Pest Megyei Hirlap, 1965. június (9. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

Szovjet küldöttség érkezett Budapestre P. F. Lomakónak, a Szovjet­unió Minisztertanácsa elnök- helyettesének, az állami terv­bizottság elnökének vezetésé­vel hétfőn délben szovjet de­legáció érkezett Budapestre az 1966—1970. évi tervegyez­tető tárgyalásokra. Pécs — 1966 Eszperantista ifjúsági világkongresszus Az Eszperantó Ifjúsági Vi­lágszövetség 1986. évi kong­resszusát — július 23 és 30-a között — Magyarországon rendezik meg. Ugyancsak ha­zánkban kerül sor az Egye­temes Eszperantó Szövetség következő esztendei világ- kongresszusára is. Az öt vi­lágrész felnőtt eszperantistái Budapesten, a nemzetközi műnyelvet beszélő fiatalok Pécsett találkoznak. PEST MEGYEI VILÁfí PROLETÁRJAI, £GY£SÜLJ£ltKí AZ MSZMP PEST.MEGYÉI BIZOTTSÁGA ís A MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 127. SZÄM ÁRA 50 FII.LÉn 1965. JUNIUS 1, KEDD Kádár János és Bisiku Béla visszaérkezett a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Biszku Béla, a Politikai Bi­zottság tagja, akik a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter a Csepel Autógyárban Május 31-én dr. Horgos Gyula, kohó- és gépipari minisz­ter, Kiss János kohó- és gépipari miniszterhelyettes és Szántó Sándor, az Autó- és Traktoripari Tröszt igazgatója a Csepel Autógyárba látogatott. A vendégeket elkísérte Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja, a Pest megyei Pártbizottság első titkára. A gyárban dr. Horgos Gyula és kísérete részt vett a párt végrehajtó bi­zottsága ülésén, amelyre ez alkalomból meghívták Kocsis Fe­rencet, a gyár műszaki-fejlesztés főmérnökét és Racskó Ist­vánt, a gyár termelési főmérnökét. Dr. Horgos Gyula miniszter, a végrehajtó bizottság tag­jai, Kónyár Ferenc pártbizottsági titkár, Szőnyi Miklós gyár­igazgató és a gyár iöbbi vezetője előtt ismertette az autógyár jövőjét és a termelés időszerű kérdéseit. Ezt követően a jelenlevők a gyár soron levő feladatait be-1 szélték meg. ponti Bizottságának meghívá­sára baráti látogatást tettek a Szovjetunióban, vasárnap visszaérkeztek Budapestre. Fogadtatásukra, a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Nyers Re­zső, a Politikai Bizottság pót­tagja, a Központi Bizottság titkára, Benkei András, a Központi Bizottság tagja, bel­ügyminiszter, Csanádi György közlekedés- és postaügyi mi­niszter, Péter János külügymi­niszter és Púja Frigyes, az MSZMP KB külügyi osztályá­nak vezetője. Jelen volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió ma­gyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Véget ért az Osztrák SÍM9 kongresszusa A párt elnöke: Franz Muhri FOTO: GABOR Vasárnap délben befejező­dött Becsben az Osztrák Kommunista Párt 19. kong­resszusa. A párt új központi bizottsága első üléséin a párt elnökévé Franz Muhrit, a központi bizottság' titkáraivá I Friedl Fümberget és Erwin Scharfot Választotta. A kongresszus küldöttei meleg ünneplésben részesítet­ték Johann Kopleniget, a párt sok éven át volt vezetőjét, akit előrehaladott korára va­ló tekintettel nem jelöltek a politikai bizottságba. A könyvhét megyei megnyitóján GcrMsen látogatása Koszipinól C ernardsen norvég mirtisz­arelnök hétfőn a Kremlben átogatást tett Kosziginnél, s zovjet minisztertanács elnö­kénél. A két államférfi meg- •itatta a feleket kölcsönösen irdeklő nemzetközi pvoblé- nákat, valamint a szovjet— '.orvég kapcsolatok kérdését. B N V Kémet termeli - magyar gyártás? Mai vagon - hazai televízió Ikarusért — szövetiizem Gumicsónak4 Benzinkát4 Mikrotoi Gyapotiizlet4 Tevtilgyár ingyen Cinzano vagy Bikavér? Az utolsó nap délelőttjén álmosítóan Szentiványi Kálmán dedikál lí ------- ---r § reménytelenül és $ zuhog az eső. A fáradt kiállí- ^ tók, üzletemberek talán egy ^ kicsit örülnek is, mert így ^ nyugodtabb az utolsó nap. ^ Lehetetlen pontos képet raj- I zolni az elmúlt tíz napról. 