110 361 ház­tartási kisgépesítés, 9 114 844 utalvány, 9 117 402 élelmiszerutalvány, 9 136 871 utalvány, 9 146 190 utalvány, 9 158 974 te­levízió, 9 164 124 teáskészlet, 9 175 828 élelmiszerutalvány, 9 210 147 televízió, 9 310 050 óra és utalvány, 9 314 099 rá­dió. 9 317 752 írógép. 9 319 504 utalvány, 9 326 512 utalvány. 9 329 531 televízió, 9 352 607 Bp., II., Frankel Leó u. 84. sz. alatt felépülő társasházban az V. e. 27. sz. háromszobás (kettő kisméretű), ét­kező- és főzőfülkés loggiás öröklakás, 9 363 553 utalvány, 9 372 898 modern otthon gépei, 9 375 665 élelmiszerutal­vány, 9 37« 099 lemezjátszó, 9 378 665 élelmiszerutalvány, 9 389 675 óraduó, 9 400 704 ágyneműkészlet, 9 405 060 utal­vány. 9 421 848 varrógép, 9 422 458 Ké­nyelem a háztartásban. 9 424 671 teás­készlet, 9 425 151 élelmiszerutalvány, 9 433 008 élelmiszerutalvány. 9 439 422 élelmiszerutalvány, 9 453 799 élelmi­szerutalvány, 9 455 764 porszívógép. 9 459 036 utalvány. 9 468 729 élelmiszer­utalvány, 9 489 152 élelmiszerutalvány. 9 492 520 óraduó, 9 515 311 tengeri uta­zás, 9 545 630 óra. 9 554 342 élelmiszer­utalvány, 9 559 328 élei mi szerutal vány, 9 570 293 modern otthon gépei, 9 575 177 televízió. 9 586 695 fényképezőgép, 9 598 896 Utalvány, 9 602 033 utalvány, 9 603 170 háztartási kisgépesítés, 9 619 848 fényképezőgép. 9 622 817 óra, 9 627 347 utalvány. 9 638 299 televízió. 9 642 706 utalvány, 9 650 749 rádió. 9 666 519 élelmiszer vita Ivány, 9 669 6t8 óra és utalvány, 9 675 647 rádió, 9 684 291 háztartási kisgépesítés, 9 689 123 fényképezőgép^ 9 715 932 utalvány, 9 721 741 televmo. 9 722 693 hűtőgép. 9 729 916 utalvány, 9 738 247 utalvány. 9 745 113 rádió, 9 766 053 utal­vány. 9 770 464 óraduó. 9 772 927 televí­zió, 9 788 464 kávéskészlet, 9 793 810 te­levízió, 9 799 777 utalvány. 9 802 535 ze­neszekrény, 9 303 297 utalvány, A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, az esetleges számhibá­kért felelősséget nem vállalunk. A nyertesnek a szelvény fogadási szel­vényrészét júnjus 20-ig kell eljuttat­nia a Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság lebonyolítási osztályának (Bp., V., Nádor u. 15.). I

Next

/
Oldalképek
Tartalom