8 Ehelyett hadd idézzük a kül- 8 földi kiállítók és üzletembe- 8 rek véleményét, nyilatkoza- I tait a Pest megyei Hírlapnak. $ DIETHER WITTIG, A I RAJNAI ACÉLMŰVEK KEP- I VISELŐJE: ^ — Elégedettek vagyunk. ^ Golyóscsapágyberendezést és ^ alumínium-hengersort t ad- ^ tunk el. Egy sor gyártmány ^ eladásáról most tárgyalunk. ^ Reméljük, rövidesen létrejön ^ egy jó üzlet: fémből készült I bányatárnok magyarországi I gyártása, német segítséggel. 8 Dicsérjük a vásár technikai ^ lebonyolítását. $ AZ EGZOTIKUS INDIAI ^ PAVILON IGAZGATÓJA ^ MR. GUPTA mosolyogva fo- I gad: § — Mindig szívesen látom az újságírókat, mert magam is ^ az voltam. Mit mondjak, a 8 business-ről? Magyarország I Indiától vásárol vagonokat, s 8 mi kétezer televíziós készülé- S< két veszünk. Igen jó minő- Gábor felvétele & ségűnek tartom a magyar be­rendezéseket, Mély hálával köszönöm a segítséget, ame­lyet a vásár rendezéséhez kaptunk. AZ NDK PAVILONJÁNAK SAJTÓFŐNÖKE DR. REIN­HART GREUNER: — Üzletkötési terveink nagyrészt valóra váltak. A magyarokat bizonyára érdek­li, hogy 70 millió márka ér­tékű importüzletet kötöttünk. Többek között Ikarus autóbu­szokat vásárolunk. Saját gyártmányaink: Zeiss optikai berendezések, építőgépek és textilberendezések. Valószí­nűleg egy szövetgyárat is vá­sárol Magyarország az NDK- tól. DR. WAGNER KERESKE­DELMI ATTASÉ FOGAD AZ OSZTRÁK KIÁLLÍTÁSI CSARNOKBAN. — Az idei forgalmunk min­den előzőt meghalad, mint­egy 25 százalékkal. Több ezer felfújható gumicsónakot szállítunk s a jól ismert, már eredetileg magyar felirattal gyártott automata benzinku­takat. Érdekességünk a Mik- roton, amely a mikroszkóp ipari változata, s alkalmas ar­ra, hogy parányi elektromos vagy más alkatrészek készül­jenek alatta. Kivéve a még víz alatt ál­ló néhány száz holdnyi terü­letet, megyénkben mindenütt földbe került a tavasziak magja. Más évekhez képest bizony sokkal több erőfeszí­tést követelt a mezőgazda­ság munkásaitól az idei szán­tás-vetés, az állandó esőzé­sek miatt ugyanis akadoz­va haladt a munka. A ned­ves csapadékos időjárás a soron levő tennivalókat is megnehezíti. Napjaink leg­sürgősebb kinti tennivalója a lucernabetakarítás. Kusza Béla megyei föagronómus, elmondotta, hogy a 28 ezer holdnyi lucernából eddig me­gyénk közös gazdaságai mindössze 55—60 százalé­kot kaszáltak le és még ennél is kevesebb az a terület, amiről a termést behordták. Az elmaradás legfőbb oka vitathatatlanul az eső, most már azonban nincs helye a késlekedésnek. Nemcsak az el­ső kaszálás tápértékét fenye­geti veszély, hanem a követ­kező termés mennyiségét, minőségét is befolyásolhat­ja. Ahol a lucernatarló ké­sőn szabadul fel ott a má­sodik kaszálás egybeesik az összetorlódott nyári mun­kákkal. Megyénkben a kö­zös gazdaságok 65 hidegleve­gős szénaszárítóval rendel­keznek, 30 újabb berende­zés most épül. Szorgalmaz- niok kell a szövetkezeti ve­zetőknek, hogy a következő (Folytatás a 3. oldalon) Űttöröavatás az isaszegi új iskolában Borús idő, de vidám gyermeknapok a megyében A vasárnapi barátságtalan dö sem akadályozta meg Isa- tzegen az iskolások gyermek* íapi ünnepségét. A szép, lágy ablakos, világos új ál­alános iskola udvarán gvü- ekeztek kora délelőtt a Brunswick Teréz nevét vi­selő úttörőcsapat tagjai. ör éledt zsivaj, kacagás töltötte >e a kis térséget. Az ide járó i30 tanuló többségének van s oka a. vidámságra: tanul- nányi eredményeik jók, az :v végi bizonyítványok előre- áthatólag elérik a 3.8-es át- agoi Az idén végző hatvan nyolcadik osztályos tanuló 80 százaléka ősztől középiskolá­ban tanul tovább. Ezen a napon, amikor a kispajtások hófehér vásalt ingeikben, zászlókkal a ke­zükben felvonultak a negye­dik osztályt végzett 47 idá- áoVj, üanf’pélyes úttörőava­lósára (képünk), még ezen-' kívül , is sok eredményről szá­molhattak be. Tizenkét i fogú kamarakórusuk az fi szag legjobbjai között második helyezést, ezüstérmet nyert. Ugyanezt a kitüntetést vette át a nyolcadikos Halászd Zsu­zsa is ezen a gyermeknapi ün­nepségen. József Attila „Ha­zám” című versének elmon­dásával aratott nagy sikert. A hatodikos Tibold Rákost hegedűszólójáért jutalmazták bronzéremmel, s még máso­kat is hasonló elismeréssel. Az új isaszegi iskola út­törői közül nyolcvanan utaz­nak Mátrafüredre, a gödöllői járás úttörőtáborába. Hu­szonöt pajtás jutalomként díjmentesen vesz részt a tá­borban. Monori Anikó, a he­tedik őrs vezetője Bulgáriá­ban, a nemzetközi úttörőtá­borban tölt néhány hetet. A csapat egyik őrse Csillebércre utazik a kiváló őrsök táborá­ba. Megyeszerte az isaszegi- hez hasonlóan gazdag, vidám gyermeknapot rendeztek. A pajtások szép élményeket mondhatnak magukénak. h. f. p. CSEHSZLOVÁK SZAKEM­BEREK NYILATKOZATA: — Az elmúlt hét végén szerződést kötöttünk Magyar- országgal. Jövőre, többek kö­zött, 130 vasúti személykocsit és 200 tartálykocsit szállít a magyar kereskedelem. Köz­ismert, hogy ezenkívül egy sor gépipari termék, élelmi- szeripari berendezés és több tízezer hűtőgép kerül Cseh­szlovákiába. MR. ALABI MOITO — MO­SOLYGÓ SZIMPATIKUS AF- RIKAI. Nigériát képviseli, pontosabban a Produce Mar­keting Companyt. — Fűszerfélékkel, mogyo­róval, pálmaolajjal, kakaó­val és gyapottal kereske­dünk. Az egyik megállapo­(Folvtatás a 3. oldalon) Lőrinc, norm uyorgy, jozsej Attila és Illyés Gyula ver­seit tolmácsolták, méltó si­kerrel. rS/SSf/rr/SSSS.'f/SfSSfSSSf/fSfSfSSSSMSSSS/. Saenéivántfi ¥ítííestein erei eteti tini It — Getaefeeg kuítűrefttísor TTiaenötenillió forintért könyeek v cuya.i uiciubctii u uumm gyciAtu, i á dunakeszi Petőfi Sándor j millióért Művelődési Házban tartották j vet. meg az ünnepi könyvhét Pest megyei megnyitóját. itt max a a vásárolnak köny­A megnyitó beszédeit Lajkó Pál, a MÉSZÖV szövetkezet­politikai osztályának vezetője mondta. Beszédében méltatta a föl dm ű vessző vetkezet könyv- terjesztésében elért eredmé­nyeket. Mint mondotta, 1956- ban alig kétmillió forint ér­tékű könyv fogyott el a me­Az ünnepségein megjelentek Szentiványi Kálmán író, Deb­receni Imréné, a megyei könyvtár igazgatója, Tóth Ferenc, a megyei művelődési osztály főelőadója, valamint a járás és a község vezetői. A megnyitó után Szentivá­nyi Kálmán olvasott fel mű­veiből és a dunakeszi Irodal­mi Színpad tagjai Szabó Legsürgősebb tennivaló: a lueernabetakarítás Gyors, rugalmas munkát követel az időjárás A megyei főagronómus tájékoztatója

Next

/
Oldalképek
Tartalom